首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lâm tâi kàu-hōe sú   南台教會史
作者是
Tù-chiá: Goân Lâm-pō͘ Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tāi-hōe Le̍k-sú-pō͘ Iûⁿ Sū-ióng   著者:原南部台灣基督長老教會大會歷史部楊士養
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1963
篇名
9.Kam Phok-sū kàu Tâi-oân.    9.甘博士到台灣。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
KamÛi-lîmPhok-sū(. , . .) 187112goe̍hchhe10kàuTâi-ôan. Itha̍kKek-lah-sū-koTāi-ha̍k(Un) kohpit-gia̍pSîn-ha̍k-īⁿ. KamBo̍k-susui-jiânseng-khugōakôan, iáu-kúūsū-gia̍p-kaêkhì-chit, ūeng-hiôngêkhì-khài. Lâuchi̍ttōaphiàntn̂g-tn̂gêchhùi-chhiu, khòaⁿtio̍hhô-kia̍têkhóan-sit; chóng-sīiūchû-àiêba̍k-chiuhō͘gín-áchhin-kīn. Iūchhin-chhiūⁿhóeêjia̍t-chêng, kohhó-táⁿsiông-siôngkáⁿmō͘-hiám. Gâukóngchhù-bīêōe, hō͘lângthiaⁿtō-líēlí-káikohkhoàiēkì-tit, ìn-siongchinchhim. Gâuthiàⁿlâng, gâugián-kiù; àitiau-cha, àikhìchháu-tēsûnkàu-hōe. Si̍t-chāichinkhîn-biánló͘-le̍kêlâng.
為霖博士(. . .)18711210台灣Kek-lah-sū-ko大學(Un) koh畢業神學院牧師雖然身軀kôaniáu-kú事業家ê氣質英雄ê氣概長長ê嘴鬚豪傑ê款式總是慈愛ê目睭hō͘ gín-á親近親像ê熱情koh好膽常常冒險Gâu趣味êhō͘道理理解koh記得印象Gâugâu研究調查草地教會實在勤勉努力ê
KamBo̍k-su30hòekàuTâi-ôan, tòachiachòkang47. TaⁿchiongiTâi-ôanthôan-tōsó͘chòêkúihāng:
牧師30台灣tòa chia47台灣傳道ê
(1) Thôantō-lí, sûnkàu-hōe.
(1)道理教會
Ichinjia̍t-simthôan-tō, sì-kèsûn-sīkì-sêngêkàu-hōe. Chhin-chhiūⁿ1872ūnn̄gpáikhìsûn-sīBa̍k-sa, Kam-á-nâ, Poa̍h-bé, Kong-á-nâchit4ūi; ta̍kpáiūmn̄gtō-lí, kiâⁿsé-lé, chiap-la̍pchē-chēlângji̍pkàu. M̄-nāán-ni, ikàutiong-pō͘sûn-sīTōa-siā, Lāi-siā, Po͘-lí-siā, O͘-gû-lân, Gû-khùn-soaⁿchiah-êkàu-hōe. KohkhìPe̍h-chúi-khe, Giâm-chêng, Ka-pòa-sóasûn-hôethôan-tō. 1873, KamBo̍k-sukàuKa-gīthôantō-lí, put-chíchhut-la̍tchòkang, tùián-nikohkekiàn-siatchi̍tkengkàu-hōe. ChitkengKa-gīkàu-hōeāu-lâihui-siônghoat-tián, tùichiachhutchē-chēthôan-tō-su.
熱心傳道四界巡視既成ê教會親像1872巡視木柵柑仔林跋馬岡仔林chit 4道理洗禮接納chē-chēM̄-nā按呢中部巡視大社內社埔里社烏牛欄牛睏山chiah-ê教會Koh白水溪岩前加簸徙巡迴傳道1873牧師嘉義道理不止出力tùi按呢koh建設教會Chit嘉義教會後來非常發展tùi chiachē-chē傳道師
1873ênî-bóe, 14só͘-chāichónghōe-ôan-sò͘, ūchìnkàu931, lé-pàichhut-se̍kpêng-kin2,000miâ.
1873 ê年尾14所在會員數931禮拜出席平均2,000
(2) SiatBông-jînha̍k-hāu().
(2)盲人學校()
KamBo̍k-suha̍k-sengsî-tāi, chiūkám-kaktùichheⁿ-mêlângêkàu-io̍khui-siôngtiōng-iàu, só͘-ítùichithāngchinkoan-sim. Tong-sîpún-tóêchheⁿ-mêlâng, tāi-ioksǹg, ūchi̍tbān7chhenglâng(Tāi-chèng9, Tâi-lâmtē-hngêjîn-kháu100lângtiong-kan, ūchi̍têbông-jîn), kóngsè-kàitē-it. Só͘-íhó-táⁿsiat-hoatlâikàu-io̍kchheⁿ-mêlâng.
