首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lô hôa kái-chō thóng-it su-hān-bûn   羅華改造統一書翰文
作者是
Lâu Chheng-hûn   劉青雲
出版社
Tâi-lâm Sin-lâu su-pâng   台南新樓書房
出版年
1924
篇名
Tē 3 pō͘ Chiau-phèng lūi   第三部招聘類
顯示的樣式
 右邊漢譯  
1.Chiauphèngbo̍ksuiánsoat
1.
MûiKambo̍ksusûikàm, kínkhéchiáhōeAkâukàuhōe, obôngSiōngchúkòankò͘, sinkiàntiokkong, putji̍tsêng, chúnulâigoa̍tsamji̍tio̍khênglo̍ksêngsek. chhitpòaniàukhaipò͘iánsoathōe. Sò͘tisiansengsiānuiánsoat, biāukhôanseng, honglâm, kūnlâiphókakchengsîntekchiliông, kàitēngsamngó͘sêngkûn, lâichhúhōe. Kiongchhénglîm, hoathuigiânlūn, ûikàuhōeitchengkongchhái, íliûhō͘ji̍tliām, e̍kkhósêngpò͘chihāu. Ho̍ksiansengúnhēng, pèng hok, sūnchhéngkángan.
123456789101112131415161718並19
1.MûiKam-būbo̍k-suàⁿ-lo̍hlâikhòaⁿ.
1.甘霧牧師àⁿ落
2.Kín-sīnsó͘behkóng-ê, góanpè-hōeA-kâukàu-hōe.
2.謹慎講的敝會阿猴教會
3.Tit-tio̍hSiōng-tèêkhòaⁿ-kò͘, sinkhíêkang-sū.
3.得著上帝看顧工事
4.Kohkúiji̍tchiūōeôan-kang.
4.完工
5.Chún-pīāu-ge̍hchhoe-saⁿji̍tbehkú-hênglo̍k-sêng-sek.
5.準備後月初三舉行落成式
6.Hitmî-hngchhittiámpòaⁿbehsòakhuipò͘-tōián-soat-hōe.
6.暝昏佈道演說會
7.Pêng-sò͘chai-iáⁿsian-siⁿchingâuián-soat.
7.平素知影先生gâu演說
8.Kî-biāuêōeput-chíkòan-chhòan.
8.奇妙不止貫串
9.Tōe-hnglâm-hū, ló-iùkūn-lâiput-chíchaicheng-sîm-tekêbí-niû.
9.地方男婦老幼近來不止精神tek米糧
10.Kàusî-kîtiāⁿ-tio̍hūsaⁿ-êgō͘-êsio-chhōakui-kûn.
10.時期定著三個五個相chhōa規群
11.Lâichitēián-soat-hōe.
11.演說會
12.Kiong-kèngchhiáⁿpoah-kàlâileh.
12.恭敬撥駕leh
13.Thangkóngkhíêlí-lūn.
13.理論
14.Hō͘kàu-hōechi̍tpáike-thiⁿkong-chhái.
14.教會加添光彩
15.Lâilâu-tehāu-ji̍tthangchòekì-liām.
15.留teh後日紀念
16.thangchiâⁿpò͘-tōêkiat-kó.
16.佈道結果
17.Thìm-thâuǹg-bāngún-chúnsó͘ǹg-bāng.
17.Thìm頭向望鬱卒向望
18.Sòaǹg-bāngsiúⁿ-sùhôe-hok.
18.向望賞賜回覆
19.Sūn-sòachhéng-mn̄gkáng-iánêpêng-an.
19.順續請問講演平安
2.Chiauphèngkiûthôantō͘tâi
2.
Khèngèngtāiha̍kpō͘kiûthôanchuūichhengkàm, kèngkhéchiá, lâichiatkàichho͘chhun, khìhō͘un, ūntōngchòe, kò͘ngó͘tâiôanthélo̍khōe, tēnglâichhunio̍kkhaichhuikiûha̍ptāihōe. ChiânBêng, hoatchèngchutāiha̍kchengtō͘tâi, úkokkiûthôanha̍p, siōngkiànkùithôanchiâulâióancheng. Siokbûnkùithôanchôankokchiseng, pitsûihōaníhòankhíngó͘chikiûkài, pèng tāichhìkekkokhāusengtô͘. chhútāihōethéio̍khoatta̍tkhíkiàn, kámbōngchuūichhutka, ngó͘hōetekitchisēng, só͘chhiatbōng. Îbōnghôeimti, choanchhúpò͘ta̍t, pèng hō͘ha̍kan.
