首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lô hôa kái-chō thóng-it su-hān-bûn   羅華改造統一書翰文
作者是
Lâu Chheng-hûn   劉青雲
出版社
Tâi-lâm Sin-lâu su-pâng   台南新樓書房
出版年
1924
篇名
Tē 7 pō͘ Chhéng-goān lūi   第七部請願類
顯示的樣式
 右邊漢譯  
1.Chhéngbu̍tchhâisiatchiô
1.
Pínūichhéngōansiatli̍ptongkauchikóan, íîsiongkan. Chhiapsusiongbînténgkūnia̍tchàiÔngbó͘téng, têngchhéngsiatli̍ptongkauchikóan, gia̍pbôngbiànphoechúnhêng, chiongkiàntiokténgin, liânia̍tkokkunsio̍kit, te̍k thèngchi, chìûihongkhióng. Àntiauiôngchhībiān, chūjīmchúíhō͘, tia̍tchopiàn, gôankhìso͘, hēngchūngó͘tāithóngléng, chhīōesiong, Chiāmtênghoa̍tkhì. NáikaiÔngbó͘téngpiānsutô͘, sēngkitêngpín. Chi kóanitkhai, huichhôngkhí, tiâuiôngbûngōetiàmchiat, kokphò͘chíchhian, chiàuliāuputtông, sia̍pchiok, ujînōeseng, kò͘sio̍ktāihônghāi. kokphò͘hong, uianputkhóîchhî, sīmchìliûlo̍kkhùnkiông, chengkhìtò͘áu, kunchāiìchilōe. lâikauputchēng, chui chiâmho̍k. Chūngó͘chóngthóngjīmílâi, giâmchhiphō͘sióng, he̍kiàuàn, che̍kchhiáuliámchek. hiānti̍ttonghônggutkín, siōnghâmukàisim, chhiongliâuûiche̍kchimûi, iokúnlek, si̍pkiànputsián. Thónghe̍kkhechapiàn, che̍kochông, sēngkichō͘hoat. Koanbînchile̍kchhò͘siúputki̍p. Siatsengpiàn, sûisichek. Siongbînténgtiûîchài, chiòngchhiamtông, ūichhúha̍pio̍kkhúnthóngléngtāijîn, théliāmsiongkan, îchhîbiān, ànchiàupokkausêng, ōanchúnsiatli̍pchikóan, siongkachūhō͘si̍tkámtekgâi, lîmpínunchhiat, putsengthāibēng, kínpín.
12345逖6789101112便1314妓151617181920212223242526萑2728293031323334353637383940414243444546474849
Pínūi-tio̍hbehōansiat-li̍ptong-kauêthit-thô-keng, lâikiùchiah-êseng-lí-lângkan-lânê.
為著設立東郊thit-thô間chiah-ê生理人艱難
Àm-chīⁿsiūⁿgóanchiah-êseng-lí-lângkūnji̍tkhòaⁿÔngbó͘téng, ūtehji̍ppínchhéngbehsiat-li̍ptong-kauêthit-thô-keng.
暗靜chiah-ê生理人teh設立東郊thit-thô間
Í-kengtit-tio̍hhiàn-sūphoe-chúnin, teh-behkiàn-tiokêin-toaⁿ.
已經得著憲署批准inteh-beh建築因端
Sio-liânkhòaⁿta̍kkhóanpîⁿ-pîⁿsiāngchi̍tkhóanêōe.
相連平平siāng
Hn̄g-h n̄g thiaⁿ-tio̍hchitê, kàu-ke̍kgông-ngia̍hkiaⁿ-hiâⁿ.
遠遠聽著到極楞愕驚惶
Chiàutiau-iôngêchhī-bîn, tùijīm-chúí-āu.
朝陽市面壬子以後
Siông-siôngtú-tio̍htāi-chìêpiàn-chhian.
常常拄著代誌變遷
Gôan-khìto͘iáu-bēho̍k-gôan.
元氣猶未復原
Kūn-lâikai-chàitùigóanêtāi-thóng-léng.
近來佳哉大統領
Pó-hō͘chhī-bīnchiàu-èngsenglí-lâng.
保護市面照應理人
Chiām-chiāmhián-chhutūoa̍h-khì.
