首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lô hôa kái-chō thóng-it su-hān-bûn   羅華改造統一書翰文
作者是
Lâu Chheng-hûn   劉青雲
出版社
Tâi-lâm Sin-lâu su-pâng   台南新樓書房
出版年
1924
篇名
Tē 6 pō͘ Chheng-tsàn lūi   第六部稱贊類
顯示的樣式
 右邊漢譯  
1.Chhengchànchújînphín
1.
Bûnjînongtiānkàm, tiántho̍ksiúsu, chhinngákàu, chiūsíminla̍phok, sêngsiông, chìûiùi. Sêngchiokchiàukò͘lēnglôngitchiat, thiámchàikauhoóⁿ, chūtongsûiliûì. hiònglâiútôngchhù, kiàngiânhēngit, ikoankhiāmphok, phínsèngsûnliông, chhúkaikùikatêngkàuio̍kchisó͘jiân. Gitkimliânû, putkiànchhiahoa, choa̍tsikámjiámoksi̍p, chhúsêngchhengliântiongchisó͘hánkiàn, khamchhenglântekchiá, kò͘chiokkhóíansimì. Choanchhúhōngho̍k, sūnchhéngtāian.
1殿234567891011121314使15161718192021
1.Bûn-lûjîn-tekêlāu-pehàⁿ-lo̍hlâikàm-chhat.
1.門閭仁德老伯àⁿ落鑒察
2.Thián-khuitehtha̍ksó͘kiàêphoe.
2.展開teh
3.Chhin-chhiūⁿchhin-sinsiū-tio̍hêkà-sī.
3.親像親身受著教示
4.Chiūchaichiàusî-chūntehchiap-la̍phok-khì.
4.時陣teh接納福氣
5.Gū-tio̍htāi-chìchiâⁿ-chòetiāu-thâu.
5.拄著代誌成做兆頭
6.Kàu-kèkhoaⁿ-hían-ùi.
6.到極歡喜安慰
7.Siū-tio̍hhoan-hùchiàu-kò͘êkong-chúchitchân-sū.
7.受著吩咐照顧公子層事
8.Lántāi-kechì-hóêkau-pôe.
8.大家至好交陪
9.Chū-jiântio̍hsûi-sîlâiliû-simchù-ì.
9.自然隨時留心注意
10.Góatùichá-ji̍tí-lâikapisaⁿ-kaptòasiāng-ūi.
10.早日以來kapsaⁿ-kapsiāng位
11.Khòaⁿiêgiân-hēnglóng-chóngsiāngchi̍tkhóan.
11.言行攏總siāng
12.Saⁿ-khò͘lóngphoh-si̍tgâukhiām-séng.
12.衫褲樸實gâu儉省
13.Phín-hēngsèng-chitchinsûn-chôan.
13.品行性質純全
14.Chelóngtùilínke-lāikàu-io̍kêhō͘ián-ni.
14.家內教育按呢
15.Kàutaⁿgōa, khòaⁿ-tio̍hiūchhia-hoa.
15.看著奢華
16.Lóngchi̍t-sut-ákám-siūtio̍hpháiⁿhong-sio̍k.
16.ㄧ屑仔感受風俗
17.Chesi̍t-chāichheng-liântiongêsó͘hán-tittú-tio̍h.
17.實在青年罕得抵著
18.Ōe-kham-titkóngchinoh-tittit-tio̍hêlânglah!
18.會堪得僫得得著
19.Só͘-íthangkàu-gia̍han-simlah!
19.所以夠額安心
20.Choan-choanēngchitêhôe-hok.
20.專專回覆
21.Sūn-sòachhéng-mn̄gtōaêpêng-an.
21.順續請問平安
2.Chhengchànkatêngbo̍k
2.
khìjînchíhonglám, khéngtho̍klâisu, tó͘chi, panngágiân, kámsiāke̍k. Liôngekchiânchāichun, teksekkiūko͘chekîîjiân, te̍k chekhiônghiôngjiân, chúti̍tcheksûnsûnjiân, po̍kchekchuchujiân. só͘bûnchiá, hiânsiōngchiseng, bo̍ksó͘tó͘chiá, kengchitchi, huilêngsi̍thêngkatêngkàuio̍k, hat khekchinchhú. Gitkimchhúchióngchōnghóngchhimìnsiōngumūichitiong. chhiapsungó͘chíkimhō͘só͘hióngsiūchihēnghok, si̍tkhóhānliōng, chhimkénggióng. Chuthaⁿji̍tteng, ho̍kbōngchàikàungó͘chimchíûiphàn. Siokchhúhōngho̍k, cheksiōngchí.
