首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Tang-hng ê kò͘-sū   東方ê故事
作者是
put-siông   不詳
出版社
Tai-lâm Sin-lâu Chū-tin-tông ìn   台南新樓聚珍堂印
出版年
1916
篇名
Hoán-hóe jīn-chōe.    反悔認罪
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chhitkokê, LīnSiong-jûsǹgkháu-châi, kohūtám-le̍kêlâng, iūôan-chôanhitpó-ge̍ktò-lâiTiō-kok, Bín-tîêsó͘-chāi, lêng-jio̍k-tio̍hiêkun-ông. Só͘-íTiō-ônghongichòesiōng-kheng. Chit-ūitian-tòLiâmPhókhahkoâiⁿ. LiâmPhóchi̍t-ēsiūⁿ, góatùisiàu-liânkàutaⁿ, keng-kèkáng-pahpáiêcheng-chiàn, chiahchòechiong-kunêchit; LīnSiong-jûput-kòkhòiêkháu-châi, hóan-tńggóakoaⁿchòekhahkoâiⁿ. Chiūtùilângkóng. Góatú-tio̍hSiong-jûê, tek-khakbehlêng-jio̍ki. Siong-jûthiaⁿ-kìⁿchitōe, múipáichhut-lâiêsî-chūn, khòaⁿ-kìⁿLiâmPhó, chiūkóaⁿ-kínsiámtùipiⁿ-ákhì. Isó͘ēngêlângkhòaⁿ-kìⁿinchú-lângchitkhóan, chiūlia̍h-chòetōa-tōaêkiàn-siàu; tāi-kelâitùiSiong-jûsaⁿ-sî, behkhìpa̍tūi. Siong-jûchiahinkóng, Hiān-sîtē-itkiôngtē-ittōaêchiūChîn-kok. Chóng-sīgóaitiān-téng, siōng-chhiáⁿkáⁿtōasiaⁿhoahlâichek-pīiChînông, hô-hòngLiâmchiong-kun, góakiámchin-chiàⁿtehkiaⁿmah? Put-kòchit-tia̍pChîn-kokkáⁿlâiphahTiō-kok, chiū-sīin-ūiūgóannn̄glâng, kau-chiapóng-lâiê, góaōesiat-hoat, m̄-kúcheng-chiànêtāi-chì, iû-gôantio̍hkhòLiâmchiong-kun. Siat-súgóannn̄gêput-hô, chhin-chhiūⁿnn̄gchiahtehsaⁿ-chiⁿ, hit-êsè-bīnoh-titlóngoa̍h; só͘-ígóakìⁿ-tio̍hi, chiūtāi-sengsiám-pī. In-ūigóalia̍hkok-kaêtāi-chìchòekhahiàu-kín, itùigóasǹgkò-jînêhia̍p-hiâmnā-tiāⁿ, só͘-íbehkapikè-kàulah. Isó͘ēngêlângthiaⁿ-liáuput-chíūchêng-lí, chiūo̍hinchú-lângêkhóan, tú-tio̍hLiâmPhóêkun-lâng, lóngkhahniūi. LiâmPhóhitpêngêlâng, chiūkiau-ngō͘khí-lâi, lia̍hchòeSiong-jûchin-chiàⁿkiaⁿi. Āu-lâiūchi̍tlângmiâkiòKheng, lâichhēLiâmPhó, chiongLīnSiong-jûêì-sùthiah-bênghō͘ithiaⁿ. LiâmPhóchiahchhíⁿ-gō͘hóan-hóe, chiūthǹg-pak-thehchi̍tkitek-poe, lâiSiong-jûintaujīn-chōe, chhiáⁿSiong-jûēngtek-poechek-hoa̍ti. Siong-jûchinhoaⁿ-híkhaniêchhiú, chhiáⁿiji̍p-khìlāi-bīn, hó-lékhóan-thāii; nn̄glângsòakiatchòesiⁿ-síêkau-pôe.
