首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē sì pún    聖經選略第四本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 50 chiuⁿ Iok-hān chhe ha̍k-seng, Hi-lu̍t thâi Iok-hān (Má-thài 11: 2~ 6, 14: 1~ 12; Má-khó 6: 14~ 29; Lō͘-ka 7: 18~ 23).   第50章約翰差學生,希律刣約翰(馬太11:2-6,14:1-12;馬可6:14-29;路加7:18-23)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iâ-so͘kóngtō-líê, Iok-hāniáu tī kaⁿ--ni̍h. Tùiikoaiⁿ-kaⁿliáu-āubatkhòaⁿ-kìⁿIâ-so͘, put-kòūthiaⁿ-kìⁿIkóngtō-lí, kiâⁿsîn-jiahêtāi-chì; chiūchhenn̄gêha̍k-sengkhìmn̄gIâ-so͘, Isi̍t-chāiKi-tokám̄-sī. Iok-hāní-kengūbêng-bêngêpîn-kùkoat-tòankan-chèngIâ-so͘Ki-tok, taⁿsiáⁿ-sūkoh-chàimn̄gchitêtāi-chì? Ūlângphah-sǹgIok-hāniàu-kínêì-sùbehkà-sīha̍k-seng. Khahbêng-pe̍kêha̍k-sengí-kengsiūiêkan-chèngkhìIâ-so͘; nā-sīiáuūha̍k-sengbōebêng-pe̍k, Iok-hānēngchitêhoat-tō͘hō͘inbêngIâ-so͘êtāi-chì. Kiám-chháiIok-hānlio̍h-lio̍h-áūchitì-sù, iáu-kúchiàulánkhòaⁿ, Iâ-so͘só͘ìnêōem̄-nāchíha̍k-seng, ia̍hchíIok-hānpún-sin. Ūlângphah-sǹgIok-hāntú-tio̍hkan-khó͘, sim-koaⁿkhòa-lūsiuⁿkè-thâu, iêsìnchiām-sîjia-pè, só͘-íchhelângkhìmn̄gIâ-so͘chitêtāi-chì, àitit-tio̍hka-kīêsimkoh-chàibêng-pe̍k. Kiám-chháitāi-chìán-ni, iáu-kúkhahtōa-pòaⁿkáⁿm̄-sī. Kohūlângphah-sǹgIok-hānka-kīlónggî-ngáiIâ-so͘Ki-tok, to̍k-to̍ktiû-tûIâ-so͘êsó͘kiâⁿ; m̄-chaiin-ūisiáⁿ-sūiân-chhiânkàuchiah, liâm-piⁿchèng-lângkóngIKi-tok. Iok-hānphah-sǹgIâ-so͘chū-khiamsiuⁿkè-thâu, àipekItio̍hkhahkínhō͘chèng-lângchaiIKi-tok. Nā-sīán-ni, Iok-hānêì-sùsui-jiânūthiàⁿIâ-so͘, àilângjīnIchòeKiù-chú, iáu-kúūchhamhitêchhiàm-kôanêm̄-tio̍h. Chhin-chhiūⁿIâ-so͘êlāu-bú, Ka-náêsiâⁿ, àiIâ-so͘hián-bêngIêtōakôan-lêng; án-niIâ-so͘só͘ìnIok-hānêōelō͘-békáⁿūlio̍h-lio̍h-ápau-hâmchek-pīêì-sù. Iâ-so͘Iok-hānêha̍k-sengkóng, Líntio̍hchiongsó͘khòaⁿ-kìⁿ, só͘thiaⁿ-kìⁿê, khìIok-hānkóng, chhiⁿ-mî--êōekhòaⁿ-kìⁿ, pái-kha--êōekiâⁿ, thái-ko--êōechheng-khì, sí--êōekoh-oa̍h, sòng-hiong--êōethiaⁿhok-imêtō-lí; hōan-nākhì-hiâmgóa--êūhok-khì.Iok-hānêha̍k-sengtò-khìliáu, Iâ-so͘chiūthê-khíIok-hānêtāi-chì, tōao-lóikóng. Siōng-tèsó͘chheêlâng, kohchek-pīHoat-lī-sàikaptha̍k-chhehlâng, in-ūim̄-sìnIok-hānsó͘kóngêtō-lí.