12345678妯91011121314曷1516171819,2021
1.Hô-khìjîn-àiêa-chéphang-phangêkàm-chhat.
1.和氣仁愛阿姐芳芳鑒察
2.Chit-tia̍ptehtha̍ksó͘kiàlâiêphoe.
2.這霎teh
3.Ná-chúnkhòaⁿ-tio̍hphang-phangêbīn-māu.
3.若準看著芳芳面貌
4.Ta̍ktit-tio̍hsiúⁿ-sùkà-sīêōe.
4.得著賞賜教示
5.Kám-unseh-siākàu-ke̍k.
5.感恩說謝到極
6.Tōa-tōaōekì-titchêngtòalínkùi-húni̍h.
6.大大記得貴府
7.Chiahchaiêta-koaⁿta-kehoaⁿ-hoaⁿhí-híêhô-bo̍k.
7.大官大家歡歡喜喜和睦
8.Tang-sāi-áhô-hóiô-iôpái-páiêkhóan-sit
8.同姒仔和好搖搖擺擺款式
9.Kiáⁿ, ti̍t-áūchhù-sūthànkui-kúêkiâⁿ-ta̍h.
9.姪仔次序規矩行踏
10.Lú-pī, lô͘-po̍khoaⁿ-híun-khûnchòekangpîn-tōaⁿ.
10.女婢奴僕歡喜殷勤貧惰
11.Hī-khangsó͘thiaⁿ-tio̍hhiân-ákapchhiùⁿ-koaêsiaⁿ.
11.耳孔聽著絃仔kap唱歌
12.Ba̍k-chiusó͘khòaⁿ-êkeng-chohpháng-chitê.
12.目睭看的耕作紡織
13.Nā-m̄-ōe-hiáusi̍t-hêngka-têngkàu-io̍k.
13.毋但會曉實行家庭教育
14.Thái-thóōechòekàuchhin-chhiūⁿán-ni!
14.Thái-thó親像按呢
15.Kàuchit-tia̍pchitkhóanêkhóan-sitiû-gôankì-tiâugóaênáu-chhélāini̍h.
15.這霎款是猶原記牢腦髓
16.Chóng-sīàm-chīⁿtehsiūⁿtùitaⁿliáu-āusó͘behhióng-sīūêhok-khì, si̍t-chāihān-liōngêtōalah!
16.總是暗靜teh了後享受福氣實在限量
17.Si̍t-chāitōa-tōatehkhim-gióng.
17.實在大大teh欽仰
18.Taⁿ, pa̍tji̍tkohkhìkùi-húê.
18.貴府
19.Àⁿ-iobāngkohgóaêchiam-chí, só͘ǹg-bāng.
19.Àⁿ腰針黹向望
20.Kiong-kèngsiáchitêhôe-hok.
20.恭敬回覆
21.Sòachiok-hokkiâⁿ-ta̍hêhok-khì.
21.祝福行踏福氣
3.Chhengchànchúchitgia̍pha̍khāuchisêngchek
3.
Kûihioksiansenghūikàm, kiúkekkàugiân, sióngliāmliôngchhim. Hutchiaphoachian, sînchó. Kèngsekchían, bûnchi̍pkiat, jīmhimùi. Sêngsûnchúchitgia̍pha̍khāuchilōeiông, chi, bo̍ktekchoanchāichitgia̍pkàuio̍k, kongkhòsiusin, kachèng, théchho, ki̍pphó͘thongkhoha̍kgōe, chùtiōnguchhâihôngchèhoa, chhìsiùkokbûn, chhiáⁿ chíha̍ksengsó͘ha̍kchikong, kaisekiōnguitpoansiāhōeûichúiàu. Kò͘só͘chèchhutchikoksiúphín, kàuthaⁿhāuûiiuīⁿ. itkengpi̍tgia̍p, chekkhóíêngseng, sûnkhóchhengûikūntāichúchitgia̍pha̍khāuchiphek. Chupèngkuicheksuitthonghōngsiōng, tho̍kchikèngkhóbêngì. Choanchhúhokta̍t, pèng hō͘kūnan.
