首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Tang-hng ê kò͘-sū   東方ê故事
作者是
put-siông   不詳
出版社
Tai-lâm Sin-lâu Chū-tin-tông ìn   台南新樓聚珍堂印
出版年
1916
篇名
Chéng tí oa.    井底蛙
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chong-chúbatkóng, Ūchi̍tji̍tchíⁿ-lāiêsúi-koetùiTang-háiêpi̍hkóng, Góaput-chíáikapsaⁿ-kapthit-thô, khòaⁿbehtòachíⁿ-nôa-téng, thiàu-lâithiàu-khì, á-sībehtòachíⁿ-lāiêpiah-khang, hioh-khùnlâitâm-lūn; he̍k-sītòachúi-bīnpàngtehhō͘iphû, á-sītiàm-bīchhàng-lo̍hlâithô͘-soatòe, lóngchinthit-thô; bô-lūnām-mûi, á-sītō͘-ún, tota̍t-tio̍hgóa. Taⁿtit-tio̍hchitkhutêchúi, kohūchiah-n̍i̍htōa, chiah-n̍i̍hkhoahêchíⁿ, sǹgke̍klo̍kêsè-kàilah. Pi̍hsian-siⁿ, cháiⁿ-iūⁿkhahsiônglâigóanchitsó͘-chāithit-thôleh? Tang-háiêpi̍hchiūsiūⁿbehlo̍h-khì, tò-khachhngiáu-bēji̍p-khì, chiàⁿ-khatoí-kengkhìkhê-tehlah, chiūtòachíⁿ-téngse̍hkúi-nāchōa; sòatùihitchiahsúi-koekóng, bōehiáu-titTang-háiêtōamah? Kángchhengêhn̄g, iáu-bēkàu-gia̍hthangiêkhoah; kángchhengtn̄gêkoâiⁿ, iáu-bēkàu-gia̍hthangpí-titiêchhim. Ú-tèê, káuêchúi-chai, chit-êháikhòaⁿ-kìⁿke-thiⁿkhahkoâiⁿ. Thong-ônghit-tia̍p, chhitêkhòng-hān, chit-êháikhòaⁿ-kìⁿkiám-chiókhah; kóngin-ūichiām-sîpiàn-keng, á-sīūchōechióêChìn-thè. ChegóanTang-háike̍klo̍kêsó͘-chāi. Hitchiahchíⁿ-lāiêsúi-koethiaⁿ-kìⁿchiah-êōe, tāi-sengchhiⁿ-chinkohgông-ngia̍h; āu-lâisiūⁿliáukiàn-siàu, tiām-tiāmlóngì-sù.
莊子井內水蛙東海不止kapsaⁿ-kap thit-thô井欄頂跳來跳去抑是井內壁孔歇睏談論或是水面teh抑是tiàm-bī藏落土砂thit-thô無論ām-mûi抑是肚蚓值著得著chiah-n̍i̍hchiah-n̍i̍h世界先生怎樣所在thit-thô東海落去倒腳穿猶未入去正腳已經khê-teh井頂幾若hit水蛙曉得東海mahKáng猶未夠額kángkoâiⁿ猶未夠額比得禹帝9水災chit-ê看見加添koâiⁿ湯王hit霎7亢旱chit-ê看見kiám少因為暫時變更抑是進退東海所在Hit井內水蛙聽見chiah-ê代先生瞋gông-ngia̍h後來見笑恬恬意思
Lūn-kàusè-kanlâng, chí-ūchaiêng-hôahù-kùi, áichòetōa-koaⁿ, thàntōachîⁿ, hakêchhân, chhōasúiêbó͘, ūchōe-chōekim-gûnchâi-pó, án-nichiūlia̍h-chòechun-kùi; chaichiah-êí-gōa, iáuūchitkhahchun-kùiêtāi-chì. Chhin-chhiūⁿPó-lôgōanchòeIû-thàilângêkoaⁿ, lâikun-tèIâ-so͘. Mô͘-sekhéng hióng-siūai-ki̍pông-kiongêhok-khì, kam-gōankapÍ-sek-lia̍tlângphun-photikhòng-iá. GânHôekhiātòahitm̄-chiâⁿsó͘-chāi, tǹgtehchia̍hchi̍tkheng-ápn̄g, chi̍tkhok-áthng; chóng-sīilia̍h-chòechinkhoài-lo̍k. Lia̍p-sat-lō͘sòng-hiongkàuthangchia̍htiàmhó-gia̍hlângêmn̂g-kháu, thèng-hāupuntām-po̍hêlân-sanmi̍hlâichí-ki, ilónghôan-ló. Chhin-chhiūⁿchitkúilâng, kiámm̄-sīkaplámsiāngchi̍tkhóanêseng-khu, saⁿtângchi̍tkhóanêsèng-chêng; cháiⁿ-iūⁿchaichia̍hchhēnglângsó͘him-siānmah? Cháiⁿ-iūⁿiphian-phian-á, hóan-tńghó-gia̍h, kam-gōansòng-hiong; him-siānchun-kùi, kam-simchòepi-chiān, hiâmkan-khó͘, put-lūntú-tio̍hsím-mi̍hchhì-liān, kóe-ōaⁿinêsim-chì? Chekiámpiáu-bênginsim-lāikapba̍k-chiuêtiong-kan, lēng-gōaūchi̍tkhóanêkéng-gū, khah-iâⁿsè-kanêêng-hôahù-kùi, kaphiah-êchun-kùihó-gia̍hkim-gûnchâi-pómah? Ia̍hhiah-êmî-ji̍ttu-tusiūⁿchitêlângkapchit-êchhéng-tí-oa, ūsím-mi̍hhun-piatleh?
