首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē gō͘ pún   聖經選略第五本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 2 chiuⁿ Pí-tek, Iok-hān koaiⁿ-kaⁿ (Hēng-toān 3~ 4: 32).   第2章彼得,約翰關監(行傳3-4:32)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iâ-so͘chiūⁿ-thiⁿliáu-āu, chèngsù-tô͘kaplâisìnKiù-chúêlâng, inm̄-sīsûi-sîitchīnpàng-sakMô͘-sekapêlé-sò͘. Insui-jiânsiúlánhiān-sîêlé-pài-ji̍t, ta̍klé-pàisaⁿ-kapsiúbóan-chhankì-liāmKiù-chúêtōa-un, saⁿbian-lēsaⁿkhó͘-khǹg, saⁿ-kapkî-tó; iáu-kúia̍hsòasiúan-hioh-ji̍t, iû-gôanchiūⁿtiānkî-tósiúchoeh-kî, chóng-sīhiàn-chè, siúkat-lé. ChiàuIû-thàilângêkūntiān-tn̂gkèng-khiânêlângchá-àméngūchiūⁿtiānkî-tó.
耶穌上天了後使徒kap救主êin m̄是隨時放捒摩西kapê禮數In雖然現時ê禮拜日ta̍k禮拜saⁿ-kap晚餐記念救主ê大恩勉勵苦勸saⁿ-kap祈禱iáu-kúsòa安息日猶原殿祈禱節期總是獻祭割禮猶太ê殿堂敬虔ê早暗殿祈禱
Ūchi̍tji̍tPí-tekkapIok-hānē-po͘saⁿtiámchiūⁿtiān-tn̂g, behkhìkî-tó. Tú-ákàutiān, behji̍pmn̂gê,tú-tio̍hchi̍têchhut-sìpái-khaêkhit-chia̍h. Pí-tekchiūēngIâ-so͘êmiâi-hói. Inchiah-êsù-tô͘behkiâⁿsím-mi̍hkoh-iūⁿêsîn-jiahéngkóng, Góaóa-khòIâ-so͘Ki-tokêmiâbēng-lēng, á-sīhō͘cháiⁿ-iūⁿ.
彼得kap約翰下晡殿堂beh祈禱Tú仔殿behêtú-tio̍h出世跛腳ê乞食彼得耶穌ê醫好In chiah-ê使徒beh甚物各樣ê神跡倚靠耶穌基督ê命令á是hō͘怎樣
Hitêpái-kha--êsûi-sî, Pí-tek, Iok-hānji̍ptiān-lāitiô-thiàuo-lóSiōng-tè. Chiah-êtiān-lāiêlângkapji̍ptiānlâikî-tóêlângkhòaⁿ-kìⁿchitêkhit-chia̍hchhut-sìpái-kha, taⁿōetiô-thiàuchiūtōagông-ngia̍h, lóng-chóngûilâikhòaⁿ. Pí-tekchiūsūnki-hōekóng, Iû-thàilânghāi-síKiù-chú, taⁿiēngKiù-chúIâ-so͘êmiâlâii-hóchitêkhit-chia̍hia̍hkhǹgintio̍hhóan-hóelâisìn-khòIâ-so͘tit-tio̍hkiù.
Hit ê跛腳ê隨時彼得約翰殿內趒跳o-ló上帝Chiah-ê殿內êkap殿祈禱ê看見chit ê乞食出世跛腳taⁿ ōe趒跳楞愕攏總彼得機會猶太害死救主taⁿ救主耶穌ê醫好chit ê乞食in反悔信靠耶穌得著
Chè-si, tiān-sikapSat-thó͘-kaiêlângkhòaⁿ-kìⁿchèng-lânglóngûi-lûitehhōa-hōa-kún, chiūkín-kínlâi, thiaⁿ-kìⁿPí-tektehpeh-sìⁿ, ín-khíIâ-so͘hō͘inthâi-síūkoh-oa̍h, chiūlia̍hinnn̄glângkhìkoaiⁿ-kaⁿ, hitêkhit-chia̍hsòalia̍h-khì.
