首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
9.Ka-pin lú-siā jī-hō pâng.   9.嘉賓旅社二號房。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chheng-chôaⁿbehthè-īⁿêchêngchi̍t-ji̍têē-po͘, hit-ji̍ttú-túLân-hiongêhioh-khùn-ji̍t, nn̄g-lângchiūsaⁿiokkàuTâi-tiongkong-hn̂gthit-thô. Tāi-kegiám-jiânhu-hūêchhin-bi̍t, kong-hn̂gchētiap-á-kú, āu-lâikhìchúi-gôan-tē, jî-āuChheng-chôaⁿchiūikóng, tī-chiakóng-ōelī-piān, bān-ithō͘se̍k-sāilângtú-tio̍hchinpháiⁿ-sè, chiūchhōaikàuKa-pinlí-siākhuichi̍t-kengpâng-keng, sì-lâuthâu-téngêjī-hōpâng. Lân-hoengit-sengbatlâikàuchitsó͘-chāi, lāi-bīnūiûⁿ-sekêbîn-chhn̂g, i-tû, toh, í, tiān-teng, chúi-tō, sé-bīnêsó͘-chāi, sio-chúiléng-chúilóngū, chin-chiàⁿsù-sīèngūchīnūêsiat-pī. Sī-èng-sengàn-nāiinkàupâng-kengchiongsó-sîkauChheng-chôaⁿ, Chheng-chôaⁿchhiáⁿLân-hiongí-ni̍hchē, chiūchiongmn̂gkhí--lâi, só-sîtiàmkhò͘-tē-á. Hit-sîLân-hiongêsimūtām-po̍hkiaⁿ, m̄-kúchi̍t-bīnhoòⁿ-kî, kiàn-siàu, hoaⁿ-hí. Hit-sîChheng-chôaⁿikónginlāu-pēHoa-liân-chhīkhuiphôe-êtiàm, kóng-khíchē-chēbī-lâisúiêkéng-hónghō͘Lân-hiongthiaⁿ. Lân-hiongthiaⁿkàuchhin-chhiūⁿji̍plí-sióngêhòan-siónghiong(). Āu-lâihiachiūkónglánêthiàⁿkì-jiânkàuchiachiūtio̍hsi̍t-hiān. Khí-thâuLân-hiongbehthàikáⁿán-nichò, chóng-sīMô͘-kúiêto̍k-kèchiah-ni̍htiⁿ, chiah-ni̍hphang. Hàiⁿ-ah! Pē-bóêhoan-hù, kàu-hōeêchai-pôe, Sèng-kengêkà-sī, kiámbē-thangbán-hôe? Khó-siohlí-sèngsìn-giónglónghun-bê, kèng-jiânpoa̍h-lo̍hMô͘-kúiêhām-kheⁿ, sòakiàn-siàusit-sin.
清泉beh退院一日下晡hit日tú-tú蘭香歇睏日兩人台中公園大家儼然夫婦親密公園tiap-á久後來水源地而後清泉tī-chia講話利便萬一hō͘熟似tú著歹勢chhōa嘉賓旅社一間房間四樓頭等二號蘭香一生bat所在內面洋式眠床衣櫥電燈水道洗面所在燒水冷水真正sù-sī設備侍應生案in房間鎖匙清泉清泉蘭香椅裡起來鎖匙tiàm褲袋仔Hit時蘭香淡薄m̄-kú一面好奇見笑歡喜Hit時清泉in老父花蓮市皮鞋講起濟濟未來súi景況hō͘蘭香蘭香親像理想幻想()後來hia既然chia實現起頭蘭香beh thài按呢總是魔鬼毒計chiah-ni̍hchiah-ni̍hHàiⁿ-ah父母吩咐教會栽培聖經教示bē-thang挽回可惜理性信仰昏迷竟然跋落魔鬼陷坑sòa見笑失身
Sū-āukeh-ji̍t, Chheng-chôaⁿchiūthè-īⁿchhut-khì. GóakóngChheng-chôaⁿsó͘tùiLân-hiongkóngê, lóngpòaⁿhipòaⁿsi̍tê. Kapiiok-soktò-khìchek-sîbehkaplāu-pēchham-siông, liâm-piⁿbehtēng-hun, thangTâi-pakHoat-īⁿkiâⁿkong-chèngkiat-hunê. Thangtiàmchè-io̍hkong-sisó͘thê-kióngêsiok-sià. siáchū-só͘Hoa-liân-chhīTiong-chèng-lō͘35, Hoa-bíphôe-êtiàm. Inlāu-pēmiâkiòTânChìn-sêng. Tāi-kechinm̄-kam, chiūpun-khui.