123456,789並101112使13141516並
1.Khèng-èngtāi-ha̍kpō͘iá-kiû-thôanchu-ūiêkàm-chhat.
1.慶應大學野球團諸位鑒察
2.Kiong-kèngsó͘behkóng-ê, kūn-lâichoah-khìkàuchhun-thiⁿ.
2.恭敬講的近來節氣春天
3.Khì-hāukhahsio-lō, ūn-tōngtē-itha̍p-gî.
3.氣候燒烙運動第一合宜
4.Só͘-ígóanTâi-ôanthé-io̍k-hōe, phah-sǹgtiāⁿ-tio̍hmî-nîêchhun-thiⁿàibehkhuiiá-kiûchhì-ha̍ptāi-hōe.
4.所以台灣體育會拍算訂著明年春天野球試合大會
5.ChêngBêng-tī, Hoat-chèngchiah-êtāi-ha̍kbatlâiTâi-ôankapgóanchiakokiá-kiû-thôanchhì-ha̍p.
5.明治法政chiah-ê大學台灣kapchia野球團試合
6.Iáu-bē-batkhòaⁿlínkùi-thôanlâióan-cheng.
6.猶未捌貴團遠征
7.Chá-cháthiaⁿ-tio̍hlínkùi-thôanthongkokêtē-itchhut-miâ.
7.早早聽著貴團第一出外
8.Tek-khakūêbô͘-iūⁿthangkiò-chhíⁿgóanpún-tóêkiû-kái.
8.的確模樣叫醒本島球界
9.thangtōachhì-kekkokha̍k-hāuêha̍k-seng.
9.刺激學校學生
10.Lūn-kàuchitêtāi-hōethé-io̍khoat-ta̍têkhí-kiàn.
10.論到大會體育發達起見
11.Káⁿbānglíntāi-kechhut-béke-thiⁿsè-le̍k.
11.大家出馬加添勢力
12.Hō͘góanchitêhōe-tit-tio̍hchi̍t-sîêlāu-jia̍t.
12.會得著一時鬧熱
13.só͘pek-chhiatǹg-bāng-êlah!
13.迫切向望的
14.To̍k-to̍kbānglínhôe-hoksiau-sitchí-sīgóanchai.
14.獨獨回覆消息指示
15.Choan-choanēngchitêpâi-lia̍tthong-ti.
15.專專排列通知
16.Sūn-sòachhéng mn̄glíntha̍k-chhehêpêng-an.
16.順續讀冊平安
3.Chiauphèngkatêngkàusu
3.
Óanûihōan, tânchíkengliân, chííphō͘suiòngchióng, sio̍khuntô͘, hôngitkhiâm. Jiânkonghongchègoa̍t, putchāihoâiphāukan. Sò͘símsiansengphínbûnchiong, siokchhuisongchoa̍t. te̍khubêngsòesese̍k, kèngkiûbûnchúchhî. Suisiáuténgchitpúnlô͘tâi, putchiokítongchúchikàu. Khúnkhitliāmsêng, hēngbu̍tchhuikhiok. Sò͘hângkhòaⁿ, pèng sûnsui, thú hō͘thiónglîm, kínsianiònghūi.
123簿45678910西11,121314151617並18竚19
1.Hn̄g-hn̄glī-khuiêkà-sī.
1.遠遠離開教示
2.Utchńg-thâu-ásǹgí-kengkeng-kèchi̍t
2.指頭仔已經經過
3.Kan-tain-ūisiàu-ba̍kêbô-êng.
3.干焦因為賬目無閒
4.Sio̍k-chêngsū-būêhūn-cha̍p.
4.俗情事務混雜
5.Bōeêngthangchi̍tpáikià phoehō͘.
5.
6.Chóng-sīkng-iāmêthé-thàige̍hêchheng-phiò.
6.總是光艷體態清漂
7.chi̍t-sî-chūnsim-koaⁿtehsiàu-liāmlah!
7.一時陣心肝teh數念
8.Pêng-sò͘chaiphín-hēngkapbûn-ha̍k.