祭司殿司kap撒土偕ê看見眾人圍纍teh譁譁滾緊緊聽見彼得teh百姓引起耶穌hō͘ in刣死koh活in關監hit ê乞食sòa掠去
Lántha̍kSù-tô͘Hēng-tōanchiūchaikhah-siôngchè-si, tha̍k-chhehlângHoat-lī-sàilâng, inkiatchòechi̍t-tóngkapSat-thó͘-kailânglâichòesù-tô͘êtùi-te̍k. In-ūichè-sichiah-êlângIû-thàikokêsiōng-ténglâng, taⁿkhòaⁿ-kìⁿpeh-sìⁿthiaⁿ-kìⁿsù-tô͘êkà-sī, chiūkiaⁿ-liáukhahchun-kèngin. Kohsù-tô͘siông-siôngkóng-khíinhāi-síKiù-chú, chintāng-chōe, tùián-nitōam̄-kam-gōan.
使徒行傳khah常祭司讀冊法利賽in一黨kap撒土偕使徒ê對敵因為祭司chiah-ê猶太ê上等taⁿ看見百姓聽見使徒ê教示驚了khah尊敬inKoh使徒常常講起in害死救主重罪tùi按呢m̄甘願
Koh, sù-tô͘kóngtō͘êsiông-siôngkóngIâ-so͘kohoa̍h, lângsìni, ōehióng-siūéng-óan-oa̍h.. Sat-thó͘-kaikàuêlânginm̄-sìnkoh-oa̍hêtō-lí, tùián-niia̍htōam̄-kam-gōan.
Koh使徒ê常常耶穌kohōe享受永遠活撒土偕êin m̄信koh活ê道理tùi按呢m̄甘願
Sat-thó͘-kaikàuinsím-mi̍hsìnMô͘-seêlu̍t-lē, ia̍hhiàn-chè. Chè-sikapHoat-lī-sàilâng, pún-jiânsím-mi̍hkapSat-thó͘-kailângsaⁿkau-pôe, taⁿin-ūikhún-tio̍ksù-tô͘chiūkiat-liatchòechi̍t-tóng.
撒土偕in甚物摩西ê律例獻祭祭司kap法利賽本然甚物kap撒土偕交陪taⁿ因為窘逐使徒結liat一黨
Kàukè-ji̍tkong-hōetiàuPí-tek, Iok-hānkhìsím-mn̄g. Iû-thàikoksui-jiânLô-máêsio̍k-kok, Lô-máūsiatkoaⁿ-húlâikóanin, iáu-kúIû-thàiêpeh-sìⁿhōan-tio̍hMô͘-seêlu̍t-lē, á-sīinêhong-sio̍k, Lô-máūchúnIû-thàikokchāi-tōeêchhit-cha̍p-jīêthâu-lâng, chiū-sīchi̍têchè-si-thâu, kapjī-cha̍p-saⁿêtōachè-si, kohjī-cha̍p-sìêsī-tōa-lâng, kapjī-cha̍p-sìêtha̍k-chhehlâng, lâisím-àn. Chí72lângchiū-sīIû-thàimiâkiòIû-thàiêkong-hōe.
過日公會彼得約翰審問猶太雖然羅馬ê屬國羅馬官府iniáu-kú猶太ê百姓犯著摩西ê律例á是in ê風俗羅馬猶太在地ê七十二ê頭人就是祭司頭kap二十三祭司koh二十四序大人kap二十四讀冊審案Chí 72就是猶太猶太ê公會
Chitêkong-hōeêkong-tn̂gkaptiān-tn̂gchòekeh-piah. Inōe-sái-titlângêchōe, ia̍hōe-sái-titta̍kêhêng-hoa̍tlâng, chóng-sībehtēngsí-chōehāi-sílângtio̍hchiongàn, sànghō͘Lô-máêkoaⁿ-hú.
