首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Tang-hng ê kò͘-sū   東方ê故事
作者是
put-siông   不詳
出版社
Tai-lâm Sin-lâu Chū-tin-tông ìn   台南新樓聚珍堂印
出版年
1916
篇名
Khò sè hō͘ sè gō͘.   靠勢予勢誤
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chongchúêchhehūkóng, Gô͘ôngūchi̍tji̍ttòachinchōekun-lâng, chiūⁿ-khìchi̍tchōkâusoaⁿ, khòaⁿ-kìⁿsoaⁿ-téngchinchōekâu, put-chíhoaⁿ-hí. Hiah-êkâukhòaⁿ-kìⁿkuikûnêlânglâi, chiūsì-sòaⁿlām-sámcháu, bi̍htùichhiū-nâlāiji̍pkhì. To̍k-to̍kiáuūchi̍tchiahkâu, chū-chūchāi-chāi, chhin-chhiūⁿbehtiániêpún-sū. HitGô͘ôngchiūhoatchi̍tkichìⁿ, siòngcheng-chengtùihitchiahkâu, isiā-khì. Kâukhòaⁿ-kìⁿGô͘ôngcho̍hlâiêchìⁿput-chìkín, ichhiⁿ-cho̍h, kiaⁿ-hiâⁿ, hó-léhó-létùihitkichìⁿchiap-khí-lâi. Gô͘ôngkhòaⁿ-kìⁿán-ni, chiūhoan-hùkun-lângtāi-kekóaⁿ-kínlâiicho̍h, liâm-piⁿchionghitchiahkâusiā.
跟人上去看見山頂不止歡喜Hiah-ê看見四散濫糝樹林獨獨自自在在親像本事Hit精精hit射去看見cho̍h不止青cho̍h驚惶好禮好禮hit接起來看見按呢吩咐跟人大家趕緊cho̍h連鞭hit
Lūnkàusè-kanchiú, sek, châi, khì, í-ki̍pōehō͘lânghōan-chōeêtāi-chì, lóngkúi-ôngêto̍kchìⁿ. bêng-pe̍ktō-líêlâng, eng-kaitio̍hliōng-chásiámhō͘hn̄g-hn̄g. Siat-súka-kīkhòichhong-bêng, tiâu-ìàikapkúi-ôngchòe-sńgkún-chhiò, ichìⁿlâi, góachiūchhun-chhiúlâi-khìchiapi. Chekiámbêng-bêngka-kībehkhìthómah? Án-nithâu-mn̂gtehchhì, tek-khakthanglâuteh.
世間以及犯罪代誌鬼王明白道理應該量早遠遠設使家己聰明召意kap鬼王做耍滾笑伸手來去kiám明明家己mah按呢頭毛teh的確teh
Góaūnn̄g-saⁿêpêng-iú, cha̍pchêngê, ikhòaⁿpa̍tlângtehchia̍ha-phiànhun, chiūàióakhìbak; góachiūsiông-siôngtehkahinm̄-thangpìⁿhit. Intāi-kesó͘ìnchhin-chhiūⁿput-chíūpá-chhîêkhóan, kónginphah-phúnchōelah, tek-khakm̄-biánkiaⁿōetiâu. siūⁿchitkúilâi, ta̍kêlóngtiâuchintōa, tāi-kekhiokchaitio̍hkóe, m̄-kúkóelóngbōetitkhí-lâi. Sui-jiânkàukheng-katōng-sán, chóng-sīāu-lâichaibehcháiⁿ-iūⁿûi-chí; phah-sǹgkáⁿsím-mi̍hbānglah.
