首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
3.Kî-iân.   3.奇緣。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Kehbîn-á-ji̍ttùikéng-chhat-kio̍kêkhu-liûkaⁿ-pângtòaichhut--lâi, khahmn̄gmā-sībathitlângêmiâ. Āu-lâimn̄gichiàusó͘ēkì-tithitêlângêhêng-siòng. Kôaniok5chhioh-pòaⁿ, seⁿchòepûi, sán. Khí-thâukapichòe-hóekiâⁿê, ūkhòaⁿ-kìⁿiêbīn, chhùi-ē-táuchiam-chiam, chhùi-ē-táuêtò-pêngūchi̍tlia̍p, ūhoatkì-chhiu, chiàⁿ-pêngêba̍k-chiubóeūto-khî, tāi-khàihō͘lângphut--tio̍hêto-siong; chòe-hóekiâⁿkàuhāng-á-lāiàm-àmêsó͘-chāi, hitêlângchiahchiongbō-ákhàm-khàm, tùikhò͘-tē-ájîmchi̍t-tiâuhoe-hoeêkin-ákhí-lâipaubīn, chí-ūchhunba̍k-chiuthangkhòaⁿlō͘, chiūpôaⁿkòechhiûⁿ.
明仔日tùi警察局拘留監房出來mā是bat hit後來記得hit-ê形象5尺半起頭kap做夥看見嘴下斗尖尖嘴下斗倒pêng痣鬚正pêng目珠刀khî大概hō͘phut著刀傷做伙巷仔內暗暗所在hit-ê帽仔khàm-khàmtùi褲袋仔一條花花巾仔起來只有chhun目珠thang
Kéng-chhat-kio̍kchiàuchitêlâng-siònglâipénghiah-êliû-bîn, chiân-kho-hōansó͘lâutehêsiōng, chiūhoat-hiāntio̍hsó͘kóngêbīn-siòng, lô͘-môacha̍p-jīsiⁿ-siùⁿtiongêsió-kâuhiâm-gî-hōan. Tùián-nichiūhoat-chhutkéng-kàibāngpau-ûi. kéng-chhat-kio̍k, tùichiah-êliû-bînkapsiông-si̍p-hōan, á-sīsu-siúⁿkhòaⁿ-chòeput-únêlâng, m̄-nāūinêsiòng, sīm-chìchīnsó͘-ēto͘lóngūchhái-chi̍pinêkha-bô͘, chhiú-ìnkapchéng-thâu-áhûn. In-ūichechinêso͘-chachhâi-liāu. Só͘-íliâm-piⁿtit-tio̍hhiâm-gî-hōanêsòaⁿ-soh. Sió-kâum̄-nākan-tachhiap-tō-hōan, kî-si̍tiput-lūnkiông-kan, cha̍h-lō͘chhiúⁿ-kiap, sat-jînto͘lóngkáⁿ-chòe. Ichi̍têhōan-chōelúi-lúiêthong-chhip-hōan. Iténggoe̍h-ji̍tchiahBiâu-lekji̍p-soaⁿêsióchng-siā, phiànchi̍têcha-bó͘gín-ná, kóngbeh chhōa ikhìchia̍hthâu-lō͘, chiahlō͘-tiongm̄-nākiông-kan-ùhit-êlú-chú, kohichhiúⁿchhiú-pió, kapchi̍t-tiâukim-liān-ánn̄g-chîⁿgōatāng, kohhiān-kimchiâⁿpah-kho͘, chhùiithatchhiú-kin, chhiúipa̍kiap-āu, chiongpòaⁿlō͘-théihiattiàmchinchió-lângtehchiūⁿ-lo̍hêsiólō͘-piⁿêchhiū-nâàm-sàmêsó͘-chāi. Hit-êlú-chúbē-titjiáng, in-ūichhùithattiâu-teh, m̄-káⁿijiok, á-sīcháuchhut-lâi, in-ūichhiúhō͘ipa̍kiap-āu, pòaⁿlō͘-thém̄-káⁿchhut-lâikìⁿ-lâng, só͘-íchí-ūkutiàmchhiū-á-khaháu, kàuūlângkhìkhioh-chhâtùihiakòe, chiahikiù. Chhin-chhiūⁿán-nibû-okput-chok. Lò-khaÉng-hok-ahsûi-piānchiūtòelângkhì, kóngūhó-khang--ê, khòaⁿbehchóaná-bô, si̍t-chāichinkai-sí.
