首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
14.Bô ì-tiong ê kìⁿ-bīn.   14.無意中的見面。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
KàuHoa-liânêchiūkhìkàu-hōepài-hāubo̍k-su. TânBo̍k-sukapBo̍k-su-niûhui-siôngêchhin-chhiat, chi̍t-ēthiaⁿ-tio̍hiêchhám-kéng, cha̍p-huntông-chêngiêkéng-gū, chek-sîchioikūi-lo̍hlâikiûChúthòeikhui-lō͘. Hitàmlâuikàu-hōekeh-mî. Keh-ji̍tTânBo̍k-suthèikhìchhōethâu-lō͘. Kai-chài, bān-sūChúūi-tio̍hkèng-pàiIêlânglâian-pâi.
花蓮教會拜候牧師牧師kap牧師娘非常親切一下聽著慘境十分同情境遇即時跪落開路Hit教會隔暝隔日牧師chhōe頭路佳哉萬事為著敬拜安排
Si-phian25: 1kóng, Iâ-hô-hoaah, góaêsim-sîngióng-bōng, m̄-thanghō͘góakiàn-siàu. M̄-thanghō͘góaêtùi-te̍kin-ūiiâⁿgóalâikhoa-kháu. Kìⁿ-nāthèng-hāuêtek-khakkiàn-siàu.Chin-chiàⁿán-ni. Iâ-so͘Ki-tokchā-ji̍tkin-á-ji̍ttângchi̍t-iūⁿ, ti̍tkàutāi-tāi(Hi-pek-lâi13: 8).
詩篇251耶和華ah心神仰望m̄-thang hō͘見笑M̄-thāng hō͘對敵因為誇口見若聽候的確見笑真正按呢耶穌基督昨日今仔日一樣代代(希伯來138)
KohSi-phian56: 8kóng, Góaêliû-lo̍k, lóngkì-siàu; kiûchionggóaêba̍k-sáisiuêphê-lông; chekiámlóngêchhehmah?(,,,).
Koh詩篇568流落記數目屎皮囊mah()
Hiaⁿ-tīchí-mōe, chin-chiàⁿán-ni. Iâ-hô-hoaSiōng-tèIbatpàngsìnI, khòIêlângchòeêkiáⁿ. Ihoaⁿ-híhō͘lângchhōe-tio̍h, IbehchhunIêsèng-chhiúkhankìⁿ-nāsu-iàuIín-chhōaêlâng. CháIchhōaÍ-sek-lia̍tpeh-sìⁿkòeÂng-hái, hō͘lō͘chiâⁿ-chòeūlō͘; hō͘thangchia̍hpìⁿ-chòeūthangchia̍h. Iiúⁿ-chhīIêpeh-sìⁿ, ēngchúi, ēngbahhō͘inbóan-chiok, keng-kòechē-chēchhì-liān, hō͘inha̍k-si̍psìn-sim, khiam-pi, sūn-ho̍k, kàubóechiūchhōa in kàuKa-lâm. Chhin-chhiūⁿán-ni, Chúêsèng-chhiúkapkoan-sim, siông-siôngLân-hiongêténg-bīn. Chòekiaⁿchiū-sīlângēngkha-chiahǹgSiōng-tè, tì-kàuSiōng-tèkóng, Góabatkiòlín, línkì-jiânthiaⁿ-thàngóa, chiūlínkiûkiògóa, góathiaⁿ.
兄弟姊妹真正按呢耶和華上帝bat歡喜hō͘chhōe著beh聖手見若需要引chhōachhōa以色列百姓紅海hō͘成做hō͘thang變做thang養飼百姓hō͘ in滿足經過濟濟試煉hō͘ in學習信心謙卑順服chhoāin迦南親像按呢聖手kap關心常常蘭香頂面就是尻脊上帝致到上帝batlínlín既然聽趁lín
Chúín-chhōaTânBo̍k-suthèikhìBí-lûnlâithàm-mn̄glánkàu-hōesiatêpēⁿ-īⁿkhòaⁿūkhiàm-ôaná-bô? Chintú-hó, chinsu-iàuchi̍tūiūkeng-giām, jî-chhiáⁿjia̍t-simêchí-mōelâitam-tngsánhū-jîn-khoêhō͘-sūpan-tiúⁿ. Chek-sîchhiàⁿikhìhiaho̍k-bū. Pēⁿ-īⁿkhòaⁿiêláu-liān, jia̍t-simkhiân-sêng, kohtiong-liânêchí-mōe, chaiikoh, thangho̍k-būkhahpēⁿ-īⁿ, chiūhui-siôngêtiōng-iōngi.