兩三朋友teh鴉片bak常常tehin毋通hitIn大家親像不止把持in phah-phún的確毋免大家毋久起來雖然輕家盪產總是後來怎樣為止拍算甚麼
Ia̍hūlângpêng-sò͘chinláu-si̍t, lóngbatpoa̍h-kiáu; siūⁿsaⁿkúichêng, chiaūchhutchi̍tkhóanseng-lí, kiò-chòetēng-kîtu-sekbóe-bōe; tāi-senglângbóesió-khóa, ta̍uh-ta̍uhūthàntām-po̍h. Sio̍k-gúkóng, Poa̍h-kiáuham-khakkhí, chòechha̍tthaumi. Ta̍k-êpoa̍htōa; kehnn̄ggōa, hut-jiântú-tio̍htōahong-thai, tu-kèti̍t-ti̍tlo̍h, khahsiópúnê, liáukàuchhùn-chháuputliû; ūchi̍têkhahsiópúnê, liáu kàu chhùn-chháu put liû; ū chi̍t ê khah sió pún ê, kúicha̍pbāngûntehchòeseng-lí, in-ūián-niphah-thiahbōeti̍t, chòeicháukhìgōa-kok, liân-lūihiah-êtùigûn-hângikeêchinchōelâng; kî-ûliáugō͘chhitbāngûnê, ūcha̍pgōaê. Tāi-sengtehbóe-bōe, ta̍k-êchaicheseng-lí, chhin-chhiūⁿtehpoa̍h-kiáu; m̄-kúta̍kêkhòingâusiūⁿ, gâuphah-sǹg, chinūpá-chhî; khiokchaithiⁿchòetāi, hō͘lânglóngbōephah-sǹgtit. Sio̍k-gúkóng, Lânggâu, m̄-kúThiⁿbehchòetùi-thâu; kóng, Chîⁿkha, lângnn̄gkha. Chiàukhòaⁿm̄-nākha, kúi-nācha̍pkitoū, kohūsi̍tōepe, hō͘lângjipōetio̍h.
平素老實跋kiáuchia生理叫做定期株式買賣代先小可沓沓淡薄俗語跋kiáu蚶殼逐個忽然拄著風颱株價直直寸草teh生理因為按呢拍拆bōe外國連累hiah-ê銀行其餘代先teh買賣逐個生理親像teh跋kiáu毋過in gâugâu拍算把持拍算俗語gâu毋過對頭毋但幾若jip
Kohchi̍thāng, Siōng-háiūchi̍têtōaseng-lílâng, hitsó͘-chāichinūmiâ-siaⁿêlâng; iūchi̍têkiáⁿ, chinchhut-la̍tchai-pôe, hō͘itha̍k-chheh, kohhō͘ikhíTang-kiaⁿliû-ha̍k. Tò-khìSiōng-háiê, tojī-cha̍pgōalah. siūⁿàikhìpúnkokta̍kséngiû-le̍k; chiūtòagûntùiHok-kiànlo̍h-lâi. Kohlōachiūji̍pKńg-tangkhì. Hitchiūūlângchhōaikhìchhit-thô-kengsì-kòekiâⁿ. Ika-kīsiūⁿchesǹgêsó͘-chāi, m̄-thanglâikhah-hó. Kohchi̍t-ēsiūⁿ, góaka-kīūchiat-chè, behthàiūiàu-kín. siūⁿtùián-nisòachìm-chùlo̍h-khì. Tòahiakhaige̍hgōaji̍t, m̄-nāchîⁿliáunā-tiāⁿ, sòakuiseng-khusiⁿkàuchoanchhng, thái-koêchi̍t-iūⁿ. Hitchiahchaithanghóan-hóe, kóaⁿ-kínchēchûnbehtò-khì. chûn-n̍i̍hê, sím-mi̍htāi-chì; ka-kīsiūⁿkin-á-ji̍tpìⁿkàuán-ni, thàiūbīnthangtò-khìkìⁿlâng? Chiūpeh-chiūⁿchûn-photéng, thiàutùihái-n̍i̍hlo̍h-khì. Só͘-íkìⁿ-nāōehām-hāilângê, chóngtio̍htāi-sengsiámikhah-hó. Sio̍k-gúkóng, Bo̍h-titsiⁿthiàⁿ, khah-hóbatio̍h; chinūiáⁿ.
上海生理hit所在名聲出力栽培讀冊東京留學Tò去上海二十遊歷福建落來廣東Hitchhōachhit-thô 間四界家己所在毋通較好一下家己節制thài要緊按呢浸漬落去毋若若定身軀癩ko一樣Hit反悔趕緊tò去船裡啥物代誌家己今仔日按呢thàitò去peh上船坡海裡落去所以見若陷害代先較好俗語莫得較好
回上一頁