首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
16.Kiû lí sià-bián góa .   16.求你赦免我。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Lângchin-chiàⁿm̄-sīūhn̄g-hn̄gêkhòa-lūchiū-sīūkīn-kīnêhôan-ló. Chai-hōtiông-tia̍pchhin-chhiūⁿhái-éng, āu-éngjiokchêng-éng, tiông-tiôngtia̍p-tia̍pti̍t-ti̍tkóaⁿ--lâi. Kongsun, kiáⁿ, ta-koaⁿsim-pūchiahhoaⁿ-hísaⁿ-jīnkhoài-lo̍klâikòe-ji̍tnā-tiāⁿ, chit-êhok-khìkè-sio̍klōakàuSiú-gītha̍ksu-hōanha̍k-hāuêsoahbóe-nî, behpit-gia̍pêgoe̍h-gōa-ji̍tchênglāu-kongA-sêng-pehhut-jiânūi-tio̍hpoa̍h-tó, tùián-nisòatì-kàukohkhí-chhn̂g, thoachiâⁿgoe̍h-ji̍tsòapia̍t-sè. Pia̍t-sèhitA-sêng-pehtú-tú71hòeê6goe̍h, Siú-gīí-keng20hòelah. TngChheng-liân, chineng-chùn, sêng-chekchin, isó͘ài--ête̍k-pia̍tim-ga̍k-kho, kî-tiongseng-ga̍k, siaⁿhui-siôngsúi. kohipôe-iúⁿkhó-lêngēchòeseng-ga̍kka. In-toaⁿtāi-khàitùipē-búêûi-thôan, in-ūilāu-pētùiim-ga̍kūchhù-bī, lāu-búSoaⁿ-pàêlâng, gōakongsèⁿBo̍k, hiaêlângchingâu gîm-si, tùia-máchiū-sīgâu gîm-si.
真正m̄是遠遠掛慮就是近近煩惱災禍重疊親像海湧後湧jiok前湧重重疊疊直直割來ta-koaⁿ新婦歡喜相認快樂過日nā-tiāⁿ這個福氣繼續守義師範學校soah尾年beh畢業月gōa日老公阿成伯忽然為著跋倒tùi按呢sòa致到koh起床月日sòa別世別世hit阿成伯tú-tú716守義已經20青年英俊成績愛ê 特別音樂科其中聲樂非常súikoh 培養可能聲樂因端大概tùi父母遺傳因為老父音樂趣味老母山壩hia吟詩tùi阿媽就是吟詩
TaⁿSiú-gīpit-gia̍pliáu-āuchiūkohchìn-ji̍pSu-hōantāi-ha̍k. In-ūisêng-chekhui-siông, só͘-ísiūthê-miâtùiha̍k-hāupó-sàng, bián-khókhìseng-ha̍k. Iêlāu-búhui-siôngêhoaⁿ-hí. Cheiā-sīSiōng-tète̍k-pia̍têun-tián, hō͘Lân-hiongiu-būntiongthangtit-tio̍htōaêan-ùi. Phah-sńga-kongthangkhòaⁿkàuSiú-gīsêng-kongchiūpia̍t-sè.
守義畢業了後koh進入師範大學因為成績非常所以提名tùi學校保送免考升學老母非常歡喜也是上帝特別恩典hō͘蘭香憂悶thang得著安慰Phah損阿公thang守義成功別世
Lân-hiongit-sengchin-chiàⁿkhó͘-chhám, le̍k-chīnit-chhèêhong-song, kàuchialâichi̍tbīnthanghoaⁿ-hí, m̄-kúūi-tio̍hkiáⁿêchiong-lâiiêló͘-le̍ksi̍t-chāisiông-siôngkòe-thâuêthoa-bôa, tì-kàuseng-khuchinlám. Tngta-koaⁿhit-sîsòasiông-siôngàisàu. Sui-jiânpīⁿ-īⁿ, iáu-kúūi-tio̍hthanghioh-khùniā-sīkhah-su. Kàu-bóesàuliáusòaēkâⁿhiuh, chiàu-khòaⁿpìⁿlô-siong, kàuSiú-gītāi-ha̍ksoah-bóehit, Lân-hoengêsin-théchám-jiânsoe-jio̍k, só͘-íūsî-kanlâika-kītiau-ióng. Pīⁿ-īⁿchinhó-ì, thé-thiap, siông-siôngūi-sengá-sīhō͘-sūlâiikhòaⁿ. In-ūipīⁿ-īⁿkeh-lī-sek, só͘-íhō͘itiàmpīⁿ-īⁿpiⁿ-áêchhù.