漸漸顯出活氣
Chitpangin-ūichitêÔngbó͘téngsūn-piānbehthàn-chîⁿ.
pang因為順便趁錢
Sūnki-hōelâitùikoaⁿ-tiúⁿpínchhéng.
機會官長
Thit-thôkengchi̍t-ēkhui, pháiⁿchiūchōe-chōesiⁿkhí.
Thit-thô一下濟濟
Tiau-iôngêsó͘-chāitiàm-thâucha̍t-cha̍tchhâ-soekhí.
朝陽所在店頭cha̍t-cha̍t 柴梳
Ta̍kkengêtiàmhóe-kìm̄-nāchhenggōalâng.
夥計毋若
Sûilângêsèng-chitlóngsaⁿ-tâng.
性質相同
ta̍hkàuthit-thôkeng.
thit-thô
Tùichi̍tlângêōe-seng, si̍t-chāiūtōahông-hāi.
衛生實在妨害
Kohta̍kkengêtiàmêhong-sio̍k.
風俗
Tùián-nithái-thóōethangî-chhî.
按呢thái-thó維持
Sīm-chìōetì-kàuhām-lo̍hsòng-hiongêkan-khó͘.
甚至致到陷落sòng-hiong艱苦
Siⁿ-khíoan-kesio-phah, khioh-òan.
生起冤家相phah抾怨
Lóng-chóngbōethangsǹgkàuliáu.
攏總
Hiàng-sîsù-kaubōean-chēng.
Hiàng時四郊安靜
Chháu-chhìāmêsó͘-chāiūbi̍h-tehêchha̍t-bé.
草刺ām所在bi̍h-teh賊馬
Tùigóanêchóng-thóngchiū-jīmliáu-āu.
總統就任了後
Giâm-giâmlâitī-líkāu-kāusiúⁿ-hoa̍t.
嚴嚴治理厚厚賞罰
Ta̍uh-ta̍uhlia̍h-tio̍hchintiōng-iàuêàn-kiāⁿ.
沓沓掠著重要案件
Chha̍tchiahûn-ûn-ábô-khì.
勻勻仔無去
Kohhiān-sîtú-túhông-tangêbô-êng
現時拄拄防冬無閒
Sī-tōasī-sòelóngūtehtì-ìêsim-koaⁿ.
序大序細teh致意心肝
Thit-thô-kengchòesiⁿ-khíchha̍t-áêmûi-kài.
Thit-thô間生起賊仔媒介
Ioksî-kîún-lek, siông-siôngkìⁿ-chhutbōechió.
時期隱匿常常見出
Siat-súū-êchhiau-chhēiáu-bēchiâu-tio̍h.
設使有的chhiau-chhē猶未齊著
Chha̍t-ábi̍hêsó͘-chāi, sūnki-hōehut-jiânhoat-choh.
賊仔bi̍h所在機會忽然發作
Koaⁿ, peh-sìⁿêla̍t, tí-tngbōe-tiâu.
百姓抵當bōe-tiâu
Siat-súhoat-khíchittōaêsū-piàn.
設使發起事變
Sím-mi̍hlângōethangtam-tnghitêchek-sêng.
啥物擔當hit-ê責成
Seng-lí-lângtāi-kephah-sǹgkoh-chàisàm-susaⁿpái.
生理人大家拍算閣再三思
Chōe-chōegī-lūnchèng-lânglóngsio-siāng.
濟濟議論眾人相siāng
Ūi-tio̍hán-niha̍plâikhún-kiûthóng-léngtāi-jîn
為著按呢懇求統領大人
Thé-thiapseng-lí-lângêkan-khó͘.
體貼生理人艱苦
Lâiî-chhîtōe-bīnêchèngpeh-sìⁿ.
維持地面百姓
ChiàuPok-kauêkū-lē.
北郊舊例
Khahbānchiahchúninsiatthit-thô-keng.
inthit-thô間
Seng-lí-lâng, khiā-kelângsi̍t-chāikám-siāêun-tiánsoah.
生理人徛家實在感謝恩典
Chit-tia̍ptehsiápínchintì-ìtehthèng-hāubēng-lēng.
這霎teh致意teh聽候命令
Kín-sīnēngán-nipín-chhéng.
謹慎按呢稟請稟請
2.Kiûkhengkiámcho͘sòe
2.
