首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lâm tâi kàu-hōe sú   南台教會史
作者是
Tù-chiá: Goân Lâm-pō͘ Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tāi-hōe Le̍k-sú-pō͘ Iûⁿ Sū-ióng   著者:原南部台灣基督長老教會大會歷史部楊士養
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1963
篇名
7.Kàu-hōe ê chìn-pō͘.    7.教會ê進步。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
BehtaĪ-sengkóngsoan-kàu-suêtōng-chēng, jiân-āuchiahkóngkàu-hoechìn-pō͘êsi̍t-chêng.
Beh代先宣教師ê動靜然後教會進步ê實情
ÎJiâu-1í Sian-seⁿ1896chóan-jīmkhìliáu, KamBo̍k-suliāu-líTiong-o̍h, HùiJîn-sûnSian-seⁿ(. . ) 1901kàu1908chiapKamBo̍k-suhōaⁿTiong-o̍h7. Lô͘Ko͘-niû(JaneA. ) láu-liānêsian-seⁿ, siūphài190312goe̍hkàuTâi-ôanbehliāu-líLú-o̍h. Ūi-tio̍hMûiBo̍k-su-niû. sin-théióng, MûiBo̍k-sukapikhìSin-se-lân, 6āuchiahkohlâiTâi-ôan. Ūchi̍thāngiu-būn, chiū-sīPaBo̍k-su-niû19097goe̍hkàuSiōng-háikòe-sintī-hia. BóanBo̍k-su(. . E. ) LiânKo͘-niû(M. , 1912kapLânI-sengkiat-hun), í-ki̍pBínKo͘-niû(A. Beⁿeng) 3lâng190911goe̍h17tâng-ji̍tkàuūi. 19116goe̍h, Jîn-siūI-seng(. G. Gushoe ) siūphàilâiTâi-lâmI-kóan. KohSòngBo̍k-su-niû1910í-kenglâi, só͘-íTâi-lâmtit-tio̍hchiah-êláu-tàuêlânglâichòkang, chū-jiânkàu-hōeēchìn-pō͘.
饒理先生1896轉任牧師料理中學仁純先生(. . )19011908牧師hōaⁿ中學7姑娘(Jane A. )老練ê先生190312台灣beh料理女學為著牧師娘身體牧師kap新西蘭6koh台灣憂悶就是牧師娘19097上海過身tī-hia滿牧師(. . E. )姑娘(M. 1912kap醫生結婚)以及姑娘(A. Beⁿeng)319091117同日19116仁壽醫生(. G. )台南醫館Koh牧師娘1910已經所以台南得著chiah-ê老到ê自然教會進步
Sîn-ha̍k-hāukiàn-tiokchi̍tkengsúikohsinêhāu-sià, 19032goe̍h17khuio̍h. ChitkengtùiEng-kokchi̍têmiâte̍k-chì-kahiàn1000pōnglâikhíê. ChePaBo̍k-sutò-khìEng-kokê, ūchi̍tpáttehkáng-iánTâi-ôanêsiau-sit, kóng-khíchiniàu-kíntio̍hkiàn-tiokchi̍tkengSîn-ha̍k-hāu. Jiân-āuūchi̍têlângmn̄gikóng, Behkhíchitkengtio̍hlōa-chēchîⁿ? PaBo̍k-suìnkóng, tio̍hài1000pōng. Hitlângsûi-sîkóng, Án-nichitê1000pōnggóabehchhut.PaBo̍k-susiūⁿkóng, góabehchai, kóngkhahchē. Án-nichitête̍k-chì-kahiàn1000po̍ng (hitêchi̍tbānkho͘), lâikhíchitkenghāu-sià, ēthanghō͘40miâêha̍k-sengtòa. 1903, khínn̄gkengsinpài-tn̂g, chiū-sīThài-pêng-kéngkapChiong-hòa.
