首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Lâm tâi kàu-hōe sú   南台教會史
作者是
Tù-chiá: Goân Lâm-pō͘ Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Tāi-hōe Le̍k-sú-pō͘ Iûⁿ Sū-ióng   著者:原南部台灣基督長老教會大會歷史部楊士養
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1963
篇名
4.Hô-lân lâng pò͘-kàu ê sêng-chek.    4.荷蘭人佈教ê成績。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Hit37miâsoan-kàu-suêtiong-kan, Kan-tí-liû() chòchú-jīm. I1629siáphoetò-khìpún-kok, chhéng-kiûkóng, behphàisoan-kàu-sulâi, tio̍hphàihit-hōūSèngSînêin-sù, kohūtông-chêngchhin-chhiatêsèng-chit; m̄-kiaⁿkan-khó͘, gâuthun-lún, kí-tîkhoàio̍hTâi-ôanōeêlânglâi.Tùián-nithangchaiiput-chíūcheng-sîn. 1631, siūtiàutò-khìkàuBa-tah-bí-a, 1633koh-chàikapJuniuschò-hóelâi. InSakam(Chhiah-khàmTâi-lâm), (1639lo̍k-sêngAn-pêngêÂng-mn̂g-siâⁿ; tio̍ho-lóSiōng-tèêì-sù). KohSin-kángsiāSì-kun-sinêhū-kīnkapSí-chhiū-áchòkang. Hô-lânlâithôan-tōê13āu(1639) ūphàilânglâisī-chhat. Hitêpò-kòêtiong-kanūkóng, Pò͘-kàuêkhu-he̍ktùiSin-kángsiākhí-tiámkàuTōa-ba̍k-kàng(Sin-hòa), Ba̍k-ka-liû-oan, So͘longsiā(Siau-lâng), Moatao(Môa-tāu) chit5siā.Iū-kohāu-lâiinūkàu(Lo̍k-kángsiā) kapTilosen(Chu-lô-san~ hiān-chāiêKa-gī). Pò-kò-suêtiong-kanūkóngtong-sîniásé-léêjîn-sò͘: Sin-kángsiā1047lâng(chha-put-tojîn-kháuêchôan-pō͘). Ba̍k-ka-liû-oan261lâng(jîn-kháu1000). So͘longsiā282lâng(jîn-kháu2600). Tabokangsiā(Tōa-ba̍k-kàng) 209lâng(jîn-kháu1000lâng). Môa-tāusiā215lâng(jîn-kháu3000). Chiàuán-nikhòaⁿ13êthôan-tōchinsêng-chek. Téng-bīnhitnn̄gūiSoan-Kàu-sute̍k-pia̍tjia̍t-simthôan-tō; tùi1629kàu1643, ū5400lângniásé-lé. hō͘500tùiêang-bó͘chiàuKi-tok-Kàuseklâikiat-hun.
Hit 37宣教師ê中間干底流()主任1629tò去本國請求beh宣教師tio̍hhit號ê恩賜koh同情親切ê性質m̄驚艱苦gâu吞忍記持台灣ê按呢thang不止精神1631tò去Ba-tah-bí-a1633koh再kap Junius做伙In Sakam(赤崁台南)(1639落成安平ê紅毛城tio̍h o-ló上帝ê意思)Koh新港四鯤身ê附近kap四樹仔荷蘭傳道ê 13(1639)視察Hit ê報告ê中間佈教ê區域tùi新港起點大目降(新化)目加琉彎So͘long(蕭榔)Moatao(麻豆)chit 5又koh後來in(鹿港) kap Tilosen(諸羅山現在ê嘉義)報告書ê中間當時洗禮ê人數新港1047(差不多人口ê全部)目加琉彎261(人口1000)So͘long282(人口2600)Tabokang(大目降)209(人口1000)麻豆215(人口3000)按呢13ê傳道成績頂面hit宣教師特別熱心傳道tùi 162916435400洗禮hō͘ 500ê翁某基督教結婚
Hô-lânlângin-ūijia̍t-simpêⁿ-po͘êkàu-io̍k, só-íāu-lâiSin-kángkapMôa-tāuūsiathoan-lângkàu-io̍kêKàu-suióng-sêng-só͘. Chóng-sīkàu1658, in-ūikúihāngêlí-iû, tùipêⁿ-po͘êkàu-io̍ksòapìⁿchinsiau-ke̍k. Tian-tòūàiēngbú-le̍klâichè-chíêkheng-hiòng. lâikóng, hit-sîūchhutkìm-lēngtahha̍k-hāukapkàu-hōe. Hitêkìm-lēngsiáán-ni:
荷蘭因為熱心平埔ê教育所以後來新港kap麻豆番人教育ê教師養成所總是1658因為ê理由tùi平埔ê教育sòa消極顛倒武力制止ê傾向hit時禁令學校kap教會Hit ê禁令按呢
Pún-tēlângsìnngó͘-siōng--ê, tio̍hkong-chiòngêbīn-chêngēngpiⁿphah, sòakek-chhut. ūkan-îmêhêng-ûiê, tio̍hkong-chiòngêbīn-chêngēngpiⁿphah, jiân-āukoaiⁿ6. Kî-thaⁿūput-liôngêhêng-ûi, chiàuHô-lânsó͘tēngêhoatpān-chōe.
本地偶像êtio̍h 公眾ê面前phahsòa革出姦淫ê行為êtio̍h 公眾ê面前phah然後6其他不良ê行為荷蘭ê辦罪
Keng-kòenn̄g, khiokūké-ōaⁿchitêkìm-lēng, in-ūichai-iáⁿēnggiâm-hoatlī-ek. Chóng-sīchit-sîjia̍t-simêsoan-kàu-suí-kengtī-teh, só͘-ísū-chêngkhahok-hòa. Ūsoan-kàu-susiáphoekóng, Kin-lâikàu-ôanêphín-hēngsù-chèng, tùihoan-lângêkám-hòa-siōngput-chíūchó͘-gāi, Put-jûhō͘inkaphoan-lângêchú-lúkiat-hunkhah.
經過改換chit ê禁令因為知影嚴法利益總是chit時熱心ê宣教師已經tī-teh所以事情khah惡化宣教師近來教員ê品行四正tùi番人ê感化上不止阻礙不如hō͘ in kap番人ê子女結婚
Suián-ni, iáu-kúHô-lânlângbehthiat-thèê, Sin-kángsiāêlânglóngchinm̄-kamlî-pia̍t. Ūlâm-lúkoknn̄glângkapinkhìkàuBa-tah-bí-a, sòatńg-lâi. Hô-lânthè-khì, kuiChheng-tiâukóanêliáu-āu, iáutehēngHô-lânlângsó͘êLô-má-jīlâisiáthó͘-tēêkhè-iok-su. (Khè-iok-susó͘ēngênî-hōtùiKhong-hikàuKhiân-liông, Ka-khèng). Tùián-nithangchaiHô-lânlângkàu-io̍kêkiat-kó, inthè-khìliáuiáukè-sio̍k150í-siōng.
按呢iáu-kú荷蘭beh撤退ê新港êlóngm̄甘離別男女kap inBa-tah-bí-asòa轉來荷蘭退去清朝ê了後iáu teh荷蘭ê羅馬字土地ê契約書(契約書ê年號tùi康熙乾隆嘉慶)Tùi按呢thang荷蘭教育ê結果in退去iáu繼續150以上
回上一頁