首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Tang-hng ê kò͘-sū   東方ê故事
作者是
put-siông   不詳
出版社
Tai-lâm Sin-lâu Chū-tin-tông ìn   台南新樓聚珍堂印
出版年
1916
篇名
Tham sió sit tōa.    貪小失大
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chiàn-kokê, òa-kūnChìn-kokêsó͘-chāi, ūchi̍tkoksiókokkiòchòeKiû-iû. Chìn-kokêcháiⁿ-siòngPeksiông-siôngsiūⁿbehkhìbia̍ti, m̄-kúhit-êlō͘-chháuchinoe̍hchinsòetiâu, kohchoankhiⁿ-kauliáuchinpháiⁿkiâⁿ, siūⁿliáulóngki-hōe. Āu-lâichiūsiūⁿchi̍têhoat-tō͘, tiâu-kò͘-ìchùchi̍têchintōaêcheng, chhia-lō͘ūnn̄gkhoah; chiūphàilângkhìKiû-iûkokêôngkóngchit-êchengbehsàngi. Kiû-iûkokôngchiūbehphàilângkhìsiu-lítō-lō͘, chionghit-êkhahkoâiⁿephiⁿhō͘, chionghiah-êkhiⁿ-kauthūnkhí--lâi, pī-pānthangūn-poaⁿchit-êtōacheng.
戰國倚近晉國所在仇猶晉國宰相常常behm̄-kú hit-ê路草koh坑溝機會後來法度刁故意車路仇猶chit-êbeh仇猶beh修理道路hit-êphiⁿ hō͘hiah-ê坑溝起來備辦thang運搬chit-ê
Iūchi̍têjîn-sîn, miâ-kiòChhek-chiongBān-chi, khó͘-khǹgikóng, Kó͘-cháêūtehkóng, Chíūtio̍hsiúhoat-tō͘chiahōehō͘kok-n̍i̍hpêng-tiāⁿ; lánthàithangiânkò͘sêng-siūiPekchi̍têtōacheng? ChiàukhòaⁿPekêchòelângtham-simkohsìn-si̍t, tek-khakin-ūibehkong-phahlán, siūⁿliáuki-hōesó͘-íchùchi̍têchhia-lō͘siangtōaêchenglâisànghō͘tāi-ông; tāi-ôngkhìngiâ-chi̍hchit-êcheng, tio̍hkoâiⁿêhōaⁿthóaⁿhō͘ipîⁿ, khiⁿ-kauthūnhō͘itīⁿ, ichiūthangthànchit-êki-hōeChìn-penglâikong-phahlán. Ichiongchitōelâikhó͘-khǹgiêôngchin. Iêônglóngthiaⁿi, hóan-tńgkóng, insǹgtōakokbehkaplánkau-pôe, lánsêng-siūtek-khakōehō͘inkòe-siàu. Sûi-sîchhelângkhìthūnlō͘, sòakhìngiâ-chi̍hhit-êtōacheng. Chhek-chiongBān-chithè-tiâutò-lâichiūkóng, Chòelângêjîn-sînchi̍t-tiámchīn-tiongêsim-koaⁿsǹgchòeūchōe; lánūchi̍t-tiámchīn-tiongêsim, ôngbehthiaⁿlán, án-nilántio̍hsiám-pīkhahhn̄gleh. Sûi-sîtùisió-lō͘tô-cháukhìŌe-kok; ūchhitji̍tnā-tiāⁿhit-êKiû-iûkokkó-jiânhō͘Pekbia̍t-khì.