123456789101112131415且16171819202122232425並
1.Kûi-hióksian-siⁿun-hūiêkàm-chhat.
1.葵旭先生恩惠鑒察
2.Kú-kúkeh-līkà-sīêōe.
2.久久隔離教示
3.Siàu-liāmêsu-siúⁿsi̍t-chāichinchhim.
3.數念思想實在
4.Hut-jiânchiap-tio̍hsúiêphoe.
4.忽然接著
5.Sim-sînná-chúnpháu-cháuêsin-piⁿ.
5.心神若準跑走身邊
6.Kiong-kèngchaikiâⁿ-ta̍hhok-khìêpêng-an.
6.恭敬行踏福氣平安
7.Bûn-ngáêhok-khìchū-chi̍ptiāu-thâu.
7.文雅福氣聚集兆頭
8.Put-chíhoaⁿ-hísiūan-ùi.
8.不止歡喜安慰
9.Siū-tio̍htehmn̄glú-chúchit-gia̍pha̍k-hāuêlāi-iông.
9.受著teh女子職業學校內容
10.Chiàusó͘ē-bīn:
10.下面:
11.Hitêbo̍k-tekchoan-būtehchit-gia̍pê.
11.Hit-ê目的專務teh職業
12.Só͘êkhò-thêngtû-khìsiu-sin, lí-ke, thé-chho.
12.課程除去修身理家體操
13.Kapphó͘-thongêkho-ha̍kí-gōa.
13.Kap普通科學以外
14.Tùi-tiōngchhâi-hông, chòe-hoe, chhiah-siùta̍k.
14.對重裁縫做花刺繡
15.Koh-chàisî-sîkà-sīha̍k-sengsó͘o̍hêkang-gē.
15.閣再時時教示學生工藝
16.Lóng-chóngha̍h-ēngit-poaⁿêsiā-hōechòeiàu-kín.
16.攏總合用一般社會要緊
17.Só͘-íinsó͘chòechiâⁿêta̍kkhóanchhiú-kangêmi̍h.
17.所以in手工
18.pa̍tkengha̍k-hāukohkhahiu-téng.
18.學校優等
19.chi̍t-ēkeng-kèchut-gia̍p.
19.一下經過卒業
20.Chiūthangóa-khòlâitô͘-bô͘oa̍h-miā.
20.倚靠圖謀活命
21.Si̍t-chāithangkóngkūn-tāilú-chúchit-gia̍pha̍k-hāutiong-kanêtē-ittōachhut-tioh-ê.
21.實在近代女子職業學校中間第一出擢的
22.Taⁿsòakiàkhìkui-chek-suchi̍tthonghō͘.
22.規則書
23.tha̍kchiūkoh-khahbêng-pe̍klah!
23.閣較明白
24.Choan-choanēngchitêhôe-hokthong-ti.
24.專專回覆通知
25.Sūn-sòapài-hāukūn-lâiêpêng-an.
25.順續拜候近來平安
4.Koksuhōngtêngiatkiànchisiōng
4.
Kùitāichóngthóngkok, púnkongsiūpúnkoktāihông, phàichāitionghoabînkok, chhiongjīmte̍kbēngkhimchhe, piānhêngchôankôaⁿkong. Chuengkhimgióngkùitāichóngthóngtâitoan, íchhúchekjīm, chūchhéngiatkiàn. Himtionghoabînkok, tāipiáutāiengkok. kùikokpúnkongkiūchi, bûnhòale̍kkiúsó͘khimgióng. Chhiáⁿ úngó͘kokkauchòekiú. Chukámkhaktînukùitāichóngthóngchiá, púnkonghōngchitkan, puttānkínsīnsiúchhîpangkau, chhiáⁿ hiji̍tektuntokchikaí. ngó͘lióngkokukhoha̍ksiōng, bûnhòasiōngki̍psiongsiōngkoanji̍tbi̍t. Kimhôesēngchhúbēng, engchinsimle̍k. Tānbōngchhúe̍knāitāichóngthónghō͘chêng, ki̍pkùikokchèngthonghiôngsiongchō͘, chunhōngpúnkoktāihôngchibēng, tāita̍ttāihôngsó͘chhimkhimbō͘tāichóngthóngchisîm, ki̍psêngchioktiongkokhokchíchiìígōe, púnkongjîne̍kkínpiáutôngchêng. Chuchiongpúnkoktāihông, phàipúnkongchikoksu, kèngkíntêngtōe.
