首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē sì pún    聖經選略第四本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 88 chiuⁿ Iâ-so͘ hō͘ lâng lia̍h, thoa kàu Chè-si-thâu ê só͘-chāi (Má-thài 26: 36~ 68; Má-khó 14: 31~ 65; Lō͘-ka 22: 39~ 54; Iok-hān 13: 31~ 18: 13).   第88章耶穌hō͘人掠,拖到祭司頭的所在(馬太26:36-68;馬可14:31-65;路加22:39-54;約翰13:31-18:13)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iâ-so͘kapha̍k-sengchia̍hbóan-chhanliáu-āu, ēngchōe-chōehāngêtō-líkà-sīin; saⁿ-kapgîm-si, chiahkhìKaⁿ-násoaⁿ. Hit-tia̍pChúchhiat-ìkhǹgha̍k-sengtio̍hkiat-liânI, kohthòeinkî-tó, chiongsìnIêlângkau-tāiSiōng-tè(Iok-hān15: 17). lō͘-ni̍hha̍k-sengkóng, Kin-mîlínchèng-lângbehpàng-sakgóa, Sèng-chhehūkì-chài, phahkò͘-iûⁿê, iûⁿ-kûnchiūsì-sòaⁿ.Góakoh-oa̍hliáu-āu, teh-behtāi-senglínkhìKa-lī-lī.Pí-tekkóng, Sui-jiânchèng-lângpàng-sak, góakàupàng-sak.Iâ-so͘kóng, Góasi̍t-chāikóng, Kim-mîkoeiáu-bēthî, behsaⁿ-páikóngm̄-batgóa.Pí-tekkóng, Góachiūtio̍hkapsaⁿ-kap, tek-khakkóngm̄-bat.Chèngha̍k-sengia̍hán-nikóng. Iâ-so͘kapha̍k-sengkàuchi̍tsó͘-chāi, miâkiòKhek-se-má-nî, inkóng, Línchēchia, góabehchìn-chêngkî-tó.Sûi-sîchhōaPí-tek, Iok-hān, Ngá-kokkapIkhì. Iâ-so͘iu-būnchiūinkóng, Góaêsimke̍kiu-būnkàubeh, líntiàmchiakapgóakéng-séng.Iâ-so͘sió-khóachìn-chêng, phaktehkî-tókóng, Góaê, ōe-tit-thangbiánchitêpoe, chiūhō͘góam̄-sáilim; nā-sīm̄-sīthàngóasó͘ài, thànsó͘ài.Iâ-so͘chiūkūn-óaha̍k-seng, khòaⁿ-kìⁿintehkhùn, chiūPí-tekkóng, Línkiámbōeōekapgóakéng-séng? tio̍hkî-tó, bián-titsiūbê-he̍k, sim-sînì-ài, seng-khulóan-jio̍k.Kohnn̄gpáichìn-chêngkàuiok-liōnghiatchio̍h-thâuêhn̄g, kî-tókóng, Góaêah, chitêpoebōe-tit-thangbián-titgóalim, chiâⁿêchí-ìchiū.Thiⁿ-sàitùithiⁿ-ni̍hchhut-hiānlâichānIêkhùi-la̍t. Iâ-so͘chhám-chhoehkî-tóit-hoatkhún-chhiat, lâu-kōaⁿchhin-chhiūⁿhui̍hti̍hlo̍htōe. kî-tósoah, khí-lâikàuha̍k-sengêsó͘-chāi, khòaⁿiniu-būnkàukhùn--khì, inkóng, Siáⁿ-sūkhùn? Tio̍hkhí-lâikî-tó, bián-tittú-tio̍hbê-he̍k, bōegóaêlângkūnlah.Tehkóngê, Iû-tāichhōapeng-teng, ēnghé-pé, ēngtengkapkia̍hkhì-hâilâi. Iû-tāichiū-kūnIâ-so͘, Ichimchhùi, chèng-lângchiūchaitio̍hlia̍htah-lo̍hchi̍t-ê, in-ūiIû-tāiūchhutàm-hōkóng, Góakapichim-chhùihitêchiū-sī.Iâ-so͘kóng, Iû-tāiah, ēngchim-chhùibōeJîn-chúmah?chiahmn̄ghiah-êlângkóng, Línbehlia̍hchī-chūi?Ìnkóng, Ná-sat-le̍kêIâ-so͘Iâ-so͘kóng, Góachiū-sī.Iâ-so͘chi̍t-ēkóng, Góachiū-sī, chèng-lângtò-thèpoa̍h-tóthô͘-kha. Iâ-so͘kohmn̄g, Línbehlia̍hchī-chūi?Inkohkóng, Ná-sat-le̍kêIâ-so͘.Iâ-so͘kóng, Góaí-kenglínkóng, Góachiū-sī; nā-sībehlia̍hgóa, kî-ûêlângthanghō͘ikhì.
