首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē sì pún    聖經選略第四本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 34 chiuⁿ Iû-goân sī soaⁿ-téng só͘ kóng--ê (Má-thài 6: 19~ 7: 12).   第34章猶原是山頂所講的(馬太6:19-7:12)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iâ-so͘khó͘-khǹgha̍k-sengm̄-thangchek-chūgia̍ptōe-ni̍h; sè-kanêhù-kùiput-chíkhoàisit-lo̍h. Tio̍hchek-chūgia̍pthiⁿ-ni̍h, chiūéng-óanbōesit-lo̍h, bōepāi-hoāi. Lánêgia̍pchek-chūtá-lo̍h, lánêsim-koaⁿia̍hǹghia. Siat-súlánêsimǹgthian-tông, lâiǹgsè-kan, chhin-chhiūⁿba̍k-chiuhoe, sim-lāiêkngpìⁿchòeàm. Iâ-so͘ēngchitêphì-jūkà-sīlánm̄-thangchhò-gō͘chinêtō-lí, tio̍hsòe-jīchiàu-kò͘sim-sèngphín-hēng, him-bō͘éng-óanoa̍hêtāi-chì.
耶穌苦勸學生毋通積聚地裡世間富貴不止失落積聚天裡永遠bōe失落bōe敗壞積聚佗落心肝ǹg hia設使ǹg 天堂ǹg 世間親像目睭心內耶穌chit譬喻教示毋通錯誤道理細膩照顧心性品行欣慕永遠代誌
Láno̍hIâ-so͘êsó͘kiâⁿ, kuiêng-kngSiōng-tè, chiàuki-hōelī-eklâng, chitêthangkiò-chòechek-chūgia̍pthiⁿ-ni̍h. Chhin-chhiūⁿIâ-so͘pa̍tsó͘-chāiêōe, chiū-sīkóng, Tio̍hēngput-gīêchîⁿ-châikiat-kauêpêng-iú, chiūlínsòng-sitê, ōehō͘Ichiap-la̍pkú-tn̂gêchhù.Iâ-so͘kohkóng, Chi̍tlângbōe-ōeho̍k-sāinn̄gêlâng; kiám-chháiòanchit-ê, thiàⁿhit-ê; kiám-chháikèng-tiōngchit-ê, khòaⁿ-khinhit-ê; línbōe-ōeho̍k-sāiSiōng-tè, sòaho̍k-sāichîⁿ-châi.
耶穌榮光上帝機會利益chit ê叫做積聚天裡親像耶穌所在就是不義錢財結交朋友喪失ōe hō͘接納久長耶穌kohbōe-ōe服事檢采chit-êhit-ê檢采敬重chit-ê看輕hit-êbōe-ōe服事上帝sòa服事錢財
Iâ-so͘ia̍hbehhō͘lánm̄-sáikhòa-lūcháiⁿ-iūⁿthangchia̍h, cháiⁿ-iūⁿthanglim, cháiⁿ-iūⁿthangchhēng, chiūkóng, Tio̍hkhòaⁿpeêchiáu, chèngchoh, Siōng-tèia̍hchiàu-kò͘, línkiámkhahkùi-khìchiáumah? Kohtio̍hkhòaⁿpek-ha̍p-hoecháiⁿ-iūⁿtōachâng, tio̍h-bôa, pháng-cheh; ia̍hcháSó͘-lô-bûnhâng-ngó͘kàu-ke̍k, iêsaⁿêsúibōeta̍t-tio̍hchitêhoeêchi̍t-lúi. Siōng-tèsiōng-chhiáⁿhō͘hoesúikàuán-ni, hô-hòngbehchiàu-kò͘línsió-khóasìnêlângmah?