相如口才膽力完全hit寶玉tò來趙國黽池所在凌辱著君王所以趙王上卿這位顛倒一下少年經過káng百爭戰將軍相如不過口才反轉拄著相如的確凌辱相如聽見出來時陣看見趕緊邊仔看了in主人掠做大大見笑大家相如相辭相如in現時第一第一秦國總是殿頂尚且責備何況將軍kiám真正tehmah不過這霎秦國趙國就是因為交接往來設法毋過爭戰代誌猶原將軍設使不合親像teh相爭hit-ê勢面oh得所以見著代先閃避因為國家代誌要緊個人挾嫌若定所以kap計較聽了不止情理in主人拄著跟人hit驕傲起來相如真正後來相如意思拆明醒悟反悔褪腹裼竹杯相如in認罪相如竹杯責罰相如歡喜入去內面好禮款待生死交陪
Lūn-kàuput-hôêtāi-chì, m̄-nākok-n̍i̍hūán-ni, ke-lāiūán-ni. Chiū-sīIâ-so͘êkàu-hōe, bōekóngtitchiūán-ni. Batkhòaⁿ-kìⁿūchitpêngêkàu-hōekhòaⁿ-khinhitpêngêkàu-hōe, áhitpêngêhōe-iúkhòaⁿ-khinchitpêngêhōe-iú. Ūkóngbó͘lângkiûpiáⁿtit-tio̍hpiáⁿ, ákóngbó͘lângóa-khòsè-le̍k, batkóngbó͘mi̍hlângtoha̍k-būn, hóan-tńgtehchòechip-sū, ákóngbó͘mi̍hlângtojia̍t-sim, cháiⁿ-iūⁿtehchòethôan-tō. Án-nitāi-kephoe-phêng; kóng-liáutolóngūinêlí-khì. Sū-put-timô͘-kúií-kengthànchit-êki-hōe, hō͘lī-khuichèng-kengêlō͘, lâiji̍piêkhôan-thòlah. chiū-sīsè-sio̍klâng, in-ūikhòaⁿ-kìⁿlánêhōe-iúka-kīput-bo̍ksaⁿ-thiàⁿêsimōesòakiaⁿkàukáⁿlâi; án-nikàu-hōethàiōeheng-ōngni̍h? Só͘-íchhim-chhimǹg-bāngkàu-hōelāiêpêng-iú, ūchit, chiūkóaⁿ-kínkóe; tio̍hkín-sīnin m̄-thanghōan-tio̍h, bo̍h-titūphāngthanghō͘mô͘-kúiji̍p-khì.
論到不和代誌毋若國裡按呢家內按呢就是耶穌教會按呢看見教會看輕hit教會hit會友看輕會友得著倚靠勢力學問反轉teh執事熱心怎樣teh傳道按呢大家批評講了in理氣殊不知魔鬼已經一個機會離開正經圈套就是世俗因為看見會友家己不睦相疼按呢教會thài興旺ni̍h所以深深向望教會朋友趕緊謹慎毋通犯著莫得魔鬼入去
Ia̍hkohchi̍thāng, Siong-jûkapLiâmPhósńg-sīsiāngchi̍ttiānêjîn-sîn, LiâmPhóêsimūhō͘hit-êkong-bêngmiâ-siaⁿbê-khì, chiūkapSiong-jûm̄-hó. Siong-jûkhoan-iôngi, kàuichaithanghóan-hóejīn-chōe, chiūhoaⁿ-híkohchiap-la̍pi, kapikau-pôe; chesǹg-sīchi̍tlângtùichi̍tlâng, pêng-iúóng-lâiênā-tiāⁿ. Iáuūchi̍thāngkhahtōaiàu-kín, chiū-sīsè-kanlângkiâⁿtio̍hlō͘, pōe-biūtō-lí, Siōng-tèchhut-chāiinkhìchòe, kàuichaithanghóan-hóejīn-chōe, chiūbehkohchiap-la̍pichòekiáⁿ; chitsǹg-sīsiⁿlánêlêng-hûn, pē-kiáⁿêchì-chhin, chū-jiânkohkhahiàu-kín. Iūchhe-khiánKiù-chúIâ-so͘lo̍h-lâisè-kan, hō͘lângsìnlâitit-tio̍hkohkapSiōng-tèchhin-kūn. Iâ-so͘lâisè-kanthôanSiōng-tèkokêhok-im, hō͘lângchhíⁿ-gō͘chaichōe, chhin-chhiūⁿKhengthiah-bêngSiong-jûêì-sù. Taⁿlánlóngtio̍ho̍hLiâmPhó, chaithangchhíⁿ-gō͘jīn-chōe, bián-titāu-lâibehhóan-hóeê, chiahchaií-kenglah.
相如kap算是siāng殿人臣hit-ê光明名聲迷去kap相如毋好相如寬容反悔認罪歡喜接納kap交陪算是朋友往來若定要緊就是世間悖謬道理上帝出在in反悔認罪接納算是靈魂父囝至親自然要緊差遣救主耶穌落來世間得著kap上帝親近耶穌世間上帝福音醒悟親像拆明相如意思醒悟認罪免得後來反悔已經
回上一頁