首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lô hôa kái-chō thóng-it su-hān-bûn   羅華改造統一書翰文
作者是
Lâu Chheng-hûn   劉青雲
出版社
Tâi-lâm Sin-lâu su-pâng   台南新樓書房
出版年
1924
篇名
Tē 4 pō͘ Chiau-thāi lūi   第四部招待類
顯示的樣式
 右邊漢譯  
1.Chiauchhéngsiáuím
1.
Chiânji̍tkímphàijio̍klîm, chutokánbān, chí íkùihôanjióng, kámkióngbántâi. Kimte̍kpo̍kpoechiú, liâuchīnchúchi. Khúnkonghuihôngpit, kíniònghūií, pèng hō͘bûnan.
123祗456789並
1.Chêng-ji̍tlâigóaêsó͘-chāi.
1.前日所在
2.Ūchōe-chōekán-séngpîn-tōaⁿtī-teh.
2.濟濟簡省貧惰tī-teh
3.Kan-tain-ūiêtāi-chìchin-chōe.
3.干焦因為代誌真濟
4.M̄-káⁿbián-kiónglâu-teh.
4.毋敢勉強留teh
5.Taⁿtiâu-kangpī-pānpo̍h-po̍hchi̍tpoeêchiú.
5.刁工備辦薄薄
6.Lio̍h-lio̍h-álâichīnchú-lângêchêng-gī.
6.略略仔主人情義
7.Khún-kiûsiúⁿ-sùêng-knglîm-kàugóatau, hō͘góasiūêng-kng.
7.懇求賞賜榮光臨到榮光
8.Góakín-sīnkia̍hsàu-chiúsàupiāntehthèng-hāu.
8.謹慎掃帚便teh聽候
9.Sòachhéng-mn̄gbûn-ngáêpêng-an.
9.請問文雅平安
2.Chiaukoankiok
2.
Kuiúnílâi, pòankengpòantho̍k, phótekia̍tbînchinchhù, kūnji̍tkioksēngkhai, ko͘hongchūsóng, kakhiuchêngjîn. Tāntiimchiok, thóngjio̍khūijiânkhénglâi, chekbóanchiathônghoa, e̍kenghoangêng, lek chhúkínhiau, sūnhō͘ji̍tan.
1234567891011泐12
1.Tùisî-koaⁿún-kuliáu-āu.
1.辭官隱居了後
2.Chi̍tpòaⁿchoh-sit, chi̍t-pòaⁿtha̍k-chheh.
2.做事ㄧ半讀冊
3.Put-chíūsiám-pīpeh-sìⁿêchinchhù-bī.
3.不止閃避百姓趣味
4.Kūn-ji̍thoe-lî-álāiêkiok-hoetōakhui.
4.近日花籬仔菊花
5.Ko͘-toaⁿchi̍tlângtehsiúⁿchitphang-phangêhoe.
5.孤單teh芳芳
6.It-hoatchai-iáⁿput-chíha̍hlângêchheng-sóng.
6.益發知影不止清爽
7.Chóng-sīti-kíêlângchhinchhiūⁿtùigóaán-ni.
7.總是知己按呢
8.Siat-súhoaⁿ-hílâi.
8.設使歡喜
9.Chiūchiah-êmńg-khùiên̂gkiok-hoe.
9.chiah-ê晚氣菊花
10.eng-kaihoaⁿ-hílâingiâ-chi̍h.
10.應該歡喜迎接
11.Siáchitêkín-sīnchio-chhiáⁿ.
11.謹慎招請
12.Sūn-sòamn̄gta̍kji̍têpêng-an.
12.順續平安
3.Chiaukoanchûsiānchhī
3.