論到世間只有榮華富貴大官濟濟金銀財寶按呢掠做尊貴chiah-ê以外尊貴代誌親像保羅猶太跟綴耶穌摩西享受埃及王宮福氣甘願kap以色列奔波曠野kap hit毋成所在tǹg teh筐仔觳仔總是掠做快樂拉撒路sòng-hiong好額門口等候淡薄零星止飢煩惱親像kiám毋是kap身軀性情怎樣穿欣羨mah怎樣偏偏抑反轉好額甘願sòng-hiong欣羨尊貴甘心卑賤艱苦不論拄著甚物試煉改換in心志kiám表明in心內kap目睭中間另外境遇較贏世間榮華富貴kap hiah-ê尊貴好額金銀財寶mahhiah-ê暝日tu-tukap chit-ê井底蛙甚物分別
Kohchi̍thāng, lánchiaêlângkhahchōelóngbatchhut-gōa, hō͘ike̍kkiâⁿinpúnhiuⁿ-siāⁿ, á-sīkūn-hūêpo͘-thâu, inchiūphínkàuikhìsím-mi̍hsó͘-chāithit-thô, jōakong-kéng; inia̍hchaipa̍t-ūisiâⁿ-chhīūjōatōa, lângūjōachōe. thiaⁿ-kìⁿchi̍thāngkhahkî-koàiê, inchiūlia̍h-chòekóngpe̍h-chha̍ttehphiàni. hiteng-kaisìn, bô-iáⁿbô-chiah, liapchi̍têkúi-sînêmiâlâiphiànlâng, inchiūsìntauh-tauh, pa̍tlângsìn, inchiūke-thiⁿkúi-kùlâikan-chèngkàukhiā-chinkhiā-hiān, chelóngtùiiat-le̍kêsó͘-tì. Kohm̄-nāchi̍t-poaⁿ-lângán-ni, kuikokêlângūchitmâu-pēng. Chhin-chhiūⁿTiong-kokkúi-cha̍pchêng, bōekapgōa-kokkau-thongóng-lâibóe-bōeê, ka-kīlia̍hchòepún-kokchintōa, kohchingâu, khòaⁿgōa-koklóngchiūⁿba̍k, kónginhoan-ásó͘-chāi, siūⁿ-tio̍hsèng-jînêkà-sī, tek-khaksím-mi̍hkhó-chhú; án-nika-kīkhoa-kháuchū-tōa. Sū-put-tigōa-kokhiah-n̍i̍hbûn-béng, kho-ha̍kchinhoat-ta̍t, bô-lūnthian-bûntē-lí, lâi-bē-lâi-khì-bē-khìê, lóngūgián-kiùkhahchiâu-kàu. Kūn-lâikhahūlângkapkokkoktehlâióng, chiahchaikàugōa-kokêbûn-bêngta̍khānghiah-n̍i̍hchiâu-pī, m̄-kúchesǹgūkè-khìgōa-kokiû-le̍k, á-sīpún-sinbatkeng-kèê, chiahōechaikàuán-ni. hitsiú-kiū-phàiàikóngî-sinêōehitlâng, thiaⁿ-kìⁿkhahsin-kîêōe, koh-iūⁿhitchéng-tí-oatehthiaⁿTang-háitōa-pi̍hêōelah.
chia ê出外in鄉社抑是近附埠頭in甚物所在thit-thô光景in別位城市聽見奇怪in掠做白賊tehhit應該無影無跡鬼神in篤篤in加添幾句干證khiā真khiā現閱歷所致毋但一般人按呢毛病親像中國幾十kap外國交通往來買賣家己本國gâu外國in番仔所在想著聖人教示的確甚物可取按呢家己誇口自大殊不知外國hiah-n̍i̍h文明科學發達無論天文地理來未來去未去研究齊到近來kapteh外國文明hiah-n̍i̍h齊備毋過過去外國遊歷抑是本身經過按呢hit守舊派維新hit聽見新奇各樣hit井底蛙teh東海大鱉
回上一頁