首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
2.Tūi-lo̍h.   2.墮落。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Siānghit-nîbehkīnnî-tauê29, ke-kehō͘-hō͘lóngtehpī-pānkòe-nî, ūêchhoe-kóe, ūêthâi-ke, taⁿChìn-châikè-lâilōa-kú, pêng-sîsàn-hionglâng, kòe-khìbatka-kīchhoe-kóepa̍k-chàng. Taⁿhāi-lah, chhoe-kóem̄-chaithangkóe-khùi, kóechhoebē-se̍k, hoat-kóechhoehoat, inta-ketùigōa-bīnji̍plâikhòaⁿchi̍t-ēhóechhiong-thiⁿ, lóngkóngsím-mi̍h, chūán-nioatji̍p-khìpâng-keng, khui-siaⁿkhàuinkhìêhit-êsim-pū. Siaⁿ-siaⁿ, kù-kù, góakimsim-pūkin-á-ji̍tchòekhì, khòaⁿkin-á-ji̍tkohchhōacheūlō͘-ēng. TùihiakhíChìn-châiinlāuta-keêiân. Kòe-nîmê-hngtāi-ketehûi-lô͘, Lò-kha--êlângkiòióa-khìchia̍h, ika-kīm̄-kâⁿóa-khìtoh-téngchia̍h-pn̄g. Chêngseⁿ--êtōa-sunsè-sunán-máchi̍tlânggiâchi̍tkike-thúihō͘i, ta̍kêchia̍hkàutin-tiniú-bī, Lò-khaÉng-hok-ah, khiātiàmhō͘-tēng-piⁿthunchhùi-nōa, ba̍k-chiukim-kim-siòng, lângēchhut-titthe̍hchi̍t-tèhō͘i. Lāu-búêsimchhin-chhiūⁿbehiûⁿ la̍k-khìêthiàⁿ. Siūⁿkónglánkin-á-ji̍tpháiⁿ-miāchiahtio̍hlâián-ni, kínini̍h-ba̍kkiòicháu. Thèng-hāulângkhòaⁿ-kìⁿê, thauiapchi̍tkike-khahō͘ichūiⁿ-chūiⁿleh, pâng-ni̍hthauikiáuchi̍tthng-sî-áti-iûchhamiâm-hoe-áhō͘ichia̍h. Ba̍k-chiukhuiliáu-liáu, sī-kínsaⁿ-chhùichòenn̄g-chhùipe, kínchia̍hliáu-liáu. Nā-sīchintú-hóchiap-bīnji̍p--lâi, khòaⁿichàu-khachhùiiáutehpō͘, chiūán-niti̍t-mē, kóngchephoat-hū, pāi-ke-pô, tiàmchàu-khabó-á-kiáⁿtehthauhàu-ko͘sím-mi̍h? Ti̍t-ti̍tinsim-pūthoa, thoakiòitio̍hkhìkong-máêbīn-chêngchiù-chōakhòaⁿichia̍hsím-mi̍h? Hit-àmChìn-châisòasiūⁿté-lō͘, siūⁿbehtiàu-tāuchū-chīn, ka-chàihō͘inchiap-kha-angSin-hoathiaⁿchákhòaⁿ--tio̍h, kínkiùchiah. Chóng-sītùihit-àmkhìliáusòaphùi-hui̍h, sòatiāⁿ-tiāⁿsàu.