Chèbînjînhengtâikàm, putchhinengchhái, ísamseng. Kūnsiónghengkukakiat, thâmchengsui, ûisiōngchhiaⁿùi. tō͘bûnsiākhek, ko͘tengto̍ktùi, siok bo̍kchihoâi, bo̍kkhógiân. ChubûntâilâmKitokkàuchhengliânhōe, upúngoa̍tsi̍ppatji̍t, chūngó͘chiânpatkhí, io̍kkhaichhuichûsiānchhī. ûn, só͘māichiá, siúkongphín, ji̍tiōngphín, hòachongphín, cha̍phoòⁿ, chhìsiùlūiténg, kokkokhunlūi, tînlia̍tiântiôngsò͘sek, jīmjînchhiònglám. thaⁿûhèng, ímsi̍ttiàmchióngchióng, phóûijia̍tnāu. chīnchūiuchiá, kaitongchhīsinsiok, bo̍ktekiauchiongchôanpō͘chisiuji̍p, ûikiùchèputhēngchíjînbîn, chínsutkoankóaⁿko͘to̍k, sûn chhúchióngphokàichûsiānchigia̍p, khamchhengtekchi. io̍kchiânóngko͘máitosiáu, chiàpiáutôngchêng. Kunsò͘uchûsiān, chhúchèkhópiáuchheksêng, íchànbo̍ktek. chekutiausi̍pchiongngó͘, ípiānsiútônghêng. Kàithúhō͘chiokim, hēngbu̍tkiànkhiokûi. Choanchhúhōngbûn, pènghō͘an.
123456789寂10111213141516171819而2021222324泃2526272829303132便3334
1.Chè-bînjîn-tekêhiaⁿtōaêkàm-chhat.
1.濟民仁德鑒察
2.khòaⁿ-tio̍hêhong-chhái.
2.看著風采
3.Í-kengsaⁿlé-pàilah!
3.已經禮拜
4.Kūn-lâitehsiūⁿkhí-lâihioh-khùnlóngpêng-an.
4.近來teh起來歇睏平安
5.Thâm-húke-thiⁿhok-khìêtiāu-thâu.
5.潭府加添福氣兆頭
6.chiok-hokkohan-ùigóaêsiàu-liām.
6.祝福安慰數念
7.Góatòachhù-ni̍hka-kīchi̍tlânglâng-kheh.
7.厝裡家己人客
8.Ko͘-toaⁿchi̍tkiteng-hétehkhòaⁿchheh.
8.孤單燈火teh
9.Léng-léngchēng-chēngbô-liâuêsiàu-liām.
9.冷冷靜靜無聊數念
10.sím-mi̍hthangphì-jūlâikóng-khí.
10.啥物譬喻講起
11.Taⁿthiaⁿ-tio̍hTâi-lâmKi-tok-kàuchheng-liân-hōe.
11.聽著台南基督教青年會
12.púnge̍hcha̍ppoehji̍ttùiténg-po͘8 tiámkhí.
12.頂晡8
13.Àibehkhai-chhuichû-siān-chhī.
13.開催慈善市
14.Thiaⁿ-kìⁿkóng, só͘bōe-êchhiú-kang-gēphín, ji̍t-iōngphín, hòa-chngphín, cha̍p-hè, chhiah-siùlūichiah-ê.
14.聽見賣的手工藝日用化妝雜貨刺繡chiah-ê
15.Ta̍kkhóanhun-lūipâi-lia̍tchiap-sòakúi-nākengchhù.
15.分類排列接續幾若
16.Chhut-chāilângsûi-ìkhìkhòaⁿ.
16.出在隨意
17.Kî-ûû-hèng, ím-si̍t-tiàmchi̍t-khóanchi̍tkhóan.
17.其餘餘興飲食店一款
18.Put-chílāu-jia̍tlah!
18.不止鬧熱
19.Chóng-sītio̍h-bôachitkang-tiâⁿ-ê.
19.總是著磨工程的
20.Lóngchhī-lāiêsin-sū, siok-lú.
20.市內紳士淑女
21.Hitêbo̍k-tekbehchiongchôan-pō͘êsiu-ji̍p.
21.Hit-ê目的全部收入
22.Lâikiù-chèpháiⁿchō-hòaêpeh-sìⁿ.
22.救濟造化百姓
23.Chín-chèbó͘êlāuta-po͘lâng, chiú-kóaⁿlângpē-búêgín-ná, i-óaêlâng.
