首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lâm tâi kàu-hōe sú   南台教會史
作者是
Tù-chiá: Goân Lâm-pō͘ Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tāi-hōe Le̍k-sú-pō͘ Iûⁿ Sū-ióng   著者:原南部台灣基督長老教會大會歷史部楊士養
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1963
篇名
11.Pa Khek-lé Phok-sū lâi Tâi.   11.巴克禮博士來台。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
PaKhek-léPhok-sū(. Thomas, . .) 184911goe̍h21ji̍t, chhut-sìSo͘-kek-lânêKek-lah-sū-kosiâⁿ. Iêpē-bólóngjia̍t-simêKi-tok-tô͘, lāu-pēkàu-hōeêtiúⁿ-1ó. Iū4êtōa-hiaⁿ, chi̍têsió-mōe. 1864ji̍pTāi-ha̍k, 16hòeêkapSiōng-tèsè-iok, it-sengbehhiàn-sinchòiêlō͘-ēng. Tāi-ha̍kpit-gia̍pliáu, 1869ji̍pSîn-ha̍k-hāu, āu-lâiūkhìTek-kokliû-ha̍k. Ibehpit-gia̍phit(1869), tī Glasgow Tāi-ha̍kū3êsêng-chekchòeiu-téngêha̍k-seng, chiū-sīsèⁿPa(), sèⁿKhip() kapsèⁿMá--ê(MacKichan). Insaⁿlângpêng-iú, lóngchì-gōanbehkhìgōa-kokthôan-tō. Lângchinkî-koài; àn-chóaⁿchiah-nīêjîn-bu̍tbehkhìgōa-kok, chekiámm̄-sīkok-kaêsún-sit? kok-lāikiámhitkàu-hōethangchhiáⁿinmah? Sui-jiânūchē-chēlângtehchó͘-chí, iáu-kúinêsimchinkian-koat. Phok-sū(. MacKichan) khìÌn-tō͘, KhipPhok-sū(. ) khìTiong-kokêSòaⁿ-thâu, PaPhok-sū(. ) lâiTâi-ôan.
克禮博士(. Thomas . .)18491121出世蘇格蘭ê Kek-lah-sū-koê父母lóng熱心ê基督徒老爸教會ê長老4大兄小妹1864大學16êkap上帝誓約一生beh獻身ê路用大學畢業1869神學校後來德國留學beh畢業hit(1869)tīGlasgow大學3成績優等ê學生就是()Khip () kap馬ê (Mackichan)In朋友lóng志願beh外國傳道奇怪按怎chiah-nīê人物beh外國chem̄是國家ê損失國內hit教會thangin雖然chē-chēteh阻止iáu-kú in ê堅決博士(. Mackichan)印度Khip博士(. )中國ê汕頭博士(. )台灣
Ūlângkóng,Chhin-chhiūⁿPaBo̍k-suchitjîn-bu̍tkhìTâi-ôanchinphah-sńg.Chechiàusè-kanêsiūⁿhoat. Chóng-sīPaBo̍k-suka-kītùihiàn-siní-lâi, it-sengm̄-batsiūⁿchhò. Eng-kokêLâng-miâSû-tiánūteng-lio̍kPaKhek-léêmiâchòTiān-khìha̍k-chiá.In-ūiichhut-miâêBu̍t-lí-ha̍k-chiáêgián-kiù-sekgián-kiùtiān-khì-ha̍k(tiān-khì-ha̍kchāitong-sîiáuchinsinêkho-ha̍k) ; sòachiongiêgián-kiùlūn-bûnEng-kokÔng-li̍pHa̍k-sū-īⁿêtâi-ténglóng-tho̍k. ēthangkhiāÔng-li̍pHa̍k-sū-īⁿêkáng-tâi, sǹgkho-ha̍k-chiáêtōabêng-ū. Án-niPaBo̍k-suchòthôan-kàuêkang, ún-tàngēchiâⁿ-chòchhut-miâêkho-ha̍k-kA. Iūchèng-tī-tekêchâi-lêng; ikòe-lâichòsoan-kàu-su, kiám-chháiēchiâⁿ-chòchhut-miâêgōa-kau-koaⁿ
親像牧師chit人物台灣phah損Che世間ê總是牧師家己tùi獻身以來一生m̄-bat英國ê人名辭典登錄克禮ê電氣學者因為出名ê物理學者ê研究室研究電氣學(電氣學當時iáuê科學)ê研究論文英國王立學士院ê台頂朗讀thang khiā 王立學士院ê講台科學者ê名譽按呢牧師傳道ê穩當成做出名ê科學家政治tek ê才能過來宣教師kiám-chhái成做出名ê外交官
PaBo̍k-su16hòechiūtùiSiōng-tèsè-iok, behit-sengchòIêchhe-ēng. Chitêsè-iokm̄-sīēngchhùikóng, ipún-sinsiá--ê. Ta̍kkàuiêseⁿ-ji̍t(11goe̍h21), chiūtêng-sinhōng-hiàn, koh-chàichhiam-miâhittiuⁿsè-iok-su. Siāng1ō͘-bóepáiêchhiam-miâ, chiū-sī193411goe̍h21ji̍t. Chittiuⁿsè-iok-sukàuipia̍t-sèliáu-āuchiahhō͘lângchhōe--tio̍h.