Têngūikhúnchhéngkhengkiámcho͘sòe. kokíbînûipún, kò͘kokchāianbîn, chèngíbînûitiōng, siānchèngpitsupo̍k, ngó͘ huibêngûiki, si̍tsanhiong, liânliâncha̍phùi, tiōng, chènghôan, tio̍kgoa̍tkiôngteng, bîne̍kkiông, châie̍kkia̍t, hōantōnghó͘n, khó͘pō͘siâ. Hòng than kūntiântobînsiáu, ûhùiputteng, ngó͘ khit kù chêng jî kheng kiám cho͘ sòe, í kiù phî khùn, hâm kiat siōng têng. Hú tē hia̍p jîntiû, tu kiû chóan kip, kai bîn ú hā. Eng bok tông jîn, ho̍k khit kù chêng jî kheng kiám cho͘ sòe, í kiù phî khùn, hâmkiatsiōngtêng.
123456我78910111213况他1415我府地狹人稠16誅求轉急17皆民宇下18應沐同19伏乞據情而輕減租稅20以救疲困21
1.Pín-kiûchhéngkhinkiámcho͘-sòeêtāi-chì.
1.稟求租稅代誌
2.Lūn-kàukok-kalia̍hpeh-sìⁿchòekun-pún.
2.論到國家百姓君本
3.Kian-kò͘êkokchoan-būtio̍han-únpeh-sìⁿ.
3.堅固專務安穩百姓
4.Chèng-tīàithiupeh-sìⁿêsòe-būchòeiàu-kín.
4.政治百姓稅務要緊
5.êchèng-tītek-khaktio̍hthiukhahkhinêsòe-bū.
5.政治的確稅務
6.GóanHui-chiumiâkóngkūnkok-to͘êkoe-chhī.
6.徽州國都街市
7.Si̍t-chāisio̍ksoaⁿ-kanêhiuⁿ-lí.
7.實在山間鄉里
8.Ta̍k-nîêcha̍p-hùithiutāng.
8.逐年雜費
9.Kohchèng-būit-hoatchōe.
9.政務益發
10.Ta̍kge̍hji̍tkan-khó͘thiu-sòe.
10.艱苦抽稅
11.Peh-sìⁿkêng, chîⁿliáu.
11.百姓
12.Kan-khó͘khata̍h, hôan-ló͘lia̍hchôa.
12.艱苦煩惱
13.Hô-hòngpa̍tkūnchhânchōepeh-sìⁿchió.
13.何況百姓
14.Kî-ûhùi-hāngteng-siu.
14.其餘費項徵收
15.Góanni̍htōeoe̍hlângkohchōe.
15.
16.Pekthóla̍p-sòechinkín-kip.
16.納稅緊急
17.Lóng-chóngpeh-sìⁿêchhùtehthèng-hāu.
17.攏總百姓teh聽候
18.Eng-kaitio̍hkhóan-thāisiāngchi̍tkhóan.
18.應該款待siāng
19.Thìm-thâuǹg-bāngchiàugóanêì-sùlâikiám-chiócho͘-sòe.
19.Thìm頭向望意思減少租稅
20.Lâikiùgóanêkhùn-khó͘.
20.困苦
21.Siūun-tiánêpeh-sìⁿpínchhéng-ê.
21.恩典百姓請的
3.Chohānchaikiûkiámcho͘
3.
Têngûihānpoa̍tchichai, kiûkiámkok, chiokhiôngsubēng, hānpoa̍tûichaitiânchokkulia̍t, sêngko͘kó͘. Chhītiongpîncheng, gōakhoksengChiāmkhí, bînsneg nāi. Kokkióng. Suijînhiànióngsim, khéngthèngsonglîmchi. Tānbînsengji̍tchoat, tongchhiatjînchiiu. Ho̍kkhitsûilîn, kliok sengchôan, jînbînbiánhāmuko͘hok, ìsiōngtêng.
123456789101112131415曲16使17
Pínūi-tio̍hkhòng-hānêchai-hō.
為著亢旱災禍
Kiûkiámkok-sòeêtāi-chì.
國稅代誌
Hé-sîntehchiáng-kóanbēng-lēng.
火神teh掌管命令
Khòng-hānêchai-hō, chhânchiâⁿku-khakhûnêli̍h8-khui.
亢旱災禍龜殼裂開
Thó͘-tōetakho̍k-kho̍kko͘-tâêtiū-kó.