Chit ê公會ê公長kap殿堂隔壁In會使得ê會使得ta̍kê刑罰總是beh死罪害死hō͘羅馬ê官府
Kong-hōechiūmn̄gPí-tek, Iok-hānkóng, Línēngsím-mi̍hkôan-pèng, ēngsím-mi̍hlângêmiâhō͘chitêpái-khakhit-chia̍hōekiâⁿ?Pí-tekhó͘-táⁿhun-sò͘kóng, Peh-sìⁿêiú-si-koaⁿkapÍ-sek-lia̍têtiúⁿ-ló, kin-á-ji̍tin-ūipīⁿ-lângtit-tio̍hun-tiánêiân-kò͘, línmn̄ggóancháiⁿ-iūⁿtit-tio̍h, chiū-sīlínkapÍ-sek-lia̍têpeh-sìⁿtio̍hchaiNá-sat-le̍klângIâ-so͘Ki-tok, línsó͘tèngsi̍p-jī-kèê. Siōng-tèhō͘ikohoa̍h, chiū-sīēngiêmiâhō͘chitlângêpīⁿtit-tio̍h. Pàng-sakchitê, pa̍têKiù-chú, thiⁿ-ēsiúⁿ-sùpa̍têmiâthanghō͘lângtit-tio̍hkiù. Chèng-lângkhòaⁿ-kìⁿPí-tek, Iok-hānput-chíhó-táⁿkóng-ōe, chaiha̍k-būnêlâng, chiūkî-koài.Kohjīn-titinbatIâ-so͘. khòaⁿ-tio̍htit-tio̍hi-hóêlâng, kapinsaⁿ-kapkhiā-teh, chiūōe-thangpiān-pok, chóng-sīm̄-àiinsì-kòepò-iôngIâ-so͘êmiâ, tiàusù-tô͘giâm-giâmkìm-chíi.
公會彼得約翰甚物權柄甚物êhō͘ chit ê跛腳乞食ōe彼得好膽分訴百姓ê有司官kap以色列ê長老今仔日因為病人得著恩典ê緣故怎樣得著就是kap以色列ê百姓拿撒勒耶穌基督十字架ê上帝hō͘koh就是êhō͘ chitê得著放捒chit êê救主天下賞賜êthang hō͘得著眾人看見彼得約翰不止好膽講話學問ê奇怪Koh認得in bat 耶穌看著得著醫好êkap in saⁿ-kap徛tehōe-thang辯駁總是m̄愛in四界播揚耶穌ê使徒嚴嚴禁止
Pí-tek, Iok-hānchiūkóng, ThiaⁿlínêōethiaⁿSiōng-tèêōekhahkè-thâu, Siōng-tèêbīn-chêngkámōekóngkong-gīmah? hō͘línsiūⁿ-khòaⁿ. Góansó͘khòaⁿ-kìⁿ, só͘thiaⁿ-kìⁿput-tek-puttio̍hkóng.
彼得約翰ê上帝êkhah過頭上帝ê面前ōe公義mahhō͘想看看見聽見不得不
Kàutńg-lâi, Pí-tek, Iok-hānchiūchiongchitêtāi-chìchèngsù-tô͘kappêng-iúkóng. Chèng-lângtōasiūkám-kek, tâng-simkám-siāo-lóSiōng-tè. Kî-tóêsó͘chū-chi̍pêsó͘-chāi, chhin-chhiūⁿtōe-tāng, chein-ūiSèngSînkàng-lîm, chèng-lângtōasiūkám-tōng, hó-táⁿkan-chèngtō-lí.
轉來彼得約翰chit ê代誌使徒kap朋友眾人感激同心感謝o-ló上帝祈禱ê聚集ê所在親像地動che因為降臨眾人感動好膽干證道理
回上一頁