蘭香一生真正苦慘歷盡一切風霜chiathang歡喜m̄-kú為著將來努力實在常常過頭拖磨致到身軀ta-koaⁿhit時sòa常常雖然病院iáu-kú為著thang歇睏也是較輸到尾sòakâⁿ照看癆傷守義大學soah尾hit蘭香身體嶄然衰弱所以時間家己調養病院好意體貼常常醫生抑是護士因為病院隔離室所以hō͘tiàm 病院邊仔
KàuSiú-gītāi-ha̍ksoah-bóe-nî23hòeê6goe̍hLân-hiongêpēⁿ-sèpìⁿliáuchinbái, chiàu-khòaⁿlī-liáupia̍t-sèêsî-kîhn̄glah. Nā-sīichinpek-chhiatkî-tókiûSiōng-tèhō͘iē-titkhòaⁿtio̍hisò͘-thiàⁿêkiáⁿSiú-gīsêng-kongchiahlī-khuisè-kan. I-sengkaphō͘-sū-phōaⁿtāi-kechinian-ùi, chiàu-kò͘, só͘-ípí-kàu-tekchinūnāi.
守義大學soah尾年236蘭香病勢bái照看離了別世時期但是迫切祈禱上帝hō͘會得所疼守義成功離開世間醫生kap護士伴大家安慰照顧所以比較tek
Kàu7goe̍htiong-sûnSiú-gīí-kengpit-gia̍ptit-tio̍hha̍k-sūêbûn-pîn, tit-tio̍hlánkàu-hōesiatêTiong-ha̍kêhó-ì, liōng-cháchiūchiau-phèngibehthanglánêTiong-o̍h.
7中旬守義已經畢業得著學士文憑得著教會中學好意量早招聘beh thang中學
Tú-túta̍hji̍p-mn̂g, chionghêng-lípànglo̍hkhì, kiâⁿkàupâng-kengêpēⁿ-chhn̂gchêngbehlāu-búchhéng-anê, hut-jiânūchi̍têchhiⁿ-hūnêlâng-khehchhōachi̍têsió-chiáseⁿ-chòechin-súitòeāu-bīnji̍p--lâi.
Tú-tú入門行李房間病床beh 老母請安忽然生份人客chhōa小姐生做真súi tòe後面入來
Chitêlâng-khehtàu-tísím-mi̍hlâng? Chitêlâng-khehHôa-kiâu, chitpáibehlâichó͘-koksī-chhat, khahiàu-kínbehlâikhòaⁿsán-gia̍pphok-lám-hōe. ItùiHui-li̍p-pintò--lâiê. Im̄-sītiâu-kangchhut-kokkhìchòeseng-líê, itē-jī-hôetāi-chiàntùiTâi-ôanhō͘Ji̍t-kuntiàukhìchòethong-e̍kê, Ji̍t-púnpāi-chiànāuchūán-nitiàmhiaêlâng. Chitêlângm̄-sīpa̍t-lâng, chiū-sīTânChheng-chôaⁿ.
人客到底甚物人客華僑beh 祖國視察要緊beh 產業博覽會tùi菲律賓倒來m̄是刁工出國生理第二回大戰tùi台灣hō͘日軍調通譯日本按呢tiàm hiam̄是別人就是清泉
TânChheng-chôaⁿán-chóaⁿētòeSiú-gīji̍p--lâi, siūⁿlâichinkî-koài. Chóng-sīchechiū-sīJîn-senghì-ke̍ksèngêtiûⁿ-bīn(). Thiⁿēkhoahbóng-bóng, éngto͘ūchit-khóankî-chekêchhut-hiān.