土地ta硞硞枯焦稻稿
Chhīlāiêti̍t-ti̍tke-thiⁿ.
直直加添
Chháu-tēkhàuêsiaⁿchiām-chiāmhoat-khí.
草地漸漸發起
Peh-sìⁿêseng-oa̍hthangi-óa.
百姓生活依倚
Kok-sòebehtùitah-lo̍hhō͘lín,
國稅tah-lo̍h
Sui-jiânjîn-tekêbô͘-hōankapan-ùiiúⁿ-chhīí-ki̍pchhau-simpeh-pak.
雖然仁德模範kap安慰養飼以及操心擘腹
KhéngthiaⁿgóanSong-lîmêkî-tó.
桑林祈禱
Chóng-sīgóanchiah-êpeh-sìⁿtô͘-bô͘seng-oa̍hji̍t-ji̍tham-bān.
總是chiah-ê百姓圖謀生活日日憨緩
Tngpek-chhiatKí-koklângêiu-būn.
迫切杞國憂悶
Àⁿ-thâu-khakkiûàⁿ-lo̍hlâilîn-bín.
Àⁿ頭殼àⁿ落憐憫
Jiâugóanchiah-êlângêoa̍h-miā.
chiah-ê活命
Chiahhō͘peh-sìⁿbiánpoa̍h-lo̍hkau-khut.
百姓跋落溝窟
Tì-ìēngchittiuⁿsàngchiūⁿpín-kiû.
致意稟求
4.Chochúichaikiûhoatchhongpêngthiàu
4.
Têngūiaibêngchínle̍k, kipkiùchânseng, pângîchokchōng, hāngchoiong, tòngúiansêngphòkhó, tiânôanpiànchokhongchiu, bō͘si̍ttiau, lô͘ho̍khuichhiongkhó͘hok, tō͘sioklânpáukitiông. Kimpiho, hiauhiauputí, chúsàn, chhámputsenggiân. Tióngkoanhoatchèngsijîn, lîmkièngpiàn, he̍khoatchhongípêngthiàu, he̍kkoansiokíchú, chūtiauche, kiùchu, bānhō͘tiámun, chhiankatàitekì, hâmkiatsiōngtêng.
1234567891011121415161718調19202122
Pínūi-tio̍hai-siongkiûchín-kiùtîm-le̍k.
為著哀傷賑救沈溺
Kóaⁿ-kínkiùoa̍h-miāê.
趕緊活命
Chúi-sînêchok-chōng.
水神作祟
Hiuⁿ-líke-lō͘siū-tio̍hchai-iang.
鄉里街路受著災殃
Tōa-chhùim-chiâⁿphòaêtōa-chûn.
大厝淹成大船
Chhân-hn̂gpìⁿ-chiâⁿchòepha-hngchohêchiu.
田園變成拋荒
Ē-hngchia̍hchá-khíchúêám-bê.
下昏早起湆糜
Lô͘-ho̍kêchhàim̄-sīūkàu-gia̍hthangchia̍h.
蘆菔毋是夠額
Tāulūioh-titthangchí-kipak-tó͘-tn̂g.
僫得止飢腹肚腸
Taⁿta-po͘, cha-bó͘pi-siongtehkiûkiò.
查甫查某悲傷teh
Chhut-siaⁿkiû, háusoah.
出聲háu
kiáⁿsaⁿlī-khuisì-sòaⁿ.
離開四散
Chhi-chhámkàubōekóng-tit.
悽慘講得
Tiúⁿ-koaⁿhoatkhí-lâichòehó-sū.
長官起來好事
Sūnki-hōelâithànpiàn-chhian.
機會變遷
Kiám-chháikhuichhek-chhnglâipêng-thiò.
Kiám-chhái粟倉平糶
Á-sīchîⁿtia̍hchheklâichú.
抑是
Chū-jiânūtiau-tō͘lâiphè-ha̍p.
自然調度配合
Ōethangkiùchiah-êsiūchai-hōêpeh-sìⁿ.
chiah-ê災禍百姓
Chi̍tbānhō͘siū-tio̍hun-tián.
受著恩典
Chi̍tchhengkháu-chàusiū-tio̍hun-hūiêtek-hēnglah!
口灶受著恩惠德行
îⁿ-khôan, katchháulâilínpín-bêng.
圓環稟明
回上一頁