首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
5.Hoaⁿ-hí ê ba̍k-sái .   5.歡喜的目屎。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Tōaiokpòaⁿgoe̍h-ji̍tāukhang-khòelio̍h-ákhahêng, Éng-hok-ahchiūsiūⁿkóng, taⁿkhahpek-kanglah, tāi-khàiA-thiam-pehkáⁿm̄-kohchhiàⁿ--ilah. Tùián-niūchi̍tchákhí, ichiūsiūⁿbehkapA-thiam-pehinsaⁿ-sî, kohkhìpa̍t-ūichhōekhòaⁿūsím-mi̍hkangthangchòeá-bô? A-thiam-peh, A-thiam-ḿnn̄glāuchinhó-ìti̍t-ti̍tilâu. Kî-si̍titiàmliáuchinàitiàm. Sim-tétehsiūⁿ, ē-tittiàmchiakhah-kú, m̄-sī, behē-titéng-óantiàmchiachin. M̄-kúka-kīsiūⁿ, beh-thái-ūkàuchitchu-kehthanghō͘lânglâuchiakhah, á-sīéng-óantiàmchia. Gôan-in, (1) Ka-kīsiūⁿgóatoaⁿ-sin-hàn, liû-lîsit-só͘êko͘-jî, ēūlângiânneh. (2) Chiah-ni̍hsàn, seng-khutn̄gpòaⁿ-bûn, kóngkhahkiàn-siàu, saⁿ-á-khò͘thangōaⁿ. chià-hn̂gsoaⁿ-phiâⁿchòekangsiông-siôngthǹg-pak-theh, hit-niálāi-saⁿtiāⁿthǹgkhílâisoaⁿ-khe-ásé-séleh, phitiàmchhiū-phènâ-áténgpha̍khō͘ita, kàubehtò-khì, chiahkohthe̍hlâichhēng. thangthè-ōaⁿêpō͘-hūn, si̍t-chāichhēngkàukóng-titêkiaⁿ-lângkohpháiⁿ-bī. Kî-si̍tsim-téka-kīcha̍p-jī-hunêut-ì, kohlóe-chì. M̄-kúkohchi̍tbīn, kám-kakA-thiam-pehêtau, só͘hióng-siūtio̍hchit-khóanka-têng-tekjîn-chêngun-lóanêkhì-hun, it-sengthâuchi̍tpáisó͘tú-tio̍h--ê. La̍k-hòelāu-pē, cha̍p-hòelāu-bú, káu-hòekhìlângchhī-gû, āu-chekêtauhō͘lângkhó͘-to̍k, khìchhī-gû-áêkhùngû-tiâu; chi̍thāng, chi̍thāngcháu-bé-teng, lóngiêthâu-náulāikohchhut-hiān.
月日工課略仔永福ah迫工大概阿添伯m̄-koh倩伊Tùi按呢beh kap阿添伯in相辭koh別位chhōe甚物thang抑無阿添伯阿添姆好意直直其實tiàmtiàm心底teh會得tiàm chia較久m̄是beh會得永遠tiàm chia M̄-kú家己beh-thái有資格thang hō͘ chia抑是永遠tiàm chia原因(1) 家己單身漢流離失所孤兒neh(2) Chiah-ni̍h身軀半文見笑衫仔褲thang蔗園山坪常常褪腹裼hit領內衫山溪仔洗洗tiàm樹phè林仔hō͘beh tò去koh穿thang替換部分實在穿講得驚人koh歹味其實心底家己十二分鬱意koh餒志M̄-kú koh感覺阿添伯享受這款家庭tek人情溫暖氣氛一生tú著ê六歲老父十歲老母九歲飼牛後叔hō͘苦毒飼牛仔牛tiâu走馬燈頭腦koh出現
