首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē sì pún    聖經選略第四本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1955
篇名
Tē 21 chiuⁿ Sat-má-lī-a ê hū-jîn-lâng (Iok-hān 4: 1~ 42).   第21章撒馬利亞的婦人人(約翰4:1-42)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Iok-hānkoaiⁿ-kaⁿê, Iâ-so͘lī-khuiIû-thài, khìKa-lī-lī. Lō͘tùiSat-má-lī-akeng-kè, in-ūihitséngIû-thàiKa-lī-līnn̄gséngêtiong-kan. Iâ-so͘kiâⁿkàuSū-ka, seng-khusiān. Hitsó͘-chāiūchi̍têchíⁿ, Ngá-koksó͘khuiê; Iâ-so͘chēhia, ha̍k-sengji̍psiâⁿkhìbóechia̍h.
約翰關監耶穌離開猶太加利利撒馬利亞經過因為hit猶太加利利中間耶穌士加身軀Hit所在雅各耶穌hia學生
Ūchi̍têhū-jîn-lângtùiSat-má-lī-asiâⁿ-lāichhut-lâichhiūⁿ-chúi, Iâ-so͘kóng, Hō͘góalim.Hū-jîn-lângkóng, Iû-thàilâng, behthàiōegóanSat-má-lī-alângthóchúi?In-ūiIû-thàilângkapSat-má-lī-aêlângsaⁿóng-lâi. Káng-kiùSèng-chhehchiūchai, cháÍ-sek-lia̍tcha̍pêchi-phàiêlânghō͘A-su̍tkokêônglia̍h-khìê, A-su̍tkokêôngchhepún-kokêpeh-sìⁿpoaⁿkhìSat-má-lī-akhiā. Só͘-íSat-má-lī-alângm̄-sīchiàⁿÍ-sek-lia̍têlâng. Khí-thâuêinpàipu̍t, āu-lâisòaūkèng-ùiIâ-hô-hoa. KohÍ-su-la̍hkapNî-hi-bíchhōaIû-thàilângtùiPa-pí-lûntò-lâi, àiIâ-lō͘-sat-léngkoh-chàikhíchi̍tkengtiān, Sat-má-lī-alângàikapinsaⁿ-kapkhí, Iû-thàilânghō͘ihūn, tùián-ninn̄g-pêngkiat-òan.
婦人人撒馬利亞城內出來chhiūⁿ水耶穌Hō͘婦人人猶太beh thài ōe 撒馬利亞因為猶太kap撒馬利亞往來講究聖冊以色列支派hō͘亞術掠去亞術本國百姓撒馬利亞所以撒馬利亞毋是以色列起頭in後來sòa敬畏耶和華Koh Í-su-la̍h kap尼希米chhōa猶太巴比侖倒來耶路撒冷koh再殿撒馬利亞kap in saⁿ-kap猶太hō͘按呢兩旁結怨
Tiānkhí, Sat-má-lī-aêlângkhéngkhìhiapàiSiōng-tè, Sat-má-lī-aKi-lī-simsoaⁿūlēng-gōakhíchi̍tkeng; chiūnn̄gpêngsaⁿòan-hūnkoh-khahchhim.
殿撒馬利亞hia上帝撒馬利亞Ki-lī-sim另外怨恨koh-khah
Iâ-so͘thiaⁿ-kìⁿhū-jîn-lângêōe, chiūkóng, chaithóchúilimchī-chūi, tek-khakkiûgóa, góatek-khakēngoa̍hêchúihō͘; lânglimchitêchúiōekohchhùi-ta; limgóasó͘hō͘iêchúi, éng-óanbōechhùi-ta.
