首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
11.Kî-si̍t tàu-tí sī cháiⁿ-iūⁿ?    11.其實到底是怎樣?
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Khahāⁿkòekiô-niûbehthiàulo̍h-khì, āu-bīnchi̍têkéng-chhatkhiâchū-chóan-chhiasûn-lôlâikàuhia, gôan-initùihn̄g-hn̄gí-kengthiaⁿ-kìⁿchitkak-sìūcha-bó͘lângtehkhàuêsiaⁿ, jî-chhiáⁿhit-êsiaⁿchinchhiⁿ-chhám, só͘-íichiahēsûntùichitpênglâi. Thiàulo̍hchhiabehigiúlehí-kengsiūⁿbān, khiútiâu, āu-bīnêsaⁿ-á-kigiú-phòali̍h8chinhn̄g, kiat-kio̍kiû-gôanpoa̍hlo̍hkhì. Gôan-lâichittiâukheháií-kengchinkīn, kohkhìchiū-sīhái-kîⁿ, chúibān, nā-sīsiong-tongchhim, kéng-chhatchūán-nitòeithiàulo̍h-khì, chi̍tLân-hiongūtîmlo̍h-khì, āu-lâikohphûkhí-lâi, kéng-chhattùithâu-changigiúleh, siû5, 6pō͘chiūpehchiūⁿhōaⁿ, igiúchiūⁿhōaⁿêseng-khutâmlok-lok, chia̍hkúi-nāchhùichúi; ka-chàihití-kengchinàm, , lângún-tàngētòekui-tīn. Itâm, kéng-chhattâm, nn̄gêseng-khulóngtâmlok-lok, chúnlo̍h-thng-kechi̍t-iūⁿ. Kéng-chhatchūán-nitòaikhìphài-chhut-só͘.
hāⁿ橋樑beh落去後面警察自轉車巡邏hia原因tùi遠遠已經聽見角勢查某teh而且hit-ê悽慘所以chiahtùipêngbeh 己經khiútiâu後面衫仔裾扭破結局猶原原來已經koh就是海墘但是相當警察按呢tòe落去蘭香落去後來koh起來警察tùi頭鬃56身軀漉漉幾若佳哉hit已經穩當tòe規陣警察身軀漉漉落湯雞一樣警察按呢派出所
Kéng-chhathó-ìkiòiêhū-jîn-lângchhut-lâichiapLân-hiongji̍p-khìōaⁿtaêsaⁿ-khò͘. Kéng-chhatkhìōaⁿsaⁿ, ōaⁿliáuchiahmn̄giūisím-mi̍hin-toaⁿbehthiàuchúichū-sat; Lân-hiongchiūchiông-thâukàu-bóetāi-lio̍kkónghō͘ithiaⁿ. Hitàm-sîê11tiámgōa, hit-êkéng-chhatchūán-nitòaLân-hiongkapkháu-kengchòe-hóekhìkéng-chhat-kio̍k. In-ūiphài-chhut-só͘tú-hóêsó͘-chāithangpó-hō͘, kàukéng-chhat-kio̍kí-kengchiâⁿpòaⁿ-mîlah, só͘-íliâm-piⁿsiat-hoathō͘itiàmhū-lúêhiu-khé-sek, hō͘ihiakehchi̍t, kè-ji̍tkoh-chàisiông-sèmn̄gkháu-keng, kio̍k-tiúⁿiok-sokbehthèitiau-cha. Kio̍k-tiúⁿhián-bêngcha̍p-hunêtông-chêng; ji̍tbehàmkéng-chhatthe̍hLân-hiongka-kīthǹgkhí-lâipha̍kêsaⁿ-khò͘lâihō͘ikohōaⁿtò-tńg, kohkeh-ji̍tkéng-chhat-kio̍k-tiúⁿchiūphàihit-êkiùiêkéng-chhatipó-hō͘, sàngitò-khìkàuSoaⁿ-pàkauinlāu-pē.
