首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
15.Sio-jīn.   15.相認。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
A-sêng-pehim̄-sīsím-mi̍htāng-pīⁿ, ló-soesim-chōngla̍têpīⁿ, tùiji̍p-īⁿí-lâitùii-sengēngtú-hóêio̍h-hngkapchu-ióng-phínhō͘ichia̍hichiūióng-kiāⁿ. Tngikhahkhòaⁿ-oa̍hêichiūsiông-siôngkapLân-hiongtâm-lūnkóng-ōe. A-sêng-pehsim-lāiūchingiâu-gî, Lân-hiongêkiáⁿSiú-gīán-chóaⁿēhiahsênginkiáⁿChheng-chôaⁿêbīn. Jî-chhiáⁿchhiòêkhóan-sit, kapkóng-ōeêsiaⁿ-imūchinsio-tângêsó͘-chāi.
阿成伯m̄是甚物重病老衰心臟tùi入院以來tùi醫生tú好藥方kap滋養品hō͘勇健快活常常kap蘭香談論講話阿成伯心內憢疑蘭香守義按怎hiahin 清泉而且款式kap講話聲音相同所在
Ūchi̍t-ji̍tA-sêng-pehkìmbē-tiâuchiūmn̄gHō͘-sūkóng, Hō͘-sūsian-siⁿ, chinsit-lé, góalâipài-mn̄gchi̍t-chân, chhiáⁿm̄-thangsiū-khì, m̄-chaikhénggóakóngá-m̄?Lân-hiongchaiA-sêng-pehsêng-si̍têsìn-tô͘, kohlāu-tōa-lâng, kohika-kīsiūⁿchinàimn̄gi, só͘-íchiūìnA-sêng-pehkóng, Chhiáⁿmn̄giàu-kín, góachai, góahoaⁿ-híkóng, kohkî-si̍tgóaūōeàipài-hāu, chhiáⁿgóakóng.A-sêng-pehkóng, , góaēhiáu-tit, góahoaⁿ-híkóng.Hit-sîmńg-po͘khah-êngê. A-sêng-pehchiūkhui-chhùimn̄gkóng, Chinsit-lé, hō͘-sūsian-siⁿ, chūkàu-taⁿgóasiông-siôngkhòaⁿchi̍têgín-náchhēngtiong-ha̍kêchè-ho̍klâichhōe--lí, hit-êêsím-mi̍hlâng.Hit-êgóaêkiáⁿ.Kin-nîkúi-hòelah, kúiê?17hòe, chho͘Tiong3.GóatháibatkhòaⁿinA-palâichhōe--lí.Lân-hiongthiaⁿA-sêng-pehmn̄ghit-kù, chi̍t-bīnchinkiàn-siàu, chi̍t-bīnchinsiong-sim, thâu-khakchūán-nichhi̍hlo̍h-khì, bīnoa̍ttùiāu-bīn, kìmbē-tiâuba̍k-sáisòaliànchhut--lâi, thêngchinlóngìn. A-sêng-pehchiap-sòakóng, Hō͘-sūsian-siⁿ, góaēmn̄gán-ni, kî-si̍tin-ūigóaêsimmúi-páikhòaⁿtio̍hêgín-náchiūchúnkhòaⁿtio̍hgóaêkiáⁿ, bô-lūnbīn-hêng, chhiòêkhóan-sit, chhiòêsiaⁿ-im, kóng-ōeêsiaⁿ-imchinhóng-hutkapgóaêkiáⁿsiāng-khóan.A-pehêkiáⁿkiòchòesím-mi̍hmiâ?KiòchòeTânChheng-chôaⁿ.Itaⁿtùiūikhì?Iiok18chênghō͘Ji̍t-púnkuntiàukhìchòethong-e̍k, chi̍t-khìchūán-nihôe-thâu, khí-thâukhìHoa-pak, āu-lâichóan-chiànkàuHoa-lâm, jiân-āuchaiiūkàuHui-li̍p-pin, khì4iáuūsiau-sit, jiân-āukàutaⁿcha̍p-gōalóngsiau-sitlah.Ibōekhìchòethong-e̍kê, itehchòesím-mi̍h.tehchòechè-io̍hkong-siêsoan-thôankóng-kòêchú-jīm.Nā-sīán-niA-pehêmiâkiámm̄-sīTânChìn-sêng. Kiámm̄-sībatkhuiHôa-bíphôe-êtiàm.lah, góaêhō͘-kháumiâTânSêng, ū-sîlângkiògóaChìn-sêng, khuiHôa-bíphôe-êtiàmkó͘-cháTâi-lâmê. Nā-sītháiēchaichiah-ê?
