首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Khó-ài ê Siû-jîn   可愛的仇人
作者是
Lōa Jîn-seng   賴仁聲
出版社
Tâi-ôan Kàu-hōe Kong-pò-siā   台灣教會公報社
出版年
1960
篇名
1.Khâm-khia̍t ê lō͘-thêng.   1.磡硈的路程。
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Lân-hiong() thàu-chákhí-lâita̍khāngkhóanhó-sè, chiūchiàu-siôngkhìchhut-khîn. Ibó͘kengKi-tok-kàupīⁿ-īⁿchòehō͘-sū. Bōelâipīⁿ-īⁿí-chênglánêkàu-hōeêlú-o̍hchho͘-tiongpit-gia̍p. Āu-lâikhó-ji̍pi-īⁿlâichòehō͘-seng. i-īⁿí-kengchòekangiok6, iêbō-áí-kengūchi̍tsûno͘-sûn, in-ūiiêsêng-chekte̍k-pia̍t, chòelângun-sûn, thiâm-chēng, khîn-khoài, chhin-chhiat, só͘-ítùihō͘-sūtiongsiūsóan-poa̍tchòechi̍tkhoêniá-pan. Hiān-chāiichòegōa-khoêhō͘-sūpan-tiúⁿ; iêē-bīnū5, 6êtâng-kang, tāi-kechinchun-kèngi, chinsiothiaⁿ-chhùi, tâng-simlâiho̍k-būpīⁿ-lâng, só͘-íīⁿ-tiúⁿ, hō͘-sū-tiúⁿto͘chintùi-tiōng--i.
蘭香()透早起來好勢照常出勤基督教病院護士病院以前教會女學初中畢業後來考入醫院護生醫院已經6帽仔已經sûn烏sûn因為成績特別溫純恬靜勤快親切所以tùi護士選拔領班現在外科護士班長下面56同工大家尊敬聽嘴同心服務病人所以院長護士長對重伊
Lân-hiongsèⁿ, só͘-íit-poaⁿêlânglóngkiòichòesió-chiá,nā-sīinêtâng-phōaⁿtāi-kekiòichòeLân-hiongché.sió-chiáTâi-lâmtang-pêng, ji̍psoaⁿiokóaTâi-ôansaⁿphò͘-lō͘êchi̍têsoaⁿ-lāikàu-hōeêcha-bó͘gín-ná. Ichí-ūsaⁿêchí-mōe-á, ipâitē-jī--ê, tngihòeê, iêlāu-búkohseⁿsió-moāi-á, goe̍h-lāiêthó͘-ōekóngtio̍hgoe̍h-lāi-hong, sòalī-khuisè-kan. Tnglāu-búpia̍t-sèê, si̍t-chāichinkhó-lîn. Hittng-sîsió-chiáêché-chéchiah7hòe, ipún-sin4hòe, sió-moāichhut-sì. Lāu-pētong-sî30hòe, téngchhin, ēchhek, lāu-pēchi̍têtoaⁿ-sin-hàn, tùihái-kháulâisoaⁿ-lāihō͘lāu-búchio--ê. Kóngkhí-lâichinkî-iân, lāu-pēhái-piⁿthó-hîlângêkiáⁿ, sè-hànpē-bóchá, siàu-liântngióngê, iiàm-hīnhái-ni̍hmō͘-hiám, chiànhong-énglia̍h-hîêseng-oa̍h, kohikohsiūⁿ-khíichòegín-násî-tāiêkéng-gū, kàuchitnâ-âu-kńgto͘iáuētīⁿ, ba̍k-sáito͘khòaba̍k-kîⁿ.