警察局人相péng hiah-ê流民前科犯teh發現面相流氓十二生相小猴嫌疑犯Tùi按呢發出警戒包圍警察局tùi chiah-ê流民kap常習犯抑是思想看做不穩m̄-nāin甚至所會採集in腳模手印kap指頭仔因為搜查材料所以liâm-piⁿ得著嫌疑犯線索小猴m̄-nā干單竊盜犯其實不論強姦閘路搶劫殺人敢做犯罪累累通緝犯月日苗栗入山庄社查某gín-nábehchhōa頭路chiah 路中m̄-nā強姦污hit-ê女子koh 手錶kap一條金鍊仔兩錢koh現金百箍手巾揜後露體hiat tiàm少人teh上落路邊樹林暗毿所在Hit-ê女子bē得因為tiâu-tehm̄敢jiok抑是出來因為hō͘揜後露體m̄敢出來見人所以只有tiàm樹仔腳抾柴tùi hia親像按呢無惡不作躼腳永福ah隨便tòe好空êbeh抑無實在該死
So͘-cha-bāngti̍t-ti̍tsiok-siáu, āu-lâiKoan-biōbehji̍p-khìKî-sanêlō͘-tiongêsoaⁿ-lāilia̍h--tio̍h. ITâi-pakêSin-tiàmÀm-kheⁿêlâng, ūi-tio̍hpak-pō͘hōan-àn, ti̍t-ti̍tcháulo̍hlâm, só͘-íchiahēKoan-biōêhū-kīnhō͘lânglia̍h-tio̍h. Thang-kóngphò-àniā-sīchinkín, thâu-bóebián10gōa-ji̍tchiūlia̍h--tio̍h. kong-têngtùisìnê, hō͘Lò-khaÉng-hok-ahjīn, kó-jiânchhò, chiàunn̄gpêngêkháu-kengjīnkhí--lâi, chiūchaiÉng-hokkó-jiânm̄-sīchintāngêchōe-hiâm, só͘-íphòaⁿ-koatkhin-khin, koaiⁿ6kò-goe̍hkiàchōenn̄g-nî, chiūsiūtháu-pàngchhut-kaⁿ. siūkoaiⁿêtiong-kan, kaⁿ-ga̍kêi-bū-sek, sin-thétit-tio̍hi-tī, kohtit-tio̍hchintōaêkà-sī. Hitchiahsió-kâuchiūsiūtēng-chōekhah-kú, chialánm̄-biánkóng.
搜查網直直縮小後來關廟beh入去旗山路中山內掠著台北新店暗坑為著北部犯案直直所以關廟附近hō͘掠著Thang講破案也是頭尾10外日掠著公庭hō͘躼腳永福ah果然pêng口供起來永福果然m̄是罪嫌所以判決輕輕6個月兩年tháu放出監中間監獄醫務室身體得著醫治koh得著教示Hit小猴定罪較久chiam̄ 免
KóngÉng-hok-ahsiūtháu-pàngliáu-āu, kia̍h-ba̍kchhin, sin-ni̍hpòaⁿsiánchîⁿ, simsiūⁿkóng, taⁿbehkhìtó-ūi. Si̍t-chāichin-chiàⁿsimlōan-lōantiāⁿ. Put-kòchiàuikòe-khìêkeng-giām, ná-chúnūchi̍têsiaⁿkóng, m̄-thangkohtiàmsiâⁿ-chhī, siâⁿ-chhīkhoàitūi-lo̍hchhia-hôaêsó͘-chāi. Só͘-íì-sek, put-tiput-kakhiòngTâi-lâmêtang-pêngsoaⁿ-lāiti̍t-ti̍tkiâⁿ-khì, hitē-po͘óasaⁿ-tiámchengchhut-kaⁿ, thâu-khakchhi̍h-chhi̍hti̍t-ti̍ttōng, tōngtùiÉng-khong, kàuSin-hòahit, ji̍tto͘í-kengbehàmlah, nā-sīsimcha̍t-cha̍tm̄-chaiiau, tiàmSin-hòake-ákiâⁿ-lâi, kiâⁿ-khì, kin-púnseng-khutn̄gpòaⁿ-bûn, iauiā-sīhoat-tō͘.