警察好意婦人人出來蘭香入去衫褲警察甚物因端beh自殺蘭香從頭到尾大略hō͘Hit暗時11hit-ê警察按呢蘭香kap口供做伙警察局因為派出所tú好所在thang保護警察局已經半暝所以liâm-piⁿ設法hō͘tiàm 婦女休憩室hō͘hia隔日koh再詳細口供局長約束beh調查局長顯明十分同情beh警察蘭香家己起來衫褲hō͘koh倒轉koh隔日警察局長hit-ê警察保護tò去山壩in老父
Chōe-okêkang-chîⁿchiū-sī. khòaⁿ, ūi-tio̍htham-lôanchi̍t-sîjio̍k-théchêng-io̍kêkhoài-lo̍k, lâitì-kàucheng-chhosiūthún-ta̍h, jiân-āuhō͘lânghiat-ka̍k, chitm̄-sīhiān-sîchiahū. khòaⁿkó͘-cháKū-ioksî-tāiTāi-pi̍têkiáⁿÀm-lûnké-pīⁿ, àiAp-sa-liôngêsió-moāiTha-mákhìkhòaⁿ--i, in-ūiitham-lôanTha-máêsúi, kiòTha-máthe̍hmi̍hkhìpīⁿ-chhn̂ghō͘ichia̍h, kàukèng-jiânikiông-ù(), phahlâ-sâm--i, āu-lâim̄-ti̍h--i, ngē-ngēikóaⁿchhut-khì(Sat-bó͘-jíⁿ13: 1). Àm-lûnkapTha-másiāngsiāngêhiaⁿ-moāi, siōng-chhiáⁿkáⁿán-nichòe, hô-hòngchittia̍pêlâng, (āu-lâiÀm-lûnhō͘Ap-sa-liôngthâi). Lú-sèngah! Líntio̍hkéng-séng, tio̍hchhiat-chhiatkì-sim, línchòesêng-siūêhong-bīn, lângthau-chia̍hkhìlah, chōeêchéng-chítiàmêchhân, gia̍t-thaiàm-kiat, hitbehán-chóaⁿliáu-khiok.
罪惡工錢就是為著貪戀一時肉體情慾快樂致到貞操thún踏然後hō͘hiat-ka̍kchitm̄是現時古早舊約時代Tāi-pi̍t暗倫假病押沙龍小妹他瑪看伊因為貪戀他瑪súi他瑪病床hō͘竟然強污()phah lâ-sâm伊後來m̄-ti̍h伊硬硬出去(撒母耳131)暗倫kap他瑪siāngsiāng兄妹尚且按呢何況chit tia̍p(後來暗倫hō͘押沙龍thâi)女性ahLín警醒切切記心lín承受方面偷食種子tiàm 孽胎暗結hitbeh按怎了卻
Kéng-chhatpó-hō͘Lân-hiongkàu-ūikau-hō͘inlāu-pē, mn̂g-kháuûichi̍t-tīnlâng, ūêkhó-lîn, ūêthí-chhiò, ūêbi̍h-chhùi, ūêphùi-nōa, ūêthèilâuba̍k-sái, ūêkóngeng-kai, ūêkóngtaⁿkhòaⁿbehán-chóaⁿ? Kéng-chhatlī-khuiliáu-āu, Lân-hoengchūán-nikūilo̍h-khì, inlāu-pēchhiáⁿlâikhòaⁿêlânglóngchhut-khì, thiaⁿmn̂gkoaiⁿkhí--lâi, khìgû-tiâugia̍hhitkipêng-sîtehbu̍têtîn-tiâulâi, khanthian-bûntùikha-chiah-phiaⁿsiāu3ē, lóngo͘-chhiⁿhàngkhí--lâi. Khìchi̍tēhui̍hhiám-áchhut--lâi, kóng, 3êchí-moāi-ásiāngchiâⁿ-mi̍h, chīnǹg, kin-á-ji̍tm̄-nāǹg-tit, sòapòe-ò͘pē-bókapSiōng-tèêmiâ; línkaplínlāu-búchèng-kengêlâng, tùikongchiūpàiSiōng-tè, chòetiúⁿ-ló, chūlínêpak-tó͘-lāichiūsìnChú, kin-á-ji̍tkáⁿchòechhutchitbīn-phôesiàchó͘-kongê. Nā-sīLân-hiongiau-kikohsit-tǹg, phun-phochhōeài-chêngêsiû-jîn(), thiàu-chúichū-sat, chhìkéng-chhat-kio̍