清泉按怎tòe守義入來奇怪總是就是人生戲劇場面()莽莽這款奇蹟出現
TngJi̍t-púnpāi-chiànê, Chheng-chôaⁿtô-thoatJi̍t-kunêkàm-sī, tô-ji̍ptōachhiū-nâ. Āu-lâiti̍t-ti̍tcháulo̍hlâm, cháukàuchi̍têsó͘-chāikiò-chòeMi-na-no͘-tóHui-li̍p-pinkok2êtó-sū, chi̍têtāi-iokūlánTâi-ôanê3pōetōa. IūkhìkàuLa̍p-báu, khí-thâuhiahō͘lângchhiàⁿ, in-ūiiTâi-ôan-lâng. Kun-ho̍kthǹghiat-ka̍k, kóngitùiHok-kiànkhìêHôa-kiâuchinkhoàiphiàn. Chinjīn-chin, taⁿlâikàuchiaēto͘tio̍hphah-piàⁿlah. Iput-chígâu chòeseng-lí, ikhòaⁿIâ-chí-iû, Iâ-chí-hún, chit-êseng-líēchòetit, só͘-íichiūtùichithong-bīnlâichīn-la̍t, kó-jiânhō͘ithàntio̍hchîⁿ. gōa-kúihiachiūkohkiàn-tìke-āu. Ūseⁿchi̍têcha-bó͘kiáⁿkiò-chòeLī-ná(). Liáu-āulóngkohsiⁿkàuLī-ná18hòeêiêsiⁿ-bóchiūkòe-sinkhì. Kin-nî20hòelah, chitpáikapinlāu-pēchòe-hóekòelâiTâi-ôan, ǹg-bāngthangséng-chhin. Kin-nîChheng-chôaⁿ50thónglah, só͘-ísiūⁿbehkohchhōa. Kohchi̍t-bīnsiūⁿkónglâiTâi-ôankhòaⁿchit-pêngêchhin-lângtaⁿpìⁿcháiⁿ-iūⁿ, tùichhut-gōakàutò--lâithâu-bóe23. TùiKi-liôngchiūⁿ-lio̍k, chek-sîkóaⁿkàuTâi-pak, khìchhōeiêtiūⁿ-lâng, chiahchaitiūⁿ-lânglah, bó͘kohtòelângkhìlah. Chè-io̍hkong-sitó-pìlah. Thó͘chi̍tēkhùi, ah! Sè-sūêto-piàn.
日本敗戰清泉逃脫日軍監視逃入樹林後來直直所在叫做Mi-na-no͘島菲律賓2島嶼大約台灣3La̍p-báu起頭hia hō͘因為台灣人軍服hiah-ka̍ktùi福建華僑認真chiaphah拚不止生理椰子油椰子粉這個生理所以tùi方面盡力果然hō͘偌久hiakoh建置家後查某叫做利那()了後koh利那18生母過身今年20kap in老爸做伙台灣向望thang省親今年清泉50所以beh kohKoh一面台灣這pêng親人怎樣tùi出外tò 來頭尾23Tùi基隆上陸即時台北chhōe丈人丈人koh tòe製藥公司倒閉ah世事多變
Kóaⁿ-kínkóaⁿkàuHoa-liân, khìchhōeHí-siong-hôngchiú-ka, í-kengōaⁿpa̍t-lângkhui, lāi-bīnpòaⁿ-êse̍k-sāilâng, tàngmn̄g, lângchaiinlāu-pēêsiau-sit. pān-hoatchiūkhìchhīkong-só͘(kōan-hatchhī) tùihō͘-chèng-khòtiâu-cha, chiahchaiinlāu-pē3chêng, 71hòeê6goe̍htiongpia̍t-sè. Kohhō͘-kháu-siōngūka-cho̍k, sim-pū, sun-á. Sim-pūêmiâLân-hiong, sunSiú-gī. Cheisó͘siūⁿkàuê, kiaⁿhoaⁿ-hí. In-ūiLân-hiongchiū-sīisó͘lângthún-ta̍h, āu-lâiihiat-ka̍kêlú-sèng. Kohūkiáⁿ, chit-êkiáⁿiêchéng, iêkut-jio̍k, hiat-thóng. Phāuchintōaêgiâu-gîkaphoòⁿ-kîàichaichit-êêhi-si̍t.