23.賑濟查甫守寡父母囡仔依倚
24.Si̍t-chāichitkhóanpiàn-piànthiàⁿlângêsū-gia̍p.
24.實在遍遍事業
25.Ōekham-titkóngtek-hēngêgī-kúlah!
25.堪得德行義舉
26.Góaphah-sǹgàikhìbóetām-po̍h.
26.拍算淡薄
27.Sió-khóalâipiáu-bêngtông-chêng.
27.小可表明同情
28.pêng-sò͘hoaⁿ-híchû-siānê.
28.平素歡喜慈善
29.Chit-pangthangpiáu-bêngthiàⁿlângêsim.
29.這幫表明
30.Lâichàn-sênginta̍thit-êbo̍k-tek.
30.贊成inhit-ê目的
31.Kiûhitchi̍tchá-khí10tiámlâigóatau.
31.早起10
32.Thangkapgóasaⁿkhanchhiúlâikhì.
32.kap
33.Kàu-sîtehthèng-hāu, ǹg-bāngkhì-khiok.
33.到時teh聽候向望棄卻
34.Choan-choanēngchitêkóng, sòachhéng-an
34.專專請安
4.Chiautâmōa
4.
Liânji̍tputhōnglângiân, lêngjînmâusek, sutó͘ú, kikhat. Thóngbôngjio̍klîmhânsià, chokpòanji̍tchhengtâm, putsenghēngsīm. kèngphengbéngí, putthèngkhongkokchichiokim. Choanchhúsiōngta̍t, chekhō͘khekka.
1234567891011
1.Sioliân-sòakúi-nāji̍tsiū-tio̍hêtâm-ōa.
1.連續幾若受著談話
2.Hō͘góaêgû-chhúnthatheng-chêngbōethong-thàu.
2.愚蠢胸前通透
3.Siūⁿbehkìⁿêbīn.
3.
4.iaukapchhùi-taêpek-chhiat.
4.kap嘴焦迫切
5.Siat-súōe-tit-tio̍hlâigóam̄-chiâⁿ-mi̍hêchhù.
5.設使會得著毋成物
6.Lâichòepòaⁿ-ji̍têtâm-lūn.
6.半日談論
7.Put-chíhoaⁿ-híkàu-ke̍k.
7.不止歡喜到極
8.Góakiong-kèngphàu-têtehthèng-hāu.
8.恭敬泡茶teh聽候
9.Bōetì-kàugóaka-kītòachitsoaⁿ-lāitehthiaⁿêkha-pō͘-siaⁿ.
9.致到家己山內teh腳步聲
10.Choan-choanēngchitêthong-ti.
10.專專通知
11.Sòachhéng-mn̄gchit-tia̍pêpêng-an.
11.請問這霎平安
5.Chiauûi
5.
Kiúûi, tia̍t kakiōng. lâiji̍ttiôngsòe, liâm úsêng, phāuchhekchaithiô, ha̍kchengchiji̍ptēng, choa̍tliâunāi, būn. Jînhengsò͘úpo̍ktôngphek, thóngtekhân, siōngkhutîjio̍kchí, kànglîmhânsià, kiōngsióngûichilo̍k, khiánchhúchhiûhoâi. Choanchhúpò͘ì, chekchhéngkūnan.
12輒34簷56789101112131415
1.Kú-kúkiâⁿ-kî.
1.久久行棋
2.Siông-siônghián-chhutàiûi-kîêliām-thâu.
2.常常顯出圍棋念頭
3.Kūn-lâichi̍t-ji̍ttn̂g-tn̂goh-kèná-chúnchi̍tnî-kú.
3.近來ㄧ日長長僫過若準年久
4.Nî-chîⁿêhō͘lâu-lo̍hná-chúnsoh-ásiokhan-liân.
4.簾簷留落若準索仔牽連
5.Lámkha-thâu-ulâichētha̍k-chheh-pângêthâu-chêng.
5.腳頭趺讀冊房頭前
6.o̍hlāuhê-siūⁿtehchē-siân.
6.和尚teh坐禪
7.Lóng-chóngsím-mi̍hthangchòekang-gē.