kliû-tì() êchu-bī, siūkéng-chhatêhō͘-sàng, siūlângphùi-nōabi̍h-chhùi; kàuchialâiLân-hiongchin-chiàⁿsim, sinlóngià-siān, seng-khukohūsin, inlāu-pē3ētîn-tiâuētiâu, chū-tékūi-lehtehháu, siāu3ēchūán-niunlo̍h-khìtùithô͘-khalo̍h-khì. Ina-chéLân-engkóaⁿ-kínóa--lâi, tùia-paêchhiúilia̍h-leh; ina-pakhìchi̍tēchūán-nithetùipiah-ni̍hlo̍hkhì, thetiàmhiachhóan; tōa-chéLân-engti̍t-ti̍tkiòa-pam̄-káⁿ, thèinsió-moāikūiina-pa. Sió-moāiLân-jîkhòaⁿa-chéun-tótùithô͘-khalo̍hkhì, kínkhìina-ché, háua-ché, jî-āuLân-jîkhui-siaⁿháuA-pâ-ahm̄-káⁿàlah.Lân-hioh g ka-kīháum̄-káⁿ, pehkhí--lâiēngpê--êkàuina-paêbīn-chêngkohti̍t-ti̍tkiòm̄-káⁿ, kàuchiaichiahchhim-chhimthòng-kámiêchōeêthangkiaⁿ, chi̍tlāi-bīnchhiong-móathî-khàuêsiaⁿ, 3êkiáⁿlóngkūi-kūibīn-chêng. Éng-hokhiaⁿchhiú-nńgchhôe-ápàng-khì, siūⁿtio̍hiêhiân-chheChhiu-kùi-ahtī-teh, kiáⁿê, lāu-bóêchí-tōchiniàu-kín, 4hòeLân-hiongchiū, só͘-ítùicha-bó͘gín-náêkhan-kàūkhahchiu-chì. Put-tiput-kakÉng-hokhiaⁿsòakhui-siaⁿháuinhiân-chheChhiu-kùi-ahlâichá, ichòe, cha-po͘-lânghiáuléng-tō, chiahūkin-á-ji̍têchhiⁿ-chhám. Hit3êkiáⁿthiaⁿinlāu-pētehkhàuhiân-chhe, 3êsiūⁿtio̍hsí-khìêlāu-bú, siūⁿinkin-á-ji̍tchòeêkiáⁿêpháiⁿ-miā, tāi-kelóngkohkhui-siaⁿháu, chi̍tbīnkiòm̄-káⁿ, chi̍tbīnháupháiⁿ-miā, chi̍tbīnm̄-kamhō͘nî-lāuêa-pasiū-khìkàuán-ni. Háutitchinchhiⁿ-chhám, sulāi-bīnlâng. Hittú-gūtōa-hànkiáⁿ-sàitùichhân-ni̍htò-lâi, thiaⁿlāi-bīnháukàuán-ni, bo̍k-bêngkî-biāu, án-chóaⁿliânlāutiūⁿ-lângháu. Tùithiaⁿ-mn̂gsakkhui, tùichàu-kha-mn̂gngēsak-ji̍p-khì, chiahkhòaⁿtio̍hin4êpē-á-kiáⁿhiakhàuchòechi̍ttui. Ikhòaⁿtio̍htîn-tiâu, khòaⁿtio̍hinî-áLân-hiongchhēngphòaⁿ-saⁿji̍p--lâi, Bí-lûn-kiôténghō͘kéng-chhatgiútiâu, giúli̍h8-khìêsaⁿ, kohLân-hiongêbīnchinchhiⁿ, kohsán, chinpháiⁿkhòaⁿ, ikám-kakūiLân-hiongê, kóaⁿ-kínchhahintiūⁿ-lângkhìpâng-kengbîn-chhn̂gthe, tāi-kechiahháukhahsè-siaⁿ, hitàmtāi-kekhóachú, khóachia̍h. Chng-ni̍hêlâng, chi̍tchhùithôanchi̍tchi̍h, si̍t-chāichinkiàn-siàu. Lân-hiongtùitò--lâilóngm̄-káⁿchhut-lâikìⁿlâng. Taⁿchiachhiáⁿàn-hā.
