首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
7.Khó͘-poe.    7.苦杯。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
HitàmthaukiòChhiu-kùi-ahkhìpiⁿ-á-thâuimn̄g, Chhiu-kùi-ahthâu-khakchhi̍h-chhi̍hkiàn-siàukiàn-siàuìnina-pakóng, Línkhòaⁿchiū,A-thiam-pehkóng, Án-nibehtháiēēng-tit, boehtio̍hìnboeh, chiūìn, ē-titkóng, góankhòaⁿchiū, m̄-sīka-kībehlah,ti̍t-ti̍tbehtániìn, kai-chàiA-thiam-ḿkhahēhiáukóng, m̄-thangán-ni, án-nilánchiūbatlah, iā-tio̍hpeklângìnboeh, .
Hit秋桂ah邊仔頭秋桂ah頭殼chhi̍h-chhi̍h見笑見笑in阿爸Lín阿添伯按呢beh-thái用得behbeh會得m̄是家己beh直直beh佳哉阿添姆m̄-thang按呢按呢bat 也著boeh
Chiaàn-hābiánkohkóng, kóngkàuChhiu-kùi-ahkí-jiânhoaⁿ-hí, hitênî-bóechiūinnn̄gêsêng-hun, kó-chinthâitichhiáⁿkheh, thongkàu-hōeūiintōahoaⁿ-hí, chiah-êbiánsiông-sèkóng, chi̍tkehoaⁿ-thâuhí-bīn, chhiong-móakhoài-lo̍kêkhì-hun. Biánlōa-kúkehchi̍t, thâu-chiūⁿ-ákiáⁿchiūchhut-sì, chiūihō-miâkiòchòeLân-eng,thn̂ghênggōakong, chia̍hgōa-kongêsìⁿ, chiūkiòichòeBo̍kLân-eng. Lân-engsaⁿhòeê, put-hēngA-thiam-pehjiám-tio̍hkip-sèngêhì-iām, chiūlī-khuisè-kan, hióng-siū65hòe, chi̍tkeūi-tio̍hichiniu-būn, nā-sīA-thiam-pehpún-lângchinpêng-an, chinbóan-chiok, hián-bêngchinkám-siāChúêkhóan-sitlâitò-khì.
Chia按下koh 秋桂ah既然歡喜hit年尾in成婚果真教會in歡喜chiah-ê詳細歡頭喜面充滿快樂氣氛偌久頭上仔出世號名蘭英外公蘭英蘭英不幸阿添伯染著急性肺炎離開世間享壽65為著憂悶但是阿添伯本人平安滿足顯明感謝款式tò去
Kehtē-jīcha-bó͘-kiáⁿLân-hiongchhut-sì, simchinàicha-po͘--ê, nā-sīiû-gôanseⁿcha-bó͘--ê, m̄-kúchit-êgín-náchhut-sìseⁿ-chiâⁿkaplângsiâng, phīⁿ, ba̍k, chhùichinsúi, phīⁿkôankohchiam, ba̍k-chiutōalúikohtêng-sûn, chhùisè-ê, chhùi-tûnchinpo̍h-tiah, hīⁿ-átông-ng-tùi, chhùiē-táuhûi-hûi, chin-chiàⁿūmiā-siòngêkhóan-sit. Só͘-íÉng-hoksó-ahkhòaⁿliáuchinhoaⁿ-hí. A-mákhòaⁿliáuchhiòbi-bi. Chit-êchōkaplāu-pēsiāng-sèⁿ, chiūkiòichòeLân-hiong, chiū-sīlánsó͘kóng, chòegōa-khoêhō͘-sūpan-tiúⁿêLân-hiong-ché. Lân-hiongSió-chiásì-hòehit, inlāu-búkohkhiohchi̍têsió-moāi, imiâkiòLân-jî. Nā-sīphah-sǹgchinput-hēng, Éng-hok-sógoe̍h-lāi28ji̍tchiūlī-khuisè-kan. Thiaⁿkónghit-êgôan-inchiū-sīin-ūisoaⁿ-lāi, gâu êsán-pô, ū, ēngthó͘khioh-chiá-má. Tehkhiohê, kiòilânglo̍h-lâibîn-chhn̂g-kha, ēngí-thâu-átian-tò-péngkhǹg, lângchiahchētiàmí-á-khaêténg-bīn, sutehhêng-hoa̍t, chi̍tpiànkohchi̍tpiàn, khahthêngkiòikhí--lâi, pak-tó͘thiàⁿ, chiūkiòikohlo̍h-khìchē, án-nichhia-poa̍h-péng; kàueⁿ-áchhut-sìê, eⁿ-áchintōa-hàn, bē-hiáuēngchhiúkhìsîn, ipó-hō͘, kan-tathèngichū-jiân; seⁿliáu-āulângchinlóan-jio̍k, bē-hiáuēngsím-mi̍hkhahêchiàu-kò͘; āu-lâithiaⁿkóngthai-ichiâuchhut--lâi, khioh-chiá-mám̄-chai.