chiacháiⁿ-iūⁿ, A-thiam-pehkhóan-thāiiná-chúnke-lāilâng, ta̍ksaⁿ-tǹgkapA-thiam-pehchòe-hóechia̍h, te̍k-pia̍tlé-pài-ji̍t, siông-siôngliânA-thiam-ḿ, kapChhui-kùi-ahtāi-kechòe-hóechia̍h, thangpī-pānchòe-hóekhìsiúlé-pài, si̍t-chāiôan-chôanchi̍t-kelâng. Chi̍tsut-áto͘khòaⁿ-khin--iêì-sù. Kohchi̍thānghō͘isó͘battú-tio̍hê, chiū-sīmúiàmêka-tênglé-pài. Tāi-kechòe-hóegîm-si, tha̍kSèng-keng, kî-tóhit-êkèng-khiânêkhong-khì; te̍k-pia̍tA-thiam-pehūchi̍têsi̍p-kòan, chiū-sīàikhui-thiahSèng-kengtiongkúi-kùkà-sī, bián-lēêōe. Ichi̍tūithè-jīmêlāutiúⁿ-ló, nā-sīiêjia̍t-sim, kapkèng-khiânchinthanghō͘lângchòebô͘-iūⁿ. Kohchi̍thānghō͘iìn-siōngchinchhim-khek--ê, chiū-sīChhiu-kùisió-chiáêgîm-si, hit-êsiaⁿêsúi, chheng-liāng, óan-chóan, kôan, , ōe-kùhun-bêng, kohhit-êgîm-siêthài-tō͘khiân-sêng, kiong-kèng, m̄-sīcháiThian-thian-lo̍k, Chhian-lí-iân, Bān-lí-hôngsó͘thiaⁿ-tio̍hhiah-êki-lú, á-sīiá-kesó͘tehchhiùⁿêkhek, á-sīliû-hêngkoasó͘ēpí--titê. Ika-kībat-jī, koho̍h, nā-sīthiaⁿA-thiam-pehinchi̍t-ketehgîm, si̍t-chāiūkóngtitêkám-kek.
chia怎樣阿添伯款待若準家內三頓kap阿添伯做伙特別禮拜日常常阿添姆kap秋桂ah大家做伙thang備辦做伙禮拜實在完全一家屑仔看輕伊意思Kohhō͘bat tú著就是家庭禮拜大家做伙吟詩聖經祈禱hit-ê 敬虔空氣特別阿添伯習慣就是開拆聖經幾句教示勉勵退任長老但是熱心kap敬虔thang hō͘模樣Kohhō͘印象深刻ê就是秋桂小姐吟詩hit-êsúi清亮婉轉話句分明koh hit-ê吟詩態度虔誠恭敬m̄是天天樂千里緣萬里紅聽著hiah-ê妓女抑是野雞teh抑是流行比得家己bat字koh但是阿添伯in一家teh實在感激
Te̍k-pia̍tūchi̍tmî-hng, tha̍k-tio̍hchi̍tchāmkò͘-sūkóng, Iâ-so͘tehchhōechi̍tchiahphah-m̄-kìⁿ, kiâⁿbê-lō͘êiûⁿ, kohkónghòng-tōng-chúêphì-jū, láu-si̍tkóngiàm-chīⁿlâuchin-chēba̍k-sái. Tông-sîthiaⁿ-kìⁿinchhiùⁿ, ......Chí-ūchi̍tchiahsoaⁿ-kan, lī-khuiiûⁿ-tiâubô-lō͘. soaⁿ-niá, piànkiâⁿhong-pho, siūliông-bo̍kkóan-líchiàu-kò͘......Ithiaⁿchiah-êōe, chi̍tsiūⁿkónghitchiahiûⁿchiū-sīipún-sin, thâuàⁿ-àⁿ, ba̍k-sáihò͘m̄-khui, kínchhut-khìphùithâm, sòakhìchhek-só͘háuchi̍tkhùn, ba̍k-sáichhit-chhitbehchiahkohji̍p--lâi. Ilia̍h-chúnlângm̄-chai, lângkhòaⁿ-kìⁿleh. A-thiam-peh, A-thiam-ḿba̍k-chiuhe-helāu-lâng-ke, kám-kaktek-khak, nā-sītháiphiànChhiu-kúi-ahētitkòe, Chhiu-kùi-ahlī-hāi, kúi-thâukúi-náu, tiāⁿ-tiāⁿto͘tehkoan-chhatiêhêng-tōng, jî-chhiáⁿtùisim-tétehkoan-simiêtāi-chì. Put-kòchit-êcha-bó͘gín-náchinchèng-keng, pêng-sîbathi̍h-hiauh, hōan-sūtāi-tāitōan-tōan. Ichiūkhòaⁿilâiintau, kúicha̍p-ji̍tbatōaⁿsaⁿ-á-khò͘, lāi-saⁿkiaⁿlângkohphòa-phòa, ūchhut-mn̂g, lī-iōngji̍t-iāmthǹgkhílâitiàmkhe-á-télâipha̍k, behtò-khìkohchhēnglo̍h-khì--ê. Ichiū-sīput-jím-sim, kohji̍p-mn̂gkhòaⁿ-kìⁿiūpau-ho̍k-á, liōng-pitseng-khuchūchhēnghit-su, kî-ûlah. Só͘-íikúi-nā-ji̍tchêng, chhut-khìSin-hòake-átùichhiū-chîêlângsǹg-siàuêchiūūinn̄g-sulāi-saⁿ, lāi-khò͘tò--lâi, nā-sīchhōeiáu-bōeūchi̍têki-hōe, m̄-káⁿkóngchhut--lâi, kèngkoh-khahm̄-káⁿhiaⁿ̍hhō͘iōaⁿ.
特別暝昏讀著chām故事耶穌teh chhōephah-m̄見迷路koh放蕩囝比喻老實暗靜真濟目屎同時聽見in...只有山間離開羊椆無路山嶺風波良牧管理照顧......chiah-ê hit就是本身àⁿ-àⁿ目屎hò͘ m̄開出去phùisòa廁所目屎拭拭behkoh入來掠準m̄知看見阿添伯阿添姆目睭花花老人家感覺的確但是thái秋桂ah秋桂ah厲害鬼頭鬼腦定定teh觀察行動而且tùi心底teh關心代誌不過這個查某gín-ná正經平時bat hi̍h-hiauh凡事大大段段in十日bat衫仔褲內衫koh破破出門利用日焰tiàm溪仔底beh tò去koh穿落去ê就是不忍心koh入門看見包袱仔諒必身驅穿hit軀其餘所以幾若日出去新化街仔tùi樹薯算數兩軀內衫內褲倒來但是chhōe猶未機會m̄敢出來koh-khah m̄敢hiaⁿ̍h hō͘
Kàuchitkhòaⁿisio-sîbehtò-khì, inlāu-pēti̍t-ti̍tilâu. Kî-si̍tikakhó-kui, tùichiachhut-khìliânkin-mîm̄-chaibehkhìtó-ūian-bînto͘m̄-chai. chiainkhóan-thāiichòelâng-kheh, lâng-khehkeng-ákhùn. Isòahut-jiânkohsiūⁿtio̍h, Chí-ūchi̍tchiahsoaⁿ-kan, lī-khuiiûⁿ-tiâubô-lō͘.Sòakìmbē-tiâusòaháuchhut--lâi, A-thiam-pehtio̍hchi̍tkiaⁿ, kóaⁿ-kínian-ùi, chiahmn̄gitàu-tíiêsin-sècháiⁿ-iūⁿ? Ichiahit-gō͘, it-cha̍p, tùilāu-pēkóng-khí, kóngkàulâiintauûi-chíêkhó͘-kéngsi̍t-chênghō͘inthiaⁿ. A-thiam-peh, A-thiam-ḿ, liânChhiu-kùiSió-chiákìmbē-tiâu, tāi-ketùiicha̍p-jī-hunêtông-chêng, sòasì-êháu-háuchòechi̍ttui. Hit-sîA-thiam-pehchhut-siaⁿkóng, Taⁿlántāi-kekūi-lo̍hlâikî-tó.Tāi-kechiūlóngûi-ûikūi-lo̍hthiaⁿ-ni̍hlâikî-tó. Hit-êì-sùkóngkiûSiōng-tèkiùchit-êchheng-liân, thèchit-êchheng-liânkhui-lō͘. Siaⁿsiaⁿ, chin-chiàⁿkèng-khiân, chhin-chhiat, ūmóa-móaêthiàⁿ-sim.
