首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-tàn lāu-lâng chāi nah-lí   聖誕老人在那裏
作者是
put-siông   不詳
出版社
put-siông   不詳
出版年
不詳
篇名
Tê: “Sèng-tàn lāu-lâng chāi nah-lí” ?    題:「聖誕老人在那裏」?
顯示的樣式
 右邊漢譯  
jîn-bu̍t: Sìn-hiông, Má-lī, Sèng-tànlāu-lângA, B, , , ló-iâ, An-mûi-lú, tióng-chiá, chek-hū
人物信雄馬利聖誕老人AB安梅女長者叔父
chún-pī: Hâi-chí-sek, chiàⁿ-bīnthang.thang-hēhiòngkap-toh, chhe-siuⁿ, chheh-siuⁿ téngkhǹgchheh-pau, tiàubō-áténgmi̍h, sek-lāichi̍t-hongkhǹgchhím-tâi, Sìn-hiônghâmMá-līsaⁿ-ǹgóatohtâm-ōe.
準備孩子室正面窗下合桌。冊箱冊箱冊包帽仔室內一方寢台信雄馬利相向談話
1.Má-lī: A-hiaⁿūikhèng-chiokSèng-tànpī-pānliáumah?
1馬利阿兄慶祝聖誕備辦
2.Sìn-hiông: sehchāiS.S.chohêmah?
2信雄S.S.
3.: , chóng-sīSèng-tànlé-mi̍h.
3總是聖誕禮物
4.Sìn: iau-khitgóaêSèng-tànlé-mi̍hmah?
4要給聖誕禮物
5.: Heⁿa-hiaⁿbehhō͘góaêSèng-tànlé-mi̍hne.
5Heⁿ阿兄聖誕禮物ne
6.Sìn: chāisehchioksiàⁿtàn, tosiūⁿ-àichitsèng-tànlé-mi̍ho͘h.
6想愛聖誕禮物o͘h
7.: Eⁿhea-hiaⁿleh.
7Eⁿ阿兄
8.Sìn: Án-chóaⁿheêtāi-chìlah.
8按怎代誌
9.: M̄-sī, a-hiaⁿê.(chek-hūchìn-ji̍p)
9毋是阿兄叔父進入
10.Chek-hū: Línsaⁿ-kahtehkóngsím-mi̍h.!
10叔父相合teh甚物
11.Má-lī: A-chektī-sîlâi!, a-chekêSèng-tànlé-mi̍hsím-mi̍h.
11馬リ阿叔tī時阿叔聖誕禮物甚物
12.A-chek: behhō͘góaêlé-mi̍h?
12阿叔禮物
13.: M̄-sī, a-chekkantaiau-khitgóaêSèng-tànlé-mi̍h.
13毋是阿叔kan-ta要予聖誕禮物
14.Sìn: A-chek, Má-līta̍kji̍tlóngtehsiūⁿbehtit-tio̍hSèng-tànlé-mi̍h.
14阿叔マリteh得著聖誕禮物
15.Má-lī: A-chekhea-hiaⁿtehsiūⁿêleh.
15マリ阿叔he阿兄teh
16.Chek: Án-ni~~.Àilé-mi̍hsiángtâng-iūⁿ.a-chekàitùilíntit-tio̍hlé-mi̍h.Chóng-sīchiah-kú-á.siā-hōehong-bīnáto͘-sīán-ni.M̄-kúkin-nîtânglo͘h
16按呢~~禮物同樣阿叔tùi得著禮物總是遮久仔社會方面都是按呢M̄-kú今年lo͘h
17.Sìn: A-chek, () sím-mi̍h?
17阿叔什麼
18.Chek: (chhiúsoām-kún) Chiū-sīán-nilah~~.Chiū-sīmúi-goe̍hbehsiu-ji̍pchîⁿ-tē-áêlónglànglah.
18頷頸)就是按呢~~就是每月beh收入錢袋仔làng
19.Má-lī: Ha()! a-chekchhiòsiā-hōeho͘ⁿ?
19マリHa ()阿叔社會ho͘ⁿ
20.Chek: Hiohchiū-sīán-ni, Ha()!
20Hioh就是按呢Ha ()
21.Sìn: Ha()!
21Ha ()
22.Chek, m̄-sīlóngthanghó-chhiòêin-ūisè-siōngchinputkéng-khì, tehkhùn-lânêlângchin-chēchin-chē.m̄-sīlánlé-mi̍hnā-tiāⁿ.Chiū-tio̍hsànglé-mi̍hhō͘hiah-êkhó-lînêlângêkhóan, chelâikhìlāu-lângkóngbōe-ēng-titho͘ⁿ.
22毋是thang好笑因為世上景氣teh困難真濟真濟毋是禮物nā-tiāⁿ禮物hiah-ê可憐老人bē用得ho͘ⁿ
23.Sìn-hiông: A-chek, lāu-lângchin-chiàⁿū?
23信雄阿叔老人真正
24.Má-lī: A-chek, chin-chiàⁿūkhòaⁿ-kìⁿêsī-bô?