趕緊花蓮chhōe喜相逢酒家已經別人內面半個熟似in老父消息辦法公所(縣轄)tùi戶政課調查in老父3716別世Koh 戶口上家族新婦孫仔新婦蘭香守義歡喜因為蘭香就是thún踏後來hiat-ka̍k女性Koh這個骨肉血統憢疑kap好奇這個虛實
tùichhī-kong-só͘chhut-lâi, tú-tio̍hchi̍têchheng-liânchhiúkōaⁿhêng-lí, hitêbīnhui-siôngchhin-chhiūⁿika-kī, só͘-íichiūtùiāu-bīnti̍t-ti̍titòe. Sim-téàm-àmsiūⁿchit-êkiámchhī-kong-só͘hō͘-che̍k-siōngsó͘khòaⁿkaplāu-pēTânA-sêngsiānghō͘-lāiêLân-hiongêkiáⁿ. Só͘-íichiūchhōaLī-nátiàmāu-bīnhn̄g-hn̄gkínitòe, nā-sīSiú-gīilóngm̄-chai.
tùi市公所出來tú著青年kōaⁿ行李hit ê非常親像家己所以tùi後面直直tòe心底暗暗這個市公所戶藉上kap老父阿成siāng戶內蘭香所以chhōa利那tiàm後面遠遠tòe但是守義m̄知
Kàuūiji̍pmn̂g, itòeSiú-gīji̍p-khì. Siú-gīkaplāu-búchhéng-anāuchhut-lâithiaⁿ-ni̍h, chiahkhòaⁿ-tio̍hnn̄gêchhiⁿ-hūnlâng-kheh, chiūmn̄glâng-khehlíntùitó-ūilâi, chhiáⁿchē. Lâng-khehìnkóng, GóatùiHui-li̍p-pinlâi.Pêng-sîSiú-gībatthiaⁿa-kongkóng, kohba̍k-chiukim-kimisiòng, sim-téchinkî-koàichitêlâng-khehêbīn-hêng, thé-thài, siaⁿ-imtháiēkapihiahsio-siāng. Tùián-nikhòakohkóng-ōe, kínji̍p-khìlāu-búkóng, Ma-mahgōa-bīnūchi̍têlâng-kheh, hitêlâng-khehkóngtùiHui-li̍p-pinlâiêHôa-kiâu, iêbīn-hêng, thé-thài, kóng-ōeêsiaⁿ-imkapgóachinsaⁿ-sêng.Ma-mahikóng, ichhéng-mn̄giêtōa-miâ, ikóngTânChheng-chôaⁿ, chiahchhiáⁿilâikapa-búchhéng-an.Siú-gīchhut-khìmn̄glâng-khehêtōa-miâ, kó-chinTânChheng-chôaⁿ. Siú-gīchiūchhiáⁿiji̍p-khìkóng, Sian-siⁿ, khahsit-lé, góanka-bókóngbehchhéng-an.Chheng-chôaⁿchiūji̍p-khì. Chi̍tēkhòaⁿkó-jiânLân-hiong. Lân-hiongsui-jiânphòa-pīⁿ, jî-chhiáⁿchinsiong-tiōng, m̄-kútāi-keiáuējīn-tit. Tāi-ketùi-khòaⁿ, ōeháuchi̍tkhùn, jiân-āutùiSiú-gīkapLī-náêan-ùichiahtāi-kekohháu.