8.平素品行kap文學
9.Chá-cháchiūchailóng-chóngchin, teh-ê.
9.早早攏總teh的
10.Góain-ūimî-nîkhiamchi̍tūisian-siⁿ.
10.因為明年先生
11.Kiong-kèngkiûbûn-ngáêchhiakàuūilâichú-chhî.
11.恭敬文雅主持
12.Sui-jiângóaêkiáⁿsèng-chitpún-jiânham-bān.
12.雖然性質本然憨緩
13.Bōethangkàugia̍hlâisiūêkà-sī.
13.教示
14.Khún-kiûàⁿ-lo̍hlâitài-liāmgóaêtì-ì.
14.懇求àⁿ落帶念致意
15.Ǹg-bāngbo̍h-titthe-sî.
15.向望莫得推辭
16.Siáchitkúi-jīlâichhiáⁿchēchhiachhut-hoat.
16.幾字出發
17.Sòamn̄gkūn-lâiêpêng-an.
17.近來平安
18.Khiā-tehthèng-hāutōaêlîm-kàu.
18.徛teh聽候臨到
19.Kín-sīntāi-sengkia̍hsàu-chiútehpiàⁿ-sàulâithèng-hāu.
19.謹慎代先掃帚teh摒掃聽候
4.Chiauphènghòakàuôan
4.
Sinkhosiansenghūikàm, kiúkekimbūn, chhimutkiat. îchi̍pkiat, su̍tji̍tliông, chìûikhìsiōng. Chukhéchiá, hāuhiānûiôanchôankhòthêng, hōanhòasuiōngchikokchióngkhì, gia̍píte̍kiàuko͘, ísi̍tliānsi̍p. Îkiûchoanbûnkàusiū, itphóûilântek. Inliāmsiansengha̍kgōekok, chenggianhòa, chhimamsuha̍kchisammūichiá, bôngputkhì, siūchhîkaikho, hēngchi. Thiámchāisò͘kau, kò͘kámmō͘to̍k, hó͘, ngó͘hokim, ûi. Choanchhúhōngpò͘, pèng hō͘tâian.
12345678910111213141516171819202122232425並
1.Sin-khosian-siⁿun-hūiêkàm-chhat.
1.新科先生恩惠鑒察
2.Kú-kúkeh-līsiáphoekhìpài-hāu.
2.久久隔離拜候
3.Ta̍k-sîchhim-chhimut-chuttehsiàu-liām.
3.逐時深深鬱卒teh數念
4.Chit-tia̍ptehsiūⁿkiâⁿ-ta̍hpêng-an, chū-chi̍ptiāu-thâu.
4.這霎teh行踏平安聚集兆頭
5.chhehkapthôan-su̍tji̍t-ji̍tchhiong-sēng.
5.kap傳述日日充盛
6.Kàu-ke̍kūi-tio̍hán-nihoaⁿ-híchiok-hok.
6.到極為著按呢歡喜祝福
7.Taⁿkhui-chhùisó͘behkóng-khí-ê.
7.開嘴講起的
8.Góanha̍k-hāuhiān-sîūi-tio̍hbehchòeôan-chôankhò-thêngêkè-chhek.
8.學校現時為著完全課程計策
9.Kìⁿ-nāsio̍klí-hòaha̍ksó͘khiàm-ēngta̍kkhóanêkhì-kū.
9.見若理化欠用器具
10.Í-kengūkéngiàu-kínêbóekhí-lâikhǹg.
10.已經要緊起來khǹg
11.Thangpī-pānsi̍t-tēliān-si̍pêlō͘-ēng.
11.備辦實地練習路用
12.Chóng-sībehchhēchoan-bûnêkàu-siū.
12.總是專門教授
13.Chi̍tsî-chūnput-chíoh-tittit-tio̍h.
13.時陣不止僫得得著
14.In-ūitehsiūⁿlí-iû-ha̍kgōa-kok.
14.因為teh你遊學外國
15.Choan-choangián-kiùlí-hòaha̍k.
15.專專研究理化
16.Chhim-chhimse̍k-batchitkho-ba̍kêlāi-iông-ê.
16.深深熟捌科目內容的
17.Siat-sútit-tio̍hkhì-hiâm.
17.設使得著棄嫌
18.Lâisiū-chhîchitkhoêkhò-thêng.
18.受持課程
19.Put-chíhoaⁿ-híkàu-ke̍k.
19.不止歡喜到極
20.Lántāi-kepêng-sò͘chì-hóêkau-pôe.
20.大家平素至好交陪
21.Só͘-íchiahkáⁿsúi-piānlâilô-hôan.
21.所以隨便勞煩
22.Behá-sī, iàu-kínkiûsiúⁿ-sùgóaêsiau-sit.
22.抑是要緊賞賜消息
23.tē-itsó͘tehǹg-bāng-ê.
23.第一teh向望的
24.Choan-choanēngchitêkónghō͘thiaⁿ.
24.專專
25.Sòachhéng-mn̄gtōaêpêng-an.
25.請問平安
5.Chiauphèngûibo̍ksu
5.
Siúiôngsiansengchiok, kèngkhéchiá, hōebôngchúunkòankò͘, sìntô͘tāiji̍tchenggoa̍tsēngchi, kiōngtongtunchhéngbo̍ksuitjîn, hōanûingó͘chiòng, khùiûiSiōngsóanbîn. Tiánchóansuî, chhiamūisiansengchâitekkiamiu, íengsujīmûichòe. ítôngsimhâmînchhéng. Ho̍kbōngsiansengputíngó͘khì, só͘chhéng, kèngsiūkhoatchit, íbo̍kchúchisènghōe, ngó͘chiòngsìnji̍tícheng, tekji̍tíchìn. ngó͘chúso͘kitokchikàuhōe, tāitāikongêng, hat senghimhēngchichì. Siokchhúpèngchhéngan.
12345678910111213141516171819曷20
1.Siú-iôngsian-siⁿkha-ē, kiong-kèngsó͘behkóng-ê.
1.守羊先生腳下恭敬講的
2.Góanêkàu-hōe-tit-tio̍hSiōng-chúêun-tiánkhòaⁿ-kò͘.
2.教會得著上主恩典看顧
3.Sìn-tô͘tōa-tōaūji̍t-ji̍tke-thiⁿ, ge̍h-ge̍hchhiong-sēngêkhóan.
3.信徒大大日日加添月月充盛
4.Tāi-kephah-sǹgtio̍htì-ìchhiáⁿbo̍k-suchi̍tlâng.
4.大家拍算致意牧師
5.Lâikóan-kò͘góanchènghōe-iú.
5.看顧會友
6.Chiahkiàn-siàuchòeSiōng-tèkéng-sóanêpeh-sìⁿ.
6.見笑上帝揀選百姓
7.Siūⁿlâisiūⁿ-khìtì-ìchit-chân.
7.想去致意這層
8.Chèng-lângkóngsian-siⁿchâi-tiāutek-hēnglóng-chóng.
8.眾人先生才調德行攏總
9.Lâitam-tngchitêchit-jīmtē-itha̍p-gî.
9.擔當職任第一合宜
10.Só͘-ítâng-simpī-pānphoekiong-kènglâichhiáⁿ.
10.所以同心備辦恭敬
11.Ǹg-bānglia̍hgóanlâihn̄g-hn̄gkhì-sak.
11.向望遠遠棄捒
12.Ún-chúnchiàugóansó͘chhiáⁿ-ê.
12.允准請的
13.Hoaⁿ-hí-lâisiūchitêchit-jīm.
13.歡喜來職任
14.Thangchiàu-kò͘chúêsèng-hōe.
14.照顧聖會
15.Hō͘góanchèng-lângsìn-tekji̍t-ji̍tke-thiⁿ.
15.眾人信德日日加添
16.Tek-hēngji̍t-ji̍tchìn-pō͘.
16.德行日日進步
17.Tì-kàulánêchúIâ-so͘ki-tokêkàu-hōe.
17.致到耶穌基督教會
18.Tōa-tōaūtit-tio̍hêng-kng.
18.大大得著榮光
19.Put-chíhoaⁿ-híkàu-ke̍k.
19.不止歡喜到極
20.Kiong-kèngēngchitêsòachhéng-mn̄gtō-tekêpêng-an.
20.恭敬請問道德平安
6.Iânchhéngisu
6.
