首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lô hôa kái-chō thóng-it su-hān-bûn   羅華改造統一書翰文
作者是
Lâu Chheng-hûn   劉青雲
出版社
Tâi-lâm Sin-lâu su-pâng   台南新樓書房
出版年
1924
篇名
Tē 8 pō͘ Chhéng-kiû lūi   第八部請求類
顯示的樣式
 右邊漢譯  
1.Chhéngkiûhoanchûchhiamchânkim
1.
Lâmbóansiansenghūilám, kèngkhéchiá, chiânbôngchháichûchhiam, chânkimngó͘pekôan, siōngôanchhó͘. Chèchhúchâikàikhùnlân, kimhiôngchóanūnpekpek, chhiáⁿ kauhoòⁿpînhôanchichhiu, múiji̍tchāuchhiamkhekchânkimsò͘pekôan, inchikhùnsiōngkakhùn. Jiânchiû, ûichi, tongōanchō͘. Hònghoòⁿbu̍tkauôanchichāukim, sio̍kto, bōngsò͘hōe. Kó͘jînkhenglôngsiongchō͘, putkámsitsìnujîn, chèngbōng. Chìkipbu̍tgō͘, sūnchhéngtiûan.
123456且7891011chhē12131415161718
Lâm-bóansian-siⁿun-hūiêkàm-chhat.
南晚先生恩惠鑒察
Kiong-kèngsó͘behkóng-ê, chêngsiū-tio̍hlíntia̍hêchû-chhiam.
恭敬講的受著薯簽
Hittiâuchân-kimgō͘pahkho͘iáu-bēchāuchheng-chhó.
殘金猶未清楚
Chit-tia̍pchâi-kàike̍kkhùn-lân.
這霎財界困難
Kim-chîⁿêchhut-ji̍pchinpek-chhek.
金錢出入迫促
Koh-chàikau-hèchinbô-êngêsî-chūn.
閣再交貨無閒時陣
Góata̍kji̍ttio̍hchāuchhiam-khehêchân-kimkúipahkho͘.
簽客殘金
In-ūián-nikhùn-lânchiūⁿkohke-thiⁿkhùn-lân
因為按呢困難加添困難
Chóng-sīpó-hōêpù-ū, chòepêng-iúêchêng-gī.
總是寶號富有朋友情義
Kohkhahtio̍htàupang-chān.
幫贊
Hô-hònghè-mi̍hkauchheng-chhóêchāu-kim.
何況貨物清楚找金
Kohiā-sīsio̍kjōa-chōelah!
也是偌濟
Ǹg-bāngchiàugia̍h-siaⁿgóakiàlâi.
向望額聲
Kó͘-chálângpiàⁿtē-ásaⁿpang-chān.
古早袋仔幫贊
M̄-káⁿtùilânglâisit-lo̍hsìn-iōng.
毋敢失落信用
Chiàⁿ-chiàⁿǹg-bāngpó-hōlah!
正正向望寶號
Chinkip-ēngbo̍h-titsaⁿgō͘.
急用莫得
Sūn-sòachhéng-mn̄gphah-sǹgêpêng-an.
順續請問拍算平安
2.Chhéngkiûsiongphínchiâⁿ
2.
Kínkhéchiá, púngoa̍tchho͘ji̍t, kiatsòansuitthong. Liōngtiánchhiamchhù. Chāichho͘si̍pji̍tchàitia̍phōnghâmchhui, e̍kputkiànhôetap, sīmjiânputan. Siónghiònglâiúkaue̍kíkiú, chengsi̍tsìn, kò͘tongongúchutiàmôanke̍kûichhosim. Chhiáⁿ khekgoa̍tnáitiàmchikiatsòan, jio̍kchhúiân, si̍tsio̍ktiòngphō͘chéngsi̍phunkhùnkhó͘. Bōngchiapsìnchiji̍t, sìnsokítiānûithète̍k, kimge̍kchiàuchho͘ji̍tsòngchichhéngkiûsuSo͘chài, kimchhianngó͘peklio̍ksi̍pôan. Inkaukoanhuichíitchhù, koatputkhóchitō͘gōe. Thòng bênghō͘ji̍tsìnsek, chekchiàuhoatlu̍tthêchhutsiúsio̍k, gōanīⁿ. Choanchhùta̍tti, chìchhiatbu̍tgō͘, pèng hō͘châian.