人臣名叫赤章蔓枝苦勸古早teh法度hō͘國裡平定thài thang承受chit-ê貪心koh信實的確因為beh攻phah機會所以車路hō͘大王大王迎接chit-êkoâiⁿ êthóaⁿ hō͘坑溝thūn hō͘tīⁿthangchit-ê機會進兵攻phah苦勸反轉inbeh kap交陪承受的確hō͘ in過賬隨時thūn迎接hit-ê赤章蔓枝退朝tò來人臣一點盡忠心肝一點盡忠behán-ni閃避隨時tùi小路逃走衛國nā-tiāⁿ hit-ê仇猶果然hō͘滅去
Kohūchi̍têkò͘-sūiû-gôankapchit-êbehsaⁿ-tâng. téng-bīnsó͘kóngchitchânkhahcháóaūnn̄gpah, Chìnkok-n̍i̍h. HitHiàn-kongtehchē-ūi. Hiàn-kongsiūⁿbehkhìbia̍tKok-kok; m̄-kútio̍htùiGû-kokkeng-kè, chiahōe-titkàuKekêtōe-hng. Án-nisiūⁿ-liáuchinhoat-tō͘, chiūkapiêjîn-sînchham-siông. Iūchi̍têbô͘-sū, miâ-kiòSûnSekchhut-lâikóngtio̍htùiGû-kokichiohlō͘. Hiàn-kongkóng, Gû-kongbehthàikhéngchiohlán? SûnSekchiahkóng, GóachaiGû-kongêlângchintham-sim; ēngSûi-kokêpó-ge̍kkapKhutsó͘chhutêpó-béchitnn̄ghānglâi-khìsàngi, ichiūōechiohlán. Hiàn-kongkóng, Chitnn̄ghānglánkok-n̍i̍hêpó-pòe, thàithangkhìsàngpa̍tlâng? SûnSekkóng, Chechhin-chhiūⁿkiàikhǹg, āu-lâichiahithó͘. Hiàn-kongthiaⁿ-liáuūchêng-lí, chiūchiongge̍kkapkau-tāiSûnSekkhìsàngGû-kong. Gû-kongchhiú-n̍i̍hthe̍hhitpó-ge̍k, ba̍k-chiutehkhòaⁿpó-bé, sim-lāitōahoaⁿ-hí. Iūchi̍têgâuêjîn-sînmiâ-kiòKiongChi-kîkàn-chèngikóng, Tek-khakm̄-thangsiuichitnn̄ghānglé-mi̍h. siuiêtek-khaktio̍hlō͘chiohi, ia̍hāu-lâiChìnbia̍tKok-kokliáu-āuchóngtiāⁿ-tiāⁿlánchiohlō͘khìkóanhiaêpeh-sìⁿ; tek-khakliânlánêkokōebô--khì. Lângkóng, Tûn-bôngchhí-hân(chhùi-tûnbô--khì, chhùi-khíchiūōekôaⁿ) chiū-sīchit-êì-sù. Só͘-ítek-khakm̄-thangchúniêpengtùichia. ChóngGû-kongêsim-koaⁿí-kenghō͘hit-êpó-békappó-ge̍kbê-khì, chiūìnKiongChi-kîkóng, Chìnkapsǹgsiāngjī-sìⁿêkok, ikáⁿput-jímlâibia̍tgóa. Kohgóatehchè-sūput-chíkhiân-sêng, ēngchinchōemi̍h, án-nisîn-bêngtek-khakōepó-pìgóa. KiongChi-kîkóng, Chelóngbōekhò-titê, Chìnōehiahtōakokūthun-chiàmchong-cho̍klāikúi-nākok, kohhiān-sîbehkhìbia̍tiêKok-kok, kiámiû-gôansiāngchong-cho̍k? Ia̍hhit-êsîn-bêngêsǹg-sībông-bôngbiáu-biáu, bô-iáⁿbô-chiah; siat-súChìnchiongGû-kokbia̍tkhìliáu, iû-gôanēngmi̍hlâichè-hiàn, hit-êsîn-bêngkiámūkóngōethò͘chhut-lâihêngimah? Só͘-íchelóngbōekhò-titê. KiongChi-kîán-niūchhùikóngkàunōa, m̄-kúhoat-tō͘thangi-tīGû-kongêtham-sim. Só͘-íGû-kongthiaⁿikhó͘-khǹg; kèng-jiântùiChìn-kokêsù-chiátah-ènglō͘behchiohi. KiongChi-kîchiūtò-khì, kàuinchhùêchiūtùilângkóng, Lánêjîn-kunkóng-kiòsîn-bêngōepó-pìi, góakhòaⁿchiah-êsîn-bêngkin-nîêjī-káu-mîthangkoh-chàichia̍htio̍hGû-kokêchè-mi̍h. Kóng-liáuchiūchiongiêbó͘-kiáⁿsòapoaⁿchhutkok-gōa, cháukhìtiàmChô-kok. Kó-jiânhitênî-bé, Chìnêpengkhìbia̍tKok-kokliáu-āukhái-sôanbehtò-lâiê, iû-gôantùiGû-kokkeng-kè, chiūsūn-sòachiongGû-kokibia̍tkhì, sòalia̍hGû-kongkapkap inêtāi-hu-koaⁿPek-lítò-khìinkok-n̍i̍h.