事後隔日清泉退院出去清泉蘭香Kap約束tò去即時beh kap老父參詳liâm-piⁿ beh訂婚thang 台北法院公證結婚Thang tiàm製藥公司提供宿舍住所花蓮市中正路35華美皮鞋In老父進成大家m̄甘分開
Tánchi̍tlé-pài, nn̄glé-pài, chi̍tgoe̍h-ji̍t, Lân-hiongêsimchinhôan-ló, chintio̍h-kip, sòagiâu-gîán-chóaⁿchi̍tkhìhôe-thâu, phoesìn. Kohchi̍t-bīnchi̍tgoe̍h-ji̍tāucha-bó͘-lângsó͘eng-kaiūêgoe̍h-sūnsòalâi. Ika-kīsán-pô, simkoh-khahtio̍h-kip, tē-jīgoe̍h-ji̍tsòatńgput-sîsiūⁿàithò͘, àichia̍hsng. Ka-kīchaichhám-lah, ūsin. Kínàm-chīⁿcháu-khìkaphū-khochú-jīmLîmSian-seⁿ, ilú-i, kínkapichham-siông. Khàu-lōaLîmSian-seⁿkiòiichhòng-hō͘liû-sán. LîmSian-seⁿsui-jiânlú-i, chóng-sīsiāng-sîbo̍k-su-niû, ichoa̍t-tùihóan-tùi, sòaikóngtáⁿ-thai() kapsat-jîn-chōesiāng-khóan. sìn-gióng-siōng, jîn-tō-siōng, hoat-lu̍t-siōnglóngeng-kai. LîmSian-seⁿchek-pīikóng, hit-sîsiáⁿ-sūtōan-gâile̍k-má(斷崖勒馬)hôe-thâuleh. Siáⁿ-sūtòan-jiânkū-choa̍t.
禮拜禮拜月日蘭香煩惱著急sòa憢疑按怎回頭Koh一面月日查某人應該月順sòa家己產婆koh-khah著急第二月日sòa不時家己慘啦暗靜走去kap婦科主任先生女醫kap參詳哭賴先生創hō͘流產先生雖然女醫總是siāng時牧師娘絕對反對sòa 打胎()kap殺人罪siāng款信仰上人道上法律上應該先生責備hit時啥事斷崖勒馬(tōan-gâi le̍k-má)回頭啥事斷然拒絕
Kî-si̍thiahkán-tan, lângchhin-sintú-tio̍h, chiahēchailângêlóan-jio̍k. Lâm-lúīⁿ-sèngêchòe-hóe, chin-chiàⁿchhin-chhiūⁿchi̍t-lia̍plâng-lângsó͘àichia̍hêkìm-kó. Khòaⁿkah-ba̍k, chia̍hkah-chhùi, hit-êsek-tì, phang-bī, khóan-sitchin-chiàⁿbê-he̍klâng. Chia̍h-liáukóngēba̍k-chiu-kim, ketì-sek, kóngūchē-chēbí-hóêóan-kéngthâu-chêng. Góam̄-káⁿkónglóngiáⁿ, chóng-sītio̍hSiōng-tèsó͘phòe-ha̍pêchiahthang. Tû-khìán-nií-gōa, lóngthau-chia̍h, Siōng-tèsó͘hoaⁿ-hí, tek-khakēkàngchai-eh.
其實hiah簡單親身tú著軟弱男女異性做伙真正親像一粒人人禁果佮目佮嘴hit-ê色緻芳味款式真正迷惑食了目珠金知識濟濟美好遠景頭前m̄敢總是上帝配合thang除去按呢以外偷食上帝歡喜的確災禍
Tùichit-lia̍pkìm-kó, puteng-kaichia̍hêhūn-gia̍hêtùi-hù, ūnn̄g-khóanêchhú-líhoat:
這粒禁果應該份額對付兩款處理
(1) Iâ-so͘sek--ê, kóng, Sat-tànthè-khì.Iok-sektùiiêchú-búêín-iúkóng, iêbó͘; góacháiⁿ-iūⁿthangkiâⁿchit-êtōa-pháiⁿ, lâitek-chōeSiōng-tè?Iok-sekchiongsaⁿpàngiêchhiú, kohcháu-chhutgōa-bīn. Āu-lâitì-kàuoansiū-khut, koaiⁿ-kaⁿ4gōa, chóng-sīSiōng-tèēsù-hokhō͘i.