tòe守義入去守義kap老母請安出來廳裡看著生份人客人客lín tùi佗位人客tùi菲律賓平時守義bat阿公koh目珠金金心底奇怪人客面形體態聲音tháikaphiah相像Tùi按呢khòa koh講話入去老母媽媽外面人客hit-ê人客菲律賓華僑面形體態講話聲音kap相成媽媽請問大名清泉kap阿母請安守義出去人客大名果真清泉守義入去先生失禮家母beh 請安清泉入去果然蘭香蘭香雖然破病而且傷重不過大家iáu認得大家對看然後tùi守義kap利那安慰大家koh
Lân-hiongchiahtùithâukàubóesiông-sèkóngchi̍tpiànhō͘Chheng-chôaⁿthiaⁿ. Chheng-chôaⁿthiaⁿliáuhui-siôngêkiàn-siàu, chū-chek, chinkám-kek, cha̍p-hunêtông-chêng, kohchinsiong-sim. ChiahchaiLân-hiongêkhó-chhú, siú-chiat, ūchì-khì, Siú-gīkó-jiâniêhiat-thóng, kut-jio̍kêchhin, chinhoaⁿ-híiūchhin-siⁿêkiáⁿ. Kohchaichinchiâⁿ-mi̍hêkiáⁿ, só͘-íhui-siônghoaⁿ-hí, kám-siāLân-hiongêchêng. Jiân-āuChheng-chôaⁿchhim-chhimjīn-chōe, sòakóng-khíikòe-khìêchêng-hêng, kâmba̍k-sáikhanLân-hiongêchhiúkóng, Lân, kiûsià-biángóa.Nn̄glângkóngliáu-āu, tāi-kekohháuchi̍tkhùn, chitpáiliânSiú-gīháu. Lī-nákhòaⁿtāi-keháu, iháu. Háuliáutāi-kechiahsiojīn.
蘭香tùi詳細hō͘清泉清泉非常慚愧自責感激十分同情koh傷心蘭香可取守節志氣守義果然血統骨肉歡喜親生Koh成物所以非常歡喜感謝蘭香然後清泉深深認罪sòa講起過去情形kâm目屎蘭香赦免了後大家koh 守義利那大家大家
Ūi-tio̍hkòe-thâuêheng-hùn, Lân-hionghitkohchhutchin-chēhui̍h, keh-ji̍tkohkhahsoe-jio̍k, hoatkôan-jia̍t. Tùián-niChheng-chôaⁿhialâichiâm-simchiàu-kò͘i. Siú-gī, Lī-náchinun-khûntàukò͘ma-mah. Nā-sīí-kengsiuⁿbānlah. Keh-ji̍tpài5chá-khí8tiám, Lân-hiongtiōng-hu, kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿchiàu-kò͘êē-bīn, pêng-anlâilī-khuisè-kan. Behtn̄g-khùiêtùiiêtiōng-huChheng-chôaⁿkau-tàinn̄gōe.
為著過頭興奮蘭香hitkoh真濟隔日koh-khah衰弱高熱Tùi按呢清泉hia潛心照顧守義利那殷勤媽媽但是已經隔日5早起8蘭香丈夫查某囝照顧下面平安離開世間Beh斷氣丈夫清泉交代
1.Chôaⁿah, góahoaⁿ-hísià-bián, nā-sītio̍hhóan-hóelâichiap-siūIâ-so͘, Iâ-so͘êKiù-chú. Chí-ūtio̍hsìnI, chiahētit-tio̍hsià-chōe, thangtit-tio̍hThiⁿ-pēêun-tián.
1.ah歡喜赦免但是反悔接受耶穌耶穌救主只有得著赦罪thang得著天父恩典
2.Kohǹg-bāngtio̍hthiàⁿchitnn̄gêkiáⁿ, chit-tùikiáⁿêkut-he̍k, êhiat-me̍h.
2.Koh向望這對骨肉血脈
Chheng-chôaⁿba̍k-sáihò͘khui, kūipēⁿ-chhn̂gchêng, khanLân-hiongêchhiúlâichimkóng, Góasó͘thiàⁿêLân, chhiáⁿan-sim, góatek-khakkohko͘-hūêchêng-gī, cheng-chiatūigóalâikhankiáⁿ, hōng-iónghū-chhinêchêng. Góatek-khaktòeêkha-pō͘, it-sengsìnChúIâ-so͘, kapkiáⁿchò-hóepàiSiōng-tè. êSiōng-tèchiū-sīgóaêSiōng-tè, êkiáⁿchiū-sīgóaêkiáⁿ. Chhiáⁿan-sim.Lân-hiongthiaⁿchiah-êōeliáu-āusimchinsiūan-ùi, ba̍k-chiuthí-khuioa̍tkòe-lâikhòaⁿChheng-chôaⁿkóng, Tiōng-hu, Chôaⁿ! chin-chiàⁿgóait-sengkhó-àiêsiû-jîn, hō͘góatú-tio̍hchiahtōaêkan-khó͘. Chóng-sītaⁿgóaētitkohkìⁿêbīn, kiáⁿsêng-konglah. Taⁿgóaêsimbóan-chioklah. chhiáⁿ, góabehlâi-khìlah. Chúkaplíntī-teh.
