首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
8.Poa̍h-lo̍h chêng-bāng.   8.跋落情網。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Nā-sīÉng-hok-hiaⁿhui-siôngpa-kiat, ikoat-simkohchhōa, àn-chiàuiêkeng-giām, ikám-kaktînchiapbi̍h8khùn-lân, pa̍t-lângêâⁿpa̍t-lângêkiáⁿ. Isiūⁿ-tio̍hcháinlāu-búkohêchêng-hêng, iināu-chekhiasó͘siū-tio̍hcheng-sîn-tekêthòng-khó͘, ichiūkoat-simkohchhōa. Kî-si̍tm̄-sīkóngthongsè-kanāu-chek, āu-bóchiū-sīlóngpháiⁿ. Chinchhut-miâêBí-kokchóng-thóngA-pek-lia̍p-hánLîm-khéngêāu-bó, chhin-seⁿiáukhahē-hiáuliáu-káii. Iit-sengiú-hàuiêāu-bó, chòechóng-thóngê, piàn-ōaⁿiêhàu-sim, bó-kiáⁿchinchhin-bi̍t. LánTâi-ôanKi-tok-hòaka-têngtiongkhòaⁿ-tio̍hhitkhóanāu-chek, āu-bó--êchió. Nā-sīÉng-hok-hiaⁿsè-hànkiaⁿliáuji̍p-sim, thó͘-ōekóng, Kiaⁿphòa-táⁿkhìlah,só͘-íliânkáⁿsiūⁿto͘m̄-káⁿ, lângtùiténgkàuē, ilóngchhiò-chhiòìnlângkóng, Chiahlâisiūⁿkhòaⁿ-māi, hō͘línchinto-siā.Ba̍kchi̍t-ni̍h
但是永福兄非常巴結決心koh按照經驗感覺困難別人âⁿ別人想著in老母koh情形in後叔hia受著精神tek痛苦決心koh其實m̄是世間後叔後母就是出名美國總統亞伯拉罕林肯後母親生iáu會曉了解一生有孝後母總統變換孝心母囝親蜜台灣基督化家庭看著hit後叔後母ê但是永福兄細漢入心土話破膽所以m̄敢tùi笑笑看覓hō͘ lín 多謝
TùiÉng-hok-sókòe-sinsǹgkhí10ê7goe̍hpòaⁿ, hitji̍tchinjoa̍h, A-thiam-ḿchhù-āuhiaⁿ̍hchhâ, m̄-chaicháiⁿ-iūⁿsiokōe-khasòapoa̍hlo̍h-khì, thâu-khaksiàngtùichio̍h-thâulo̍h-khì, tāi-khàináuchín-tōng, á-sīnáu-kintn̄g-khì, in-ūiichinhoat-hok, pêng-sîhiat-apchinkôan, tiāⁿkiòthâu-khakgông, só͘-íhūn-khìchin, kiùcheng-sînchhiáⁿi-senglâikhòaⁿ, sui-jiânūchù-siā, chia̍hio̍hlóngkong-hāu, lângbîn-bînsiáⁿchailâng, án-niūji̍t-gōachiūlâilī-khuisè-kan. Taⁿchiam̄-biánsiông-sèkóng. KóngÉng-hok-hiaⁿhit40hòe. Taⁿka-chàitōacha-bó͘-kiáⁿLân-eng17hòelah, tāi-khàike-lāiêto͘lóngē-hiáuchòe, só͘-íkám-kaksím-mi̍htōakhùn-lân. Tē-jīcha-bó͘-kiáⁿLân-hiong14hòe, pit-gia̍pkok-bînha̍k-hāu, chún-pībehkhóchho͘-tiong. saⁿcha-bó͘-kiáⁿLân-jî11hòe, kok-bînha̍k-hāusaⁿliântha̍kliáubehkòesì-liân. Chi̍tkechinlāu-jia̍t, Éng-hokhiaⁿchinthiàⁿchiah-êkiáⁿ, chiah-êkiáⁿchiniú-hàu. Tōa-chéLân-engténginlāu-búêkhoeh, chinoa̍h-tānggâu pang-chānChú-ji̍t-o̍hkapgîm-si-pan. Éng-hok-hiaⁿsiūⁿkóngàikha-chhiú, chiūkehLân-eng18hòenî-bóe, khòaⁿūtú-hósiāngkàu-hōeêchheng-liân, chiūichioji̍p--lâi. Kám-siāSiōng-tèêan-pâi, chin-chiàⁿtit-tio̍hchinêkiáⁿ-sài. Ichinkong-tō, chin-chiàⁿpa-pah. Chiū-sīchiongintiūⁿ-lângcháêgia̍p, lóngteng-kìhō͘intōacha-bó͘-kiáⁿ, phínseⁿtōasun, tio̍hkohthn̂gchi̍têsèⁿBo̍k. Tùián-nikiáⁿ-sàichinkám-simintiūⁿ-lângêhó-ì, chiniú-hàukhîⁿke. Chiah-êtāi-chìàn-hābiánkóng.
