首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 25 chiuⁿ Tāi-pi̍t khah-iâⁿ Ko-lī-à (I Sat-bó͘-jíⁿ 17: 1~ 54)   第25章大衛較贏歌利亞(I撒母耳17:1-54)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Hui-lī-sūlângkohlâibehkapÍ-sek-lia̍tlângkau-chiàn, chiūchat-iâⁿsoaⁿ-téng. Sò-lôchhōapengchat-iâⁿtùi-bīnêsoaⁿ,. Tiong-kanūsoaⁿ-khiⁿ. Hui-lī-sūlângūchi̍têthó-chiànêlâng. chhut-lâi, miâKo-lī-à, chintōa-hàn, khahlímchi̍ttn̄g; ūtângêtâu-khoe, chhēngchiàn-kah, chiàn-kûn, lóngtângchòe, chiàn-kahpah-gōakuntāng; ūchhiuⁿto, kek; chhiuⁿ-koáiⁿ chhiūⁿîⁿ-á, chhiuⁿ-bahthi̍h, iok-lio̍kcha̍p-gō͘kuntāng; ūchi̍tlângkun-sûii, giâiêpîn-pâi. Hui-lī-sūthó-chiànêlângkhiā-tehchhuttōa-siaⁿkiòÍ-sek-lia̍têkun-pengkóng, Línsiáⁿ-sūchhut-tīnpâi-lia̍ttūi-ngó͘? góaHui-lī-sūlâng, línSò-lôêlô͘-po̍k; líntio̍hkéngchi̍tlângkapgóasaⁿ-thâi, siat-súiōekhah-iâⁿlâithâigóa, chiūgóanlóng-chónghâng-ho̍klín; siat-súgóaōethâii, líntio̍hhâng-ho̍kgóa.Kohkóng, Í-sek-lia̍tchôan-kunkin-á-ji̍thō͘góabú-bān; tio̍hchhutchi̍tlângkapgóasaⁿ-thâi.Sò-lôkapÍ-sek-lia̍tchèng-lângthiaⁿ-kìⁿchitêōechinkiaⁿ, Hui-lī-sūthó-chiànêlângsì-cha̍pji̍tta̍kji̍tchhut-lâibú-bānÍ-sek-lia̍têkun-peng.
腓利士kohbeh kap以色列交戰紮營山頂掃羅chhōa紮營對面ê中間山坑腓利士討戰ê出來歌利亞大漢khah límê頭盔穿戰甲戰裙lóng戰甲百外鎗懸親楹仔鎗肉約略十五跟隨ê兵牌腓利士討戰ê徛teh大聲以色列ê軍兵Lín啥事出陣排列隊伍腓利士lín掃羅ê奴僕lín tio̍hkap相刣設使較贏lóng總降服lín設使lín tio̍h降服Koh以色列全軍今仔日hō͘侮慢kap相刣掃羅kap以色列眾人聽見ê腓利士討戰ê四十ta̍k出來侮慢以色列ê軍兵
Iâ-sesaⁿêtōa-kiáⁿSò-lôkhìkau-chiàn, nā-sīTāi-pi̍tPek-lī-hêngkò͘-iûⁿ. Iâ-seTāi-pi̍tkóng, taⁿkhìiâⁿ-pôaⁿ, khòaⁿêhiaⁿpêng-an. Tio̍htòahangêgō͘-kakkappiáⁿhō͘in; ia̍htio̍htòagû-linpiáⁿsàngchhian-chóng.
耶西大囝掃羅交戰nā是大衛伯利恆顧羊耶西大衛taⁿ營盤ê平安ê五穀kaphō͘ intio̍h牛奶千總
Tāi-pi̍tkhìteh-behkàuiâⁿ-pôaⁿ, thiaⁿ-kìⁿtōa-siaⁿhán-hoan, in-ūikun-pengtú-túchhut-lâibehkau-chiàn, Tāi-pi̍tkín-kíncháu-khìchhéng-aniêhiaⁿ. Saⁿ-kapkóng-ōeêKo-lī-àkohchhut-lâibú-bānÍ-sek-lia̍têkun-peng. Tāi-pi̍tthiaⁿ-kìⁿ. Í-sek-lia̍tchèng-lângkhòaⁿ-kìⁿKo-lī-à, lóng-chóngkiaⁿtô-cháu. Tāi-pi̍tkhòaⁿ-kìⁿlângkáⁿkapKo-lī-àsaⁿ-thâi, chiūkóng, ChitêpàiIâ-hô-hoaêHui-lī-sūlângcháiⁿ-iūⁿkáⁿlâibú-bānéng-oa̍hSiōng-tèêkun-peng?Tāi-pi̍têtōa-hiaⁿthiaⁿ-kìⁿTāi-pi̍tkaplânggī-lūnchitêtāi-chì, chiūsiū-khìkóng, lâichiasiáⁿ-sū? pànghiah-êiûⁿsoaⁿ-ni̍h, sím-mi̍hlângchiàu-kò͘? Góachaikiau-ngō͘kui-kú, lâichit-ni̍hàikhòaⁿsaⁿ-thâinā-tiā.Tāi-pi̍tkóng, Góasó͘chòekiámm̄-tio̍h?chiūoa̍t-thâukohkaplânggī-lūnchhin-chhiūⁿtāi-sengêōe.