Siāng hit年beh年兜29家家戶戶teh備辦過年炊粿thâi雞進財嫁來lōa久平時散hiong過去bat家己炊粿綁粽害囉炊粿m̄知thang粿氣粿bē熟發粿in ta-ke tùi外面一下沖天甚物按呢入去房間開聲inhit-ê新婦聲聲句句新婦今仔日今仔日kohche路用Tùi hia進財inta-ke過年暝昏大家teh圍爐躼腳ê 倚去家己m̄敢倚去桌頂食飯生ê 大孫細孫俺媽雞腿hō͘津津有味躼腳永福ahkhiā tiàm戶碇邊嘴瀾目珠金金相出得一塊hō͘老母親像beh今仔日歹命按呢等候看見雞腳hō͘chūiⁿ-chūiⁿ房裡湯匙仔豬油鹽花仔hō͘目珠了了是緊三嘴兩嘴pe了了但是tú好接面入來灶腳iáu teh按呢直罵潑婦敗家婆tiàm灶腳母仔囝teh孝孤甚物直直in新婦公媽面前咒誓甚物Hit暗進財sòa短路beh吊脰自盡佳哉hō͘ in接腳翁新發看著總是tùi hit暗sòa呸血sòa定定
Kòe-nîāu, chūán-nihō͘Lò-khaÉng-hok-ahkhìlângkhangû-átō͘. Hit-sîÉng-hok-ahchiah9hòe, chiūkhìchi̍têsèⁿLîm--êinchhī, àm-sîkhùngō͘-keng-bóeêgû-tiâu, báng-tà, tiāⁿhō͘bángtèng, put-sîkôaⁿ-jia̍t-á, bīnn̂gphi-phi, ūkhìchhītò-lâi, kôaⁿ-jia̍t-ákàu, khachôanlō͘-ko͘-moâikhòa, chūán-nitiàmikhùnêūikhū-khūchun, lângchhap--i. Nā-sībehtò-khìāu-chekintauiā-sīlō͘, só͘-íka-tīchi̍têsiông-siôngthauháu. Sui-jiânsè-hàn, iáu-kúēhiáuêchhiⁿ-chhám. Keh-nî10hòe, inlāu-búhō͘ta-kekhó͘-to̍kkek-sim, sàusiong-tiōng, sòachiâⁿlô-siong, kàuÉng-hok-ah10hòenî-bóeinlāu-búchiūsí-khìlah. Án-nithiⁿ-ēsui-bóngkhoahbóng-bóng, chhōekut-jio̍kpòaⁿê. Chūán-niLîmsian-siⁿin-tauchhīgû-ákòe-ji̍t, chū-jiânki-hōethangtha̍k-chheh; ināu-cheklâisêng-jīn, hō͘-kháutông-ki-jîn, só͘-íchin-chiàⁿchiâⁿchòeliû-lîsit-só͘êko͘-jî. Kàu15, 6hòeêchiūkhahtamsin-miā, sì-kèlângchòeté-kang-á, thàn-chîⁿlâitō͘-oa̍h, chia̍h, kōanchia̍hkōan, ūhái-kháu, ūto͘-chhī, ūlāi-soaⁿlâichòekang.
過年按呢hō͘ 躼腳永福ah牛仔Hit時永福ah9林ê in暗時五間尾牛寮蚊罩hō͘不時寒熱仔phi-phitò來寒熱仔路糊糜khòa按呢tiàmkhū-khū chunchhap伊若是beh tò去後叔in也是所以家己常常雖然細漢iáu-kú悽慘隔年10in老母hō͘ ta-ke苦毒激心傷重sòa癆傷永福ah 10年尾in老母死去按呢天下雖罔莽莽chhōe骨肉按呢先生in兜牛仔過日自然機會thang讀冊in後叔承認戶口同居人所以真正流離失所孤兒156身命四界短工仔趁錢度活海口都市內山
Tngóa20hòeê, batto͘-chhītòethô͘-chúikang, in-ūiikut-la̍t, chám-jiânūhō͘ithànkóachîⁿ; chóng-sīo̍hpháiⁿ3ji̍t, o̍h3, sòao̍hēchia̍h-hun, sòaēlim-chiú, t ê tiàm-áchi̍tkengkiâⁿkòechi̍tkeng, sòaēkhìki-lâuphiâu-ki; chū-jiânchâi-tiāukhìsiōng-liû--ê, khìhitsaⁿ-liû--ê, kīnpòaⁿiám-mn̂g-áhitkhóan, m̄-sīThian-thian-lo̍k, chiū-sīBān-lí-hông, á-sīChhian-lí-iân, tehchhut-ji̍p, chiah-êmiâ-hōchin, kî-si̍tlô-tōng-kàiêkong-kiōnge̍k-keng, ke̍kōe-seng, biánlōa-kúchiūjiám-tio̍hhoa-liú-pīⁿ, thàn, kekhai, chiūliû-lo̍hkoh-khaho͘-àmêseng-oa̍h.