7.攏總啥物工藝
8.Ut-chutbōesóng-khoàikàu-ke̍k.
8.鬱卒爽快到極
9.pêng-sò͘kapgóasiāngphiah-phìⁿ.
9.平素kapsiāng癖片
10.Siat-súūengêsî-kan.
10.設使時間
11.Iàu-kínkiûpoahkhalâigóaêsó͘-chāi.
11.要緊所在
12.Saⁿ-kapthit-thôkiâⁿ-kîêkhoài-lo̍k.
12.Saⁿ-kap thit-thô行棋快樂
13.Lâitû-khìchitêut-chutêliām-thâu.
13.除去鬱卒念頭
14.Choan-choanēngchitêpâi-lia̍tgóaêì-kiàn.
14.專專排列意見
15.Sòachhéng-mn̄gkūn-lâiêpêng-an.
15.請問近來平安
6.Chiausànpō͘
6.
Thôhôngliúlio̍k, ji̍thong, bûngutchō, chhúchhunkongì. Kò͘te̍kkhiánkàisionghiau, kiōnglámta̍pchhengchisèng, liōngkò͘jîne̍ktôngchêng. bôngputkhì, chek chhénghūilîm, phàn.
123456789卽
1.Thô-hoeâng, iông-liúle̍k-sek.
1.桃花楊柳綠色
2.Ji̍tkng-iām, hong-khìsio-lō.
2.光焰風氣燒烙
3.Koaiⁿmn̂glâika-kītiām-tiāmchē.
3.家己恬恬
4.Ko͘-hūchit-tia̍pchhun-thiⁿêkéng-tì.
4.辜負這霎春天景緻
5.Só͘-ítiâu-kangchhelânglâisio-chio.
5.所以刁工相招
6.Saⁿ-kaplâikhìkhòaⁿta̍h-chhiⁿ-choehêkéng-ti.
6.Saⁿ-kap踏青節景緻
7.Liōng-pitkò͘-kūêpêng-iúeng-kaiūtông-chêng.
7.諒必故舊朋友應該同情
8.Siat-sútit-tio̍hkhì-hiâmgóa.
8.設使得著棄嫌
9.Chiahchiáⁿlâigóatau, só͘hoaⁿ-híê.
9.歡喜
7.Chiausiónggoa̍t
7.
Kió lô͘jînhengak, toji̍tngō͘gio̍khui, sióngkhíkute̍kkiat, ûisiōngûiùi. ji̍tlâigutchōchiongji̍t, khópâikhián, kaíhunhongphokbiān, iāmuipekjîn, kiúsusîmsiauchioan, khiánchhúchekbūn. Chuintiongchhiuchāi, bōnggoa̍tit, tēngtonghō͘goa̍tthian, tênggio̍kú. Chhiáⁿ chhengsúihoahùisēngkhai, chhôngìmbi̍t, ngó͘ pòetāikhókhíchhengéng, íphòututchihoâi. Sióngngō͘hengsò͘chheng, pittongchhimpiáutôngchêng. Îchioktiongchhiuchólîmsià, tôngóngkai, íthāisiôngngô͘, bu̍tléngsiôngngó͘thāingó͘téng. Siúchhúkèngchhéngji̍tan.
1九23456789101112131415且1617我1819202122232425
1.Káu-lâujîn-tekêhiaⁿná-chúnsaⁿkhan-chhiú.
1.九樓仁德若準牽手
2.Chōe-chōeji̍tkìⁿ-tio̍hêbīn-māu.
2.濟濟見著面貌
3.Tehsiūⁿkhiā-khípêng-antiāu-thâu.
3.Teh徛起平安兆頭
4.chiok-hokan-ùi.
4.祝福安慰
5.Góachitkúi-ji̍t-áka-kīchi̍t-êchēthàu-ji̍t.
5.幾日仔家己一個透日
6.sím-mi̍hthangpâi-káisiau-bôiu-chhiû.
6.啥物排解消無憂愁
7.Koh-chàiin-ūisio-lōêhongchhe-tio̍hbīn.
7.閣再因為燒烙吹著
8.Joa̍h-khìêchhui-peklâng.