第二查某囝蘭香出世查甫ê但是猶原查某êm̄-kú這個gín-ná出世生成kapsiâng;鼻súikoh目珠koh重巡細的嘴唇薄tiah耳仔tông-ng對下斗hûi-hûi真正命相款式所以永福嫂ah歡喜阿媽微微這個kap老父siāng姓蘭香就是外科護士班長蘭香姊蘭香小姐四歲hitin老母koh小妹蘭兒但是phah算不幸永福嫂月內28離開世間hit-ê原因就是因為山內產婆抾姐媽Teh落來眠床腳椅頭仔顛倒péng khǹgtiàm椅仔腳頂面teh刑罰kohkhah起來腹肚koh落去按呢車跋péng嬰仔出世嬰仔大漢bē曉保護干單自然了後軟弱bē曉甚物照顧後來胎衣出來抾姐媽m̄知
Lângkónguichhut--lâi, tio̍hiúⁿ-chúilâi, ēnguikhǹgchúi-télâisiông-sèkiám-cha, khòaⁿūchiâuchhut--lâiá-bô? ūkhi̍h-kak, á-sīkoh-iūⁿ, tek-khaktio̍hchhiáⁿhū-khoêi-senglâichín-chhat. , chhìn-chhìnchhái-chháipau-paukhìhiat-ka̍k, āu-lâitiâulāi-bīnêkiaⁿ-lânghoat-chhàuūto̍k, tùián-nichiⁿ-kôaⁿ, chiⁿ-jia̍t, bē-hiáukínkhìji̍p-īⁿ, sím-mi̍hkóngléng-tio̍h, kínkòankiuⁿ-bó-t ê, kóngbehhō͘ihoat-kám, si̍t-chāichinkai-sí. Tháiēthai-ichiâuchhut--lâi, gôan-inkóngkhioh-chiá-mábehtiánchhiú-tōaⁿ, kóngtio̍hàikínlia̍h-ui, uikàuūchi̍têsî-kan, ichū-jiânēpak-līchú-kiong, kàusî-kankòesiuⁿ-kúkhiokūgûi-hiám, chóng-sīm̄-thangsiuⁿ-kíningēkhiú. Chitpáichiū-sīngēkhiú, só͘-íūtiâuchi̍tsiópō͘-hūnlāi-bīn, chiahētì-kàugō͘tio̍hsèⁿ-miā.
出來舀水khǹg 水底詳細檢查出來抑無缺角抑是各樣的確婦科醫生診察凊凊彩彩包包hiat-ka̍k後來tiâu 內面驚人發臭tùi按呢chiⁿ寒chiⁿ熱bē曉入院甚物冷著薑母茶beh hō͘ 發感實在該死Thái胎衣出來原因抾姐媽teh手段掠衣時間自然剝離子宮時間傷久危險總是m̄-thang傷緊khiú就是khiú所以tiâu部分內面致到性命
Ah! Si̍t-chāichinkhó-lîn, chiah-ni̍hchiâⁿ-mi̍hêchí-moāikaptiōng-hukhîⁿ-khîⁿkhi̍p-khi̍p, kan-kankhó͘-khó͘lâikhîⁿ-ke, jia̍t-simsìnChú, hu-chhiònghū-sûi, chi̍têbí-bóanêKi-tok-tô͘ka-têng, án-niūi-tio̍hi-ha̍k-siōngêsiông-sek, m̄-tio̍hêchhú-tìlâisit-lo̍hchi̍têlâng. HitÉng-hok-hiaⁿtú-chiah30hòe, Éng-hok-sótú-áchiah29hòe, si̍t-chāichinkhó-lîn, pàng3êkiáⁿ, chi̍tê7hòe, chi̍tê4hòe, chi̍têchhut-sì. Tong-sîLân-hiongsió-chiáchiū-sī4hòe. Éng-hok-sósí-lo̍h, chi̍tkesòaⁿphún-phún, kai-chàilāutiūⁿ-ḿ-áiáuchinkhong-kiānthangitàuiohiah-êgín-ná, ūkhah-tittiap-ah. si̍t-chāichhámlângchai.
