首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 34 chiuⁿ Sat-bó͘-jíⁿ sí Na-pat pháiⁿ khoán-thāi Tāi-pi̍t (I Sat-bó͘-jíⁿ 25 chiuⁿ)   第34章撒母耳死Ná-pat歹款待大衛(I撒母耳25章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chha-put-tohitSat-bó͘-jí. Sat-bó͘-jíⁿchōe-chōechòeSū-su, gâutī-líkokêtāi-chì, ia̍htùisòe-hànêtit-tio̍hIâ-hô-hoaêbe̍k-sī, chi̍t-sì-lângēngSiōng-tèêtō-líká-sīpeh-sìⁿ, chiūput-chíkèngi, taⁿthiaⁿ-kìⁿi, chin-chōelângchū-chi̍pai-siongthî-khàu, bâi-chòngipúnsó͘-chāiLia̍p-máêsiâⁿ.
差不多hit撒母耳撒母耳chōe-chōe士師gâu治理ê tāi-chìtùi細漢ê得著耶和華ê默示一世人上帝ê道理教示百姓不止taⁿ聽見真chōe聚集哀傷啼哭埋葬所在拉馬ê
Tāi-pi̍tkohpoaⁿkhìPa-lânêkhòng-iá. Má-hûnêsó͘-chāiūchi̍tlângtōahó-gia̍h, chōe-chōesán-gia̍pKa-bi̍têtōe; mî-iûⁿsaⁿ-chhengchiah, soaⁿ-iûⁿchi̍t-chhengchiah; miâkiòNá-pat. Chá-chêngTāi-pi̍tKa-bi̍têtōemî-ji̍tūpó-hō͘Ná-patêlângkapcheng-siⁿ, lóngsit-lo̍h; taⁿthiaⁿ-kìⁿNá-pattehchiániûⁿ-mn̂g, chiūchhecha̍plângkhìchhéng-anNá-pat, kóng, Góanchêng-ji̍tthòepó-hō͘, taⁿtio̍hēngchhìn-chháiêmi̍h-kiāⁿsio-sàng.Ná-patìnkóng, Tāi-pi̍tchī-chūi? hiān-sîêlô͘-po̍kchōe-chōepōechú-lâng; góakiámthangēngmi̍h-kiāⁿhē-lo̍hêlângmah?Chícha̍plângtò-khìchiongchitêōehê-hokTāi-pi̍t. Tāi-pi̍ttōasiū-khì, kun-tèêlângkóng, Ta̍k-lângtio̍hkia̍hto.Lánnn̄g-pahlângchiúsó͘-chāi, chhōasì-pahlângkhìbehthâiNá-patêlâng.
大衛koh巴蘭ê曠野馬雲ê所在好額chōe-chōe產業迦密ê綿羊三千山羊一千Ná-pat早前大衛迦密ê暝日保護Ná-pat êkaplóng失落taⁿ聽見Ná-pat teh羊毛請安Ná-pat前日保護taⁿtio̍h凊彩ê物件相送Ná-pat大衛chī-chūi現時ê奴僕chōe-chōe主人kiám thang物件hō͘下落êmahChítò去chit ê回覆大衛大衛受氣跟綴êTa̍k人tio̍h kia̍h兩百所在chhōa四百behNá-pat ê
Tāi-pi̍tsiū-khìm̄-tio̍h; ieng-kaitio̍hthun-lún, sià-biánNá-patêkè-sit, chhin-chhiūⁿikapSò-lôchi̍t-poaⁿ-iūⁿ.
大衛受氣m̄-tio̍h應該tio̍h吞忍赦免Ná-pat ê過失親像kap掃羅一般樣
Ná-páiêbó͘miâkiòA-pí-kai, chhin-chhiūⁿiêta-pō͘lângêphaiⁿ-khóan. Ná-patêchhe-ēngchi̍tlângkhìA-pí-kaikóng, Tāi-pi̍tūchhelânglâichhéng-anchú-lâng, chú-lânghóan-tńgi. Chá-chênggóankhòng-iásiūikhóan-thāi, lónghāigóan, ia̍hsit-lo̍hsím-mi̍hmi̍h; mî-ji̍tisiông-siôngpó-hō͘góanchhin-chhiūⁿchhiûⁿ. Chú-lângkàuchiahpháiⁿsèng-tē, bōehiáu-titìnōe, kiaⁿ-liáuchôan-keōesiūhāi; taⁿtio̍hphah-sǹgcháiⁿ-iūⁿkiâⁿA-pí-kaithiaⁿ-kìⁿchitêōeput-chíiu-būnkohkiaⁿ; ichaiTāi-pi̍thó-lâng, chit-tia̍psiūkan-khó͘, hō͘Sò-lôbehlia̍hi; só͘-ísimput-chíàikhóan-thāii, chiūpī-pānkúi-nāchiahmî-iûⁿ, chōe-chōegō͘-kak, bû-hoa-kó, phû-tô; ēngkúi-nāchiahlûⁿ chái-khìTāi-pi̍thia, lô͘-po̍ksàngmi̍hsengkiâⁿ, pún-sinkhiâbé-āu; chóng-sīNá-patkóng.