警察保護蘭香到位交hō͘ in老父門口一陣可憐恥笑bi̍h嘴呸瀾目屎應該beh按怎警察離開了後蘭香按呢落去in老父出去起來牛tiâu gia̍h hit平時teh bu̍t藤條天門tùi尻脊骿siāu 3烏青hàng起來險仔出來3姊妹仔siāng成物今仔日m̄-nā 向得sòa pòe-ò͘父母kap上帝línkap lín老母正經tùi上帝長老lín腹肚內今仔日面皮祖公但是蘭香枵飢koh失頓奔波chhōe愛情仇人()跳水自殺警察局留置()滋味警察護送phùi瀾bi̍h嘴chia蘭香真正厭siān身軀kohin老父3藤條tiâu自底跪咧tehsiāu 3按呢un落去tùi土腳落去In阿姊蘭英趕緊倚來tùi阿爸掠咧in阿父按呢tùi壁裏tiàm hia大姊蘭英直直阿爸m̄敢in小妹in阿爸小妹蘭兒阿姊un倒tùi土腳in阿姊阿姊而後蘭兒開聲阿爸ah m̄敢à蘭香家己m̄敢peh起來爬êin阿父面前koh直直m̄敢chia深深痛感thang內面充滿啼哭3跪跪面前永福手軟chhôe仔放去賢妻秋桂ahtī-teh老母指導要緊蘭香所以tùi查某gín-ná牽教周至不知不覺永福sòa開聲in賢妻秋桂ah查甫人領導今仔日悽慘Hit 3in老父teh賢妻3死去老母in今仔日歹命大家koh開聲m̄敢歹命m̄甘hō͘年老阿爸受氣按呢淒慘內面Hittú遇大漢囝婿tùi田裡tò來內面按呢莫名其妙按怎丈人Tùi廳門sak tùi灶腳門sak入去in 4父仔囝hia藤條in姨仔蘭香穿破衫入來美崙僑hō͘警察tiâu裂去koh蘭香koh感覺蘭香趕緊in丈人房間眠床the大家細聲hit大家khóakhòa庄裡實在見笑蘭香tùi倒來m̄敢出來chia按下
TaⁿlâikóngChheng-chôaⁿtàu-tísím-mi̍hhòe? Chheng-chôaⁿkónginkiòchòeTânChìn-sêng,bô-iáⁿ; TânSêng, lânglóngkiòiA-sêng-peh. Khuiphôe-ê-tiàmkó͘-cháê, cháintiàmTâi-lâmkhuiHoa-bíphôe-ê-tiàmū-iáⁿ, taⁿlah. InTâi-lâmlâng, tháiēlâiHoa-liân, kóng--lâichiūōethâu-tn̂g. A-sêng-pehsiàu-liânchingâu khai, chia̍h-chiúhoah-kûn, pau-chhīcha-bó͘ta̍khāngto͘ē. Ta̍kêbêngchaihoah-kûnêsiaⁿhóng-hután-niChóng-khai”=10. Khoài-tâu”=9. Pat-sian”=8(Sianbô-lō͘). Chit-chhiâu”=7(Chhiâu-lâichhiâu-khì). Lak-lián”=6. Gō͘-gō͘”=5(Gō͘-tio̍h). Sí-sí”=4. Sám-sám”=3. Liáng-kô”=2. Tanchi̍t-kô”=1.khòaⁿchiah-êsiaⁿgōa-ni̍hêpháiⁿchhái-thâu, A-sêngchiū-sīchi̍têchiú-kúi. Tiàmchòeliu-bóe, jî-chhiáⁿkohkaplângpoa̍hbí-kiáu, Chheng-chôaⁿ8hòehit, châi-sánchiahchòechi̍t-ēkhì, chátùiPó-bí-lâu()chhōachi̍têtōa-sekgē-tòaⁿ, kiòchòeHoa-bí-hông() chhut--lâi, châi-sánchi̍tēphòa, lângbat--i, chòeiliu. Hoa-bí-hôngchūán-nicháulâiHoa-liân, lâióaki-lú-īⁿHí-siong-hông(). A-sêng-pehchūán-nipàngbó͘, pàngkiáⁿjiokkòe-lâiHoa-liân, só͘-íChheng-chôaⁿchiahēkóngiHoa-liânlâng. Inlāu-bóm̄-gōankòe--lâi, ka-kīchi̍têtiàmTâi-lâmkhanChheng-chôaⁿ, kâⁿkàuChheng-chôaⁿkok-bînha̍k-hāupit-gia̍p, hitliû-hêngkám-mō͘, inlāu-búūiliû-hêngkám-mō͘chiah. Tùián-niChheng-chôaⁿchiahkhìHoa-liânchhōeinlāu-pē. Hitinlāu-pēí-kengkohkhuiphôe-ê-tiàm. Ipêng-sîchingâu chhiùⁿ-khek, chūán-nilâióaHí-siong-hôngchiú-lâugē-tòaⁿchhiùⁿ-khek. Bô-lūnLâm-kóan, Pak-kóanlóngūsiong-tongêgián-kiù. Chheng-chôaⁿinlāu-pēūhō͘ikhìtha̍kSiong-gia̍p.