Tùi永福嫂過身107hit阿添姆厝後hiaⁿ̍hm̄知怎樣kōe腳sòa落去頭殼siàng tùi石頭落去大概震動抑是腦筋斷去因為發福平時血壓頭殼gông所以昏去精神醫生雖然注射功效眠眠按呢日外離開世間chia m̄免詳細永福兄hit40佳哉查某囝蘭英17大概家內會曉所以感覺甚物困難第二查某囝蘭香14畢業國民學校準備beh初中查某囝蘭兒11國民學校beh四年鬧熱永福chiah-ê chiah-ê 有孝大姊蘭英in老母活動幫贊主日學kap吟詩班永福兄腳手蘭英18年尾tú好siāng教會青年入來感謝上帝安排真正得著囝婿公道真正爸爸就是in丈人登記hō͘ in查某囝kohTùi按呢囝婿感心in丈人好意有孝khîⁿChiah-ê代誌按下
Sî-ji̍ttehkòechinkín, lâikóngLân-hiongsió-chiábiángōachho͘-tiongchiūpit-gia̍p. Púnsiūⁿbehkohtha̍kko-tiong, nā-sīinlāu-pēkóngàiio̍hsím-mi̍hki-gēkhah. Ika-kīsiūⁿinlāu-búê, chiū-sīin-ūii-ha̍ksiông-sek, só͘-íichiūkaplāu-pēchham-siôngkhìkhóhō͘-seng. Chinūchâi-tiāu, chi̍tpiànchiūkhó-tio̍h. M̄-nāán-ni, ilánêpēⁿ-īⁿho̍k-bū4āu, ūkhìhō͘chèng-húkiám-tēngsán-pô, chi̍tpáichiūthong-kòe, āu-lâikè-sio̍kkohpīⁿ-īⁿchòehō͘-sū. Só͘-ílánêpēⁿ-īⁿchintiōng-iōngi. Án-nichiahējīmichòegōa-khoêhō͘-sūchú-jīm.
時日teh蘭香小姐初中畢業beh koh高中但是in老父甚物技藝家己in老母就是因為醫學常識所以kap老父參詳護生才調考著M̄-nā按呢病院服務4hō͘政府檢定產婆通過後來繼續koh 病院護士所以lán病院重用按呢外科護士主任
Púnkò͘-sūêtiong-simchiū-sītùichiakhí.
故事中心就是tùi chia
Ūchi̍tji̍t, ūchi̍têhōan-chiálâiji̍p-īⁿ, chín-liâu-kǹgsiáHoa-liânchhīêlâng, sèⁿTânmiâChheng-chôaⁿ, chit-gia̍psiásiong. Kin-nî26hòe, (HitLân-hiongsió-chiá23hòe). Pēⁿ-miâ, ūiphòakhangchhuthui̍h. Chín-tòansu-iàukhuito. Nā-sīlângthanglâikò͘. In-ūiiêlāu-búchá, chí-ūchhunchi̍tênî-lāuêlāu-pē, Hoa-liântitlâi. Só͘-íit-chhèê, lóngǹg-bānghō͘-sūsió-chiákhòaⁿ-kò͘. Keng-chèsiong-tonghù-jū, khiokm̄-sīkóngihó-gia̍h, in-ūiichòebó͘chè-io̍hkong-siêsoan-thôankóng-kòêchú-jīm, battha̍kkòeko-kipsiong-gia̍pha̍k-hāu, lūnsiong-gia̍pkóng-kòêkè-e̍k, ōe-tô͘, im-ga̍k, kháu-châi, chinchhut-tioh, Eng-gúsió-khóaēthong. Só͘-íhō͘kong-sichintiōng-iōng. Chitpáiēūichhuthui̍h, tāi-khàitùikau-chèchia̍hchiúkòechē, batkúi-nāpáichhutchiú; chia̍hhun, kohkóng-kòêūkòe, iau-kisit-tǹghi-hán, tngkang-choktionglo̍h-khì--ê, só͘-íkong-sichinhó-ì, kóngbehiho̍k-io̍h. Tùián-niikhìchiūji̍pte̍k-pia̍t-sek, ko͘-toaⁿchi̍tlângtiàmêpīⁿ-pâng. Ji̍t--sîūhō͘-sūsió-chiálûn-liûlâiikò͘, àm-sîkhiokūlûn-liûêtong-ti̍t, nā-sīLân-hiongte̍k-pia̍ttùiiūiân, siông-siônghiakò͘ikàuchinàm, chiahtò-khìsiok-sià.