神學校建築súi kohê校舍1903217Chittùi英國得志家1000êChe牧師tò去英國êteh講演台灣ê消息講起要緊tio̍h建築神學校然後behchittio̍h lōa-chē牧師tio̍h1000Hit隨時按呢chit ê 1000beh牧師behkhah chē按呢chit ê得志家1000(hitê)chit校舍thang hō͘ 40ê學生tòa1903拜堂就是太平境kap彰化
1904, tùiTâi-ôanit-poaⁿlâikóngto-sūê: In-ūiJi̍tLō͘chiàn-chenghoat-seng, bîn-simtōng-iô; lânghong-siaⁿkóngTâi-ôanêchòchiàn-tiûⁿ. chittú-tio̍htōatē-tāng, pòaⁿsè-kíí-lâisó͘hōebatū--ê, sí-siongkúi-nāpahmiâ.
1904tùi台灣一般多事ê因為戰爭發生民心動搖風聲台灣ê戰場chittú著地動世紀以來bat有ê死傷幾若
Téng-bīnūkóng1905êthóng-kè: Pôe-chhan-chiá3093, niásé-léêsiáu-jî2211. Chit-tia̍pbehsòakóng, hiàn-kimke-thiⁿ: 1815kho͘chìnkàu11,594kho͘. Lé-pài-ji̍tchhut-se̍kpêng-kin6500. Tâi-ôanêtiong-pō͘kaplâm-pō͘chiah-êsìn-tô͘chóngsǹgtaⁿí-kengiokūchitbān6chhenglâng. Lâm-pō͘kàu-hōe1896chhòng-siatTiong-hōe, Pak-pō͘êkàu-hōe1904khai-siatTiong-hōe. Kàu191210goe̍h24ji̍t, lâm-pakliân-ha̍pChiong-hòakhuiTâi-ôanTāi-hōe. KamBo̍k-susiūkéngchòtē-ithôeêGī-tiúⁿ; Sèng-chhan-sekêNgá-kokkapKaiJōe-liâmnn̄gūiTiúⁿ-1ó phângpoe; inlâm-paksiāngthâu-chi̍têsoan-kàu-suêkiáⁿ. Hit-tia̍pEng-kokTiúⁿ-1ó Kàu-hōeêChóng-kàn-sū. . M. chhut-se̍kthèBó-hōekóngchiok-sû. Ē-mn̂gTāi-hōephàitāi-piáulâikiong-hí.
頂面1905ê統計陪餐者3093洗禮ê小兒2211Chit-tia̍p beh獻金加添181511,594禮拜日出席平均6500台灣ê中部kap南部chiah-ê信徒已經6南部教會1896創設中會北部ê教會1904開設中會19121024南北聯合彰化台灣大會牧師第一ê議長聖餐式ê雅各kap睿廉長老in南北頭一宣教師êHit-tia̍p英國長老教會ê總幹事. . M. 出席母會祝詞廈門大會代表恭喜
Taⁿchôan-tóiokū3bānêsìn-tô͘. Pak-pō͘kàu-hōeū54keng, pôe-chhan-chiá2097lâng. Lâm-pō͘kàu-hōe94keng, pôe-chhan-chiá3767miâ.
Taⁿ全島3ê信徒北部教會54陪餐者2097南部教會94陪餐者3767
Kái-chèngêsinSèng-si1904chhut-pán. Kohūchi̍thāngsinêkang-chok, chiū-sī1911, SòngBo̍k-su-niûkhuitē-ithôeêThôan-kàu-su-niûkapchí-mōeêhā-kîha̍k-hāu. Chitêhōeū50lânglâi, thangkóngchinsêng-kongiú-ekêchū-hōe. Chelóngthanghián-bêngkàu-hōeūkhahchìn-pō͘.
改正ê聖詩1904出版Kohê工作就是1911牧師娘第一ê傳教師娘kap姊妹ê夏期學校Chit ê50thang成功有益ê聚會Che lóng thang顯明教會khah進步
回上一頁