Ah實在可憐chiah-ni̍h成物姊妹kap丈夫khîⁿ-khîⁿ khi̍p-khi̍p艱艱苦苦khîⁿ家熱心夫唱婦隨美滿基督徒家庭按呢為著醫學上常識m̄著處置失落Hit 永福兄tú才30永福嫂tú-á29實在可憐374出世當時蘭香小姐就是4永福嫂死落phún-phún佳哉丈姆仔iáu康健thang hiah-ê gín-ná較得tiap-ah實在
Thiaⁿ-kìⁿÉng-hok-sóChhiu-kùi-ahbehtn̄g-khùiê, tùiÉng-hok-ahêchhiúgiútiâu-tiâu, hián-bênghit-êsaⁿ-thiàⁿêtiⁿ-bi̍tm̄-kampun-khui, chiahchòeang-bó͘thâu-bóe98chiok, pàng3êsè-kiáⁿ, chi̍têchiahtōa, chi̍têhiahtōa, bo̍k-koàisimkan-khó͘. Nā-sīSiōng-tèêchí-ìthangî-e̍k, bo̍k-su-niûkapchhù-piⁿêchí-moāitāi-kechhn̂g-chênglónglâuba̍k-sái. A-thiam-ḿsiūⁿ-khíA-thiam-pehê, chiūkìmtiâucháu-khìchàu-khachhngh-chhnghháu. Kàuhitmńgpo͘óa4tiámliân, Éng-hok-sóchiūan-jiântò-khì. Kehji̍tchhut-chòng, thongkàu-hōeūi-tio̍hilâuba̍k-sái. Éng-hok-hiaⁿchhú-āuka-chàiūi-tio̍hán-nilâilóe-chì, léng-sim. Iû-gôankè-sio̍kjia̍t-simho̍k-sāiChú, iêtiūⁿ-ḿkin-nîsui-jiân60gōahòe, soaⁿ-ni̍hlângsin-théiáu-kúchinióng, chingâu thiàⁿhiah-êsun-á, só͘-íput-chíchòeÉng-hok-hiaⁿêpang-chān. Thiaⁿ-kìⁿÉng-hok-sóhiu-kùi-ahbehtn̄g-khùiê, kau-tàikúi-nā-kùōe, chiū-sīkóng, tio̍hthèisiohhiah-êkiáⁿ, kapiú-hàulāu-bú, kohtio̍hjia̍t-simkhîⁿ-tiâuChú, Chútek-khakbehsi-un. Hit-sîÉng-hok-ahba̍k-sáisì-lâm-sûi, kù-kùiìn, tìm-thâulâian-ùii, āu-lâiÉng-hok-sóêbīntńg-chhiò, kóng, Chúlâilah, Chúlâilah, tāi-kechhiáⁿ!Kóngchūán-nikòekhùi.