8.熱氣催逼
9.Kú-kútehchhēsiàu-bôjoa̍hêsī-sú.
9.久久teh消無避暑
10.Thangsiau-sòaⁿchitchek-tehêiu-chhiû.
10.消散積teh憂愁
11.Taⁿin-ūitiong-chhiubehkàulah!
11.因為中秋
12.Cha̍p-gō͘êge̍h-kngchi̍t-ēkàu.
12.十五月光一下
13.Tiāⁿ-tiohsúiêge̍hkngchiòmóathiⁿ.
13.定著滿
14.Chheng-chhengchhái-chháisúiêbīn-māu.
14.清清釆釆面貌
15.Koh-chàiChheng-chái-sīhoe-ba̍kkhuichinchōe.
15.閣再清水寺花木
16.Chhiū-ba̍kām-āmim-ńgba̍t-ba̍t.
16.樹木ām-ām蔭向密密
17.Lánchiah-êthangkhí-lâithiàu-búchitsúiêiáⁿ.
17.chiah-ê起來跳舞
18.Thangphòalánsim-lāiut-chutêsiàu-liām.
18.心內鬱卒數念
19.Tehsiūⁿpêng-sò͘àisaⁿ-kaplâithit-thô.
19.Teh平素saⁿ-kapthit-thô
20.Tek-khakōechhim-chhimlâipiáu-chhuttông-chênglah!
20.的確深深表出同情
21.To̍k-to̍kǹg-bāngtiong-chhiuchá-chálâigóantau.
21.獨獨向望中秋早早
22.Thangsaⁿ-kapkhìhitkengsī-īⁿ.
22.saⁿ-kap寺院
23.Lâithèng-hāusiông-ngô͘êkng.
23.聽候嫦娥
24.Bo̍h-tithō͘siông-ngô͘lâithèng-hāulánlah.
24.莫得嫦娥聽候
25.Chhin-chhiúsiáchitêkèng-ìchhéng-mn̄gji̍têpêng-an.
25.親手敬意請問平安
8.Chiauthāila̍pliông
8.
Ji̍tchiântô͘chiok, chhongchhongki̍ptâm, ji̍tlâithiankhìkhok, suisiànputthânghui, hānúlîm, si̍tchhùkhóíkóan. Chhiapsutâilâmkongôantiong, bo̍kìmètêngtâitâongchhióng. Te̍kngó͘hengungó͘hō͘chāichhoatbéng, lio̍kléngchhengliônghóng, íkhengcheksò͘. Kènghō͘hûnlîm, chhúchhéngkhekka.
12345678,9101112,1314
1.Kúiji̍tchênglō͘-ni̍hgū-tio̍h.
1.路裡遇著
2.Chhiⁿ-kông-kôngthangkaptâm-lūn.
2.生狂狂kap談論
3.Chitkúi-ji̍tthiⁿ-khìtōajoa̍h
3.幾日天氣
4.Sui-jiânkhe-sìⁿia̍tthêng.
4.雖然葵扇
5.Iû-gôanlâu-kōaⁿlo̍h-hō͘ti̍t-ti̍tti̍h.
5.猶原流汗流雨直直
6.Si̍t-chāitàngkhìlâisiàm-pījoa̍h.
6.實在閃避
7.Àm-chīⁿtehsiūⁿTâi-lâmkong-hn̂gêtiong-kan.
7.暗靜teh台南公園中間
8.Chhiū-ba̍kchināmkohìm-ńg.
8.樹木ām蔭影
9.Liâng-têngkoâiⁿ-kia̍hkohkhòaⁿ-khǹg.
9.涼亭懸攑寬曠
10.Tiâu-kangǹg-bāngē-pō͘sì-tiámchengtī-hiachiáh.
10.刁工向望下晡四點tī-hia
11.Lio̍h-lio̍h-álâila̍p-liângkohkhòaⁿkéng-tìêchhù-bī.
11.略略仔納涼景緻趣味
12.Sòalâitâm-lūnchêngsó͘àikóngêsim-su.
12.談論心思
13.Kiong-kèngtehthèng-hāuêng-knglîm-kàu.