蘭香所以一般小姐若是in同伴大家蘭香小姐台南東pêng台灣舖路山內教會查某gín-ná只有姊妹仔第二ê老母koh小妹仔月內土話月內風sòa離開世間老母別世實在可憐Hit當時小姐姊姊7本身4小妹出世老父當時30老父單身漢tùi海口山內hō͘老母招ê起來奇緣老父海邊討魚細漢父母少年厭恨海裡冒險風湧掠魚生活kohkoh想起gín-ná時代境遇嚨喉管iáutīⁿ目屎khòa目墘
Kóngkhí--lâiōe-thâutn̂g, Lân-hiongêlāi-kongchiū-sīPò͘-tēhitkak-sìêlâng. Tang-chio̍h, Pò͘-tē, Pak-mn̂ghiaêlânglóngtehlia̍h-hî, pha̍k-iâmlâikòe-ji̍t. ūchoh-sitke̍ksió-khóa, tāi-kechohchiâⁿ-mi̍h. sán-soahn̂g-á, hong-thâu, chúi-bóe, hongchinthàu, ūhái-chúi-ianphah-chiūⁿlio̍k-tē, chúntehlo̍hkiâm-hō͘leh. Só͘chèng--êhan-chî, lō͘-sé, thô͘-tāu, siông-siôngkhiàmchúi, siu-sêngchiâⁿ-mi̍h. Só͘-íchē-chēlângkhòthó-hái, á-sīkhìchè-iâmkong-sichòekhó͘-kanglâitō͘-oa̍h. Án-niLí--kachūcháchinkan-khó͘, chinchheng-tām. Hitte̍k-pia̍tpháiⁿnî-tang, só͘-íLân-hionginlāi-kongkaplângchòe-tīnkhìchhut-hái. phah-sǹghitm̄-nāngó͘-kokpháiⁿnî-tang, chiūhái-ni̍hpháiⁿhái-tang. Só͘-ítāi-kechiūchham-siôngkhìkhahóan-iûⁿlâithó, ǹg-bāngētitthókhahū. phah-sǹg, chi̍tēkhìsòahôe-thâu, in-ūitnginkhui-phângê3ji̍tāuchòehong-thai, ún-tàngsit-sū. Hong-thaiāutánchi̍tlé-pài, nn̄glé-pài, kuigoe̍h-ji̍t, lóngsiau-sit. Chhù-piⁿta̍kêthèSian-siⁿ-niû, pêng-sîlânglóngkiòiChìn-châichinhôan-ló. Chìn-châihiaⁿ, Lân-hiongêlāi-kongsit-sūhit, inlāu-pēchiah6hòe. Chūseⁿ-chòesán-sán, kha-lòchhiú-lò, iêchiàⁿ-miâkiò-chòeÉng-hok, in-ūiiêkha-lòchhiú-lò, sui-jiân6hòe, khòaⁿ-tio̍hchún7, 8hòekhóanleh; só͘-ítāi-keto͘kiòichòeLò-kha--ê.Chìn-châimî-ji̍tlâuba̍k-sáithî-lâmkhàu-lūi, chhe-itcha̍p-gō͘siông-siôngto͘tiám-hiuⁿkūitiàmtiâⁿ-bóekhui-siaⁿkhàu, siaⁿ-siaⁿkù-kùGóasim-koaⁿ, góahuo-òe, kin-á-ji̍tpàng-simchòekhì, khòaⁿpànggóakapLò-kha-ákiáⁿbehcháiⁿ-iūⁿ?Khàutitphīⁿ-lâunōa-ti̍h, hō͘chhù-piⁿêlângtāi-kethèichinsiong-sim. Tiàmchi̍tkenghái-piⁿliâu-á, hō͘lâichho̍p-chho̍pti̍h, honglâiphòa-piahhongsǹg-sǹgháu, kôaⁿgi̍h-gi̍h, kahchi̍tniáphōená-chúnlo̍k-bah-pó͘, kahthâukhathó͘, kahkhathâuthó͘, kahpak-tó͘siang-thâuthó͘. Phōe-toaⁿphòakô͘-kô͘thangpó͘, siūⁿlâichiū-sīkhó͘. Chhù-piⁿhiah-êpô-ahchím-ahkhahnńg-simêlângthiaⁿitehhàu-pn̄g, tehkhàu, chē-chēlângtiàmpiⁿ-áthèiàm-chīⁿlâuba̍k-sái, siūⁿkóngchit-êsiàu-liân-lângkhòaⁿbehán-chóaⁿkhan-kiáⁿchiúchi̍t-sì-lângchiū. Kòenî-gōa, to͘lóngtò-lâilah, chhù-piⁿêlângchiūkhó͘-khǹgikoh. Khí-thâuChìn-châichinsiohpún-hūn, siūⁿkónglánsàn-hionglâng, batpòaⁿ, kohkhanchi̍têkiáⁿ, taⁿLò-kha--ê8hòelah, lângtháiēbehàilánlah? Só͘-íchinsiúpún-hūn, kapkiáⁿchhut-khìkhiohhan-chî-átō͘kòe-ji̍t. khahlāi-bīn-sìêhiong-chhoantehkhehkam-chiàê, chiūchhōakiáⁿkhìlânglânchià-kin, pakchià-ha̍hlâithànkóachîⁿtò-lâikiâm-hî-á, taⁿkóachià-ha̍htò-lâichòechhâhiâⁿ. Án-nibóngpéng, bóngtō͘kòe-ji̍t. Tú-gūLò-kha-ákiáⁿ8hòenî-bóe, keh-piahchngūchi̍têlângkiò-chòeSin-hoat-ah, ichè-iâmkong-sitehchòekang-iú, pha̍kiâmêkang-lâng, bó͘, pàngnn̄gêgín-ná; lângchiūlâiChìn-châisó-ahchhin-chiâⁿ, tāi-kechinichàn-sêng, khòaⁿiáuchiahsiàu-liân, Chìn-châihiaⁿsí-lo̍h, chhânchi̍tkhu, hn̂gchi̍ttu, khòaⁿbehchiúkàusiáⁿ-sîLò-kha--êchiahētōa-hàn. Sin-hoathiaⁿto͘khiàmkha-chhiú, chhit-kóngpeh-kóng, hittang-cheh-mîtāi-kechiūsêng-chhin.