20bat 都市塗水因為骨力嶄然hō͘總是33sòa食薰sòa啉酒店仔sòa妓樓嫖妓自然才調上流êhit三流ê掩門仔hitm̄是天天樂就是萬里紅抑是千里緣teh出入chiah-ê 名號其實勞動界公共浴間衛生偌久染著花柳病流落koh-khah烏暗生活
Chi̍tji̍tsûi-thâutàm-chìkhìphēngSêng-hông-iâbiō-piⁿêchhiûⁿ-piah, sî-kaní-kengchálah. tehsiūⁿkin-mîm̄-chaibehkhìtó-ūikhùn, khìkhùnti-tiamsiông-siôngê. gia̍h-thâusiūⁿbehkohkhìtangchhī-tiûⁿchhōeti-tiam, tio̍hchi̍têlângchinhiông, cháutùiiêbīn-chêngkòe, sūn-sòaikiò, Iú--êlâileh, khang--êbehchóanchi̍t--ê?Iêsimtú-tútehsiūⁿpō͘, mn̄gkhòaⁿsím-mi̍hhó-khang--ê, chiūtòeikiâⁿ, kiâⁿkàuchi̍t-ūiàm-àmêūi, hitêlângikóng, tiàmchiakhiā, khòaⁿūlângtùichittiâuhāng-álâiá-bô, pêng-siônglâng, tèⁿm̄-chai, bóngkiâⁿtín-tāngchiū, kéng-chhatlâitio̍hkhām-sàunn̄gē, hitêlângchūán-nithiàutùilângêchhiûⁿ-á-lāiji̍p-khì. Hit-sîichiahchaihitêlângbehchòechha̍t-á, kiòipé-hong, chòekhòaⁿ-thâu. Hit-êchha̍t-áPak-pō͘chinchhut-miâêkah-kipêlô͘-môa, inêtóngū12seⁿ-siùⁿ, chitêlângêphian-hōkiò-chòeSió-kâu,ì-sùkha-chhiúchinpehkòechhiûⁿ, gia̍hbān-lêngsó-sîkhílâibehlângkhui-mn̂gê, hō͘chú-lângêkun-iōng-káukhòaⁿ--tio̍h, chek-sîkhui-siaⁿpūi; khòaⁿchóan-chia̍h-tit, siámtùichàu-kha-āuàm-àmêsó͘-chāi, pôaⁿ-kòeāu-bīn-chhiûⁿkohchhut-lâichòeicháu. Nā-sīchú-lângthiaⁿtio̍hkoh-iūⁿêsiaⁿ, chek-sîtuichhut--lâi, Éng-hok-ahgām-bīngām-bīn, ibatō͘-áhan-chî, m̄-chaiti-bó-phôelūn-lūn, lia̍h-chúnūhó-khangthangchóan, taⁿkáⁿūsím-mi̍hthangpun; iáutehsiūⁿkàusimchû-chûê, lângjiokkàu, chūán-niithoakhìphài-chhut-só͘; behkóng, bêng-bêngchòechha̍t-áêpé-hong; behkóngū, chin-soe, bē-suhō͘mô͘-sîn-á mo͘-tio̍h; chòechha̍tsimhi, chi̍tēhênglo̍h-khì, chiūjīnchhut--lâi. Bêng-bêngchhiap-tōêkiōng-bô͘, kiòitio̍hkeng-chhutkiōng-hōan, hit-êchú-hōansím-mi̍hlâng. Taⁿtio̍hkúiphahtio̍hlah, liânlângto͘iáu-bēcha̍p-hunējīn-tit, miâbehtháiēbatichiū, jī-chhiáⁿhitàmgoe̍hhóaⁿ-o͘hóaⁿ-o͘, kohhitêlângchhēngo͘-saⁿo͘-khò͘, chhēngphâng-pò͘-ê, phah-chiáu-bō-á, āu-lâibīnpauo͘-hoe-kin-á, si̍t-chāim̄-chaihitêlângchòesím-mi̍hmiâ, khahhêngto͘kóngchhut--lâi. Só͘-íchiūisàngkhìkéng-chhat-kio̍k, sak-lo̍hkhu-liûkeng-áthèng-hāubîn-á-chài.
垂頭tàm志phēng 城隍爺廟邊牆壁時間已經teh今瞑m̄知beh佗位豬砧常常gia̍h頭beh koh市場chhōe豬砧tùi面前順紲友ê空êbeh一下tú-tú teh甚物好空êtòe一位暗暗hit-êtiàm chia khiātùi巷仔抑無平常tèⁿ m̄知振動警察khām嗽hit-ê按呢tùi牆仔內入去Hit時hit-êbeh賊仔把風看頭Hit-ê賊仔北部出名甲級流氓in12生相偏號叫做小猴意思腳手pehgia̍h萬能鎖匙beh 開門hō͘主人軍用狗看著即時開聲賺食得tùi灶腳後暗暗所在盤過後面牆koh出來但是主人各樣即時出來永福ah gām面gām面bat芋仔蕃薯m̄知豬母皮韌韌掠準好空thang甚物thangiáu tehchû-chûjiok按呢派出所beh明明賊仔把風beh真衰bē輸hō͘魔神ámo͘落去出來明明竊盜共謀供出共犯hit-ê主犯甚物Taⁿphah猶未十分認得beh-tháibat而且hithóaⁿ烏hóaⁿ烏koh hit-ê穿烏衫烏褲穿帆布鞋phah鳥帽仔後來烏花巾仔實在m̄知hit-ê甚物出來所以警察局sak落拘留間仔聽候明仔再
回上一頁