首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
10.Ài Khàu Bô Ba̍k-sái.    10.愛哭無目屎。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chin-chiàⁿàikhàuba̍k-sái, simná-chúnbehpiak-li̍h8êkan-khó͘, hīnbē-titchek-sîchhah-si̍tpoekàuài-jînêsin-piⁿ. Pêng-sîbatkhìkàutang-pō͘, chūta̍h-chhutpīⁿ-īⁿêkhakíncháukàuchhia-chām, khìchi̍ttiuⁿkhoài-chhia-phiò, kàuTâi-pakto͘í-kengkòe-tàuāulah. TùihiakohchóanchhiakàuSo͘-ò͘. lō͘-tiongūKu-soaⁿêkéng-tì, iân-lō͘chinsúi, se̍k-iôngchiòhái-bīn, hông-hunkui-phângêhî-chûnêbí-kéng, tùiilóngì-gīlah. Simcha̍tthóng-thóng, siông-siôngthaulâuba̍k-sái. KàuSo͘-ò͘í-kengàmlah, So͘-Hoakong-lō͘êkhì-chhiaí-kengkòesî-kan, tio̍htán-hāubîn-áchá-khíchiahūkohhoat-chhia. Taⁿbehcháiⁿ-iūⁿ, ka-kīchi̍têcha-bó͘gín-ná-lângbatpòaⁿêlâng, chinchhiⁿ-so͘, batchhut-gōachiahhn̄g. siūⁿbehkhìhiohlú-siā, siūⁿtio̍hnn̄g-goe̍hgōaji̍tchêngTâi-tiongKa-pinlú-siāê. Jī-hō-pângêkhóan-sit, ná-chúnba̍k-chênghiān-hiān, siūⁿliáuput-kaksimkohpho̍k-pho̍k-chhéngchinkiaⁿ. Só͘-ím-káⁿsiūⁿbehkhìhiohlú-siā, kiâⁿlâikiâⁿkhìchinià-siān, āu-lâikhìchhia-chāmchē. Chēkàuchinàm, ka-kīchi̍têkiaⁿ, chem̄-sīpān-hoat. Āu-lâiūchi̍têkéng-chhatlâi, chiahpài-thokichhōaikhìpài-tn̂gkeh-mî.
真正目屎若準beh爆裂艱苦bē得即時插翼愛人身邊平時bat東部踏出病院車站快車票台北已經過晝tùi hia koh蘇澳路中龜山景緻沿路súi夕陽海面黃昏歸帆漁船美景tùi 意義捅捅常常目屎蘇澳已經蘇花公路汽車已經時間等候明仔早起koh發車beh怎樣家己查某gín-ná人bat生疏bat出外chiahbeh旅社兩月台中嘉賓旅社二號房款式若準目前現現不覺koh 噗噗筅所以m̄敢beh旅社厭僐後來車站家己chem̄是辦法後來警察拜託chhōa拜堂隔暝
Kehchá-khíkhòachia̍h-pn̄g, chiūkhìchhia-chām, bo̍k-su-niûlâuichia̍h-pn̄g, ihui-siôngêkheh-khì, āu-lâichhia-thâumī-pauchí-ki, chūchhut-mn̂gkàuchá-khíchiahchia̍h. Āu-lâichēchhia. So͘-Hoakong-lō͘êchhia, sui-jiânkhì-chhia(chū-tōng-chhia) iáu-kúhóe-chhia, khiohkuipangchiahhoat, ū-sîchi̍tpang7, 