首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lâm tâi kàu-hōe sú   南台教會史
作者是
Tù-chiá: Goân Lâm-pō͘ Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tāi-hōe Le̍k-sú-pō͘ Iûⁿ Sū-ióng   著者:原南部台灣基督長老教會大會歷史部楊士養
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1963
篇名
7.Kàu-hōe ná ke-thiⁿ.   7.教會ná加添。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
HiuBo̍k-sukapBo̍k-su-niûjia̍t-simchòkang, lōatō-líchiūthôankàuA-lí-káng. Ka-gīêTōa-khe-chhùlângN̂gChhim-hôpang-chānBo̍k-suchòkang. N̂gKa-tìchòI-sengêchō͘-chhiú; itē-ittaĪ-sengha̍k-si̍pse-iûⁿêi-su̍t, āu-lâiHōng-soaⁿka-kīkhai-gia̍pchòse-i. 1869ênî-bóe, Bo̍k-supò-kò, A-lí-kángū23êtōa-lângniásé-lé, Pi-thâu22miâ, Táⁿ-káu8miâ.
牧師kap牧師娘熱心道理阿里港嘉義ê大溪厝深和幫贊牧師嘉智醫生ê助手第一代先學習西洋ê醫療後來鳳山家己開業西醫1869ê年尾牧師報告阿里港23大人洗禮埤頭22打狗8
I-sengTâi-lâmchhī-lāi, ūtit-tio̍hchi̍tkengchinha̍pēngêchhùthangchòi-kóan. Inchhiàⁿnn̄gūisoaⁿ-lāiêlângchòchhe-ēng; ǹg-bāngpa̍t-ji̍tthangkaphiah-êsoaⁿ-lāiêbîn-cho̍kchiap-chhiok. I-sengí-chêngchiūbatkapchi̍tūigōa-kokpêng-iúkhìKong-á-nâ. Inkàuūisiūchintōahoan-gêng. Ūlāuhū-jîn-lângkóng, Línpe̍h-chénglânggóanêchhin-chiâⁿ. Línm̄-sīhiah-êpháiⁿêTiong-koklâng. Línkiòlínka-kīchòsiáⁿkhóanêpeh-sèⁿ? Kúi-nāpahlínkapgóansaⁿlī-khui, taⁿ, góanêba̍k-chiu, lōa-kúbehlah; góahlāu-lângêba̍k-chiukhòaⁿ-tio̍hâng-mn̂gêchhin-chiâⁿūhok-khìah!
醫生台南市內得著êthang醫館In山內ê差用向望別日thang kap hiah-ê山內ê民族接觸醫生以前bat kap外國朋友岡仔林In歡迎婦人人白種ê親情m̄是hiah-êê中國家己ê百姓幾若kap離開ê目睭偌久beh老人ê目睭看著紅毛ê親戚福氣ah
I-kóansiatTâi-lâmliáu-āu, ūchinchēpêⁿ-po͘lâii-pēⁿ, kapI-sengêchhiàⁿ-kangchò-hóetòa. Insiū-tio̍hkhóan-thāi, ūki-hōethangthiaⁿtō-lí. I-sengêi-su̍t, miâ-siaⁿchintháu; soaⁿ-lāichē-chēpēⁿ-lângchhut-lâiTâi-lâmchiū-kīnI-seng. Tit-tio̍hi-hó, tò-khìinpúnsó͘-chāisòakóngtō-líhō͘lângthiaⁿ, tùián-nichē-chēlângsìn. I-sengm̄-nākhìKong-á-nâ, kàuBa̍k-sa, Kam-á-nâ, Poa̍h-bé(hiān-sîkiòChó-tìn). Chiah-êsó͘-chāichiūkhílé-pài-tn̂g.
醫館台南了後chē平埔醫館kap醫生ê倩工做伙tòaIn受著款待機會thang道理醫生ê醫館名聲tháu山內chē-chē病人出來台南就近醫生得著醫好tò去in所在道理hō͘tùi按呢chē-chē醫生m̄-nā岡仔林木柵柑仔林跋馬(現時左鎮)Chiah-ê所在禮拜堂
HiuBo̍k-sukapBo̍k-su-niûjia̍t-simchòkang, 1870hok-imchiūthôankàuTang-káng, lōa-kúsòakhílé-pài-tn̂g. Siānghit-nîLiû-khiûchū-chi̍pchòlé-pài. KohKiâm-po͘-álēng-gōachū-chi̍p. 1871, Tek-á-khasiatkàu-hōe, í-gōachhin-chhiūⁿLâm-gān, Kiàn-kong-chng, Lâu-chhù-chngūkàu-hōe. Chekiám-chháiūêūi-tio̍hbehkhòse-iûⁿlângê, chiahhiahkhoàike-thiⁿlâng-gia̍h!
牧師kap牧師娘熱心1870福音東港偌久禮拜堂Siāng hit年琉球聚集禮拜Koh鹽埔仔另外聚集1871竹仔腳教會以外親像南岸建功庄劉厝庄教會Che kiám-chháiê為著beh西洋êhiah加添人額
1870, Ba̍k-sakú-hêngSèng-chhanlé-pài, ū62êsinniásé-léêlângsaⁿ-kapchēChúêtoh. HitTâi-ôanêchónghōe-ôan-sò͘ūchìnkàu244, siúlé-pàiêjîn-sò͘ū530miâ. 1871, chónghōe-ôan-sò͘ke-thiⁿkàu548, siúlé-pàipêng-kin1,635miâ.
1870木柵舉行聖餐禮拜62洗禮êsaⁿ-kapêHit台灣ê會員數244禮拜ê人數5301871會員數加添548禮拜平均1,635
Hit-tia̍pI-sengkapI-seng-niûHú-siâⁿjia̍t-simchòkang. Têng-á-khasòechi̍tkhámtiàmchòlé-pài-tn̂g, hō͘Gô͘Bûn-súiTiúⁿ-lóhiathôantō-lí. Tùichitêkangūtit-tio̍hChiuPō͘-hâ, TiōChiok-siông, , ÔngAn-siālâisìn. Āu-lâichiah-êlângūchòthôan-tō-su, put-chíchīn-tionginêchit-bū. Gô͘Bûn-súiTiúⁿ-lóTâi-ôanchòkangkàu1875, āu-lâitò-khìChiang-chiu; hiasiūChúkéng-tiàulī-khuisè-kan.
Hit-tia̍p醫生kap醫生娘府城熱心亭仔腳禮拜堂hō͘文水長老hia道理Tùi chit ê得著步霞爵祥安石後來chiah-ê傳道師不止盡忠in ê職務文水長老台灣1875後來tò去漳州hia揀召離開世間
Chóngkóng, chitkúikàu-hōeput-chíkhui-khoah: LâmkàuTang-káng, Liû-khiû; tangkàuBa̍k-sa, Kong-á-nâ; pakkàuTōa-siā, Po͘-lí-siā, O͘-gû-lân. LiânTōa-làm, Gû-khùn-soaⁿchiah-êsó͘-chāi, āu-lâikhílé-pài-tn̂g. Bo̍k-suêthôantō-líkhahchētùihàn-jîn; I-sengêchòkangkhahsiôngtùilāi-soaⁿchithong-bīn.
chit教會不止開闊東港琉球木柵岡仔林大社埔里社烏牛欄大湳牛睏山chiah-ê所在後來禮拜堂牧師ê道理khah chētùi漢人醫生êkhahtùi內山chit方面
回上一頁