12,345678910且11簿12131415161718倘1920212223並
1.Kín-sīnsó͘behkóng-ê, púnge̍hchhoeji̍t.
謹慎講的
Ūkiàkiat-sǹgsuchi̍tthong.
結算
Liōng-pití-kengkàuêsiàu-kūiêsó͘-chāi.
諒必已經賬櫃所在
chhoecha̍pji̍tkoh-chàitêngkiàphoekhìchhui-pek.
閣再催迫
khòaⁿ-tio̍hlínêhôe-hok.
看著回覆
Put-chíbōeansim.
不止
Siūⁿhiàng-ng-sîkappó-hōtehbóe-bōeí-kengkú-kú.
hiàng-ng時kap寶號teh買賣已經久久
batūsit-lo̍hsìn-iok.
失落信約
Só͘-íthâu-kekapchiah-êhé-kìke̍kchhau-sim.
所以頭家kap chiah-ê伙計操心
Koh-chàichêngge̍hgóantiàmêkiat-sǹg.
閣再結算
án-niêiân-chhiân, si̍t-chāisiàu-phō͘chéng-líūcha̍p-hunêkan-khó͘.
按呢延遷實在賬簿整理十分艱苦
Ǹg-bāngchiap-tio̍hphoeêji̍t.
向望接著
Kóaⁿ-kíntùitiān-pòûi-thèkiàlâi.
趕緊電報為替
Hitêchîⁿ-gia̍hchiàuchhoeji̍tkiàkhìêchhéng-kiû-su.
Hit-ê錢額請求書
Kimnn̄g-chhenggō͘-pahla̍k-cha̍pkhó͘.
兩千五百六十
In-ūikau-koanm̄-sīkan-tachi̍t-pái.
因為交關毋是干焦一擺
Koat-tòanm̄-thangpàngchòeiàukín.
決斷毋通
Siat-súbîn-áāu-ji̍tsiau-sit.
設使明仔後日消息
Chiūbehchiàuhoat-lu̍tthê-chhutchhiú-sio̍k.
法律提出手續
Gōankekóng-ōe.
講話
Choan-choanēngchitêthong-ti.
專專通知
Ke̍kiàu-kínbo̍h-titsit-gō͘.
要緊莫得失誤
Sòamn̄gchâi-sînêpêng-an.
財神平安
3.Chhéngphòegôanhoòⁿ
3.
Hatta̍tjînhengchó, khéngchiaphoachat, pèng lâichunhoòⁿkiōngsi̍pkiānlêngtiû, chiàusò͘chha. Tānchhúhoòⁿphínchittechhù, putha̍psiautiông, púnio̍kgôanchiuhōnghôan, ūilō͘siuóan, koansòechiuchu, ónghóanputpiān. Siáuhō͘kámsiān. Kínchionggôanbu̍tlēngchûn, thú hō͘chítô͘. Îgōanhengtâisokphòegôanhoòⁿ, só͘chhiatbōng. Choanchhúpò͘ta̍t, chiàchhéngan.
123並456789便101112竚13141516
1.Hat-ta̍tjîn-tekêhiaⁿná-chúnkun-sûisin-piⁿ.
1.豁達仁德若準跟隨身邊
2.Chit-tia̍pchiap-tio̍hsúiêphoe.
2.這霎接著
3.ūkiàlâichun-hèkiōngcha̍pkiāⁿlêng-tiû.
3.尊貨綾綢
4.Chiàusiàu-gia̍hcheng-chha.