8tâichhia, chi̍ttâichēiok50lâng. In-ūilō͘e̍h, chi̍tbīnsoaⁿ, chi̍tbīnhái, háiThài-pêng-iûⁿ, hit-êkéng-tìhui-siôngsúi. Te̍k-pia̍tlō͘-tiongūkeng-kòeChheng-chúitōan-gâi(清水斷崖), ū-sîhái-bīntà-būūkhēng, chhiaóan-jiâncháuhûn-būêkhēng-téng, chin-chiàⁿūÚ-hòateng-sian()êkám-khài. Ná-chúnhoat-si̍tpoechiūⁿthiⁿêchhù-bī. Sui-jiânchiahsúiêkéng-tì, Lân-hionglóngkám-kak. Chin-chiàⁿsimcha̍t-cha̍t, chí-ūChheng-chôaⁿêbīn-iáⁿ, kapJī-hō-pângêchêng-hêng. Lôan-ài, lōan-ài(,) tàu-títiⁿ, á-sīkhó͘ah? Siông-siôngthe̍hchhiú-kin-ákhílâithauchhitba̍k-sái. Pēⁿ-īⁿsî-chitkhì, it-simbehchhōechêng-jîn, kàuhitmńg-po͘chiahkàuHoa-liân. Hitē-tàuchia̍h, m̄-chaiiau. Lo̍h-chhiachek-sîkiòsaⁿ-lián-chhialâichē, chhiáⁿiithoakhìTiong-chèng-lō͘35. Kàu-ūilo̍h-chhia, taⁿ-thâuchi̍tēkhòaⁿ, m̄-sīphôe-êtiàm, sé-saⁿ-átiàm. Tio̍hchi̍tkiaⁿthoa-chhia--êkóng, kiámthoatio̍hūi? Ikóngchhò. Chiūlo̍hkhìmn̄ghitkengsé-saⁿ-átiàmêláu-pánkóng, Línchiakiámm̄-sīTiong-chèng-lō͘35?.Kiámm̄-sīHoa-bíphôe-êtiàm?M̄-sī., línchiakiámūHoa-bíphôe-êtiàm?.Lân-hiongsòagāng-gāng, ná-chúnhō͘tiāntiān--tio̍hchi̍t-iūⁿ, tiām-tiāmkhiātithó-kú, chiahkohmn̄gkóng, Línchiaūchi̍têkiò-chòeTânChìn-sêngá-bô?Hitêlângìnkóng, .inkiáⁿkiò-chòeTânChheng-chôaⁿlínbatthiaⁿ-kìⁿ--bô?bat.Kàu-chialâiLân-hiongkhalóngnńgchi̍tkoe̍hlah. Khòaⁿlâikàuchiahhn̄g, batpòaⁿ-êlâng, tē-hng, lâng-bīnlóngchhiⁿ-so͘, chaiôan-chôanhō͘Chheng-chôaⁿphiàn-khìlah. Chin-chiàⁿàitn̄g-khùi. Khòaⁿchi̍têlângchòe, pēⁿ-īⁿsó͘tùi-tiōngêhō͘-sūpan-tiúⁿ, Ki-tok-kàuka-têngêlú-chú. Lâithiaⁿchit-êio̍h-ácháukang-ô͘êlângêchhùi. thàm-thiaⁿ, mn̄gpē-bó, iáu-ū. kî-tó, kan-taⁿthiaⁿtiⁿ-bi̍têōe, ná-chúnho͘-sînchí-ūkhòaⁿtio̍hthn̂g, m̄-chaikóngkiâⁿ-ji̍pho͘-sîn-tngêlāi-bīn, ēcháutitchhut--lâi.
早起khòa食飯車站牧師娘食飯非常客氣後來車頭麵包止飢出門早起後來蘇花公路雖然汽車(自動車)iáu-kú 火車有時7850因為太平洋hit-ê景緻非常súi特別路中經過清水斷崖(Chheng-chúi tōan-gâi)有時海面罩霧宛然雲霧虹頂真正羽化登仙()感慨若準發翼趣味雖然chiah súi景緻蘭香感覺真正cha̍t-cha̍t只有清泉面影kap二號房情形戀愛亂愛(, )到底抑是ah常常手巾仔目屎病院辭職一心beh chhōe情人hit 晚晡花蓮Hit下晝m̄知落車即時三輪車中正路35到位落車擔頭m̄是皮鞋洗衫仔拖車ê hit洗衫仔老板Lín chiam̄是中正路35m̄是華美皮鞋M̄是lín chia華美皮鞋蘭香sòa gāng-gāng若準hō͘電著一樣恬恬khiā好久kohLín chia叫做進成抑無Hit-êin 叫做清泉lín bat聽見無bat到chia蘭香koe̍h chiahbat半個地方人面生疏完全hō͘清泉騙去真正斷氣病院對重護士班長基督教家庭女子這個藥仔江湖探聽父母iáu有祈禱干單甜蜜若準胡蠅只有m̄知行入胡蠅當內面出來