chit相辭beh tò去in老父直直其實可歸tùi chia出去今瞑m̄知beh佗位安眠m̄知chia in款待人客人客間仔忽然koh只有山間離開羊椆無路Sòabē-tiâu sòa出來阿添伯趕緊安慰到底身世怎樣一五一十tùi老父講起in為止苦境實情hō͘ in阿添伯阿添姆秋桂小姐bē-tiâu大家十二分同情sòa四個哮哮Hit時阿添伯出聲大家跪落祈禱大家圍圍跪落廳裡祈禱Hit-ê意思上帝這個青年chit-ê青年開路真正敬虔親切滿滿疼心
Kî-tósoahkhí-lâi, A-thiam-pehchiahkhui-chhùikohkóng, Éng-hok, kì-jiânán-ni, sǹgchhinchhek, chí-ūtoaⁿ-sin, góachiachinkhiàmkang, chhiáⁿm̄-biánkohkhìpa̍t-ūi, chūán-nitiàmgóachia. Kohgóaǹg-bāngē-titkapgóantâng-simpàiSiōng-tè, ǹg-bāngChúchín-kiù--lí. siūⁿcháiⁿ-iūⁿ?Chhiu-kùiSió-chiáchān-chhùikóng, Éng-hok-hiaⁿtiàmchialah. Góanpa-pato͘án-nikóng.Éng-hokchi̍tūkìmbē-tiâuêhoaⁿ-hí, siuⁿhoaⁿ-hísòakohháuchhut--lâi. Ikám-kakkin-á-ji̍tA-thiam-pehbehsiu-liû--i, tùikin-á-ji̍tí-āuiūan-kiêsó͘-chāi. M̄-biánsimtiāⁿkhòa-sim, kóngtaⁿkohkhìm̄-chaibehkhìtó-ūi. Kohsiāngiàu-kínchiū-sīikám-kakchhin-chhiūⁿtùiAh! bô-chêngpeng-léngêlō͘-piⁿ, siūkiùcháu-ji̍plâithiàⁿ-thàngun-lóanêka-têng.Ná-chúnchi̍tchiahpoa̍hlo̍hlô͘-kô͘-môepehkhí-lâiêkáu-ákiáⁿ, tngbeh, kôaⁿkàukhū-khū-chùnêtiong-kan, hō͘thiàⁿiêchú-lâng, khiohilâipó-siohêsim-chêng. Kìmbē-tiâuchūán-nikūitùiA-thiam-pehêbīn-chêngkiòchi̍tsiaⁿA-peh,sòakohkhui-siaⁿháukàuthâu-tú-ákoh-khahchhám-chheh. A-thiam-pehkínikhankhí--lâi. Chi̍tchhiúhōaⁿiêkeng-thâu-téngkóng, Tio̍hkám-siāSiōng-tèêkhui-lō͘.
祈禱soah起來阿添伯開嘴koh永福既然按呢只有單身chiam̄免koh別位按呢tiàmchiaKoh向望會得kap同心上帝向望拯救你怎樣秋桂小姐贊嘴永福兄tiàm chia 爸爸按呢永福bē-tiâu歡喜歡喜sòa koh出來感覺今仔日阿添伯beh收留伊tùi今仔日以後安居所在M̄免掛心kohm̄知beh佗位Koh要緊就是感覺親像tùiAh無情冰冷路邊走入疼痛溫暖家庭若準路糊糜peh 起來狗仔behkhū-khū-chun中間hō͘主人寶惜心情bē-tiâu按呢tùi阿添伯面前阿伯sòa koh開聲頭tú-á koh-khah慘慼阿添伯起來hōaⁿ 肩頭頂感謝上帝開路
Tùián-nikhí--lâi, ba̍k-sáichhit-chhit-lehchiahkohháu.
Tùi按呢起來目屎拭拭咧koh
回上一頁