(1)耶穌式ê撒旦退去約瑟主母引誘怎樣thang這個大歹得罪上帝約瑟koh走出外面後來致到受屈關監4gōa總是上帝賜福hō͘
(2) Hā-oasek--ê. Hū-jîn-lângkhòaⁿhit-chângchhiū, hó-chia̍hkah-ba̍k, kohhit-chiângchhiūthanghim-bō͘.....chiūbániêkóe-chí...... Tāi-pi̍tkhòaⁿŌ͘-lī-aêbó͘Poa̍t-sī-pasé-e̍klâihōan-chōe, chiū-sītiàmhiasimkoahm̄-tn̄g, kàu-bóechiūchhun-chhiúbánlâichia̍h, Siōng-tèsiū-khìkàngchai-eh, it-sengTāi-pi̍tūichit-chântú-tio̍hbû-sò͘-hôeêkhó͘-chhó͘.
(2)夏娃式ê婦人人hit欉好食佮目koh hit欉thang欣慕......果子......」。Tāi-pi̍t烏利亞拔示巴洗浴犯罪就是tiàm hiam̄斷到尾伸手上帝受氣災禍一生Tāi-pi̍t這層tú著無數回苦楚
Lângsi̍t-chāichinlóan-jio̍k, lóngm̄-thangchū-hūjia̍t-simêsìn-tô͘, cheng-chiatūlé-māuêlú-sèng, pêng-sîtehkà-sīlâng, chek-pīlâng, léng-tōlângêtē-ūi. chip-sū, tiúⁿ-ló, thôan-tō-su, bo̍k-suto͘hit-poaⁿ-tāi. Lāu-su, tāi-ha̍kkàu-siū, chu-hô͘, kun-ôngcháubē-līīⁿ-sèngêín-iú. Kàuhit-sîsím-mi̍hto͘kì-tit, Sio̍k-gúkóng, Eng-hiônglân-kòebí-jîn-koan, bí-jînlân-tôeng-hiônglôan(英雄難過美人關,美人難逃英雄戀). Toēchhut-chāihit-sîêmiā-ūngû-lōngpâi-pí. Thèng-hāukàuthiàⁿ-āuchiahchai-thiàⁿ, êjîn-keh, sìn-giónglóngkhìlah. hit-ê, sím-mi̍hjîn-kehêchun-giâm, tē-ūi, lí-tìlóngchhái-kang. hiachiū-sīMô͘-kúiêlī-hāi. KohlângūSeng-bu̍t-tekīⁿ-sèngkiû-àiêthian-sèng(). Oa̍h-mi̍hêchū-jiân-sèng, khó-píthâu-chêng, ūchi̍t-tèhoehchha̍p-chha̍p-ti̍hêbah, hit-êphang-bī, hit-êsek-tì, hit-êkam-tiⁿ, án-chóaⁿkìmhitchiahiau-gōêchhâi-lôngchia̍hlo̍h-khì. bô-lūnán-chóaⁿipa̍k, ikoaiⁿ, ito͘kún-liòngphah-phúnbehchia̍h. Tû-khìnn̄g-hāngmàichòe-hóeí-gōahong-hoat. Ū-hôngīⁿ-sèngm̄-thanghōan-chōe, bô-lūnChheng-liânthôan-khè, gîm-sipan, chheng-liân-lâng, màikónghōe-iú, thôan-tō-chiáiā-sīlâng. Tāi-pi̍tkiámm̄-sīSiōng-tèsó͘kéng--ê. Lóngtio̍hkéng-séng, chòetē-it. (1) Lâm-lúm̄-thangchí-ūnn̄gêka-kītiàm. (2) Kóng-ōetio̍hchèng-keng, m̄-thangkónghi̍h-hiauhêōelâiphahsio-chham. (3) Kèngkoh-khahm̄-thangkha-lâi, chhiú-lâi()êkún-chhiò. lâikàu-chia, si̍t-chāichinkiù-io̍h. Góaēkì-titgóanSîn-ha̍k-īⁿtehtha̍k-chhehê, bo̍k-hōe-ha̍k() êsian-siⁿHô-iáChèng-híBo̍k-su() góankóng, behkhìthàm-hónghōe-iú, hiaⁿ-tīchú-lângtī-teh, chí-ūchí-moāilāi-bīn, khahm̄-thangji̍p-khì. ūiàu-sūtiàmmn̂g-gōaikóng, kapichhéng-anchiūlī-khui. put-tek-ítio̍hji̍p-khì, tio̍hthiaⁿ-ni̍h, mn̂gkhui-khui, m̄-thangchēchòe-hóe, tio̍hhunp in, chú, chēlo̍htāi-tāihong-hong, chiongiàu-kiāⁿkóngliáukínchhut-khì, chhian-bānm̄-thanghō͘lângke-kóng-ōe. Thôan-kàu-chiátùichit-hānghō͘lângke-kóng-ōe, cha̍p-jī-bānhūnêm̄-ta̍t. chin-chiàⁿpòe-ò͘Siōng-tèêsèng-miâ.Sió-tīchiongchiah-êōetiâu-tiâu, kàu-taⁿiáuchinkiaⁿ, góakiûSiōng-tèhō͘góapoa̍h-tó. Kin-nîpit-chiásui-jiân60gōahòelah, iáu-kútehkiaⁿ.