Mn̄glóng, chinkiàn-siàu, khì, kiaⁿ, sit-bāng, bān-kámkau-chi̍p. Chin-chiàⁿàikhàuba̍k-sái. Ba̍k-sáilóngkianlo̍h-khì, ba̍k-kho͘âng-âng, chūán-nipháiⁿ-sè, pháiⁿ-sè, bīnkínoa̍tpiⁿ-ákiâⁿlī-khuihit-kengsé-saⁿ-átiàm. Hit-sîji̍tiáukng-kng, kam-gōan, siáucha-bó͘leh, ēngkiâⁿ--ê, chhiúkōaⁿchi̍t-sut-átán-lō͘, behhō͘bī-lâiêta-koaⁿ, kōaⁿtehtōng-tōng-hìⁿ, cháu-piànHoa-liân-chhībehjīn-chinichhōekhòaⁿūHoa-bíphôe-êtiàmá-bô, khah-chhōeto͘chhōe. Chhōekàuàm, nn̄g-kikhangēkhok-khok, kha-télóngphòng-phā. Ūkúi-nāpáikiâⁿtùipài-tn̂gchêngkòe, nā-sīkàuchiahitióng-khìthangji̍p-khìmn̄gbo̍k-su. Kàuchiasin-thésim-sînlóngchinià-siānlah. Chūán-nithoatîm-tāngêkha, bān-bānǹgpak-pêngêtōa-lō͘bóngkiâⁿ. chálah, tùihiakohkhìchiū-sīBí-lûn. KàuBí-lûnkiô-téng()chētiàmhiaháuchi̍tkhùn. Hut-jiânsiūⁿkhíchá-ji̍tkam-tiⁿêbí-kéng, Chheng-chôaⁿsó͘batchhiùⁿhō͘ithiaⁿêliû-hêngkoa.
見笑失望萬感交集真正目屎目屎落去目箍紅紅按呢歹勢歹勢邊仔離開hit間洗衫仔Hit時iáu光光甘願查某行êkōaⁿ一屑仔等路beh hō͘未來ta-koaⁿkōaⁿ teh tōng-tōng-hìⁿ走遍花蓮市beh認真chhōe華美皮鞋抑無較chhōe chhōeChhōe兩支khok-khok腳底phòng-phā幾若tùi拜堂但是chiahit勇氣thang入去牧師chia身體心神厭siān 按呢沈重慢慢北pêng大路tùi hia koh就是美侖美侖橋頂()tiàm hia忽然早日甘甜美景清泉bathō͘流行
Hianêbīn-phèkhí--lâi.
面帕起來
1.Chhiáⁿhianêbīn-phèkhí--lâi, Hō͘góakhòaⁿêba̍k-bâi, êba̍k-bâikohtn̂gah! Ná-chúnchhiūténghit-êsin-goe̍h.
1.面帕起來Hō͘目眉目眉kohah若準hit-ê新月
() Góaêba̍k-bâikohtn̂gah! Chin-chiàⁿná-chúnchhiūténgsin-goe̍h.
()目眉kohah真正若準新月
2.Chhiáⁿhianêbīn-phèkhí--lâi, Hō͘góakhòaⁿêba̍k-chiu, êba̍k-chiukohkimah! Ná-chúnchin-chuêhiah-ni̍hsúi!
2.面帕起來Hō͘目珠目珠kohah若準珍珠hiah-ni̍h súi
() Góaêba̍k-chiukohkimah! Chin-chiàⁿchhin-chhiūⁿchin-chuhiah-ni̍hsúi.
()目珠kohah真正親像珍珠hiah-ni̍h súi
3.Chhiáⁿhianêbīn-phèkhí--lâi, Hō͘góakhòaⁿêchhùi-tûn, êchhùiângkohsè-êah! Ná-chúngō͘-goe̍hêsióeng-thô().
3.面帕起來hō͘嘴唇koh細的ah若準五月櫻桃()
() Góaêchhùiângkohsè-êah! Chin-chiàⁿgō͘-goe̍hêsióeng-thô.
()koh細的ah真正五月櫻桃
4.Chhiáⁿhianêbīn-phèkhí--lâi, Hō͘góakhòaⁿêbīn-māu, êbīnânghúnkohîⁿah! Ná-chúnângpîn-kókàuchhiu-thiⁿ.