Koksiúsiansengtāikàm, kiúngō͘chhenghui, îkasèngûisiōng. Chukhéchiá, kahenguji̍tchiânkámmō͘hongsiâ, chiūkūniânichín, ho̍kio̍ksò͘che, puttānkiànhāu, chèngchōnghóankaktiânbiân. Tonginchunchhùsiongkàuóan, khiónghôangio̍kchí. Kimkahengpēngísu, itgō͘putiôngchàigō͘. khittâihūilîmhânsià, ànchènghoatio̍k, singîmchiáchókhítîmo, chekchàichōliôngchêng, jīmkámpōeì. Choanchhúhōngkhún, kèngchhéngan.
123456789綿1011121314151617181920
1.Kok-siúsian-siⁿtōaêkàm-chhat.
1.國手先生鑒察
2.Jōa-kúkhòaⁿ-tio̍hêbīn-māu.
2.偌久看著面貌
3.To̍k-to̍ktehchiok-hokkiâⁿ-ta̍hpêng-an.
3.獨獨teh祝福行踏平安
4.Taⁿkhui-chhùisó͘behkóng-khí-ê.
4.開嘴講起的
5.Góaêa-hiaⁿkúi-nāji̍tchêngūkôaⁿ-tio̍h.
5.阿兄幾若寒著
6.Chiū-kūnchhiáⁿi-senglâitáⁿ-tia̍p.
6.就近醫生打霎
7.Chia̍hio̍hkúi-nāthiap.
7.幾若
8.M̄-tān-nāsió-khóakìⁿ-chhutkong-hāu.
8.毋但若小可見出功效
9.Kohchèng-thâuhóan-tńgchaiūkhahtîm-tāng.
9.症頭反轉沉重
10.Tnghit-sîin-ūiêsó͘-chāisaⁿ-līthàihn̄g.
10.彼時因為所在相離
11.Kiáⁿ-liáulô-hôantio̍hpoah-kàlâi.
11.驚了勞煩撥駕
12.Chit-tia̍pgóaêa-hiaⁿpīⁿí-kengchhin-chhiūⁿán-ni.
12.這霎阿兄已經親像按呢
13.Chi̍tpáichhò-gō͘m̄-thangkoh-chàichhò-gō͘.
13.錯誤毋通閣再錯誤
14.Iàu-kínbāngchēchhiaun-hūilîm-kàugóantau.
14.要緊恩惠臨到
15.Chiàuiêchèng-thâuhoat-io̍hhō͘i.
15.症頭發藥
16.Hō͘tehhāiⁿ-hāiⁿ-chhanêpīⁿ-lângchá-chákhí-lâi.
16.teh哼哼呻病人早早起來
17.Chiūsiū-tio̍hkoh-chàichō-chiūtōaêun-chêng.
17.受著閣再造就恩情
18.Put-chíkám-siākì-titsim-lāilah!
18.不止感謝記得心內
19.Choan-choanēngchitêkhún-kiû.
19.專專懇求
20.Kèng-ìchhéng-mn̄gtō-tekêpêng-an.
20.敬意請問道德平安
7.Kò͘iôngtiàmôan
7.
Kiúbō͘hôngchâi, liôngunkhìliām, îkhíkuthiòngsek, únkhapsusiōng. chhùsutiòngitjîn, inhunsiú. Sekbôngtikunlâihâm, íhengtâiphínha̍ksongiu, kínhō͘khókhò. Kheksiōngchiū, thóngbôngputkhì, únûipangbông, chekónghūilîm, biānsiongitchhè, hó͘, gōansianhênghok, ûi. Choanchhúpò͘ek, chíchhéngkūnan
12345789101112131415161718
1.Kú-kútehhim-bō͘tōaêchâi-tiāu.
1.久久teh欣慕才調
2.Put-chíun-khûntehsiàu-liām.
2.不止殷勤teh數念
3.Chit-tia̍ptehsiūⁿkhí-lâihioh-khùnpêng-an.
3.這霎teh起來歇睏平安
4.Ún-tàngtú-túha̍hgóasó͘chiok-hok.
4.穩當拄拄祝福
5.Góanchiakóan-siàu-êchi̍tlâng.
5.chia管賬的
6.In-ūitāi-chìtòachiatńg-khì.