清泉到底甚麼清泉in進成無影阿成伯皮鞋店古早in tiàm台南華美皮鞋店有影In台南thái花蓮講來頭長阿成伯少年食酒喝拳包飼查某喝拳彷彿按呢總開10快tâu9(快倒)八仙8(無路)七chhiâu7 (Chhiâu來chhiâu去)落lián6Gō͘-gō͘5(誤著)死死4Sám-sám3倆個2一個1chiah-êgōa-ni̍h彩頭阿成就是酒鬼溜尾而且koh kap米kiáu清泉8hit財產一下tùi寶美樓()大色藝旦花美紅()出來財產bat伊花美紅按呢花蓮妓女院喜相逢()阿成伯按呢jiok過來花蓮所以清泉花蓮In老母m̄願過來家己tiàm台南清泉kâⁿ清泉國民學校畢業hit流行感冒in老母流行感冒Tùi按呢清泉花蓮chhōe in老父Hitin老父已經koh皮鞋店平時唱曲按呢喜相逢酒樓藝旦唱曲無論南管北管相當研究清泉in老父hō͘商業
TngLân-hiongkhìchhōehit, A-sêng-pehí-kengnî-lāulah, siaⁿthangkohkhek, hong-liûlah. Taⁿtaⁿchi̍t-tàⁿphôe-êtàⁿ-átehpó͘phôe-ê, koh-chàipéngkū-gia̍p, put-sîchhī-tiûⁿpiⁿ, hán-titsóa-ūi, chá-khísî-áòaⁿ-òaⁿchiahchhut--lâi, ē-po͘sî-áchá-cháchiūtò-khì. Só͘-íLân-hiongchū-jiânchhōe-bô.
蘭香chhōe hit阿成伯已經年老thang koh風流一擔皮鞋擔仔teh皮鞋koh再péng舊業不時市場罕得徙位早起時仔晏晏chiah出來下晡時仔早早tò去所以蘭香自然chhōe無
KohkóngkàuChheng-chôaⁿkin-púnbattiàmHoa-liân, in-ūiilóngtiàmTâi-pakêchè-io̍hkong-si. Hit-êchū-chíLân-hiongm̄-chai, in-ūiiLân-hiongkóng. hiaūchintōaêlí-iûleh, Lân-hionggām-bīn, hō͘lângkhàmàng-lāi.
Koh清泉根本bat tiàm花蓮因為tiàm台北製藥公司Hit-ê住址蘭香m̄知因為蘭香hia理由蘭香gām面hō͘khàm 甕內
12.Siuⁿbānlah(Lâiputki̍pliáu).
12.()
Án-chóaⁿkóngLân-hionghō͘lângkhàmtiàmànglāi. Án-chóaⁿChheng-chôaⁿphòa-pīⁿ, kong-siēbehichhuthùitī-liâu, nn̄glé-pàichiūētitchhut-īⁿ, án-chóaⁿōankàusaⁿlé-pài, kong-sike-ōe. Gôan-inchia, chiū-sīikong-sikeng-líêbī-lâiêkiáⁿ-sài, chūcháchiūí-kengtèng-hunlah. Nā-sīán-nitháiēkapLân-hionghiahchhin-jia̍t. Hechhái-hoe-phang(). Bi̍t-phangtehchhái-hoe, chi̍t-lúihoekòechi̍t-lúihoeêchhiú-tōaⁿ, bi̍t-phangūibehchháihoeêbi̍t, ta̍kpáiito͘kaphoechinchhin-bi̍t, m̄-kóanseⁿ-sí, hāmsinkapmiāti̍t-ti̍ttùihoe-simchǹglo̍h-khì, siohikaphoesaⁿ-chimêchhin-bi̍t. Bi̍tchháiliáuēkohlâiá-bē? lah, hiat-ka̍k--lí, liânoa̍t-thâuto͘, chòeikhì, thí-si̍tpoehō͘jiok.