4.面帕起來Hō͘面貌kohah若準蘋果秋天
() Góaêbīnânghúnkohîⁿah! Chin-chiàⁿpîn-kókàuchhiu-thiⁿ.
()kohah真正蘋果秋天
Siūⁿkàuchia, hóng-huthitmńg-po͘Tâi-tiongkong-hn̂gkohkiâⁿkàuChúi-gôan-tē, āu-lâichēchúi-thahêē-bīnchháu-po͘-áténg, lâm-hongbî-bî-áchhoe--lâi, thâu-mn̂gsió-khóasàm-sàmbīn-ni̍htín-tānghit, Chheng-chôaⁿchhiùⁿchittiâukoa, hit-êsiaⁿ-liōngêsúi, thiám-mīêkhóan-sit, chitlóngchiâⁿ-chòechiù-chó͘, chhim-ianMô͘-kúiêkiòsiaⁿ. Hitchhiùⁿliáuchittiâukoa, nn̄gêchēsiokheh, Lân-hiongphēng-óaChheng-chôaⁿêheng-chêng, taⁿthâu, niàu-khíba̍k-chiukhòaⁿChheng-chôaⁿ, bīnbún-chhiò. Chheng-chôaⁿēngchiàⁿ-chhiúkhin-khinbongiêthâu-chang, thèichéng-lísûilo̍h-lâibīn-ni̍hêthâu-mn̂g, ikóng, Góasó͘thiàⁿ--ê, lántī-chiakóng-ōelī-piān, bān-ithō͘se̍k-sāilângkhòaⁿ-tio̍hchinpháiⁿ-sè, lánkohlâi-khì.Kóngliáuikhí--lâi, khaniêchhiúnn̄glângsaⁿ-pâichò-hóekiâⁿ, ti̍t-ti̍tkàuKa-pinlú-siā4lâuthâu-téng2pâng. Ah! Chōe-okah! Chhiong-móaù-òe, khi-phiàn, kan-hiám, ká-mō͘, gūi-siān, khang-hi, o͘-àmêsè-kài. tó-ūiūthiàⁿ, tó-ūiūsêng-si̍t? lângá-sīkúiah? Thangchiù-chó͘êJī-hōpâng, thangkiaⁿ-hiâⁿêsè-kan. Í-kengūsin-īnnn̄ggoe̍hgōa-ji̍tlah. Cháu-tâulō͘, kiámiáuūbīnthangtò-khìkìⁿtông-sū, kiámūbīnthangtò-khìkónghō͘lāu-pēthiaⁿ. Pak-tó͘chi̍t-ji̍tchi̍t-ji̍ttōa-ê. Seng-khu-piⁿchinliōng-siōngêchîⁿ, siūⁿliáukohkhuisiaⁿháuchi̍tkhùn. Lâikàuchiabān-sūsoahlah. Kin-túkohoa̍hlo̍h-khìsim-sek, chiūkhiā--khí-lâi, chhekchi̍têsè-bīn, siūⁿbehthiàutùiBí-lûnkiô-ēlo̍h-khì. Tú-túhāⁿchi̍tkhakòekiô-niûhitpêng............
chia彷彿hit晚晡台中公園koh水源地後來水塔下面草埔仔南風微微仔吹來頭毛小可散散面裡振動hit清泉hit-ê聲量súi諂媚款式成做咒詛深淵魔鬼Hitkheh蘭香phēng倚清泉胸前niàu起目珠清泉吻笑清泉正手輕輕頭鬃整理落來面裡頭毛疼êtī-chia講話利便萬一hō͘熟似看著歹勢koh來去起來相排做伙直直嘉賓旅社4頭等2Ah罪惡ah充滿污穢欺騙奸險假冒偽善空虛烏暗世界佗位佗位誠實抑是ahThang咒詛二號thang驚惶世間已經身孕外日走投iáuthang tò去同事thang tò去hō͘老父腹肚一日一日大的身軀邊量剩kohchia萬事soah 均都koh落去心適khiā--起來勢面behtùi美侖橋下落去Tú-tú hāⁿ橋樑hit pêng....
回上一頁