牧師學生時代感覺tùi青盲ê教育非常重要所以tùi chit關心當時本島ê青盲大約7(大正9台南地方ê人口100中間盲人)世界第一所以好膽設法教育青盲
Chú-āu1889, chiongTâi-ôanbông-jînkàu-io̍kêiàu-kínpò-kòinpún-kok; siānghitūēngphòng-jī() êhong-hoat, lâiìnSin-iokêchi̍tpō͘-hūnkapBiāu-chiokBūn-tap(kò͘-biōêlângtâm-lūntō-lí). Sòaiêchhùkhai-síchheⁿ-mêlângêkàu-io̍k. 1891, chhī-lāiÂng-kong-sû(Tâi-lâmTang-chhī-tiûⁿhū-kīn) sòechi̍tkengchhù, chòBông-jînha̍k-hāulâikeng-êng. ūtit-tio̍h2, 3lângtàupang-chānchitêkang.
主後1889台灣盲人教育ê要緊報告in本國siāng hit凸字() ê方法新約ê部分kap廟祝問答(顧廟ê談論道理)Sòa ê開始青盲ê教育1891市內洪公祠(台南當市場附近)盲人學校經營得著23幫贊chit ê
1896, khìTang-kiaⁿkìⁿHoa-sanBûn-siòng() kapJî-gio̍kChóng-tok(), pâi-lia̍tisó͘keng-êngBông-jînHa̍k-hāuêchōng-hónghō͘inthiaⁿ. Chóng-tokkóng, āu-lâibehchhòngchòkoaⁿ-li̍p--ê. KamBo̍k-sutò-lâiêkeh-nî(1897), chiūchiongchitkengtùiÂng-kong-sûî-chóankhì, chhòng-siatchòkoaⁿ-li̍pBông-àHa̍k-hāu(). Í-āuKamBo̍k-suiû-gôansiông-siôngkoan-sim, tùibông-jînkàu-io̍ktehló͘-le̍k. Kàu-bóeūkhó-àntiám-jīìn-soat-ki() tit-tio̍hsin-ànte̍k-hú() ; sòachiongchitki-khìchi̍ttâisàngBông-àHa̍k-hāu; chi̍ttâikhǹgiêchhù-ni̍hthangìnSèng-kengkapSèng-si.
1896東京樺山文相() kap兒玉總督()排列經營盲人學校ê狀況hō͘ in總督後來beh官立ê牧師tò來ê隔年(1897)chittùi洪公祠移轉創設官立盲啞學校()以後牧師猶原常常關心tùi盲人教育teh努力到尾考案點字印刷機()得著新案特許()sòachit機器盲啞學校khǹg ê厝裡thang聖經kap聖詩
(3) Tù-chokkapgián-kiù.
(3)著作kap研究
KamBo̍k-susui-jiânthôan-tō, kàu-io̍kténg-téngchinêng, iáu-kútù-chhehlâikòng-hiànsiā-hōe. Taⁿchiongkhahiàu-kínêtù-chokē-bīn:
牧師雖然傳道教育等等iáu-kú著冊貢獻社會khah要緊ê著作下面
a. soan-kàuêsêng-kong(in). Hoan-e̍kHô-lânlângsó͘êchheh, kohke-thiⁿKamBo̍k-supún-sinsó͘siáê30chiuⁿ. 1889, Lûn-tunchhut-pán
a.宣教ê成功(in )翻譯荷蘭êkoh加添牧師本身ê 301889倫敦出版
b. thóng-tīêTâi-ôan(teh). 1903, Lûn-tunhoat-hêng. 1phiⁿkì-chàiTâi-ôanhong-thó͘, Bō͘-e̍kkapChong-kàu. 2phiⁿkì-chàiKi-tok-kàuêthôan-tō. 3phīⁿkì-chàiTiong-koklânglâicheng-ho̍kTâi-ôan.
b.統治ê台灣(teh )1903倫敦發行1記載台灣風土貿易kap宗教2記載基督教ê傳道3記載中國征服台灣
. imSinJī-tián. chiam̄-biánsoat-bêngchitpúnê, in-ūitāi-kechai-iáⁿchitpúnchintōalī-eklâng. 1913, Ji̍t-púnHoâiⁿ-pinchhut-pán
.字典Tī-chia m̄免說明chitê因為大家知影chit利益1913日本橫濱出版
. . Chitpún1915, Lûn-tunchhut-pán. Chiongi40gōaTâi-ôansó͘thé-giāmêsū-si̍tlâisiá. Kài-siāuTâi-ôanhō͘sè-kàiêlângchai; si̍t-chāichinchhù-bīêchheh.