引chhōa牧師美侖探問教會病院欠員抑無tú好需要經驗而且熱心姊妹擔當婦人科護士班長即時hia服務病院老練熱心虔誠koh中年姊妹kohthang服務病院非常重用
Sî-ji̍ttehchinkín, u̍tchi̍t-ēSiú-gīí-kengpit-gia̍pHoa-liânkok-bînha̍k-hāu, jî-chhiáⁿí-kengchìn-ji̍pHoa-liânSéng-li̍pChho͘-tiong, chinsêng-chektha̍kkàusaⁿliânlah.
時日tehu̍t一下守義已經畢業花蓮國民學校而且已經進入花蓮省立初中成績
Ūchi̍t-ji̍tTânbo̍k-suūchhōachi̍t-êhōan-chiálâipīⁿ-īⁿbehji̍p-īⁿ. Chit-êpīⁿ-lângchinkhó-lîn, kin-nî68hòe, sèⁿTân, miâA-sêng, chit-gia̍ptiamphê-ôe. Iko͘-khó͘thangi-óaêlāu-tōa-lâng. Inî-gōachêng, tùichi̍t-êtùiBí-koklâiêpò͘-tō-thôanlâiHoa-liânpò͘-tōêlâiji̍psìn-gióng--ê. Hit-sîikám-kaknî-lāulah, chiah-ni̍hpháiⁿ-miā, sè-kaniáuūsím-mi̍hthangǹg-bāng. Isiūⁿ-tio̍hiêchōe, kohit-sengkeng-kèkhó͘-chhám, só͘ǹg-bāngchīn-le̍kchai-pôeêkiáⁿ, kì-jiânsiū-tiàuchòeJi̍t-púnkunêthong-e̍k, kàu-taⁿthâu-béóacha̍p-chhit, cha̍p-pehlah, thâu-ásaⁿ, ūsiau-sit, taⁿcha̍p-gōasiau-sitlah. Só͘-íisè-kanchoa̍t-bāng, iêsimchinkan-khó͘, chinià-sè.
一日牧師chhōa一個患者病院beh入院這個病人可憐今年68阿成職業皮鞋孤苦thang依倚老大人年gōatùi一個tùi美國佈道團花蓮佈道信仰的Hit時感覺年老chiah-ni̍h歹命世間iáu甚物thang向望想著koh一生經過苦慘向望盡力栽培既然受調日本通譯到今頭尾十七十八頭仔消息十gōa消息所以世間絕望艱苦厭世
Hitlâithiaⁿtō-lítùiē-bīnchitsaⁿōelâiji̍p-sìn.
Hit道理tùi下面入信
1. In-ūiSiōng-tèchiongto̍k-siⁿêKiáⁿsiúⁿ-sùsè-kan, hō͘kìⁿ-nāsìnIêlângbōetîm-lûn, ōetit-tio̍héng-oa̍h; Ithiàⁿsè-kankàuán-ni(Iok-hān3:16).
1.因為上帝獨生賞賜世間hō͘見若沉淪得著永活世間按呢(約翰316)
Ithiaⁿbo̍k-sutha̍kkhíSiōng-tèêōe, ikám-kekkàulâuba̍k-sái. Isiūⁿkónggóachiahchiâⁿ-mi̍hêlâng, Siōng-tèêbīn-chêngmóa-móaêchōe-ok, Siōng-tètháiēthiàⁿgóakàuán-ni.
牧師上帝感激目屎chiah 成物上帝面前滿滿罪惡上帝thái按呢
2.Ikohthiaⁿkóng, Línkìⁿ-nātio̍h-bôataⁿtāng-tàⁿê, tio̍hchiū-kūngóa; góabehhō͘línan-hioh(Má-thài11:28).
2.kohLín見若著磨重擔就近beh hō͘ lín 安歇(馬太1128)
Ah! cheiit-sengkhó͘-chhámtiongsó͘batthiaⁿ-tio̍hêsiau-sit. Sè-kantó-ūiūhitlângōethòelângtaⁿtāng-tàⁿ, jî-chhiáⁿōehō͘lângtit-tio̍hpêng-anan-hiohah?