按怎蘭香hō͘tiàm按怎清泉破病公司beh 治療禮拜出院按怎禮拜公司加話原因chia就是公司經理未來囝婿已經訂婚若是按呢tháikap蘭香hiah親熱He採花蜂()蜜蜂teh採花一蕊一蕊手段蜜蜂behkap親密m̄管生死hāmkap直直tùi花心落去kap相chim親蜜koh仔bēhiat-ka̍k你越頭thí翼hō͘jiok
Chheng-chôaⁿsim-téū-iáⁿtehàiLân-hiongleh. Isó͘phèng-tiāⁿêbī-hun-chhesui-jiânLân-hiongêsúi, m̄-kúūchâi, , le̍k; ikong-siêtē-ūikhòinbī-lâiêtiūⁿ-lângê, inbó͘êāu-thâuiêāu-piah-soaⁿ. Iūkhòaⁿ-tio̍hsoaⁿ-lāiêchhoan-ko͘(). Chháu-tēko͘-niûsui-jiântha̍k-kòechho͘-tiong, pēⁿ-īⁿhiah, ūsán-pô, hō͘-sūêchu-keh. Nā-sīchūsìnChú, pàiSiōng-tè, lóngkappàiSiōng-tèêlângkau-pôechhut-ji̍p, sêng-si̍t, oan-khiau, ti̍t-ti̍t, ta̍khāngkhoàisìn--lâng. Chheng-chôaⁿêchhùisukòasiangêchi̍h, siàntitLân-hionghī-áphak-phak. Kohín-iúlú-sekêláu-chhiú, Lân-hiongchi̍tchiahtōa-ti, kúi-kù-áōeingiau, kúi-hāng-ámi̍hchòebí-khngisoahlo̍h-khì, chiūtòelângti̍t-ti̍tkiâⁿ.
清泉心底有影teh蘭香聘定未婚妻雖然蘭香súim̄-kū公司地位in未來丈人in後頭後壁山看著山內村姑()草地姑娘雖然讀過初中病院hiah產婆護士資格但是上帝kap上帝交陪出入誠實彎曲直直信人清泉蘭香耳仔phak-phakKoh引誘女色老手蘭香大豬幾句仔ngiau幾項仔米糠落去tòe直直
Án-chóaⁿthangkaplângiok-soksiong-hōe, án-chóaⁿthangkaplâm-sèngchēsio-kheh, thâu-khaklâm-sèngêheng-chêng. Kohthangtòelângkhìlú-siā, káⁿtòelângpehkàu4lâu, kohkhuipâng-keng, chí-ūnn̄gê, mn̂gkhí-lâi, só-sîtiàmcha-po͘-lângêtē-á. Kohkhìhitchhutēchhòngsím-mi̍h? khòaⁿhóekhahbêng. Kai, chin-chiàⁿkai. Kàuhiabehcháulō͘lah. M̄-sī, kàuhitchūnsiūⁿbehcháulah, hitêsimchhi-bêchùi-chiúêchōng-thài, simbâng--khìlah. Chūthâui-īⁿê, àm-sîm̄-sītio̍hilûn-tio̍htong-ti̍t, chiūeng-kaikhìkò͘i, behkhìeng-kaichiophōaⁿ. Chin-chiàⁿhō͘kúi, chúi-kúitehkiòPái-sūichiū-sīán-ni.
按怎thang kap約束相會按怎thang kap男性相kheh頭殼男性胸前Koh thang tòe旅社tòepeh4koh房間只有起來鎖匙tiàm查甫人袋仔Kohhit甚物真正hia behM̄是hitbehhit癡迷醉酒狀態茫去醫院暗時m̄是輪著當值應該beh應該真正hō͘水鬼teh跛遂就是按呢
Chin-chiàⁿhō͘-hóesiuⁿbānlah. Chheng-chôaⁿchhut-īⁿlōa-kú, chiūkapkeng-líêcha-bó͘-kiáⁿkiat-hun. Pòaⁿchio-chhōa, in-ūisin-niûhitpêngêsió-tīiáuchinsè-hàn, só͘-íphínhō͘inchio, kàusió-tītōa-hànchiahchhut-khì, só͘-íit-chhèêkiat-hun-hùilóngintiūⁿ-lângchi-lí, chin-chiàⁿtitchhe-ka-châiêhó-ūn-jî. Chhámêchí-ūpe̍hhō͘lângchau-that, lé-chóa, chhù-lúpó-kùiêsèⁿ-miāhō͘lângthiahphòakohhō͘lânghiat-ka̍k, gia̍t-thaikohàm-kiat, chhàu-chiānêkū-hòe, chòepò͘ta̍t-chîⁿ, chòesaⁿm̄-ta̍tchîⁿ. Taⁿbehán-chóaⁿ?