耶穌kap學生晚餐了後濟濟道理教示insaⁿ-kap吟詩Kaⁿ-náHit-tia̍p切意學生結連kohin祈禱交代上帝(約翰1517)路裡學生今暝眾人beh放捒聖冊記載顧羊羊群四散koh活了後teh-beh代先加利利彼得雖然眾人放捒放捒耶穌實在今暝猶未beh三擺m̄-bat彼得kapsaⁿ-kap的確m̄-bat學生按呢耶穌kap學生所在克西馬尼inchiabeh進前祈禱隨時chhōa彼得約翰雅各kap耶穌憂悶in憂悶behtiàm chia kap警醒耶穌小可進前teh祈禱會得通chit êhō͘毋使但是毋是耶穌近倚學生看見in teh彼得kiám bōe ōe kap警醒祈禱免得迷惑心神意愛身軀軟弱Koh進前約量hiat石頭祈禱ahchit êbōe得通免得旨意天使天裡出現氣力耶穌慘慼祈禱益發懇切流汗親像祈禱soah起來學生所在in憂悶睏去in啥事起來祈禱免得tú著迷惑Teh猶大chhōa兵丁火把kap kia̍h器械猶大就近耶穌眾人tah落一個因為猶大暗號kap唚嘴hit ê就是耶穌猶大ah唚嘴人主mahhiah-êbehchī-chūi拿撒勒耶穌耶穌就是耶穌一下就是眾人倒退跋倒土腳耶穌kohbehchī-chūiIn koh拿撒勒耶穌耶穌已經就是但是beh其餘hō͘
Chèng-lângchìn-chênglia̍hIâ-so͘. Pí-tekchiūpui̍h8tokoahchè-si-thâuêlô͘-po̍kêhī-á. Iâ-so͘Pí-tekkóng, Tio̍hsiuêtoji̍psiù;chiahkhìbonglô͘-po̍kêhī-á, i-hói.
眾人進前耶穌彼得祭司頭奴僕耳仔耶穌彼得奴僕耳仔醫好
Iâ-so͘tùilâilia̍hIêchè-si, tiúⁿ-lókóng, Línlâikia̍htokapthûi-áchhin-chhiūⁿbehlia̍hchha̍tmah? góaji̍t-ji̍tkaplíntiān-ni̍h, línlia̍hgóa, nā-sīchit-tia̍plínêsî-chūn, o͘-àmêkôan-sè.
耶穌祭司長老kia̍hkap槌仔親像behmah日日kap殿裡但是chit-tia̍p時陣烏暗權勢
Peng-teng, Iû-thàiêgê-ia̍h, lia̍hIâ-so͘khìpa̍k, tāi-sengthoakàuA-ná, chiū-sīhitchè-sithâu-lângKai-a-hoatêtiūⁿ-lâng.
兵丁猶太衙役耶穌代先亞娜就是hit祭司頭人偕亞發丈人
A-náah-sàngkàuKai-a-hoat, hiatha̍k-chhehlângtiúⁿ-lóí-kengchū-chi̍p. Kong-hōechhēlām-sámkan-chèngkong-kekIâ-so͘, àihō͘I; chhē. Āu-lâichè-si-thâukhí-lâi, mn̄gIâ-so͘kóng, kó-jiânSiōng-tèêKiáⁿKi-tok, ám̄-sī?Iâ-so͘kóng, kóngchiū-sī; góakóng, chit-tia̍pliáu-āulínōekhòaⁿ-kìⁿJîn-chúchētōakôan-lêng--êêtōa-pêngthiⁿ-hûnkàng-lîm.Chè-si-thâuka-kīthiah-li̍h8iêsaⁿkóng. Chitêlângchhiàm-kôanlām-sám, mi̍h-sáipa̍t-mi̍hêkan-chèng? Línphah-sǹgcháiⁿ-iūⁿ? Chèng-lângkóng. Tio̍hhō͘I.Àihō͘I, iáu-kúhitbōetiāⁿ-tio̍h, tio̍hthèng-hāuthiⁿ-kngkong-hōelóngchū-chi̍pchiahōe. Tehthèng-hāuê, lângphùi-nōaIâ-so͘êbīn, kûn-thâu-búphahI, ūlângēngchhiúsiànIêchhùi-phóekóng, Ki-tokah, chòesian-titio̍hkóng, phahêchī-chūi?
亞娜押送偕亞發hia讀冊長老已經聚集公會chhē濫糝干證攻擊耶穌hō͘chhē後來祭司頭起來耶穌果然上帝基督á毋是耶穌就是chit-tia̍p了後ōe看見人主權能的大旁天雲降臨祭司頭家己拆裂Chit ê僭權濫糝乜使別物干證拍算怎樣眾人hō͘hō͘尚且hitbōe定著聽候天光公會聚集ōeTeh聽候呸瀾耶穌拳頭母嘴䫌基督ah先知chī-chūi
回上一頁