永福ahtháu放了後舉目身裡beh佗位實在真正亂亂不過過去經驗若準m̄-thang koh tiàm城市城市墜落奢華所在所以意識不知不覺台南東pêng山內直直行去hit下晡三點出監頭殼chhi̍h-chhi̍h直直tùi永康新化hit已經beh但是cha̍t-cha̍tm̄知tiàm新化街仔行來行去根本身軀半文也是法度
Hit-àmchiūkhìkubiō-kháu, phēngtiàmtōa-biōêthiāu-thâu, pòaⁿkhùn, pòaⁿchhíⁿkòechi̍t-mî. Kehchá-khípak-tó͘kám-kakchiniau, nā-sīsin-ni̍hchîⁿ, pān-hoat, chiūkiâⁿchhutke-á, ǹgsoaⁿlāiêlō͘ti̍t-ti̍tkiâⁿ, tú-gūlō͘-ni̍hūlângtehchhiakam-chià, chiūlângpunkam-chiàchia̍h, chek-sîkám-kakkechinūgôan-khì, chiūkè-sio̍kkohkiâⁿ. Tàu-tíjîn-kantôngchêngsaⁿpang-chānêsim, iû-gôanhiuⁿ-ēkhahū. Siâⁿ-chhī, to͘-hōeêlâng, ná-chúnta̍k-êm̄-chaikhahêng, khahsî-kanthangsiūⁿkàupa̍t-lângêtāi-chì, á-sīcháiⁿ-iūⁿ. Kám-kakkechinkò͘-kí, ná-chúnsio̍k-gúkóngji̍t-thâukng-iāⁿ-iāⁿ, sûi-lângkò͘sìⁿ-miāêkhóan. Kám-kakchhin-chhiūⁿjîn-chêngchinpeng-léng, hiuⁿ-ēkám-kaktāi-kekhahun-lóan, kàusoaⁿ-kan, phok-sò͘êseng-oa̍hêlông-bînêtiong-kan, só͘ūêiú-chêng, ná-chúnkèngkoh-khahsio-lō. Kàutàuê, ichiūkiâⁿkàuSoaⁿ-pà. hiaūchi̍t-kengKi-tok-kàuêlé-pài-tn̂g.
Hit暗廟口phēng tiàm大廟柱頭一瞑早起腹肚感覺但是身裡辦法街仔直直tú遇路裡teh甘蔗甘蔗即時感覺元氣繼續koh到底人間幫贊猶原鄉下城市都會若準逐個m̄知時間thang別人代誌抑是怎樣感覺顧己若準俗語日頭光映映隨人性命感覺親像人情冰冷鄉下感覺大家溫暖山間樸素生活農民中間友情若準koh-khah燒烙山壩hia一間基督教禮拜堂
Ipêng-sîthiaⁿtō-lí, chū-jiânim̄-chaihiapài-tn̂g, put-kòikám-kakchiahsoaⁿ-lāi, ūchiahtōa-kengêchhù, chinhi-hán, ichiūkiâⁿóa-khìikhòaⁿ, sòapài-tn̂gmn̂g-kháuliâng-liângêūichē. Hit-sîtú-gūūchi̍têlāusìn-tô͘, lânglóngkiòichòeA-thiam-peh, isèⁿBo̍kkap A-thiam-ḿnn̄g-lāuí-gōa, ke-lāichí-ūchi̍têcha-bó͘-kiáⁿ, án-nichi̍t-kesaⁿêchòe-hóetòa. Khiokūkúihun-áchúi-chhânkaptām-po̍hsoaⁿ-phiâⁿ, sǹg--lâikàujōapháiⁿ-kòe. M̄-kúhāu-siⁿ, ka-kīlāu, lo̍h-chéngsiu-koahlóngtio̍hchhiàⁿ--lâng, só͘-ím̄-sīkàujōahù-jū. Ibehlâichhōebo̍k-sukóng-ōe, khòaⁿchit-êchheng-liânpài-tn̂gmn̂g-kháuchē, ichiūimn̄gkhòaⁿchitūipêng-iútùitó-ūilâi. Lò-khaÉng-hok-ahthâu-khakchhi̍h-chhi̍h, put-tiput-kakba̍k-sáisòaliànchhut--lâi. A-thiam-pehkhòaⁿ-liáuchinthèisiong-sim, chaiisim-lāitek-khakūkóngchhutêkan-khó͘, chiūchhiáⁿikhìintauchē.