24マリ阿叔真正看見是無
25.Chek: Hò͘káⁿ-sīo͘h, lāu-lângta̍ksó͘-chāilóngū(Chek.khìthang-a-khakhòaⁿgōa-bīn.) lâileh.hialah.hia.(Sìn-hiônghâmMá-līóakhìina-chekêthang-á-piⁿkhòaⁿina-chekêchhiúsó͘kí-ê.)
25Hò͘ 敢是o͘h老人所在.窗仔腳外面Tī-hia lo͘hTī-hia信雄マリin阿叔窗仔邊in阿叔指的
26.Chek: Ho͘hhiahitêâng-bō͘-ê, khiāhit-êoe-piⁿhoōⁿchiū-sīhitê~~.
26Ho͘h tī-hia紅帽的那個鍋邊hoōⁿ就是~~
27.Má-lī: A-chekhitêkiù-sè-kunêpeng-tengne.(A-peng-koneⁿ)
27マリ阿叔救世軍兵丁ne阿兵哥neⁿ)
28.Chek: Ah, án-niho͘ⁿh, tùihitpêngtohlâihitêlah.hitêlah.
28Ah~~按呢ho͘ⁿhtùi hitHit-ê
29.Sìn: tó-ūi.tó-ūi?
29佗位佗位
30.Chek: Ho͘hhitêpe̍hthâu-mn̂gêlāu-lânglah.
30Ho͘h頭毛老人
31.Sìn: Sáⁿa-chekhegóanchohēhngbehkhìSt-chhiū-ⁿ êneⁿ.
31阿叔hebehSt樹neⁿ
32.Má-lī: Hò͘, giâchhiū-á.chintānghoòⁿ.
32マリ:Hò͘,樹仔.hoòⁿ
33.Chek: Hoòⁿán-nio͘h.kahhitpe̍hthâu-mn̂gêlāu-lângkàisio-siānghoòⁿ?
33Hoòⁿ按呢o͘hKah hit頭毛老人kài相像hoòⁿ
34.Sìn: (Chhunchitlûnleh) ahài-khùnkah.chóng-sīchinàikhòaⁿ-kìⁿlāu-lânglah.
34)ah愛睏kah總是看見老人
35.Má-lī: Góaài-khùn.khí-lâilahchinàikhòaⁿlāu-lâng, chóng-sīboe̍h-áài-khùnkahlâikhìkhùnah.
35マリ愛睏起來老人總是襪仔愛睏kahah
36.Chek: M̄-thangkì-tititiàuleh.kohtia̍pálāu-lângkhòaⁿēlâiá-bē? Chóng-sīē-hngē-thangkhòaⁿ-kìⁿlāu-lângchin, lâikhìhiakhùn.
36毋通記得Koh老人抑袂總是下昏會通看見老人hia
37.Sìn: Behlâikhìkhùnlahhaⁿh.
37Behhaⁿh
38.Má-lī: A-hiaⁿahBoe̍h-áitiàutó-ūi?
38マリ阿兄ah襪仔佗位
39.Sìn: Nā-sīse-iûⁿtiàuhé-lô͘téng() lah.
39若是西洋火爐
40.Má-lī: Lánhóe-lô͘lâiikhǹgtòatoh-téng.(2-lângōaⁿkhùnichiūji̍p-khìkhùn.chit-ē-áleh.)
40マリ火爐tòa桌頂2人入去一下仔
41.Má-lī: Ahsòakì-titkî-tó.(2-lāngkhí-lâikūiBīn-chhn̂gêkhóan-sitchi̍t-ē-a, kohlo̍h-khì.chēngkha-thaim-ga̍k.) ((san-ta) ûn-ûn-ágiâchhiūji̍p-lâi.Sì-bīnkhòaⁿ-khòaⁿleh.)
41マリAh記得祈禱2人起來眠床款式一下仔Koh落去靜kha-tha 音樂san-ta 勻勻仔入來四面看看
42.san-taA: Behchhāitòató-ūikhahmh! ahkhǹgtòahia(khiāchhùêtiong-ng.san-taBji̍p-lâi.chhiúthe̍hke-mn̂g-chhéng
42san-ta A:Beh chhāi tòa佗位mh!ahtòa hia中央san-ta B入來the̍h雞毛筅
43.san-taB: Chhù-lāilâiisàuhō͘ichheng-khì.(tehsàuêsan-taji̍p-lâi.Pōechitpauêtōapaumi̍h)
43san-ta B厝內清氣tehsan-ta 入來
44.san-ta: Ah~~ () Chin-tāng~chin-tāng.(tōapaumi̍hchiūkhǹghō͘lo̍h-lâi.) Bóechin-chōemi̍h-kiāⁿ.
44san-ta ah~~真重~真重落來好多東西
45.san-taB: O͘h! hiah-ni̍hchēo͘h.!
45san-ta BO͘hhiah-ni̍ho͘h
46.san-ta: O͘h.sàu-tèsàukahhiahchheng-khìah.(khòaⁿkòeAhitpênglāua-pahahchintio̍h-bôa.chhiū-kikiatkahhiahsúi)
46san-ta O͘h掃地kah hiah清氣ahA hit-pêng阿伯ah著磨樹枝kah hiah súi)
47.san-taA: Ūi-tio̍hbehchhōeichhōekahpòaⁿ-sió-si.
47san-ta A為著behchhōechhōe kah半小死
回上一頁