13.恭敬teh聽候榮光臨到
14.Ēngchitêsòachhéng-mn̄gchit-tia̍pêpêng-an.
14.請問這霎平安
9.Chhénghuniàn
9.
Iân sînsiansengbûnse̍k, ekchūpàipia̍t, puthōngchíú, siokliónggoa̍t, kiâusióngbûn, chūtokakiat. Chuusi̍pgoa̍tsi̍pji̍t, ūitiónglâmsiūsek, po̍kpoechiútâichóji̍thûmlîm, i konghôngpit, kínchhúsiokhō͘kunan. Ho̍kîchôngkàmputsoan.
1宴2345,67,89以1011
1.Iàn-sînsian-siⁿbûn-ngáêtohêsiang-pêngpiⁿ.
1.宴臣先生文雅雙爿
2.Ōe-kì-tit tùipài-pia̍tliáu-āu.
2.會記拜別了後
3.khòaⁿtio̍hêbīn-māuhut-jiânnn̄gge̍h ji̍t.
3.面貌忽然
4.kha-bétehsiàu-liāmbûn-ngáêpêng-an.
4.腳尾teh數念文雅平安
5.Chū-jiânchōe-chōetiāu-thâu.
5.自然濟濟兆頭
6.Taⁿ12ge̍h24ji̍tin-ūigóaêtōakiáⁿbehchhōa-bô͘.
6.1224因為娶某
7.Pī-pānpo̍h-po̍hkúipoeêchiú.
7.備辦薄薄
8.Choan-būbāngchēchhiakhahchálîm-kàu.
8.專務臨到
9.Lâiêng-knggóaêchháu-chhù.
9.榮光草厝
10.Kín-sīnēngchitêlâimn̄gtōaêpêng-an.
10.謹慎平安
11.Àⁿ-thâu-khakǹg-bāngtōaêkàm-chhat, kóngbōeliáu.
11. Àⁿ頭殼向望鑒察
10.Hiaukhànsiauhiongchiat
10.
Pia̍tlâisamgoa̍t, sióngliāmsīmun, îgô͘chhenganjînhengkūnchísui, chupoansūnsūi, ûichiok. Chukhéchiá, sêngtiongsio̍k, ígoa̍tsi̍plio̍kji̍tûisiauhiongchiat, siānlâmsìn, kòanlâi, ténghûnhiong, hu̍tsengputchoa̍t. Suihuitāikoan, e̍kphójia̍tnāu, ngó͘ hengtek, bōnglâisiàtôngóng, chiàkhóphôanhôansò͘ji̍t, hēngbu̍tkiànkhiok. Thú hō͘gio̍kim, choanchhúpò͘chhénghênganputit.
12345678910吾111213竚14
1.Lī-pia̍tí-lâisaⁿge̍hji̍t, put-chíun-khûntehsiàu-liām.
1.離別以來不止殷勤teh數念
2.TehsiūⁿGô͘Chheng-anjîn-tekêhiaⁿkūn-lâihok-khìpêng-an.
2.Teh清安仁德近來福氣平安
3.Ta̍k-hānglóngthànì-kiàn, án-nichiok-hō.
3.逐項意見按呢招呼
4.Taⁿsó͘behkóng-ê, siâⁿ-lāichiàuhong-sio̍kê.
4.講的城內風俗
5.2ge̍h16ji̍tchòesio-hiuⁿchoeh.
5.216燒香
6.Pàipu̍têta-po͘, cha-bó͘chiap-sòatehlâi.
6.查甫查某接續teh
7.Hê-siūⁿchiàupài-pu̍têlâisiohiuⁿ, liām-kengsoah.
7.和尚拜佛念經
8.Sui-jiânjōatōakhòaⁿ.
8.雖然
9.Iā-sīput-chílāu-jia̍t.
9.也是不止鬧熱
10.Ǹg-bāngūênglâigóaêchhùsaⁿ-kaplâi-khì.
10.向望saⁿ-kap來去
11.Sòathangsì-kòekiâⁿ-iûkúi-ji̍t-áleh!