6.因為代誌chia轉去
7.Chit-tia̍ptit-tio̍hpò-tikunsiáphoelâi.
7.這霎得著報知
8.Kóng-khíphín-hēngha̍k-būnlóngiu-téng.
8.講起品行學問優等
9.Kín-sīntiong-hō͘ōekhò-tit.
9.謹慎忠厚靠得
10.Chit-tia̍piáu-bēkhìchòesū-gia̍p.
10.這霎猶未事業
11.Siat-sútit-tio̍hêkhì-hiâm.
11.設使得著棄嫌
12.ún-chúnbehlâipang-chāngóaêbô-êng.
12.允准幫贊無閒
13.Chiahbāngkhut-kàlâigóatau.
13.屈駕
14.Thangtng-bīnchham-siônglóng-chóngê.
14.當面參詳攏總
15.Behá-sī, gōansengsiáphoelâihôe-hok.
15.抑是回覆
16.Put-chítōa-tōasó͘ǹg-bāng-ê.
16.不止大大向望的
17.Choan-choanēngchitêpâi-lia̍thō͘tasi.
17.專專排列
18.Sòachhéng-mn̄gkūn-lâiêpêng-an.
18.請問近來平安
8.Tāiiânchhéngisu
8.
So͘sengsiansengchunchiâⁿ, siokkhimhōan, simchiatchhim, chííitàiêngêng, siōngkhechiapkàu. Ho̍kîsiansengchhenglôngbiāusu̍t, bêngtiōngkanglâm, hēnglîmsiante̍k, putkīnlūnpiànhuní; sōansōan. ńgo͘hoatkunkūnkò͘chichi̍t, úitùnchhôngchí, pōeke̍klôngpōe. Kò͘te̍kchó͘kài, kohian, hôanpoatjiónghûnlîm, singîmchiá, tekkhítîmo, chekpōetekgâiì. Ho̍khō͘tâikong, iôngtô͘biān siāput.
12345678910111213141516171819
1.So͘-sengsian-siⁿchun-kùiêbīn-chêng.
1.甦生先生尊貴面前
2.Chá-chátehhim-bō͘i-su̍têhoat-tō͘.
2.早早teh欣慕醫術法度
3.Sim-koaⁿpōe-ho̍kput-chíchhim.
3.心肝佩服不止
4.Kan-tain-ūitn̂g-tn̂gchúitīⁿ-tīⁿ.
4.干焦因為長長淀淀
5.Iáu-kúōethangchiap-tio̍hêkà-sī.
5.猶久接著教示
6.Àⁿthâu-thaktehsiūⁿsian-siⁿchhiⁿ-pò͘êtē-á, sînbiāuêi-su̍t.
6. Àⁿ頭殼teh先生青布袋仔醫術
7.Miâ-siaⁿchun-tiōngkàukang-lâmêsó͘-chāi.
7.名聲尊重江南所在
8.Hēng-lîmsianêun-te̍k.
8.杏林恩德
9.M̄-tān-nālūn-te̍kpiànhiuⁿ-línā-tiāⁿ; put-chíhim-bō͘.
9.毋但若潤澤鄉里nā-tiāⁿ不止欣慕
10.Pè-iúNgó͘-hoatkunkūn-ji̍ttú-tio̍hpak-siàêchèng.
10.病友偶發近日抵著腹瀉
11.Ià-siānbōeōekhí-chhn̂g.
11.厭僐起床
12.Kàu-ke̍kke-pēêlông-pōe.
12.到極加倍狼狽
13.Só͘-ítiâu-kangchhelânglâichhiáⁿ, thèng-hāuêkiōkàu.
13.所以刁工聽候
14.Choan-būkiûpoahkang, tōaêlîm-kàu.
14.專務臨到
15.Hō͘tehkan-khó͘hāiⁿ-hāiⁿ-chhan êpīⁿ-lâng.
15.teh艱苦病人
16.Tit-tio̍hi-hókhítîm-tāngêpīⁿ.
16.得著醫好沉重
17.Chiūsiū-tio̍hêtek-hēngsoahlah!
17.受著德行
18.Àⁿ-thâutehthèng-hāuêkong-gîlím-kàu.
18. Àⁿ頭teh聽候光儀臨到
19.Iông-úntng-bīnlâiseh-siāsoah.
19.容允當面說謝
回上一頁