Ná-pat ê亞比偕親像ê查甫ê歹款Ná-pat ê差用亞比偕大衛請安主人主人反轉早前曠野款待lóng失落甚麼暝日常常保護親像主人chiah性地bōe曉得驚了全家taⁿtio̍h拍算怎樣亞比偕聽見chit ê不止憂悶koh大衛好人chit-tia̍p艱苦hō͘掃羅beh所以不止款待備辦幾若綿羊chōe-chōe五穀無花果葡萄幾若載去大衛hia奴僕本身尾後總是Ná-pat
A-pí-kailō͘--ni̍htú-tio̍hTāi-pi̍t, kín-kínlo̍h, phakbīn-chêng, kiûTāi-pi̍tm̄-thangsiū-khì, tio̍hsià-biániêké-sit. A-pí-kaiêsimkèng-ùiSiōng-tè, kohTāi-pi̍tkóng, Tio̍hkì-titSiōng-tèchiàu-kò͘, hō͘tùi-te̍klia̍h-tio̍h, taⁿtio̍hthun-lún, hō͘Siōng-tèthòesin-oanTāi-pi̍tkóng, Í-sek-lia̍tcho̍kêSiōng-tèIâ-hô-hoa, kin-á-ji̍tchhengiâ-chi̍hgóa, tio̍ho-lóI; kin-á-ji̍tkhǹggóa, lâulângêhui̍h, ka-kīsin-oan, gōantit-tio̍hhok-khì. Í-sek-lia̍tcho̍kêSiōng-tèIâ-hô-hoahō͘góasiong-hāilín.
亞比偕路裡tú-tio̍h大衛緊緊面前大衛m̄-thang受氣tio̍h赦免ê過失亞比偕ê敬畏上帝koh 大衛Tio̍h記得上帝照顧hō͘對敵掠tio̍htaⁿ tio̍h吞忍hō͘上帝申冤大衛以色列ê上帝耶和華今仔日迎接tio̍h o-ló今仔日ê家己申冤得著福氣以色列ê上帝耶和華hō͘傷害lín
A-pí-kaitò-khì, khòaⁿkìⁿNá-patpâitōaiân-sia̍h, chhiáⁿchōe-chōelâng. chia̍hêmi̍hput-chípâi-chhiâng, chhin-chhiūⁿôngêkhóan-sit, Ná-patchùi, sim-lāihoaⁿ-hí. Hitê-hngtōa-sūsòe-sūlóngikóng, kàuthiⁿ-kngNá-patchiú-chùithè, iêbó͘chiongchitêikóng. Ná-patsit-táⁿ, tiāⁿ-tiāⁿkhiāchhin-chhiūⁿchio̍h-thâu. cha̍p-ji̍tIâ-hô-hoakong-kekNá-pat, sûi-sî.
亞比偕tò去Ná-pat筵席chōe-chōeê不止pâi-chhiâng親像ê款式Ná-pat心內歡喜Hit ê-hng大事細事lóng天光Ná-pat酒醉退êchit êNá-pat失膽定定親像石頭十日耶和華攻擊Ná-pat隨時
Tāi-pi̍tthiaⁿ-kìⁿNá-patū, chiūsiūⁿchêng-ji̍tA-pí-kaisó͘tòngêtāi-chìput-chíkai-chài, só͘-ío-lóSiōng-tèkóng, Iâ-hô-hoam̄-chúngóakiâⁿpháiⁿ, thòegóasin-oan, eng-kaio-lóIêmiâ.Jiân-āuTāi-pi̍tchhōaA-pí-kaichòebó͘.
大衛聽見Ná-pat前日亞比偕ê tāi-chì不止佳哉所以o-ló上帝耶和華m̄准申冤應該o-lóê然後大衛亞比偕
回上一頁