耶穌beh hō͘毋使掛慮怎樣怎樣怎樣穿上帝照顧kiámkhah貴氣mahKoh百合花怎樣著磨紡績所羅門行伍夠極súi bōe值著chit ê一蕊上帝尚且hō͘súi按呢何況beh照顧小可mah
Lánkiâⁿlō͘kiám-chháikhòaⁿhoe, á-sīchiáu, tio̍hkì-titSiōng-tèchhòng-chō, ia̍hSiōng-tètehchiàu-kò͘; koheng-kaichaiSiōng-tèm̄-nāchiàu-kò͘chiah-êmi̍hnā-tiāⁿ, ia̍hput-sîkoh-khahtì-ìtehchiàu-kò͘lán. Hoe, chiáum̄-sīkùi-khìêmi̍h, lóngsim-sînōehiáu-tito-lóSiōng-tè, ia̍hlêng-hûnthangtit-tio̍hkiù. Hoehoat-siⁿ, chiūsiā; chiáukàuòantī-teh. Só͘-ílániàu-kíntiàmsè-kanê, tio̍hkiûSiōng-tèêkokkap, sè-kanêtāi-chìm̄-sáikhòa-lū, chiūsó͘tio̍hēngêmi̍h, Siōng-tèchū-jiânhō͘lán.
檢采抑是記得上帝創造上帝teh照顧koh應該上帝毋若照顧趕逐若定不時koh-khah致意teh照顧毋是貴氣心神ōe曉得o-ló上帝靈魂得著發生tī-teh所以要緊tiàm世間上帝kap世間代誌毋使掛慮上帝自然hō͘
Lánêlângsiông-siônggâuhiâmpa̍t-lângêm̄-tio̍h, kiám-chháika-kīêm̄-tio̍hkoh-khahtōa, ia̍hlóngbōehiáu-titsiūⁿ. Iâ-so͘tāng-tāngchek-pīlánchitêkhóan-sit, kéng-kàilánm̄-thanggí-gīlâng, kiaⁿ-liáuōehō͘Siōng-tègí-gīlán; kohkóng, êlângah, tio̍htāi-sengtû-khìka-kība̍k-chiu-lāiêîⁿ-á-chhâ, chiahōebêng-bêngkhòaⁿ-kìⁿthangtû-khìhiaⁿ-tība̍k-chiu-lāiêchháu-á-iù.
常常gâu別人毋著檢采家己毋著koh-khahbōe曉得耶穌重重責備chit款式警戒毋通擬議驚了ōe hō͘上帝擬議kohah代先除去家己目睭內楹仔柴ōe明明看見除去兄弟目睭內草仔幼
Iáu-kúm̄-thangiông-únpháiⁿ-tāikàu-hōelāi. Lângchin-chiàⁿūpháiⁿêphín-hēng, tio̍hkekichhut. Kapchitêlângkau-pôechòehiaⁿ-tī, lī-ekin, ia̍hkiám-chháiōehāika-kī. Iâ-so͘kóng, Bo̍h-titchiongsèngêmi̍hhō͘káu, bo̍h-titchionglínêchin-chuhiathō͘ti.Pháiⁿphín-hēngsi̍t-chāikhó͘-oòⁿSiōng-tèêbīn-chêng.
尚且毋通容允歹代教會真正品行Kap chit交陪兄弟利益in檢采ōe家己耶穌莫得hō͘莫得珍珠hiat hō͘品行實在可惡上帝面前
Iâ-so͘í-kengkahlánm̄-thangkhòa-lūāu-ji̍tê, kohchí-sīlánSiōng-tèput-chíòan-hūnpháiⁿ-tāi; kiám-chháiūlângsiūⁿka-kīêpîn-chiān, lângthangóa-khò, á-sīkiám-chháisiūⁿka-kīêtāngchōeput-chíthanghō͘Siōng-tèm̄-ti̍h, taⁿūsím-mi̍hlō͘thangbián-titsit-chì, m̄-sáikhòa-lū? Chiū-sītio̍hchionglóng-chóngêtāi-chìpâi-lia̍tThiⁿ-pēêbīn-chêng, ti̍t-ti̍tóa-khòI, kì-titIêthiàⁿlánbān-pēkhahiâⁿpē-búêthiàⁿ. Iâ-so͘kóng, Kiûchiūhō͘lín, chhēchiūtú-tio̍h, phah-mn̂gchiūlínkhui.Ia̍hkohkóng, Línàilângkhóan-thāilíncháiⁿ-iūⁿ, ia̍htio̍hán-nikhóan-thāilâng.
耶穌已經毋通掛慮後日koh指示上帝不止怨恨歹代檢采家己貧賤倚靠抑是檢采家己不止hō͘上帝毋挃taⁿ甚物免得失志毋使掛慮就是攏總代誌排列天父面前直直倚靠記得萬倍khah父母耶穌hō͘chhētú著拍門koh款待怎樣按呢款待
回上一頁