牧師16tùi上帝誓約beh一生ê差用Chit ê誓約m̄是本身寫êê生日(1121)重新奉獻koh再簽名hit誓約書Siāngê簽名就是19341121Chit誓約書別世了後hō͘chhōe著
PaBo̍k-su187412goe̍h18kàuĒ-mn̂g, tiàmhiaha̍k-si̍pchitpêngêōekúi-nāgoe̍hji̍t, kàu18756goe̍hchhe5, tùiTáⁿ-káuchiūⁿ-1io̍k. Chesǹg--lâichha-put-tosiat-kàutú-hókeng-kòe10. ItaĪ-sengtòaTáⁿ-káu, jiân-āuchiūlâitòaTâi-lâmPaBo̍k-suTâi-ôanchòSoan-kàu-su60gōa; tông-liâutiongsiông-siôngkhiāchiân-sòaⁿ, chòTâi-ôankàu-hōechintōaêlêng-le̍k. Ilâiêkeh-nîchiaⁿ-goe̍h, HiuBo̍k-suchiūto-khìhioh-khùn. lâm-pō͘êkhu-he̍k12kengkàu-hōelóngkau-tāiiliāu-lí. Ūke-thiⁿsinêsó͘-chāikapjîn-sò͘, chitêchek-jīmsi̍t-chāihiahiông-īⁿ. Itaⁿ-chiahsiông-siônghōan-tio̍hkôaⁿ-jia̍têphòa-pēⁿ, hō͘ichinkan-khó͘. 1877, kòe-khìTiong-kokêtāi-lo̍k; chi̍tbīnūi-tio̍hiêkiān-khong, chi̍tbīnchòTâi-ôanêtāi-piáukhìSiōng-háiSoan-kàu-suHia̍p-gī-hōe.
牧師18741218廈門tiàm hia學習chit pêng ê幾若187565tùi打狗上陸Che算來差不多設教tú好經過10代先tòa 打狗然後tòa台南牧師台灣宣教師60同僚常常khiā 前線台灣教會ê能力ê隔年正月牧師tò去歇睏南部ê區域12教會lóng交代料理加添ê所在kap人數chit ê責任實在hiah容易taⁿ-chiah常常患著寒熱ê破病hō͘艱苦1877過去中國ê敗落為著ê健康台灣ê代表上海宣教師協議會
PaPhok-sūTâi-ôansó͘lâuêkong-chekchinchē, lánthangsiông-sèkóng. Chit-tia̍pchiàusî-kîêsūn-sūsengnn̄ghāng, chiū-sīchhòng-siatSîn-ha̍k-hāukapChheh-pâng. Kî-û--êāu-lâichiahkohkóng.
博士台灣ê功績chēthang詳細Chit-tia̍p時期ê順序就是創設神學校kap冊房其餘ê後來koh
(1) Chhòng-li̍pSîn-ha̍k-hāu.
(1)創立神學校
Soan-kàu-sukhí-thâuūêtòaKî-āu, ūêtòaTâi-lâm. Inlóngūchiochheng-liânlânglâitha̍kchheh, pī-pānchiong-lâithangthôan-tō. Chóng-sīūi-tio̍hkeng-hùikapjîn-ôanêkoan-hē, soan-kàu-sutōa-pō͘-hūnchiūsóa-lâiTâi-lâm. Tùián-ni, Tâi-lâmchiūchiâⁿ-chòkàu-hōeêpún-pō͘, PaBo̍k-susóa--lâi. 1876, khai-siatSîn-ha̍k-hāu, PaBo̍k-suchòtē-ittāiêhāu-tiúⁿ. 187712goe̍h, Kî-āuêha̍k-sengsóalâiTâi-lâmchò-hóetha̍k, ta̍khāngchiūkhahūchhù-sū. 1878. koat-tēngbehkiàn-siatchi̍tkengsè-sèêSîn-ha̍k-hāuSin-lâuêtang-pakkak, kàu1880, kó-jiânsi̍t-hiān, 2goe̍h23khui-o̍h. Hāk-seng 15miâ.
