首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
6.Chiap-siū Iâ-so͘ .   6.接受耶穌。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
HitàmA-thiam-ḿte̍k-pia̍tpānkhahch hiⁿ-chhau, thâike, kiòbo̍k-sulâisaⁿ-kapchia̍h; bo̍k-susūn-sòahiaka-tênglé-pài, ēngchē-chētō-lílâian-ùi, kónghō͘Éng-hokthiaⁿ. Éng-hoksiūchintōaêkám-kek. Lé-pàisoah, bo̍k-sutò-khì. A-thiam-ḿchiongChhin-kùi-ahūi-tio̍hÉng-hok-ahsó͘êlāi-saⁿlāi-khò͘hiaⁿ̍hhō͘ithangōaⁿ, chiūkiòikhìseng-khu, kám-kakthong-ketōahoaⁿ-hí, sui-bónglónglēng-gōapiáu-sīsím-mi̍hì-sù, nā-sīkám-kaklāi-bīnkechi̍têlâng, hit-êsim-chêngūchhin-chhiūⁿpē-kiáⁿêchhin. Keh-ji̍tA-thiam-pehthe̍h50kho͘(Ji̍t-púnsî-tāiêchîⁿ) hō͘Éng-hok, kiòikhìSin-hòake-ákhìê, boe̍h, á-sīchiánpò͘tò-lâichòesaⁿ-khò͘thangthè-ōaⁿ. Ilâitiàmhia15ji̍t, chiàusǹg, chia̍hthâu-ke, kham-titniákàuhiahchēchîⁿ, nā-sīA-thiam-pehkapikè-kàu. Ichiūkhìchi̍tsiangsinphâng-pò͘ê, nn̄gsiangboe̍h, kohchiántām-po̍hpò͘tò-lâi, chhiáⁿChhiu-kùisió-chiáichòesaⁿ. Keh-ji̍tlé-pàichiūchhēngsinsaⁿ, sinê, khìlé-pài. Saⁿhunlâng, chhithunchng, thâu-mn̂gchián-chiánleh, boah-boahleh, kohchhēngchi̍t-ē-áha̍h-suêsaⁿ-khò͘, kak-titchinkhòaⁿ, chin-chiàⁿit-piáuêjîn-châi.
Hit阿添姆特別chheⁿ-chhau牧師saⁿ-kap牧師順sòa hia家庭禮拜濟濟道理安慰hō͘永福永福感激禮拜soah牧師tò去阿添姆秋桂ah為著永福ah內衫內褲hiaⁿ̍h hō͘thang身軀感覺thong家歡喜雖罔另外表示甚物意思但是感覺內面hit-ê心情親像父囝隔日阿添伯50(日本時代) hō͘永福新化街仔抑是tò來衫褲thang替換tiàm hia 15頭家堪得hiah但是阿添伯kap計較帆布koh淡薄tò來秋桂小姐隔日禮拜穿禮拜頭毛剪剪抹抹koh穿一下仔合軀衫褲覺得真正一表人材
Hit-hāngkau-chhiângkohtōa-hàn, thé-keh, kohūla̍t, chiūchiniâⁿ--lâng. TùihitÉng-hok-ahchiūkapA-thiam-pehchò-hóetiàm. Éng-hok-ahkó-chinchinkut-la̍t, tiâⁿ-thâutiâⁿ-bóechéng-líkàuchinchheng-khì, chhù-chêngāu-piahêlî-palóngkohtêngûi, ti-tiâu, ke-tiâulóngkohtêngchéng-lí; m̄-nāán-ni, sì-kè chi̍t-khangchi̍t-khutêsó͘-chāilóngthūnhō͘ipîⁿ. Chit-êkehut-jiânchhin-chhiūⁿtit-tio̍hsinêoa̍h-khì, ná-chúnchhiū-ba̍kchiap-tio̍hchhun-thiⁿêun-lóan, lóngkohpuh-íⁿêkhóan-sit. Kòe-khìA-thiam-pehnî-lāulah, chū-jiânta̍khāngūpàngkhahchiu-chì, lām-lāmlùi-lùi. Taⁿke-lāiná-chúnūsinêchú-lânglâichiáng-líêkhóan-sit, ta̍khāngto͘ūsinêkhì-siōng.