聽講永福嫂秋桂ah beh斷氣永福ahgiú tiâu-tiâu顯明hit-ê相疼甜蜜m̄甘分開翁某頭尾983細囝chiahhiah莫怪艱苦但是上帝旨意thang移易牧師娘kap厝邊姊妹大家床前目屎阿添姆想起阿添伯tiâu走去灶腳chhngh-chhnghhit4永福嫂安然tò去出葬教會為著目屎永福兄此後佳哉為著按呢餒志冷心猶原繼續熱心服侍丈姆今年雖然60 gōa山裡身體iáu-kúhiah-ê 孫仔所以不止永福兄幫贊聽見永福嫂=秋桂ah beh斷氣交代幾若句就是hiah-êkap有孝老母koh熱心khîⁿ-tiâu 的確beh施恩Hit 時永福ah目屎四淋垂句句tìm頭安慰後來永福嫂轉笑大家soah按呢
Sui-jiânán-ni, m̄-kúbián-titūjîn-chêngêiu-būn. Chêngchhut-mn̂g, gín-nákau-tàilāu-búio, chi̍ttùihu-hūkoe-le̍h-átì-teh, chi̍têgia̍hti-thâu, chi̍têtaⁿpùn-ki, tâng-chhuttâng-ji̍p, ji̍t-àmchiahtōa-tàⁿtaⁿtńg-lâi, chhiògī-gī, hoaⁿ-hoaⁿhí-hí, taⁿhut-jiânpìⁿchòethian-gâiêko͘-gān, ko͘-toaⁿchi̍tchiahsimiu-būn. Kàuhn̂g-ni̍h, chhân-ni̍h, kàuphiâⁿ-téngkhòaⁿtio̍héng-kòechòehóechēêchio̍h-thâu, chòehóebi̍h-ńgchia̍htiong-tàuêpn̄g-pauêsó͘-chāi, put-tiput-kakba̍k-sáito͘liànchhut--lâi. Ūkhiāteh, khasngchhiúnńg, gāng-gāngsîn-sîn, sòam̄-chaibehán-chóaⁿ, ūthó͘tōa-khùi, ka-kīchi̍têkhìbōng-ni̍hháu-háuleh, kám-kaksimná-chúnkhahkhin-sang. In-ūibōngtâika-kīêphiâⁿêpiⁿ-á, chiū-sīchêngchhòkam-chià, iphah-síchôahiatkhìêsó͘-chāi; m̄-chaikóngba̍kchi̍t-ni̍h
雖然按呢m̄-kú 免得人情憂悶出門gín-ná交代老母夫婦瓜笠仔戴tehgia̍h鋤頭簸箕同出同入日暗大擔轉來gī-gī歡歡喜喜忽然天涯孤雁孤單憂悶園裡田裡坪頂往過石頭匿蔭中晝飯包所在不知不覺目屎liàn出來khiā tehgāng-gāng神神sòa m̄知beh按怎大氣家己墓裡哮哮感覺若準輕鬆因為家己邊仔就是甘蔗phah死hiat所在m̄知
Batán-nikìmtiâu, hut-jiângia̍h-thâukhòaⁿthiⁿ, khòaⁿthâu-khakténgêhûn, kám-kakná-chúnài-chheChhiu-kùi-ahkhiāhiatehkhòaⁿitoaⁿ-sinphiâⁿ-ni̍htehchòekang, sòaháuchhut-lâikhuisiaⁿkóng, Kùi-ah! kin-á-ji̍tthàikampànggóatī-chia, só͘thiàⁿ--ê......háutitkàuchhut-siaⁿêchhiⁿ-chhám, ūbatchû-chûliû-lôanbōng-piⁿ, kuipòaⁿ-ji̍tm̄-chaithangchòekang. Nā-sīka-chàisî-ji̍tkín-kòe, sim-chêngleng, khahsiūan-ùi. Nā-sīūchi̍thāng, lângsiông-siôngkó͘-búikohchhōa, in-ūitāi-kekhòaⁿisìn-gióng, phín-hēng, kohtùiiji̍p-mn̂gka-têngkeng-chè, ūkohhak-chhânkapsoaⁿ-phiâⁿ, kohchi̍tbīnkhòaⁿichiah30hòe, cha-po͘-lângkhòaⁿbehán-chóaⁿkhan-kiáⁿ.
Bat按呢tiâu忽然gia̍h頭頭殼感覺若準愛妻秋桂ah khiā hia teh單身坪裡tehsòa出來桂ah今仔日thàitī-chia疼ê .....出聲悽慘bat chû-chû流戀墓邊半日m̄知thang但是佳哉時日緊過心情安慰但是常常鼓舞koh因為大家信仰品行koh tùi入門家庭經濟koh蓄田kap山坪koh30查甫人beh按怎牽囝
回上一頁