Koh故事猶原kap chit-ê beh相同頂面國裡Hit獻公teh坐位獻公beh虢國m̄-kútùi虞國經過會得地方Án-ni想了法度kap人臣參詳謀士名叫出來tùi虞國獻公虞公beh thài虞公貪心隋國寶玉kap寶馬來去獻公國裡寶貝thài thangChe親像khǹg後來獻公聽了情理kap交代虞公虞公手裡hit寶玉目睭teh寶馬心內歡喜gâu人臣名叫之奇諫諍的確m̄-thang禮物的確後來虢國了後定定hia ê 百姓的確無去唇亡齒寒嘴唇無去嘴齒就是chit-ê意思所以的確m̄-thangtùi chia虞公ê心肝已經hō͘ hit-ê寶馬kap寶玉迷去之奇kapsiāng字姓不忍Kohteh祭祀不止虔誠án-ni神明的確保庇之奇Chebōe靠得êhiah吞佔宗族幾若koh現時behê虢國kiám 猶原宗族hit-ê神明ê算是矇矇渺渺無影無跡設使虞國猶原祭獻hit-ê神明出來mah所以chebōe靠得ê之奇án-nim̄-kú法度thang醫治虞公ê貪心所以虞公苦勸竟然晉國ê使者答應beh之奇tò去in人君講叫神明保庇chiah-ê神明今年二九暝thang koh再虞國祭物講了某囝國外tiàm 曹國果然hit年尾虢國了後凱旋beh tò來猶原tùi虞國經過順續虞國sòa虞公kap in ê大夫官百里tò去in國裡
Lângkóng, Chaithangkàu-gia̍hchiūbōesiūlêng-jio̍k, chaithanghioh-khùnchiūbōeūgûi-hiám. Chetehkéng-kàilângtio̍han-hūnsiú-kí, m̄-thangsim-koasiuⁿtōaê. Chóng-sīkóngkhiokkhahkhoài; nā-sībehchiànán-nilâikiâⁿchinoh. In-ūichi̍t-tiámthamêsim-koaⁿchinoh-titkhì. Tùikó͘-chákàutaⁿū-êbia̍tkok, ū-êkheng-ka, ū-êpāi-hoāimiâ-siaⁿ, ū-êsit-lo̍hsìⁿ-miā, chōe-chōechitlâi. Ū-êkhahlī-hāiêpìⁿkàuhông-tèchòechhiú, sìⁿ-miāchiahbô--khì. Ū-êbē-chēng-bēchiūphòa, hō͘koaⁿ--lânglia̍h-khìtēngsí-hêng; ūi-tio̍hthamlâikhí-kiàn. Só͘-ítùisòe-hànêeng-kaitio̍hsengtùichithāngêsiu-sinlâitì-ì. Chiū-sīta̍klângtio̍hēngténg-bīnhitnn̄gchāmêkò͘-sūlâichòekéng-kài. Sio̍k-gúūkóng, Tham--jīpîn--jīkhak, só͘-ílângōechai-chiokchiūsim-koaⁿpêng-an. Sèng-kengūkóng, Tham-châichòebānhāngpháiⁿêkun-gôan. Kî-si̍tbô-lūnsím-mi̍hūchittham--jīsim-lāi, chiūlóngkàu-gia̍hthanghāilâng.
thang夠額bōe凌辱thang歇睏bōe危險Cheteh警戒安分守己m̄-thang心肝總是但是behán-ni因為一點心肝僫得Tùi古早有的有的傾家有的敗壞名聲有的失落性命濟濟tùi有的厲害皇帝性命無去有的未曾未hō͘官人掠去死刑為著起見所以tùi細漢ê應該tùiê修身致意就是頂面hitchām故事警戒俗語貪字貧字所以知足心肝平安聖經貪財根源其實無論甚物貪字心內夠額thang
回上一頁