Hit項高強koh大漢體格koh贏人Tùi hit永福ahkap阿添伯做伙tiàm永福ah果真骨力埕頭埕尾整理清氣厝前後壁籬笆koh豬椆雞椆koh整理m̄-nā按呢;四一空一窟所在thūn hō͘這個忽然親像得著活氣若準樹木接著春天溫暖koh puh-íⁿ款式過去阿添伯年老自然周至襤襤褸褸家內若準主人掌理款式氣象
Nā-sīA-thiam-pehchòebóng-tóng, hâm-hô͘, ilóngkóngsím-mi̍h. Ichù-sîntiām-tiāmtehkhòaⁿchit-êchheng-liân. it, àikhòaⁿiêsìn-gióng, ūhoaⁿ-híchiap-siūIâ-so͘á-bô? Phín-hēngūtêng-thâu-siⁿá-bô? , àikhòaⁿchit-êchheng-liânêsim-sèngūtiāⁿá-bô, chin-simbehchò-hóetiàmá-bô? Bān-bānkoan-chhatiêhêng-tōngkú-chí, kóng-ōe, sim-sucháiⁿ-iūⁿ? Chhân, hn̂g, soaⁿ-phiâⁿ, chhù, sui-jiânchē, m̄-kúchôanchâi-sán, chi̍tkekhòchiah-êlâiseng-oa̍h--ê. Lāi-bīnpa̍t-lâng, chí-ūChhiu-kùiah, ēēng-tit, chiūchiongChhiu-kùi-ahphòe--i, chūán-nichioji̍p--lâi, chòebêng-lêng-chúêkhóan-sit. saⁿ, behán-ni, tio̍hchhûnChhiu-kùi-ahêì-sù, chim-chiokkhòaⁿinnn̄gêchheng-liânēha̍há? Nn̄gêūiân-hūná-bô? Só͘-íA-thiam-pehtiām-tiāmlóngkóng. Khí-thâukóngchòetn̂g-kang, chia̍hpiān-piānchi̍tgoe̍h-ji̍t30kho͘, kohkhìchiahchiàukhòaⁿ. Chhin-chhiūⁿán-nichi̍tliân, lâiêÉng-kok-ah21hòeêóachiâⁿcha̍pgoe̍h-áhit, taⁿba̍k-chi̍t-ni̍h
但是阿添伯莽懂含糊甚物注神恬恬teh這個青年信仰歡喜接受耶穌抑無品行重頭生抑無這個青年心性抑無真心beh做伙tiàm抑無慢慢觀察行動舉止講話心思怎樣山坪雖然m̄-kú財產chiah-ê 生活ê內面別人只有秋桂ah用得秋桂ah配伊按呢入來螟蛉囝款式beh按呢chhûn秋桂ah意思斟酌in青年緣分抑無所以阿添伯恬恬起頭長工便便月日30koh親像按呢永福ah21月仔hit
A-thiam-ḿlia̍h-chúnhō͘inkap-pânghitji̍tàikí-hêngkiat-hun-sek, àichhiáⁿlâng-khehtio̍hthâi-ti. Só͘-íichiūìnkóng, Lāu-è, góaūchhûn-pānleh, sòakhòaⁿ-kìⁿgóaūkengchi̍tchiahpahchhit-pehkinêti-phoe, kohke, , ahchi̍ttīn, kiámkhòaⁿ-tio̍h.M̄-sīhitlah.A-thiam-ḿsaⁿh-thâukhí, sòatiām-tiāmm̄-káⁿkohmn̄g. A-thiam-pehchūán-nitiām-tiām.
阿添姆掠準hō͘ in合房hit舉行結婚式人客刣豬所以老è存辦sòa看見keng七八豬胚koh看著M̄是hit阿添姆saⁿh頭sòa恬恬m̄ 敢koh阿添伯按呢恬恬
Cha̍p-itgoe̍h-bóeūchi̍tlé-pài, bo̍k-suhoat-piáukóngchiokSèng-tànchêngbehmn̄gtō-lí, kam-gōanchiap-siūsé-lé, behkoat-simjīnChúlâikui-óaIêlâng, thanglâipò-miâ. ChūcháÉng-hokchiūchinpī-pānsim, pe̍h-ōe-jīSèng-si, Sèng-kenglóngchinse̍k, ēhiáutha̍klah. Chin-chiàⁿūkoat-simbehchiap-siūChúêkiù-in, só͘-íichiūkapA-thiam-pehchham-siông, kóngibehkhìpò-miâmn̄gtō-lí, khó-íputkhó-í. A-thiam-pehkóngchū-jiânkhó-í, chóng-sīêchū-iû, m̄-thangchhutbián-kióng, koh-khahm̄-thangchham-chhappa̍t-mi̍hì-sù. Niásé-lé, chí-ūchiū-sīhián-bêngūgōan-ìhóan-hóechiap-siūIâ-so͘chòeêChú, chí-ūán-niêì-sù, í-gōam̄-thangsiūⁿkóngniásé-lékaptiàmgóachiaá-sītiàmgóachiaūsím-mi̍hkoan-hē.