清泉目屎hò͘ 病床蘭香安心的確koh辜負情義貞節奉養父親的確tòe腳步一生耶穌kap 做伙上帝上帝就是上帝就是安心蘭香chiah-ê 了後安慰目珠thí開過來清泉丈夫真正一生可愛仇人hō͘tú著chiah艱苦總是koh成功滿足beh來去kap lín tī-teh
Kóng-soahbīnoa̍tkòe-khì, chhin-chhiūⁿnâ-âukhìhō͘thâmkéⁿ-tehêkhóan, ku̍hchi̍tsiaⁿchiūtn̄g-khùi. Hitpài5chá-khí8tiám5hun, it-senghióng-siū47hòe, chit-êchí-moāichūán-nilī-khuisè-kan. Chit-êchí-moāithangkóngit-sengjia̍t-simho̍k-sāiChú, phín-hēng, ūchì-khì, ūchêng-gī, iú-hàu,
講soah過去親像嚨喉hō͘kéⁿ-teh斷氣Hit5早起85一生享壽47這個姊妹按呢離開世間這個姊妹thang一生熱心服侍品行志氣情義有孝
Lâmīⁿ-sèngêkiû-ài() chhin-chhiūⁿchû-se̍k() ēhō͘-siongkhip-ín, chechō-hòaêSînêliap-lí, hō͘ián-nilâitì-kàuhō͘hu-hūêkoan-hētit-tio̍hbí-móaêkiàn-li̍p. Nā-sīSiōng-tèêōekóng, Hun-inlâng-lângtio̍hchun-tiōng, chhn̂gphahlâ-sâm; in-ūisu-thongkiâⁿ-îmêlâng, Siōng-tèbehsím-phòaⁿi(Hi-pek-lâi13:4).
異性求愛()親像磁石()互相吸引造化攝理hō͘按呢致到hō͘夫婦關係得著美滿建立但是上帝婚姻人人尊重phah lâ-sâm因為私通行淫上帝beh審判(希伯來134)
Chheng-chôaⁿêsó͘chòe, ēnglú-sèngsûn-chinêthiàⁿ, khòaⁿchòeSèng-io̍kêiû-hì(遊戲), sèng-io̍k ê thit-thô. Siōng-tèēhoaⁿ-híleh, só͘-íiit-sengtùihu-hūkanka-têngêkhoài-lo̍k, thangkóngchinput-hēng, cheng-sînêtáⁿ-keksi̍t-chāichintōa. pa̍thāngkiám-chháiūsêng-kong, nā-sījîn-sengtiongêlú-phōaⁿ() , it-seng êtâng-phōaⁿ, saⁿ-kap tòa ê khoài-lo̍k, ibêng-bêngsit-pāi.
清泉女性純真性慾遊戲(Sèng-io̍k ê iû-hì),上帝歡喜所以一生tùi夫婦家庭快樂thang不幸精神打擊實在kiám-chhái成功但是人生旅伴(jîn-seng tiong ê lú-phōaⁿ),一saⁿ-kap tòa快樂明明失敗
Lân-hiongchi̍tēsí-lo̍h, Chheng-chôaⁿkapnn̄gêkiáⁿūi-tio̍hchit-êhui-siôngêpi-ai. Te̍k-pia̍tChheng-chôaⁿêsim, chhin-chhiūⁿhō͘to͘chha̍kthàu-kòeêsiong-sim, múi-múikohsiūⁿ-tio̍h, to͘siông-siôngka-kīchek-pīlâilâuba̍k-sái, hián-bêngitùiLân-hiongêput-chū, kàutaⁿto͘iáutehm̄-kam. (Ôan)
蘭香死落清泉kap為著這個非常悲哀特別清泉親像hō͘透過傷心每每koh想著常常家己責備目屎顯明蘭香不住iáu teh m̄甘()
回上一頁