4.數額精差
5.Chóng-sīchitpangêūkhahbái.
5.總是pangbái
6.ha̍hgóanchiaêsiau-thâu.
6.chia銷頭
7.Pún-jiânbehchionggôanphòetò-khìhêng-lí.
7.本然tò去行李
8.In-ūilō͘-tô͘chinhn̄g, sòe-hāngchûn-hùiêchîⁿ.
8.因為路途稅項船費
9.Khìlâiêlī-piān.
9.利便
10.Góantiàmm̄-káⁿchū-choankià-khì.
10.毋敢自專寄去
11.Kín-sīnchionggôan-mi̍hsiulēng-gōakhǹg.
11.謹慎原物另外khǹg
12.Khiātehthèng-hāuêsiat-hoat.
12.teh聽候設法
13.To̍k-to̍kǹg-bāngkín-kínphòegôan-khìphòeê.
13.獨獨向望緊緊原去
14.tē-itpek-chhiattehliâu-bâng.
14.第一迫切teh瞭望
15.Choan-choankiàchitêthong-ti.
15.專專通知
16.Sòachhéng-mn̄gkūn-lâiêpêng-an.
16.請問近來平安
4.TÙikàuhōechhéngchèngbêngsu
4.
Kongiâmsiansengchèchiàu, kèngkhéchiá, hiānkengsiongsiôngchāibûn, putlêngúngó͘hōehengchimūitôngchi̍ppài, kiōngsionghōe. íkhúnngó͘hōete̍kîkuchiàuchichiànsuitchí, chhiàn ubûnkó͘lōngkàuhōetông, ípiānchāichhútôngchi̍pSiōng. Chhúhō͘gōanchúsiunngó͘hōe, sènghōeji̍theng, sìntô͘ji̍tcheng, hoktekpèngliông, kuiêngSiōngchú, kò͘só͘gōan. Choanchhúthokchhéng, pèng būnan.
1234567薦8便910使1112131415並
1.Kng-iâmsian-siⁿàⁿ-lo̍hlâikhòaⁿ.
光鹽先生àⁿ落
2.Kiong-kèngkhui-chhùisó͘behkóngê.
恭敬開嘴
Góahiān-sîkeng-êngseng-lísî-siôngĒ-mn̂gêsó͘-chāi.
現時經營生理時常廈門所在
Bōeōethangkaplánêkàu-hōehiaⁿ-tīchí-bēsaⁿ-kapchū-chi̍plé-pài.
kap教會兄弟姊妹saⁿ-kap聚集禮拜
Saⁿ-tângpānkàu-hōeêsū-bū.
相同教會事務
Só͘-íkhún-kiûgóaêkàu-hōesiúⁿ-sùkiàchi̍ttiuⁿî-ku-chiàuêchiàn-su.
所以懇求教會賞賜移居照薦書
Kú-chiàngóaĒ-mn̂gKó͘-lōng-sūêkàu-hōe-tn̂g.
舉薦廈門鼓浪嶼教會堂
Thanglī-piāntī-chiakapinsaⁿ-tângho̍k-sāiSiōng-tè.
利便tī-chia kap in相同服事上帝
Chitpangliáu-āugōanSiōng-tèsi-unlánêkàu-hōe.
pang了後上帝施恩教會
Hō͘sèng-hōeji̍t-ji̍theng-ōng.
聖會日日興旺
Sìn-tô͘ji̍t-ji̍tke-thiⁿ.
信徒日日加添
Hok-khìtek-hēngpîⁿ-pîⁿchhiong-sēng.
福氣德行平平充盛
Kuiêng-knghō͘lánêSiōng-tè, sim-só͘-gōanlah!
榮光上帝心所願
Tì-ìēngchitêpài-thokchhéng-kiû.
致意拜託請求
Sòachhéng-mn̄gtō-tekêpêng-an.
請問道德平安
回上一頁