首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
4.Chià-hn̂g tiong ê eng-hiông.   4.蔗園中的英雄。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
A-thiam-pehintehchhòkam-chià. Kīn-lâiūtùilâm-iûⁿlâiêchià-chéngkiò-chòeSam-it-lêng--ê(310hō-á), kam-chià-kisè-sè, m̄-kúhoat-titchintōabô͘, chinūgia̍h, chènglo̍h-khìhitthâuchi̍t-nîbōe-sī, têngjī-nî, saⁿ-nîkoh-khah,
阿添伯in teh甘蔗近來tùi南洋蔗種叫做三一零ê(310號仔)甘蔗枝細細不過發著落去hit一年未是二年三年koh-khah
Tú-gūÉng-hok-ahlâi, chintōaêpang-chān. Éng-hok-ahhái-kháulâng, chū9hòechhutmn̂glângkhòaⁿgû-á, bān-poaⁿêkan-khó͘to͘tú-tio̍h, jî-chhiáⁿlângkhahtōa-hàn, iokūgō͘-chhioh-chhitgōaóagō͘-chhioh-peh. Jîn-châisiⁿchòebē-báikòe-titkhì. Sui-jiânbat, nā-sīchòelângkhiam-pi, un-khûnkut-la̍t, pháiⁿ-miākiáⁿchhìn-chháichia̍h, khang-khòechòeliáuūsè-bīn, kohūla̍t. A-thiam-pehkhòaⁿliáuchinkah-ì. Éng-hok-ahka-kījīn-hūn, kohlâisiūA-thiam-pehinchi̍t-keêhó-ì, chintōaêan-ùi. Jî-chhiáⁿKi-tok-tô͘êka-têng, ikám-kakiit-sengsó͘battú-tio̍hka-têng-tekêun-lóan. Kam-chiàchhò3, 4ji̍tchiūliáu, nā-sīchiaplo̍h-khìtio̍hku̍tchhiū-chî. Tio̍hsengchhòchhiū-chî, āu-lâiku̍tchhiū-chî, kohtio̍htaⁿchhiū-chîkàugû-chhia-lō͘hō͘gû-chhiachhia, sòagiâchhiū-chîhō͘gû-chhiachhia, chhiakàuchhù, ū-êchiūán-nichhiⁿ-chû, lâuchi̍tpō͘-hūnkhí-lâichhoahchhiū-chî-chhiamthangchhīcheng-siⁿ. Chhiū-chîkó-átio̍hkòelân, jiân-āupha̍khō͘ta, tuikuituithangchòehóe-chhâ. Kam-chiàchhòliáu, chià-ha̍htio̍htuikuituithanghiâⁿ. Kīn-lâichhâchinohkhioh, khahchiâⁿ-mi̍hêchhâ, chi̍tpahkinóa25, 6kho͘, só͘-íliânsoaⁿ-lāiêlângto͘m̄-kamhiâⁿchhâ, lóngtaⁿchhut-lâi.
Tú遇永福ah幫贊永福ah海口9牛仔萬般艱苦tú著而且大漢五尺七五尺八人才bē-bái過得雖然bat但是謙卑慇勤骨力歹命凊彩工課勢面koh阿添伯佮意永福ah家己認份koh阿添伯in一家好意安慰而且基督徒家庭感覺一生bat tú著家庭tek溫暖甘蔗34但是落去樹薯樹薯後來樹薯koh樹薯牛車路hō͘牛車sòa樹薯hō͘牛車有的按呢生薯部分起來樹薯簽thang精牲樹薯桿仔然後hō͘thang火柴甘蔗蔗箬thang hiâⁿ近來成物256所以山內m̄甘hiâⁿ出來
Án-nichhòkam-chiàleh, liáu-āukohku̍tchhiū-chîleh, liân-liânchiâⁿpòaⁿgoe̍h-ji̍tchinêng. Só͘-íÉng-hok-ahchūán-nitiàminhiachòekang. Chi̍t-chhutchi̍t-ji̍plóngkapChhiu-kùi-ahchòetīn, put-tiput-kakchhin-bi̍t. Ūchi̍tji̍ttehchhòkam-chiàê, án-chóaⁿtùihn̂g-kiⁿêchhiū-phènâ-á, hut-jiânēcháuchi̍tbóehō͘-sòaⁿ-chatchhut-lâi, tháitú-hóētùiChhiu-kùi-ahêsin-piⁿlâi, hut-jiânChhiu-kùi-ahkiaⁿchi̍tēbīnchheⁿsún-sún, khuisiaⁿhiàm, kichi̍tēchintōasiaⁿ, sin-piⁿêcha-bó͘gín-áphōaⁿ, ū-êkiaⁿkàucháukàupoa̍h-poa̍hlo̍h-khì. Hitbóechôachám-jiântōa-bóe, tāi-iokūsaⁿ-chhiohgōaóa4chhiohtn̂g, si̍t-chāichinēkiaⁿlâng. Éng-hok-ahkíncháuóa--lâi, kipkàu-tehkhòathe̍hsím-mi̍h, chūán-nichhunchhiútùichôa-bóeikōaⁿkôan, hiùti̍t-khì, tiàmthâu-khakbóehuichi̍tliàn, ēng-iáuchi̍tchhiúchhòkam-chiàêchià-to͘chūán-niisut-khì, hitbóechôachūán-nihō͘iphutchòenn̄gkoe̍h, hiattùihn̂g-gōachhiū-phènâ-áhitpêngkòe-khì. Ka-chàichhachi̍ttiám-tiám-á, Éng-hoklâi, Chhiu-kùiahchiàukhòaⁿēhō͘kā-tio̍hêkhóan. Kàuchôaphah-síliáu, tāi-kechiahchhiò--chhut-lâi. Tng-sîkín-tiuⁿkaphit-êeng-hiônghì-ke̍k-sèngêtiûⁿ-bīnsi̍t-chāikiaⁿ, chhiò.