11.四界行遊幾日仔leh
12.Bāngbo̍h-titkhì-khiok.
12.莫得棄卻
13.Tehthèng-hāuhôe-phoe.
13.Teh聽候回批
14.Choan-choanēngchitêchhéng-mn̄gkhí-sinêpêng-an, chīn.
14.專專請問起身平安
11.Hiautôngóngiàn
11.
Kiúkhekgiânsôan, kuisimchiàn, chiânkengchun, púnio̍kpàiiat, iânchiongpo̍kbō͘, íchō͘úlîm, ú, chó͘chhuhō͘, phāukhiámliôngun. hôngkiúkhimengchâi, ûikhatsióng. Hiānjînchhîhâmsià, chiokchóanhiau. bōnge̍kngó͘gio̍kchíchhù, kaióngiân, sò͘ kèngkionghō͘. Hēngbu̍tsiong, só͘chhiat, sūnhō͘bóanka.
1234567891011使12131415掃161718
1.Kú-kúchhut-gōa, ta̍uh-ta̍uhkóngbehtńglâi.
久久出外沓沓
Àitò-lâiêsim-koaⁿ, chìⁿêkín.
tò來心肝
Chêng-ji̍tkeng-kèêkùi-hú.
前日經過貴府
Pún-jiânphah-sǹgbehkhìêhú-chiūⁿpài-kìⁿ.
本然拍算府上拜見
In-ūihit-sî-ji̍tteh-behàmlah
因為彼時日teh-beh
Kohin-ūichhiⁿ-kônghō͘lo̍hkàuchhè-chhè-tò.
因為生狂chhè-chhè倒
Kohhō͘-sòaⁿpī-pān, tì-kàuchó͘-tòngbōe-tit-khìpài-hāu.
雨傘備辦致到阻擋袂得去拜候
Sim-koaⁿbōean-ún, put-chítehsiàu-liām.
心肝安穩不止teh數念
Góaêpêng-iúHông-gîkunkú-kútehkhim-gióngêchâi-tiāu.
朋友鴻儀久久teh欽仰才調
Sî-sîtehsiàu-liāmná-chúnchhùi-ta.
時時teh數念若準嘴焦
hiān-sîchhelângthe̍hphoelâigóatau.
現時
hoan-hùgóalâichio-chhiáⁿ.
吩咐招請
iàu-kínbāngbîn-áē-tàulâigóaêsó͘-chāi.
要緊明仔下晝所在
saⁿ-kaplâikhìiân-sia̍h.
Saⁿ-kap筵席
sàuhāng-lō͘kiong-kèngtehthèng-hāu.
巷路恭敬teh聽候
ǹg-bāngbo̍h-titsaⁿ-khì-hiâm.
向望莫得相棄嫌
só͘pek-chhiatǹg-bāng-ê.
迫切向望的
sūn-sòamn̄gàm-sîêchhéng-an.
順續暗時請安
12.Iânchhéngthèngiánsoat
12.
mūitônghoâichongchhù, chiângoa̍tliânlâilâm, inkipsokhôeanpêng, he̍kkoanlámkokchhùchisēng, liōngngó͘mūihiongchhù, chiongkakputsuthiòng. Khéngbûnhō͘chhoanhonggān, tēngpúngoa̍tsi̍pji̍t, iàuchāitâilâmKitokkàuhōetôngkhaiián. ChhúūisiansengJi̍tpúnbêngchithôan, kàitongsînlêngkàichitâmlūn, hòankhíchengsînchikakséng. Kò͘te̍kiauiokngó͘mūiuji̍tlōe, sēngkhengpiānkulâilâm, chhamthèngkángián, putsengthúphànchichì. Choanchhúchekhō͘ji̍tchí.
123456789101112便13。1415
1.sió-bētông-pausoe-chngtâiêchó-iū.
1.小妹同胞梳妝左右
2.Chêngge̍htāi-kesaⁿ-kaplâiTâi-lâm.
2.大家saⁿ-kap台南
3.In-ūiiàu-kínchiahliâm-piⁿkhìAn-pêng.