耶穌聽見婦人人chī-chūi的確的確hō͘chit êōe koh嘴乾hō͘永遠bōe嘴乾
Hū-jîn-lânglóngbōehiáu-titIâ-so͘êì-sù, kan-tathiaⁿ-kìⁿIâ-so͘kóng, Lim-tio̍hgóaêchúiéng-óanbōechhùi-ta,chiūkóng, Chúah, kì-jiânêchúilimbōechhùi-ta, chhiáⁿhō͘góalim.Iâ-so͘kóng, Chiah-êōephì-jūnā-tiāⁿ, si̍t-chāim̄-sīkóngtōe-bīn-chiūⁿêchúi, kóngSèngSînēngtō-líkám-hòalângêsim. SèngSînōeiúⁿ-chhīlângêlêng-hûn, chhin-chhiūⁿlângchhùi-talimchúiōeiúⁿ-chhīseng-khu. Lânglimseng-khuōe, siūkám-hòa, lêng-hûnōetîm-lûn. Iâ-so͘hū-jîn-lângkóng, Tio̍hkhìkiòêtiōng-hulâi.Ìnkóng, tiōng-hu.Iâ-so͘chiūikóngiàm-chīⁿsó͘kiâⁿêtāi-chì, hū-jîn-lângchiahlia̍hIâ-so͘chòesian-ti, chiūmn̄gIâ-so͘kóng, PàiSiōng-tèêsó͘-chāitio̍htá-lo̍h? In-ūiIû-thàilângkóngtio̍hIâ-lō͘-sat-léng, Sat-má-lī-akóngtio̍hSat-má-lī-a.Iâ-so͘ìnkóng, Tio̍hsìngóa, ji̍tbehkàu, línkèng-pàiThiⁿ-pēput-lūnchitêsoaⁿ, put-lūnIâ-lō͘-sat-léng. Chinkèng-pàiêlâng, ēngsînēngsêng-si̍tpàiThiⁿ-pē; in-ūiThiⁿ-pēàilângán-nipàiI. Siōng-tèsîn, pàiIêlângtio̍hēngsînēngsêng-si̍t.
婦人人bōe曉得耶穌意思kan-ta聽見耶穌啉著永遠bōe嘴乾ah既然bōe嘴乾hō͘耶穌趕逐譬喻若定實在毋是地面上道理感化ōe養飼靈魂親像嘴乾ōe養飼身軀身軀ōe感化靈魂ōe沉淪耶穌婦人人丈夫丈夫耶穌暗靜代誌婦人人耶穌先知耶穌上帝所在佗落因為猶太耶路撒冷撒馬利亞撒馬利亞耶穌beh敬拜天父不論chit ê不論耶路撒冷敬拜誠實天父因為天父按呢上帝誠實
Hū-jîn-lângkóng, GóachaiBí-sài-atit-behlâi, Ikàutek-khakēngchènghāngêtō-lílâikà-sīgóan.Iâ-so͘kóng, Chit-tia̍pkapkóng-ōeêchiū-sī.Hū-jîn-lângthiaⁿ-kìⁿchithoaⁿ-hí, liâm-piⁿpàng-sakchúi-pânji̍psiâⁿkhìlângkóng, Lâikhòaⁿchi̍tlâng, góapêng-sò͘só͘kiâⁿêtāi-chì, Ilóng-chóngchai, thangkóng, káⁿKi-tok.Chèng-lângchhutsiâⁿchiū-kūnIâ-so͘. Tú-túhit-tia̍pha̍k-sengbóemi̍hlâi, chhiáⁿIâ-so͘chia̍h, Iâ-so͘kóng, Góaūmi̍hthangchia̍h, línchai.Hitha̍k-sengbōebêng-pe̍k, saⁿ-kapkóng, Kiámūlângkiong-kipImah?Iâ-so͘chiūkóe-bêngkóng, ThànSiōng-tèêchí-ìgóaêbí-niû.Hitji̍tsǹgSat-má-lī-alânghok-khìêji̍t-chí, in-ūichōe-chōelângsêng-si̍tsìnIâ-so͘, sòachhiáⁿIâ-so͘kapintòa. Iâ-so͘tiàmhiann̄gji̍t, tùián-nisìnêlângke-thiⁿit-hoatchōe.
婦人人米賽亞tit-beh的確道理教示耶穌Chit-tia̍p kap講話就是婦人人聽見chit歡喜連鞭放捒水瓶平素代誌攏總基督眾人就近耶穌Tú-tú hit-tia̍p學生耶穌耶穌Hit學生bōe明白saⁿ-kapKiám供給mah耶穌解明上帝旨意米糧Hit撒馬利亞福氣日子因為濟濟誠實耶穌sòa耶穌kap in耶穌tiàm hia按呢加添益發
Hiān-sîIâ-so͘chēThiⁿ-pēêchiàⁿ-chhiúpêng, ia̍hhoaⁿ-híēngoa̍h-miāêchúihō͘kiûIêlâng. Sèng-chhehkóng, Chhùi-taêtio̍hlâi, àitit-tio̍hoa̍h-miāêchúiōepe̍h-pe̍htit-tio̍h.
現時耶穌天父正手歡喜活命hō͘聖冊嘴乾得著活命ōe白白得著
回上一頁