患者入院診療卷花蓮清泉職業今年26(Hit蘭香小姐23)病名診斷需要但是thang因為老母只有chhun年老老父花蓮所以一切向望護士小姐看顧經濟相當富裕m̄是好額因為製藥公司宣傳廣告主任bat高級商業學校商業廣告計劃畫圖音樂口才出擢英語小可所以hō͘公司重用大概tùi交際bat幾若koh 廣告枵飢失頓稀罕工作落去ê所以公司好意beh 服藥按呢特別室孤單tiàm病房日時護士小姐輪流暗時輪流當值但是蘭香特別常常hiatò去宿舍
Te̍k-pia̍tkhuito͘hitthâu2, 3ji̍t, siông-siônghiaikò͘kui. Gôan-inin-ūiikhahē-hiáukò͘, kohūchi̍thāng, chúnchi̍tēkìⁿ-bīnchiūūchi̍têiân-hūn. Āu-lâitāi-khàiūi-tio̍htôngkéng-gū, hō͘-siongkhó-lîn, pîⁿ-pîⁿchū, só͘-íkóngkhí-lâitāi-kechinsaⁿtông-chêng. Kàukhahê, Chheng-chôaⁿit-hoathián-bêngiài-bō͘Lân-hiongêsim, thài-tō͘chhin-jia̍t, kóng-ōeun-jiûthiⁿ-bi̍t. Pêng-sîkóng-kòsoan-thôanchú-jīm, chiáu-áthiⁿ-téngpoe, hō͘isiàn, to͘ēpoa̍hlo̍h--lâi, hōng-kiàmnn̄gêpîⁿ-pîⁿténgēhòeêchheng-liân. Kohlóngtng-sîchheng-chhun, toaⁿ-sinbōe, bōechhōa, hō͘-siongkiûàiê. Só͘-ínn̄gêchò-hóe, chhin-bi̍t. Lân-hiongkhí-thâuphāuhō͘-sūchú-jīmthé-thiaphōan-chiáêsim-chênglâichiàu-kò͘--i. Āu-lâichaiichi̍têsiāngkéng-gū, chūêpêng-iú, chiūseⁿ-khíkèngkoh-khahtông-chêngêsim, àichiongtō-líthôanhō͘i. Chheng-chôaⁿhō͘Lân-hiong-êchêngsó͘kám, tùiijīnkòe-khìhòng-tōngseng-oa̍hêkè-sit. Sūnchit-êphòa-pīⁿêki-hōe, chiūli̍p-chìkái-chiútōan-hun. khai-sío̍hpe̍h-ōe-jī. Chêngbattha̍kkòeEng-bûn, só͘-ío̍hpe̍h-ōe-jībián2, 3ji̍tchiūēho͘, ētha̍kSèng-keng, Sèng-si.
特別hit23常常hia 原因因為會曉koh見面緣分後來大概為著境遇互相可憐平平所以起來大家同情清泉益發顯明愛慕蘭香態度親熱講話溫柔甜蜜平時廣告宣傳主任鳥仔天頂hō͘落來hōng-kiàm平平青年Koh當時青春單身互相所以做伙親密蘭香起頭護士主任體貼患者心情照顧伊後來siāng境遇朋友生起koh-khah同情道理hō͘清泉hō͘蘭香的過去放蕩生活過失這個破病機會立志改酒斷薰開始白話字bat英文所以白話字23聖經聖詩
Pêng-sîtùiim-ga̍k, ōe-tô͘ūchhù-bī, jî-chhiáⁿkóng-kòio̍h-átek-khaktio̍hēng--ê. Kì-jiânūchitsò͘-ióng, o̍hgîm-sichinkhoài. Put-tiput-kaktùihō͘-sūhōan-chiáêkoan-hē, sòachìnkàuchūtângkéng-gū, hō͘-siongkhó-lînêpêng-iú, kohchìnkàupoa̍h-lo̍hthiàⁿ-chêngêlô-bāngtiong. Nn̄glângthiâm-chēngête̍k-pia̍t-sek, pa̍t-lânghia, kau-thâuchiap-ní(交頭接耳), thâu-khaksio-óaàⁿhī-khangpiⁿkóng-ōe, tâm-àisoat-chêng. Kàuchialâiêsim-chêngchhin-chhiūⁿhīnsio-kìⁿêsiuⁿbān, khó͘pun-khuiêsiuⁿchá. Ūi-tio̍hán-niChheng-chôaⁿeng-kainn̄glé-pàichiūēchhut-īⁿ, sòatiàmkàusaⁿlé-pàichiahthè-īⁿ.
平時音樂畫圖趣味而且廣告藥仔的確用ê既然素養吟詩不知不覺護士患者關係sòa境遇互相可憐朋友koh跋落疼情羅網恬靜特別室別人hia交頭接耳(kau-thâu chiap-ní),頭相倚àⁿ耳空講話談愛說情chia心情親像相見分開為著按呢清泉應該禮拜出院sòa tiàm禮拜退院
回上一頁