實在軟弱m̄-thang自負熱心信徒貞節禮貌女性平時teh教示責備領導地位執事長老傳道師牧師hit般代老師大學教授諸侯君王不離異性引誘hit時甚物記得俗語英雄難過美人關美人難逃英雄(Eng-hiông lân-kòe bí-jîn-koan, bí-jîn lân-tô eng-hiông lôa)出在hit時命運愚弄排比聽候疼後知疼人格信仰hit-ê 甚物人格尊嚴地位理智彩工hia就是魔鬼厲害Koh生物tek異性求愛天性()活物自然性可比頭前一塊chha̍p-chha̍p滴hit-ê 芳味hit-ê色緻hit-ê甘甜按怎hit枵餓豺狼落去無論按怎滾liòng phah-phún beh除去兩項mài 做伙以外方法預防異性m̄-thang犯罪無論青年團契吟詩青年人mài會友傳道者也是Tāi-pi̍tm̄是上帝揀ê警醒第一(1)男女m̄-thang只有家己tiàm(2)講話正經m̄-thanghi̍h-hiauhphah相參(3)koh-khah m̄-thang腳來手來()滾笑到chia實在救藥記得神學院teh讀冊牧會學()先生河野政喜牧師()beh探訪會友兄弟主人tī-teh只有姊妹內面m̄-thang入去要事tiàm門外kap請安離開不得已入去廳裏開開m̄-thang做伙大大方方要件出去千萬m̄-thang hō͘加講話傳教者這項hō͘加講話十二萬m̄值真正pòe-ò͘上帝聖名小弟chiah-ê tiâu-tiâu到今iáu上帝hō͘跋倒今年筆者雖然60iáu-kúteh
Lân-hiongm̄-chaichit-êêthangkiaⁿ. Ah! it-sit-chiokchhian-kó͘-hīn.(!)M̄-thangbak-tio̍h, chí-ūchi̍t-pái, chí-ūchi̍t-pái. Kiámūlângēchai, chí-ūchi̍t-pái? Ū, ū-lângchai, Thiⁿchai, chai, chai, góachai, chì-chióūchiahchēlângchai.ChecháIûⁿSian-siⁿtùibehthe̍h-mi̍hlâipò͘-lō͘iêlâng, só͘kóngêbêng-giân. Kàu-chiaLân-hiongchaichhámlah, chiūàm-chīⁿchhéng-kákóng, behtò-khìséng-chhin, kónginlāu-pēphòa-pīⁿ, kî-si̍tbô-iáⁿ. Chiūán-nisî-chit, kohlâisiōng-pan. Ioknn̄g-goe̍hgōa-ji̍tlóngsiau-sitêTânChheng-chôaⁿ, taⁿtàu-tícháiⁿ-iūⁿ? Só͘-íichiūjiok-khìHoa-liânkhìchhōe--i.
蘭香m̄知這個thang一失足千古恨()M̄-thang bak著只有一擺只有一擺只有一擺有人至少chiahChe先生beh提物布賂名言到chia蘭香暗靜請假beh tò去省親in老父破病其實無影按呢辭職koh上班兩月外日消息清泉到底怎樣所以jiok去花蓮chhōe伊
回上一頁