Ah一生苦慘bat聽著消息世間佗位hit重擔而且hō͘得著平安安歇ah
3.saⁿithiaⁿ-tio̍hkóng, Kohka-kījīntōe-chiūⁿchòelâng-kheh, chòechhut-gōaê. In-ūián-nikóngê, piáu-bêngintehchhōechi̍têchó͘-ke. Insiàu-liāmsó͘tùihiachhut-lâiêtōe, chiūūthangtò-khìêki-hōe. Chóng-sītaⁿinhim-bō͘koh-khahê, chiū-sīthiⁿ-ni̍hê. Só͘-íSiōng-tèchheng-chòeinêSiōng-tè, lia̍h-chòekiàn-siàu; in-ūií-kengthòeinpī-pānchi̍têsiâⁿ(Hi-pek-lâi11: 13).
3.聽著Koh家己地上人客出外因為按呢表明in teh chhōe祖家In數念tùi hia出來thang tò去機會總是in欣慕koh-khah就是天裡所以上帝稱做in上帝掠做見笑因為已經in備辦(希伯來1113)
A-sêng-pehthiaⁿ-tio̍hchiah-êSiōng-tèêōe, simtōakám-kek, ikám-kakipêng-sengsó͘tui-kiûêchiū-sīchiah-ê. Taⁿim̄-sīêkiáⁿlah, in-ūiSiōng-tèiêThiⁿ-pē. Kohisè-kanm̄-sīi-óalah, in-ūiChúbehthòeitaⁿtāng-tàⁿ. Kohim̄-sīkekhó-kuiêlōng-jî(). Ichaiiêchó͘-kethiⁿ-ni̍h, ií-kengūkui-sioklah(). Só͘-íiêjîn-senghut-jiântùio͘-àmlâuba̍k-sáiêsoaⁿ-kokchóan-ji̍pêng-kngSek-anêtōa-lō͘. Só͘-ítùihitkhí, ichiūlànglé-pàilâisiúlé-pài. Só͘-íiokpòaⁿchêng, chiūsiūchiap-la̍pji̍psèng-hōe. Nā-sīchinkhó-sioh, chiahsin-théput-chíkhahlám, put-chíkāula̍p-kha̍p. Só͘-íbo̍k-suchhōailâilánkàu-hōeêpēⁿ-īⁿji̍p-īⁿ.
阿成伯聽著chiah-ê上帝感激感覺平生追求就是chiah-êm̄是因為上帝天父Koh世間m̄是依倚因為beh重擔Kohm̄是可歸浪兒()祖家天裡已經歸宿()所以人生忽然tùi烏暗目屎山谷轉入榮光錫安大路所以hit禮拜禮拜所以接納聖會但是可惜chiah身體不止khah不止塌磕所以牧師chhōa教會病院入院
Ah! Siōng-tèêliap-líchin-chiàⁿò-biāuah! TngLân-hiongkohlâiHoa-liânê, kapkiáⁿchò-hóekiâⁿ, siūbo̍k-suàn-nāichò-hóebehkhìBí-lûn, behkhìKi-tok-kàupīⁿ-īⁿchiū-chit,tngikòeBí-lûnkiôêtong-sî, kiàn-kéngseng-chêng, siūⁿ-kìⁿiiok12chêng, hitSiú-gī-áiáupak-tó͘lāinn̄ggoe̍hgōaji̍tê, thiàuBí-lûnkiô. Kin-á-ji̍tchhōakiáⁿ11hòelâikòechit-êkiô, chin-chiàⁿkám-khàibû-liōng. kìm-titiân-lō͘kiâⁿiân-lō͘lâuba̍k-sái, chū-jiânbo̍k-sukiâⁿthâu-chêngchai-iáⁿ, kiáⁿSiú-gīkiâⁿSin-piⁿm̄-chaiì-sù.
Ah上帝攝理真正奧妙ah蘭香koh花蓮kap 做夥牧師案內做伙beh美侖beh基督教病院就職美侖當時見景生情想見12hit守義仔iáu 腹肚美侖今仔日chhōa11這個真正感慨無量禁得沿路沿路目屎自然牧師頭前知影守義身邊m̄知意思
Taⁿkin-á-ji̍tlâiHoa-liânba̍kchi̍t-ni̍h
Taⁿ今仔日花蓮
回上一頁