真正後悔清泉出院偌久kap經理查某囝結婚招娶因為新娘hit pêng小弟iáu 細漢所以hō͘ in小弟大漢出去所以一切結婚費in丈人支理真正妻家財好運兒只有hō͘蹧踢lé-chóa處女寶貴性命hō͘koh hō͘hiat-ka̍k孽胎koh暗結臭賤舊貨值錢m̄值beh按怎
Kan-taChheng-chôaⁿtehsóng-khoài, tehtitchhe-ka-châi. Nā-sīkéng, Chheng-chôaⁿkiat-hunlōa-kú, TiongJi̍tLô͘-kau-kiôsū-piànhoat-seng, keh-nîê4goe̍hchhe5, Chheng-chôaⁿêâng-toaⁿ-ákàulah. Chiū-sīsiūJi̍t-púnchèng-húêLio̍k-kun-séngtiàuikhìchòethong-e̍k. Tāi-sengkhìHôa-pak, tong-sîkónghō-chòePakChi, āu-lâitòekunti̍t-ti̍tchóan-chiànkàuHôa-lâm. TngSè-kài2hôetāi-chiànliân-hoatê, chiūchóan-chiànkhìLū-sòng. Khí-thâuMa-ni-lah, āu-lâibatkàuPhek-iâu, hitJi̍t-kunliân-chiànliân-sèng, tùijī-téng-pengti̍t-ti̍tseng, sengkàuchún-ùi. Sè-thâuchin, chhēngkun-chonghipsiōngkiàtò-lâihō͘inbó͘. Ba̍k-chi̍t-ni̍h
干單清泉teh爽快teh妻家財但是清泉結婚偌久蘆溝橋事變發生隔年45清泉紅單仔就是日本政府陸軍省調通譯代先華北當時號做後來tòe直直轉戰華南世界2大戰連發轉戰呂宋起頭馬尼拉後來bat碧瑤hit日軍連戰連勝tùi二等兵直直准尉勢頭穿軍裝tò來hō͘ in
Tong-sîJi̍t-púnchòechiàn-sèng-kunêkun-kísi̍t-chāichinkiàn-siàu, tò-chhùchhí-tīlêng-jio̍klângêhū-lú. Chóng-sīm̄-biánsiūⁿiêhū-jîn-lângchhù-ni̍hchoa̍t-tùiêcheng-chiat. Kiat-hunchi̍t, iáu-bōekhiohgín-ná, tngchheng-chhun, sè-sio̍ksìntō-líêka-têng, Tâi-pakchhia-hôaêsó͘-chāi, siūⁿikiámētiām-tiāmlâichiúkhang-pâng. Só͘-íithaukiâⁿiêlō͘.
當時日本戰勝軍軍紀實在見笑到處chhí-tī凌辱婦女總是m̄免婦人人厝裡絕對貞節結婚猶未gín-ná青春世俗道理家庭台北奢華所在恬恬空房所以
Kàuchiàn-chengêhō͘-pòaⁿ, hut-jiânChheng-chôaⁿêsiau-sitchūán-nitn̄g-khìlah, m̄-sītn̄gtiap-á-kú, éng-óanêtn̄g-khì. Tùisiau-sittn̄g-khìliáu-āu, kohhiahtńg-lâi, put-tiput-kakChheng-chôaⁿêhū-jîn-lângtòelângkhìlah. Inseⁿ-pēkhòaⁿ-phòa, chhap, pànghō͘incha-bó͘-kiáⁿchū-iû. Taⁿchiachhiáⁿàn-hā. Khahiàu-kínlánkohlâisiūⁿLân-hiongê.
戰爭後半忽然清泉消息按呢斷去m̄是tiap-á久永遠斷去消息斷去了後koh hiah轉來不知不覺清泉婦人人tòeIn生父看破chhaphō͘ in查某囝自由chia按下要緊koh蘭香
回上一頁