按呢甘蔗了後koh樹薯連連月日所以永福ah按呢tiàm in hia一出一入kap秋桂ah不知不覺親密teh甘蔗按怎tùi園墘樹phè林仔忽然雨傘節出來thái tú好tùi秋桂ah身邊忽然秋桂ah損損身邊查某gín-ná有的跋跋落去Hit嶄然大尾大約三尺4實在永福ah倚來到地khòa甚物按呢tùi蛇尾kōaⁿhiù直去tiàm頭殼liàn用iáu甘蔗蔗刀按呢sut去hit按呢hō͘phutkoe̍hhiat tùi園外樹phè林仔hit pêng過去佳哉點點仔永福秋桂ahhō͘咬著phah死大家笑出來當時緊張kap hit-ê英雄戲劇性場面實在
Hiah-êcha-bó͘gín-á-phōaⁿput-tiput-kakchê-siaⁿhoahkóngChhiu-kùi-ché, ka-chàilínÉng-hokhiaⁿkiù--lí.phah-sǹgêtiong-kan, sòachiongÉng-hokkapChhiu-kùi-ahnn̄gêlângêmiâkiòliâmchò-hóe, jî-chhiáⁿhittiong-kankohkechi̍tLín,hián-bênglângsòachiongÉng-hok-ahisǹgchòeA-thiam-pehinke-lāiêchi̍têlângêkhóan. Éng-hok-ahthiaⁿchi̍tēsòakhiā--tehgāng-gāng, bīnâng-âng, kám-kakhī-áchinsio, bīnchinhoat-hōng, sim-thâupho̍k-pho̍k-chhéng, sim-lāiūbē-hiáukóngêhoaⁿ-híkapbóan-chiok-kám, chi̍tbīnkám-kakchinpháiⁿ-sè, tùiChhiu-kùisió-chiáchinput-chū; thangkóng, Chhiu-kùi-chéah, ka-chàilínÉng-hokhiaⁿ,thiaⁿliáusimbē-hiáukóng. Hāi-síChhiu-kùisió-chiábīnoa̍tlō͘, chi̍têbīnângkòng-kòng. Nā-sīsim-lāiūbē-hiáuhêng-iôngêkhoài-kám, kapkám-kakiêsin-piⁿūkhò-titchūêlâm-sèng, chin-chiàⁿūeng-hiôngkhì-khàiêlâng. Thiaⁿlângkóng, LínÉng-hokhiaⁿ,só͘-íiì-sek, tùichhùiìnhiah-êcha-bó͘gín-náphōaⁿkóng, Líntio̍h-kâulah.Jiân-āuēngbún-chhiòêbīn, taⁿ-thâukhí-lâithaukhòaⁿÉng-hok-ah. Éng-hok-ahchi̍tkho͘chhā-chhāi, sukhìhō͘tiāntiān-tio̍h, kim-kimtehkhòaⁿChhiu-kùi-ahêtōng-chok. Só͘-íput-tiput-kaknn̄gêlúiba̍k-chiuêsī-sòaⁿsòait-tìkau-chhechi̍têì-gīkoh-khahchhim-tn̂gtiⁿ-bi̍têhòan-sióngtiong.
Hiah-ê查某gín-ná伴不知不覺齊聲秋桂姊佳哉lín永福救你phah算中間sòa永福kap秋桂ah做伙而且hit中間kohLín顯明sòa永福ah 阿添伯in家內永福ahsòa khiā--teh愣愣紅紅感覺耳仔發烘心頭噗噗筅心內bē曉歡喜kap滿足感感覺歹勢秋桂小姐不住thang秋桂姊ah佳哉lín永福bē曉害死秋桂小姐kòng-kòng但是心內bē曉形容快感kap感覺身邊靠得男性真正英雄氣慨Lín永福所以意識hiah-ê查某gín-náLín著猴然後吻笑taⁿ頭起來永福ah永福ahchhāi-chhāihō͘電著金金teh秋桂ah動作所以不知不覺目珠視線sòa一致交叉意義koh-khah深長甜蜜幻想
Tùihitji̍tkhí, Éng-hok-ahchúnkám-kakchū-hūiūpó-hō͘Chhiu-kùi-ahêgī-bū. Chhiu-kùi-ahàm-àmkám-kakàikapÉng-hok-ahchhin-kīn, thangtit-tio̍hipó-hō͘êkhóan-sit. Tùián-ni, nn̄gêchiūseⁿ-chhutchhin-bi̍t-kám.
Tùi hit永福ah感覺自負保護秋桂ah義務秋桂ah暗暗感覺kap永福ah親近thang得著保護款式Tùi按呢生出親密感
回上一頁