起來話頭蘭香內公就是布袋hit角勢東石布袋北門hiateh掠魚曝鹽過日作穡小可大家成物㾪沙園仔風頭水尾海水煙phah上陸地teh鹽雨種ê 蕃薯蘆黍土豆常常收成成物所以濟濟討海抑是製鹽公司苦工度活按呢李家艱苦清淡Hit特別年冬所以蘭香in內公kap做陣出海phah算hitm̄-nā五穀年冬海裡海冬所以大家參詳遠洋向望phah算sòa回頭因為in開帆3風颱穩當失事風颱禮拜禮拜月日消息厝邊先生娘平時進財煩惱進財蘭香內公失事hitin老父6生做㾪㾪腳躼手躼正名叫做永福因為腳躼手躼雖然6看著78所以大家躼腳ê進財暝日目屎啼淋哭淚初一十五常常點香tiàm埕尾開聲聲聲句句心肝o-òe今仔日放心kap躼腳仔beh怎樣鼻流瀾滴hō͘厝邊大家傷心Tiàm海邊寮仔chho̍p-chho̍p破壁sǹg-sǹggi̍h-gi̍hkah若準鹿肉脯kahkahkah腹雙頭被單糊糊thang就是厝邊hiah-ê 婆仔嬸仔軟心teh孝飯teh濟濟tiàm邊仔暗靜目屎這個少年人beh按怎牽囝一世人年gōatò來厝邊苦勸koh起頭進財本份散hiongbatkoh躼腳ê 8tháibeh所以本份kap 出去蕃薯仔過日內面勢鄉村teh kheh甘蔗chhōa蔗根蔗箬tò來鹹魚仔蔗箬tò來hiâⁿ按呢péng過日Tú遇躼腳仔8年尾隔壁叫做新發ah製鹽公司teh工友工人gín-ná進財嫂ah親情大家贊成iáu chiah少年進財死落beh啥時躼腳ê大漢新發腳手七講八講hit冬節瞑大家成親
lōa-kútùigín-náchiūtiāⁿkhítōa-lâng. Lò-kha--êkapāu-chekêkiáⁿsǹg-lâichiap-bīnsió-tī, sió-moāitiāⁿoan-ke. Sin-hoathiaⁿiáuūchi̍têlāu-bú, kin-nîchiahóa60thónghòe. Hái-kháulângchinchho͘-kiāⁿ, iáuēchhut-khìsa-chhâla̍k-chháu, kóngōesiaⁿhiáng, lī-hāi, inchè-iâmkong-siêkang-liâu, kang-iúêsiok-siàsulāuke-pô, cha-bó͘chóng-lí. Lânggín-náthâu-siohīⁿ-joa̍h, khanâng-î, koansaⁿ-ko͘-á, to͘lóngitehthèlângsiat-hoat. Mn̄g-pu̍tsio-hiūⁿ, lângpoa̍h-poepoa̍h, to͘lóngitehthèlânghē-sînthok-pu̍t. Pêng-sîchinkhek-po̍k, kóesǹgê, bahsǹg. Lēng-gōachhòngchi̍tkhachhài-nâ, pehcheh, ūkóe-chàng, ke, ah, ti-bah, to͘the̍h-khìkhǹgchhài-nâ, siutiàmiêpâng-kengbîn-chhn̂gchêng, tiàukôan-kôan. m̄-sīincha-bó͘-kiáⁿtò-lâichòe-kheh, lângchia̍hētio̍h.
偌久tùi gín-ná大人躼腳ê kap後叔算來接面小弟小妹冤家新發iáu老母今年60海口粗健iáu出去sa柴la̍k草厲害in製鹽公司工寮工友宿舍家婆查某總理gín-ná頭燒耳熱尪姨三姑仔teh設法問佛燒香跋杯teh下神托佛平時刻薄粿另外菜籃粿粽豬肉提去khǹg菜籃tiàm房間眠床懸懸m̄是in查某囝tò來做客
KàuchiaLò-kha--êinbó-á-kiáⁿchailah. Phah-mēū, chia̍h-chhēng. Kó͘-chálângkóng, Chia̍hlângba̍k-sáilâu-pn̄g, saⁿtǹggîn-óaⁿgîn-tī.Bó-á-kiáⁿchhōachhut-khìchòekang, siông-siônghn̂g-thâuhn̂g-bóetùi-khòaⁿlâuba̍k-sái.
chia躼腳ê in母仔囝Phah罵食穿古早目屎流飯睨碗睨箸母仔囝chhōa出去常常園頭園尾對看目屎
回上一頁