宣教師起頭ê tòa旗後ê tòa台南In lóng青年備辦將來thang傳道總是為著經費kap人員ê關係宣教師大部分徙來台南Tùi按呢台南成做教會ê本部牧師徙來1876開設神學校牧師第一ê校長187712旗後ê學生台南做伙khah次序1878決定beh建設細細ê神學校新樓ê東北1880果然實現223開學學生15
PaBo̍k-susui-jiânūtio̍hkhìchháu-tēsûnkàu-hōe, chóng-sīichingâu, ūtōa1ī-ekha̍k-seng. Sîn-ha̍k-hāuchhòng-siatliáu, PaBo̍k-suiáutī-tehêsî-chūn, ū240miâêthôan-tō-sukapbo̍k-sutùichitkengpi̍t-gia̍pchhut-khìchòChúêkang. Āu-lâiin-ūiPaBo̍k-sukhìhoan-e̍kSèng-keng; SòngTiong-kian, MûiKam-bū, LâuTiong-kian, BóanHiông-châi, chitkúiūisoan-kàu-suchiām-sîlâiliāu-líSîn-ha̍k-hāu.
牧師雖然tio̍h草地教會總是gâu學生神學校創設牧師iáu tī-teh ê時陣240ê傳道師kap牧師tùi chit畢業出去ê後來因為牧師翻譯聖經忠堅甘務忠堅滿雄才chit宣教師暫時料理神學校
(2) Khai-siatChheh-pâng(Kong-pò-siā).
(2)開設冊房(公報社)
Lánêsoan-kàu-susiong-sìnbehhō͘kàu-hōeēoa̍h-tāngchìn-pō͘, hōe-iútek-khaktio̍hēhiáu-tittha̍kSèng-keng. Chóng-sībehhō͘hiaⁿ-tīchí-mōeēhiáu-titka-kītha̍kSèng-chheh, hàn-jīchinûi-Iân. Só͘-ítio̍hintha̍kLô-má-jī. I-sengūkapĒ-mn̂gêsoan-kàu-suhoan-e̍kSin-iokchòpe̍h-ōe-jī. Tò-khìinpún-kokhioh-khùn, behkohlâiTâi-ôanêchìn-chêng, ūsiat-hoatìnLô-má-jīêSin-iok. Án-niI-sengkhòaⁿpe̍h-ōe-jīchòiàu-kín, PaBo̍k-sukoh-khahtì-ì, siông-siôngkó͘-bú1âng tio̍hēngpe̍h-ōe-jī. PaBo̍k-suthâu-páitò-khìEng-kokhioh-khùnê, ūkhìoa̍h-pán-só͘gián-kiùìn-chhehêhoat-tō͘(), kohlâiTâi-ôanichiūēhiáukiuioa̍h-pán-só͘. 18857goe̍hhoat-hêng1êKàu-hōe-pò. Chekiám-chháitang-iûⁿchòe-kó͘êKàu-hōe-pò. Siāngthâu-chi̍têkhioh-jī--ê() miâSo͘Sa, ichheng-liânlâng, chinpún-sū, o̍hpe̍h-ōe-jī3ji̍tchiūē-hiáu. Āu-lâiKàu-hōe-pòmúigoe̍hêhoat-hêngpō͘-sò͘ūnn̄g-chhengpō͘.
ê宣教師相信beh hō͘教會活動進步會友的確tio̍h曉得聖經總是beh hō͘兄弟姊妹曉得家己聖冊漢字為難所以tio̍hin羅馬字醫生kap廈門ê宣教師翻譯新約白話字Tò去in本國歇睏beh koh台灣ê進前設法羅馬字ê新約按呢醫生白話字要緊牧師koh-khah致意常常鼓舞tio̍h白話字牧師頭擺tò去英國歇睏ê活版所研究印冊ê法度()koh台灣活版所18857發行1ê教會報Che kiám-chhái東洋最古ê教會報Siāng頭一抾字ê()青年本事白話字3會曉後來教會報ê發行部數兩千
回上一頁