一日阿成伯bē-tiâu護士護士先生失禮拜問一層m̄-thang受氣m̄知仔m̄蘭香阿成伯誠實信徒koh老大人koh家己所以阿成伯要緊歡喜koh其實拜候阿成伯曉得歡喜Hit時晚晡較閒阿成伯開嘴失禮護士先生到今常常gín-ná穿中學制服chhōe你hit-ê甚物Hit-ê今年幾歲173thái batin阿爸chhōe你蘭香阿成伯hit句一面見笑一面傷心頭殼按呢chhi̍h落去tùi後面bē-tiâu目屎sòa liàn出來阿成伯接紲護士先生按呢其實因為每擺gín-ná無論面形款式聲音講話聲音彷彿kap像款阿伯甚物清泉tùi18hō͘日本調通譯一去按呢回頭起頭華北後來轉戰華南然後菲律賓4iáu消息然後十gōa消息通譯teh甚物teh製藥公司宣傳廣告主任若是按呢阿伯m̄是進成m̄是bat華美皮鞋戶口有時進成華美皮鞋古早台南但是tháichiah-ê
Lân-hiongchūán-niháuchhut--lâisòakūi-lo̍hphakA-sêng-pehêpēⁿchhn̂gchêng, tùichhiúikhan-teh, ba̍k-sáiti̍h-tâmA-sêng-pehêchhiú, kóngná-háu, chheh-khùi, kiòchi̍t-siaⁿA-pa,chūán-niháukoh-khahchhám-chheh. A-sêng-pehkínpehkhí-lâichētiàmbîn-chhn̂g-kîⁿ, kóng, Hō͘-sūsian-siⁿ, tàu-tícháiⁿ-iūⁿkiògóaán-ni?Hit-sîLân-hiongchiahchiông-thâukàu-bóetāi-lio̍kkóngchi̍t-piànhō͘A-sêng-pehthiaⁿ. A-sêng-pehkhui-siaⁿháu, tùián-ninn̄gêta-koaⁿ, sim-pūchiahsio-jīn. Tùián-niA-sêng-pehchiahliáu-káichit-êHō͘-sūLân-hiongêgín-nákiòSiú-gīêì-sù, kapliáu-káihit-êgín-náêbīn-hêng, thé-thài, siaⁿ-imkî-só͘-íēkapinkiáⁿChheng-chôaⁿsiāng-khóanêsó͘-í-jiân. Tùián-niA-sêng-pehsimhui-siônghoaⁿ-hí, chiūchiām-chiāmkohióng-kiāⁿ. jōa-kúchiūthè-īⁿ. Chit-chânsòachiâⁿ-chòeHoa-liânkàu-hōeêbí-tâm, chiū-sīLân-hiongêSiú-gī,iú-hàuêcheng-sîn. A-sêng-pehtùihit-sîkhíchiūsiūⁿkóngioa̍h-tehūan-ùi, ūbo̍k-tek, chiūkhoe-ho̍kkiān-khong. Phôe-êtàⁿ-átaⁿleh, chêngkoh-khahpiàⁿ-sèlâichòekang. Siú-gīkapA-kongsio-jīnliáu-āuchinhoaⁿ-hí, pí-chêngkoh-khahoa̍h-tāngjīn-chintha̍k-chheh, lōa-kúchiūpit-gia̍p. Pit-gia̍pliáuchiūkhìtha̍kSu-hōanha̍k-hāu. A-kongtàuthàn-chîⁿhō͘itha̍k. Siú-gīkapA-kongchòe-hóetiàm, kàukhìtha̍kSu-hōanha̍k-hāuchiahkhìha̍k-liâu. ji̍p-tīTâi-pakSu-hōan, hioh-joa̍htò--lâichiūsaⁿ-ê, ta-koaⁿ, sim-pū, kapsè-kiáⁿSiú-gī--èsaⁿ-êchinkhoài-lo̍k, Chúchiâⁿ-chòechi̍t-êêKi-tok-hòaka-têng. Saⁿ-tāi-lângchòe-hóetiàm, hit-êiú-hàuêsim-chêng, kám-siāChúêhoaⁿ-hímóa-móa, chhiong-móaintiong-kan. Nā-sīhó-kéng, put-chhekêchai-hōkohkàuinêtiong-kan.
蘭香按呢出來sòa跪落阿成伯tùi牽咧目屎滴澹阿成伯ná哮啜氣一聲阿爸按呢koh-khah慘慼阿成伯peh起來tiàm眠床墘護士先生到底怎樣按呢Hit時蘭香從頭到尾大略一遍hō͘阿成伯阿成伯開聲tùi按呢ta-koaⁿ新婦相認Tùi按呢阿成伯了解這個護士蘭香gín-ná守義意思kap了解hit-ê gín-ná面形體態聲音其所以kap in 清泉像款所以然Tùi按呢阿成伯非常歡喜漸漸koh勇健偌久退院這層sòa成做花蓮教會美談就是蘭香守義有孝精神阿成伯tùi hit時活teh安慰目的恢復健康皮鞋擔仔koh-khah拚勢守義kap阿公相認了後歡喜比前koh-khah活動認真讀冊偌久畢業畢業師範學校阿公趁錢hō͘守義kap阿公做伙tiàm師範學校學寮入tī台北師範歇熱倒來三個ta-koaⁿ新婦kap細囝守義è三個快樂成做一個基督化家庭三代人做伙tiàmhit-ê有孝心情感謝歡喜滿滿充滿in中間但是好景不測災禍kohin中間
回上一頁