3.因為要緊連鞭安平
4.Bōe-tit-tio̍hkoan-khòaⁿta̍ksó͘-chāiêkéng-hóng.
4.袂得著觀看所在敬訪
5.Liōng-pitgóa êsió-bēsim-lāikáⁿsóng-khoàilah!
5.諒必小妹心內爽快
6.Chit-tia̍pthiaⁿ-tio̍hHō-chhoanHong-gān.
6.這霎聽著賀川豐彥
7.Phah-sǹgtiāⁿ-tio̍hpúnge̍h12ji̍t, behTâi-lâmKi-tok-kàuhōe-tn̂gkhuiián-soat.
7.拍算定著12台南基督教會堂演說
8.Chitūisian-siⁿJi̍t-púnchhut-miâêthôan-tō-su.
8.先生日本出名傳道師
9.Kàutiāⁿ-tio̍hūsîn-lêngkàiêtâm-lūn.
9.定著神靈談論
10.Hòan-khícheng-sînêkak-chhíⁿ.
10.換起精神覺醒
11.Só͘-ítiâu-kangchio-iokgóaêsió-bēkî-ji̍tlāi.
11.所以刁工招約小妹期日
12.Chēkheng-piān-chhialâiTâi-lâm.
12.輕便車台南
13.Chham-kalâithiaⁿiêkáng-lūn.
13.參加講論
14.Put-chíhoaⁿ-hítehthèng-hāulâi.
14.不止歡喜teh聽候
15.Choan-choanēngchittiuⁿphoelâimn̄gta̍kji̍têpêng-an.
15.專專平安
13.KhaiÙiōechiauthāi
13.
hôanhengchunchhat, chèngchhiatsu, hutsêngóngkò͘chhengtâmphiàn, lo̍kkhógiân. Îngó͘hengsò͘goa̍tkan, ūikokchèkuiiokliânbêngchónghōe, chuhōanchiatchhiongsek, lêngjînkámthànput. Chiáhoankímsôan, ku, sióngsīmkhùnpāi. Chuubêngbóanlio̍kchāipênglô͘, po̍kpoechiú, íóantînkhim. Kàichhéngchekkonglîm, choanchhúhōngtèng, chíhō͘tâian.
123,4567891011121314151617
1.Ló-hôan láu-tàuêhiaⁿchun-kùiêkàm-chhat.
1.勞煩尊貴鑒察
2.Chiàⁿ-chiàⁿpek-chhiattehsiàu-liām.
2正正迫切teh數念
3.Hut-jiân tit-tio̍hlâisaⁿ-thàm.
3.得著相探
4.Thiaⁿêtâm-lūntiap-á-kú.
4.談論霎仔久
5.Khoài-lo̍kbehàn-cháiⁿ-iūⁿlâikóng-khí.
5.快樂按怎樣講起
6.Tehsiūⁿkúi-nāge̍hji̍têtiong-kan.
6.Teh幾若中間
7.Ūi-tio̍hkok-chèkui-iokkhìliân-bêngchóng-hōe.
7.為著國際規約聯盟總會
8.Ta̍k-hāngtùi-thāilóngūtek-tiong
8.逐項對待得中
9.Hō͘lângkám-keko-lósoah.
9.感激呵咾
10.Chit-pangtńglâilú-hêngêtio̍h-bôa.
10.這幫旅行著磨
11.Siūⁿún-tàngtōa-tōaūià-siāntī-teh.
11.穩當大大厭僐tī-teh
12.Taⁿpha-sǹgbîn-áē-hng6tiámPêng-hôlâu.
12.拍算明仔下昏6平和
13.Sió-khóapī-pānpo̍h-po̍hêchiú
13.小可備辦薄薄
14.Lâisiau-bia̍tlú-hêngêkan-khó͘.
14.消滅旅行艱苦
15.Kàuchhiáⁿliâm-piⁿlîm-kàuêêng-kng.
15.連鞭臨到榮光
16.Tì-ìēngchitêtèng-iok.
16.致意訂約
17.Sūn-sòachhéng-mn̄gtōaêpêng-an.
17.順續請問平安
回上一頁