耶穌道理約翰iáutī監裡關監了後bat看見耶穌不過聽見道理神跡代誌學生耶穌實在基督á毋是約翰已經明明憑據決斷干證耶穌基督taⁿ啥事koh再chit ê代誌拍算約翰要緊意思beh教示學生Khah明白學生已經干證耶穌但是iáu學生bōe明白約翰chit法度hō͘ in耶穌代誌檢采約翰略略仔chit意思尚且耶穌毋若學生約翰本身拍算約翰tú著艱苦心肝掛慮過頭暫時遮蔽所以耶穌chit ê代誌得著家己koh再明白檢采代誌按呢尚且khah大半毋是Koh拍算約翰家己疑騃耶穌基督獨獨躊躇耶穌毋知因為啥事延遷連鞭眾人基督約翰拍算耶穌自謙過頭khahhō͘眾人基督但是按呢約翰意思雖然耶穌救主尚且hit ê僭權毋著親像耶穌老母Ka-ná耶穌顯明權能按呢耶穌約翰路尾略略仔包含責備意思耶穌約翰學生看見聽見約翰青盲的ōe看見跛腳的ōe癩ko的ōe清氣死的ōe koh活sòng-hiong的ōe福音道理凡若棄嫌我的福氣約翰學生tò去耶穌提起約翰代誌o-ló上帝koh責備法利賽kap讀冊因為毋信約翰道理
jōa-kútú-tio̍hHi-lu̍tôngsiⁿ-ji̍t, siatiânchhiáⁿlóng-chóngêkoaⁿkapchun-kùiêlâng.
偌久tú著希律生日攏總kap尊貴
Hi-lu̍têhū-jîn-lângmiâkiòHi-lô-tí, ūchi̍têcha-bó͘-kiáⁿ, ji̍p-lâithiàu-búhō͘lângkhòaⁿ. HitHi-lu̍tôngchinhoaⁿ-hí, kiòcha-bó͘-kiáⁿlâi, behsiúⁿi, kóng, Hōansó͘kiû, góah ō͘ .kohchiú-chōakóng, só͘kiû, chiūkokêchi̍tpòaⁿ, góaia̍hhō͘.Cha-bó͘-kiáⁿliâm-piⁿìnkóngàisím-mi̍h, chiūthèkhìmn̄giêlāu-búkóng, Góatio̍hcháiⁿ-iūⁿkiû?Hi-lô-tíchálōan-lûniêpeh, āu-lâipàng-saktiōng-husió-chek, hō͘Iok-hānchek-pī. Hi-lô-tíchiūput-chíòan-hūnIok-hān, àihō͘i; taⁿthiaⁿ-kìⁿiêcha-bó͘-kiáⁿsó͘kóngêōe, chiūsēngki-hōe, kahitùiHi-lu̍tkóng, KiûIok-hānêthâu.Cha-bó͘-kiáⁿthiaⁿ-kìⁿlāu-búêōelóngkiaⁿ, hóan-tńghoaⁿ-hí, án-nithangchaio̍hilāu-búêkhóan-sit. Cha-bó͘-kiáⁿkín-kínkhìôngkóng, Góaàikiâⁿsóe-léIok-hānêthâu-khak, pôaⁿ-téngchek-sîsiúⁿ-sù.Ônghôan-ló, nā-sīí-kengchiù-chōa, kohin-ūitângtohêlângtī-teh, chiahhoan-hùhō͘i, chhelângkhìIok-hānchám-siú, thâu-khakpôaⁿ--ni̍h, lâihō͘cha-bó͘gín-á, cha-bó͘gín-áliâm-piⁿhō͘lāu-bú.
希律婦人人希羅底查某囝入來跳舞hō͘Hit希律歡喜查某囝behhō͘Koh咒誓hō͘查某囝連鞭甚物退老母怎樣希羅底亂倫後來放捒丈夫小叔hō͘約翰責備希羅底不止怨恨約翰hō͘taⁿ聽見查某囝機會希律約翰查某囝聽見老母反轉歡喜按呢老母款式查某囝緊緊洗禮約翰頭殼盤頂即時賞賜煩惱但是已經咒誓koh因為tī-teh吩咐hō͘約翰斬首頭殼盤裡hō͘查某gín-á查某gín-á連鞭hō͘老母
Iok-hānêha̍k-sengkàu, siusin-sichòngi, chiūkhìIâ-so͘kóng.
約翰學生身屍耶穌
Hi-lu̍tchòechitêtāi-chìliáu-āu, simlóngbōepêng-an; thiaⁿ-kìⁿIâ-so͘kiâⁿchōe-chōesîn-jiahchiūkóng, Chekiâⁿsóe-léIok-hānlâikoh-oa̍h, chiahūkiâⁿkoh-iūⁿêkôan-lêng.Chhin-chhiūⁿSèng-chhehsó͘kóng, Kiâⁿpháiⁿêlângsui-bónglângjip, ia̍hka-kītehcháu.
希律chit ê代誌了後bōe平安聽見耶穌濟濟神跡Che洗禮約翰koh活各樣權能親像聖冊雖罔jip家己teh
Tùichitêtāi-chìlántio̍hchaikhǹgòan-hūnlângêsim, hō͘Mô͘-kúiūphāngthangbê-he̍k; hitlânghōan-chōesiong-tiōng, só͘-íSèng-chhehkóng, Òan-hūnhiaⁿ-tīêlâng, chōekapthâilângpîⁿ-pîⁿ.
chit ê代誌khǹg怨恨hō͘魔鬼迷惑hit犯罪傷重所以聖冊怨恨兄弟kap平平
回上一頁