十一月尾禮拜牧師發表聖誕beh道理甘願接受洗禮beh決心歸倚thang報名永福備辦白話字聖詩聖經真正決心beh接受救恩所以kap阿添伯參詳beh報名道理可以可以阿添伯自然可以總是自由m̄-thang勉強koh-khah m̄-thang摻雜別物意思洗禮只有就是顯明願意反悔接受耶穌只有按呢意思以外m̄-thang洗禮kaptiàmchia抑是tiàmchia甚物關係
Kèngkoh-khahm̄-thangūi-tio̍hhiān-chāitiàmgóachiaêchêng-hūnlâithàngóathiaⁿtō-lí. Cheôan-chôanchhuttùiêchū-iûì-chì, chū-hoat-tek, chū-kaktùilêng-hûnêchín-kiùūsu-iàuchiahthang. Éng-hok-ahkàuchiacha̍p-hunbêng-pe̍ktō-lí, chin-si̍tchaiChúIâ-so͘í-gōapèngpa̍têchín-kiù. chhim-chaiSiōng-tèêthiàⁿ, chiūkoat-simpò-miâ, siūmn̄gtō-lí. hitê12goe̍h23hitlé-pài, chiūsiūchiap-la̍p, niá-siūSé-lé, sòasiūchiap-chiūSèng-chhan. TaⁿA-thiam-pehsó͘tehtánêm̄-sīpa̍t-mi̍h, chiū-sīchithāng, chiū-sīàichaiikó-chinōechòechin-si̍têKi-tok-tô͘á-bē. ē, ichiahbehchiongcha-bó͘-kiáⁿChhiu-kùi-ahphit-phòe--i. TaⁿÉng-hok-ahkó-jiânniásé-léji̍psèng-hōelah. HitA-thiam-pehchiūchinhoaⁿ-hí, A-thiam-ḿkóng, góasó͘tehtánêchiū-sīchittiám. A-thiam-ḿchiahchhiòchhut-lâikóng, Lângēchai, to͘lângkóng, khah-chákóng, góakhah-chákiòikhìmn̄gtō-lí.A-thima-pehkóng, Án-nito͘si̍t-chāi, àihō͘ichū-hoat-tekliáu-káiChúêchín-kiù, ūibehchhōa-bó͘titke-hóeê, to͘ēng-tit.lóngán-ni, hiah-ni̍hténg-chin.o͘h, láncha-bó͘-kiáⁿchí-ūchi̍tênā-tiāⁿ, kohit-chhèbehkau-tàii, m̄-thangló-chhó.
koh-khah m̄-thang為著現在tiàm chia情分道理完全tùi自由意志自發tek自覺tùi靈魂拯救需要thang永福ahchia十分明白道理真實耶穌以外拯救深知上帝決心報名道理hit1223 hit禮拜接納洗禮sòa接就聖餐阿添伯tehm̄是別物就是就是果真真實基督徒仔bēbeh查某囝秋桂ah匹配伊永福ah果然洗禮聖會Hit阿添伯歡喜阿添姆teh就是阿添姆出來較早較早道理阿添伯按呢實在hō͘自發tek瞭解拯救beh娶某家伙用得按呢hiah-ni̍h頂真o͘h查某囝只有nā-tiāⁿkoh一切beh交代m̄-thang潦草
Taⁿika-kīkam-gōankhìmn̄gtō-lí, kohhō͘ikóngkàuhiahbênglah, án-nito͘lah, m̄-siáⁿ?Iáu-bōeleh, lāu-è, kínphánghó-se, kínta-ke, batthiaⁿ-tio̍h? kan-tala̍k-la̍k-chhoah. m̄-tio̍hkohmn̄gláncha-bó͘-kiáⁿkhòaⁿibeh?Ài-ò, chiâⁿti̍tò͘, lāu-è, khòaⁿnn̄gêhiahūōekóng, tângchhut, tângji̍p, nn̄gêhiahsiothé-thiap, saⁿpang-chānlâichò-hóechòekhang-khòe.Sui-bóngán-ni, tio̍himn̄gkhòaⁿleh, chun-tiōngkiáⁿpún-lângêì-kiàn.Tùián-nichiūthaukiòkiáⁿChhiu-kùi-ahlâimn̄g.
家己甘願道理koh hō͘hiah按呢m̄ 啥猶未老è好紗ta-kebat聽著干單la̍k-la̍k-choahm̄著koh查某囝behÀi-òò͘老èhiahhiah體貼幫贊做伙工課雖罔按呢尊重本人意見Tùi按呢秋桂ah
回上一頁