.Chit1915倫敦出版40台灣體驗ê事實介紹台灣hō͘世界ê實在趣味ê
Chiah-êí-gōa, iáuūpa̍tpúnêtù-chok. Iput-chíàigián-kiùtē-lí, le̍k-sú, jîn-lūi-ha̍k; kohgián-kiùlōa-chēsó͘-chāiêjîn-chênghong-sio̍k, chiongchiah-êsiông-sèkì-chàilâihoat-piáuha̍k-kài. Lûn-tunTāi-ha̍kin-ūiKamBo̍k-suêkong-chek, chiūsiū-úSîn-ha̍kPhok-sūêha̍k-ūi. Ji̍t-púnkokin-ūikhòaⁿiūkong-lô, sànginn̄gêhun-chiong.
Chiah-ê以外iáuê著作不止研究地理歷史人類學koh研究lōa-chē所在ê人情風俗chiah-ê詳細記載發表學界倫敦大學因為牧師ê功績授與神學博士ê學位日本因為功勞勳章
(4) Pe̍h-chúi-khethoat-līgûi-hiám.
(4) 白水溪脫離危險
Chú-āu1874, Ka-gīlâm-pêngêPe̍h-chúi-kheūsiatkàu-hōe. Tiàm-á-kháu(Pe̍h-hô) ūchi̍têiú-le̍kêthâu-ba̍kmiâ-kiòGô͘Chì-ko(lângkiòichòGô͘-áChhiûⁿ). TaĪ-sengKúi-nātùiKi-tok-kàukhioklóngtiām-tiāmàn-chóaⁿ; chóng-sīkhòaⁿKi-tok-kàutehhoat-tiánchinkín, chiūtòng-bē-tiâu. Thiaⁿ-kìⁿbehkhísinpài-tn̂gPe̍h-chúi-khe, chiūchó͘-tòng, kiòinkang-sūtio̍hthêng-chí. Kàu-hōechū-jiânbehthiaⁿ, chòinti̍t-ti̍tkhí. Gô͘Chì-kophàisaⁿ-sì-cha̍plângtòake-silâikong-kek, sòachhiúⁿhiah-êsìn-tô͘êchâi-bu̍t. KamBo̍k-suthiaⁿ-tio̍hchitsiau-sit, kóaⁿ-kínkàuPe̍h-chúi-khethàmchiah-êhōe-iú; chū-chi̍pintāi-kepài-tn̂gbehkî-tó. HitGô͘-áChhiûⁿêtóng-lūilâipànghóesiopài-tn̂g.
主後1874嘉義南pêng ê白水溪教會店仔口(白河)有力ê頭目名叫至高(吳á)代先幾若tùi基督教lóng恬恬按怎總是基督教teh發展擋bē-tiâu聽見beh拜堂白水溪阻擋in工事tio̍h停止教會自然behin直直至高三四十家私攻擊sòahiah-ê信徒ê財物牧師聽著chit消息趕緊白水溪chiah-ê會友聚集in大家拜堂beh祈禱Hit吳áê黨類拜堂
KamBo̍k-suhitàmkàu-hōeêsió-chhùtehkhùn. Pòaⁿ-mêhō͘hiah-êlânghoah-hiàmêsiaⁿphah-chhéⁿ, khòaⁿ-kìⁿpâng-kengtehhóe-sio, pài-tn̂gkapsiok-siàêchhù-téngti̍t-ti̍ttehto̍hhóe. Hiah-êpháiⁿ-1âng êbīnchōkàuo͘-kúi-kúi, kia̍htōa-tokapchhiuⁿ, sì-bīnpau-ûi, tehtng-tánKamBo̍k-suchhut-lâi, behichân--sí. KamBo̍k-sukúi-nāpáibehtùimn̂gchôngchhut-khì, m̄-kúlónghoat-tō͘. In-ūitokapchhiuⁿti̍t-ti̍tlâi, KamBo̍k-suchiūēngchitniáphōemoaiêchhiú-kó͘-thâu. Jiân-āuithèji̍p-khìpâng-keng-lāi, hit-sîūchi̍tkichhiuⁿtu̍h-tio̍hiêheng-khámóachi̍tchhùnchhim, kohchi̍tkiphut-tio̍hiêkha. Pài-tn̂gkapsiok-siàhóeiām, taⁿKamBo̍k-susiūⁿiún-tàngēchiah-êpe̍hsiám-siámêto-ē. phah-sǹghut-jiânkhíhong, hóekaphóe-hunlóngchóanhiòngtùichiàⁿ-pêng; hiah-êhúi-lūiin-ūitònghóe-huntiâu, lóngchòchi̍t-ēchôngtùichiàⁿ-pêngkòe-khì. [Khiokūlângthôankóng, KamBo̍k-suhut-jiân-kansiūⁿ-tio̍hchi̍t-pō͘, ēnghitniáphōekńg-kńgkuikho͘, kínhiattùigōa-kháuchhut-khì. Húi-lūilia̍h-chúnKamBo̍k-sukńghitniáphōebehcháu-khì, chiūtōa-siaⁿhoah-hiàmkóng, Âng-mn̂g-hoanchhut-lâilah.Tāi-kethiaⁿ-tio̍hán-ni, chiūkíncháulâitùihitniáphōeti̍t-ti̍tchân, ti̍t-ti̍ttu̍h. Hit-tia̍pichiahtùiāu-bīnliuchhut-khì]. KamBo̍k-suchí-ūchhēngchi̍t-niálāi-saⁿ, thǹgchhiah-khatùiāu-piah-mn̂gthiàuchhut-khì, pôaⁿkòechhiûⁿ-á, cháukàuhū-kīnêsoaⁿ, kui-mêbi̍htī-hia. Thôan-tō-sukaphōe-iúkàuthiⁿ-kngchiahchhōetio̍hi; the̍hchi̍t-niákhò͘hō͘ichhēng. kapichò-hóekàuKa-gī, kìⁿKa-gīTi-kōan(kōan-tiúⁿ), kiûipó-hō͘. Āu-lâihitêkoaⁿūpī-pānmi̍hhō͘ichia̍h, the̍hsaⁿhō͘ichhêng, sòaphàipengpó-hō͘ikàuTâi-lâm. KamBo̍k-susó͘ūêmi̍htī-hialóngliáu-liáu, liâniêBó-hōesó͘sàngihitêsî-piósit-lo̍h--khì. Āu-lâiūlângkohchi̍têsin--êsàngi.
牧師hit教會ê小厝teh半暝hō͘ hiah-ê喝喊êphah醒看見房間teh火燒拜長kap宿舍ê厝等直直teh to̍hHiah-ê歹人ê烏鬼鬼kia̍h大刀kap四面包圍teh當等牧師出來beh 剸死牧師幾若beh tùichông出去m̄-kú lóng法度因為kap直直牧師chitê手股頭然後退入去房間內hit時tu̍h著ê胸坎kohphut著ê拜堂kap宿舍牧師穩當chiah-ê閃閃ê刀下phah算忽然kap火薰lóngtùi正pênghiah-ê匪類因為火薰tiâulóng一下chông tùi正pêng過去(牧師忽然間想著一步hit捲捲kuihiat tùi外口出去匪類掠準牧師hitbeh走去大聲喝喊紅毛番出來大家聽著按呢tùi hit直直直直tu̍hHit-tia̍ptùi後面出去)牧師只有穿一領內衫赤腳tùi後壁門出去牆仔附近ê規暝bi̍h tī-hia傳道師kap會友天光chhōethe̍h一領hō͘穿Kap做伙嘉義嘉義知縣(縣長)保護後來hit ê備辦hō͘the̍hhō͘穿sòa保護台南牧師êtī-hia lóng了了ê母會hit ê時錶失落去後來koh新ê
Pe̍h-chúi-kheêsū-kiāⁿ, āu-lâiEng-kokléng-sūkapTiong-kokchèng-húkau-sia̍p, tit-tio̍hôan-bóankái-koat. Kiat-kio̍klia̍hGô͘Chì-koêpō͘-hā4êlângkhìkoaiⁿ-kaⁿ, kohpôekàu-hōechi̍t-pahkho͘.
白水溪ê事件後來英國領事kap中國政府交涉得著圓滿解決結局至高ê部下4關監koh教會一百
KamBo̍k-su47tòaTâi-ôanchīn-tiongchòkang. Kàu1917êchhun-thiⁿthè-chit. Iêlī-pia̍t, hō͘chèng-lângchinsiong-pi; kôankap, hó-gia̍hkapsàn-hiong, lāu-lângí-ki̍psiàu-liânlângchinm̄-kam. Chóng-toktiâu-kanglo̍h-lâikàuTâi-lâmkapisaⁿ-sî; chóng-sīūchi̍tchânkoh-khahēkám-tōnglângêsim, chiū-sīūchha-put-to30êchheⁿ-mêlângbatsiūiêkà-sīpang-chān--ê, pāntohisàng-pia̍t.
牧師47tòa台灣盡忠1917ê春天退職ê離別hō͘眾人傷悲kôan kap好額kap散赤老人以及少年m̄甘總督刁工落來台南kap相辭總是koh-khah感動ê就是差不多30青盲batê教示幫贊ê送別
回上一頁