12使345便使,67891011使1213且1415使1617且181920212223242526使27使28
1.Kùitāi-chóng-thóngkok-hā.
1.大總統閣下
2.Púnkong-sàií-kengsiūpún-kokhông-tèpē-hā.
2.公使已經本國皇帝陛下
3.Phàilâibehtiong-hoabîn-kok.
3.中華民國
4.Tam-tngte̍k-pia̍tbēng-lēngêkhim-chhe.
4.擔當特別命令欽差
5.Lī-piānthangpānsū-būêchôan-kôaⁿkong-sài.
5.利變事務全權公使
6.Taⁿeng-kaitio̍hthong-titāi-chóng-thóng.
6.應該通知大總統
7.In-ūichitkhóanêchek-jīm.
7.因為責任
8.Chū-jiântio̍hchhéngbehtiâu-kìⁿ.
8.自然朝見
9.Chinhoaⁿ-hísiū-jīmtiong-hoabîn-kok.
9.歡喜受任中華民國
10.Lâitāi-piáutāiEngtè-kok.
10.代表帝國
11.Lūn-kàukùi-kokgóakū-sîbatlâiêsó͘-chāi.
11.論到貴國舊時所在
12.Hit-êbûn-hòa, kaple̍k-súgóakú-kúsó͘him-bō͘.
12.Hit-ê文化kap歷史久久欣慕
13.Koh-chàikapgóankokkau-pôechin.
13.閣再kap交陪
14.Taⁿkáⁿkhak-si̍tkónghō͘tāi-chóng-thóngthiaⁿ-ê.
14.確實大總統聽的
15.góahōng-chitêsî-kanlāi.
15.奉職時間
16.M̄-tān-nābehkín-sīnsiúlâipó-hō͘kok-kaêkau-pôe.
16.毋但若謹慎保護國家交陪
17.Kohtehǹg-bāngji̍t-ji̍tit-hoattun-tokūke-thiⁿsoah.
17.teh向望日日益發敦篤加添
18.Chha-put-tohō͘lánnn̄gkokkho-ha̍kchiūⁿ, bûn-hòachiūⁿ, kapseng-líchiūⁿêkoan-hēji̍t-ji̍tchhin-bi̍t.
18.差不多科學文化kap生理關係日日親密
19.Chit-pangsêng-chiapchitêbēng-lēng.
19.這pang承接命令
20.Eng-kaitio̍hchīngóaêsim-koaⁿkapkhùi-la̍t.
20.應該心肝kap氣力
21.Chóng-sīchitchân-sūbāngtāi-chóng-thóngko-chêng.
21.總是層事大總統高前
22.Kapkùi-kokchèng-húthong-iôngsaⁿpang-chān.
22.Kap貴國政府通融幫贊
23.Tû-khìthànpún-koktāi-hông-tèêbēng-lēng.
23.除去本國大皇帝命令
24.Tāi-líthong-titāi-hông-tèsó͘chhim-chhimhim-bō͘tāi-chóng-thóngêsim-su.
24.代理通知大皇帝深深欣慕大總統心思
25.Í-ki̍pkhiân-sêngchiok-hokTiong-kokkok-khìêì-sùí-gōa.
25.以及虔誠祝福中國國氣意思以外
26.Púnkong-sàichi̍tlângkín-sīnpiáu-bêngtông-chêng.
26.公使謹慎表明同情
27.Taⁿchiongpún-koktāi-hông-tèphàigóaêkok-su.
27.本國大皇帝國書
28.Kiong-kèngkín-sīnsàngchiūⁿkhìhō͘.
28.恭敬謹慎
回上一頁