平時道理自然m̄知hia拜堂不過感覺chiah山內chiah大間稀罕倚去sòa 拜堂門口涼涼Hit時tú遇信徒阿添伯穆kap阿添姆兩老以外家內只有查某囝按呢一家做夥tòa分仔水田kap淡薄山坪算來歹過M̄-kú後生家己落種收割倩人所以m̄是富裕behchhōe牧師講話這個青年拜堂門口朋友tùi佗位躼腳永福ah頭殼chhi̍h-chhi̍h不知不覺目屎sòa liàn出來阿添伯看了傷心心內的確艱苦in
Intaupài-tn̂gjōa-hn̄g, chhùkhiokm̄-sīchin, tekchha̍k--ê, chhēngchng-áêchúi-kûn, khàmhiā, tēng-tauhtēng-tauh--ah, lāi-gōachinchheng-iu, ūchi̍t-êsè-sèêtiâⁿ-táu, tiâⁿ-bóeūchi̍t-chângtiⁿiûⁿ-thô, chám-jiântōa-châng, chiàu-khòaⁿū2, 30êkhóanêlāu-chhiū, liulo̍h-khìūchi̍t-tiâusiókhe-á, ūchē-chēhū-jîn-lângthangsé-saⁿêchio̍h-thâu-ūi, óan-jiânchhin-chhiūⁿchi̍t-pakêtô͘-ōechi̍t-iūⁿ. Lâiphēngtio̍hLò-khaÉng-hok-ahinhái-kháu, thianchhaiauêkhôan-kéng, chi̍t-sîsimkhui-khuikhì. M̄-kúpak-tó͘si̍t-chāitōa-tn̂gsió-tn̂gêiau, ka-chàiA-thiam-pehchinchaikhin-tāng, siūⁿkóngchiasoaⁿ-kan, tāi-khàichit-sîtàu-lah, chit-êchheng-liân-lângkáⁿiáu-bōechia̍hêkhóan, chiūmn̄gikóng, Pêng-iútiong-tàukiámchia̍h-pn̄glah.Hit-sîikhòaⁿA-thiam-pehêhó-ì, chiūsè-jīikóng, iiáu-bōechia̍h. A-thiam-pehchek-sîkiòiêcha-bó͘-kiáⁿChhiu-kùi-ahkhóanchhut-lâihō͘ichia̍h.
In拜堂偌遠m̄是鑿ê穿磚仔水裙khàmtēng-tauh tēng-tauh--ah內外清幽一個細細埕斗埕尾一欉楊桃嶄然大欉照看230老樹落去一條溪仔濟濟婦人人thang洗衫石頭位宛然親像一幅圖畫一樣phēng躼腳永福ah in海口環境一時開開M̄-kú腹肚實在大腸小腸佳哉阿添伯輕重chia山間大概這時晝啦這個青年人猶未朋友中晝食飯Hit時阿添伯好意細膩猶未阿添伯即時查某囝秋桂ah出來hō͘
Chhiu-kùi-ahsui-jiânsoaⁿ-lāicha-bó͘gín-ná, nā-sīiūtha̍k-kòeKok-bînha̍k-hāu, kohkàu-hōechòegîm-sipan-ôan, siaⁿchin, chinoa̍h-tāng, chheng-liânthôankhètngho̍k-bū-pō͘-tiúⁿ. chinkhó-chhúêlú-chú, Soaⁿ-pàkàu-hōethangkóngsoaⁿ-lāiêhoe, kin-nî20hòe. Lò-khaÉng-hok-ah21hòe, tāi-keténg-ēhòe. Chittùichheng-liânì-tiongtāi-kekìⁿ-bīnê, ná-chúnūchi̍t-êbē-hiáukóngêkî-iân. Éng-hok-ahtùián-nichiūsiūlâuchòelâng-kheh, chiām-sîtiàmA-thiam-pehin-tau.
秋桂ah雖然山內查某gín-ná但是讀過國民學校koh 教會吟詩班員活動青年服務部長可取女子山壩教會thang山內今年20躼腳永福ah21大家頂下青年意中大家見面若準一個bē曉奇緣永福ah tùi按呢人客暫時tiàm阿添伯in兜
回上一頁