大衛teh-beh營盤聽見大聲喊喝因為軍兵tú-tú出來beh交戰大衛緊緊走去請安êSaⁿ-kap講話ê歌利亞koh出來侮慢以色列ê軍兵大衛聽見以色列眾人看見歌利亞lóng總逃走大衛看見kap歌利亞相刣Chit ê耶和華ê腓利士怎樣侮慢永活上帝ê軍兵大衛ê大兄聽見大衛kap議論ê tāi-chì受氣chia啥事hiah-ê山裡甚麼照顧驕傲規矩chit裡相刣nā-tiā大衛kiámm̄-tio̍h越頭koh kap議論親像代先ê
ŪlângchiongTāi-pi̍têōeSò-lôkóng, Sò-lôtiàuilâi. Tāi-pi̍tSò-lôkóng, M̄-sáiin-ūichitêHui-lī-sūthó-chiànêlângsit-táⁿ, góaōekhìkapisaⁿ-thâi.Sò-lôkóng, ta̍tibōekhí, ênî-hèchíⁿ, itngióng-béng, tùisè-hànêha̍k-si̍pbú-gē.Tāi-pi̍tkóng, Chá-chênggóalāu-pēkò͘-iûⁿ, ūsai, ūhîmlâiiûⁿ, góachiūtui--i, phah--i, kiùiûⁿchhutiêchhùi; ibehlâigóa, góachiūlia̍hi, phahi; saikaphîmsiōng-chhiáⁿhō͘góahāi-sī, hòngchitêkèng-pàiIâ-hô-hoaêHui-lī-sūlâng, tek-khakhō͘góathāi, in-ūiiūbú-bānéng-oa̍hSiōng-tèêkun-peng.Tāi-pi̍tkohkóng, Iâ-hô-hoakì-jiânkiùgóathoat-līsaikaphîmêjiáu, tek-khakōekiùgóathoat-līchitêHui-lī-sūlângêchhiú.Sò-lôkóng,Thangkhì; gōanIâ-hô-hoapì-iū.
大衛ê掃羅掃羅大衛掃羅M̄-sái因為chit ê腓利士討戰ê失膽kap相刣掃羅bōeê年歲chíⁿ勇猛tùi細漢ê學習武藝大衛早前老爸顧羊追伊拍伊êbehphahkap尚且hō͘害死chit ê敬拜耶和華ê腓利士的確hō͘因為侮慢永活上帝ê軍兵大衛koh耶和華既然脫離kapê的確脫離chit ê腓利士ê掃羅Thang耶和華庇佑
Sò-lôchiūchiongka-kīêkhoe-kahhō͘Tāi-pi̍t, itângêthâu-khoe, chhēngtângêchiàn-kah, tòapē-to, chhì-khòaⁿbehkiâⁿ, chaibōechòe-tit, chiūSò-lôkóng, Chitgóahōeēng-tit, kòan-sì; chiūlóng-chóngthǹg-khì, chiahkia̍hiêkoáiⁿ-á, khoe-ni̍hkénggō͘-tèkng-ku̍têchio̍h-nn̄g, tóetē-á, chhiúthe̍hhìⁿchio̍hêsoh-á, án-nikhìchiūKo-lī-à. Ko-lī-àkiâⁿlâichiūTāi-pi̍t, iáu-bēsaⁿ-óakhòaⁿ-kìⁿTāi-pi̍tlóngkhoe-khah, to-chhiuⁿ, ia̍hsiàu-liâniù-chíⁿ, chiūléng-gēkóng, kia̍hkoáiⁿ-álâi, lia̍hgóakáumah?chiūchíinsó͘pàiêkúi-sînlâichiù-chhàm, kohTāi-pi̍tkóng, Lâilah; góateh-behchiongêbahhiathō͘khîm-siùchia̍h.Tāi-pi̍tkóng, óa-khòto, chhiuⁿ, kek, góaóa-khòbān-mi̍hêChúIâ-hô-hoa, Iéng-oa̍hêSiōng-tè, ílísó͘bú-bānê; Iōechiongkaugóaêchhiú, hō͘góathâiêthâu-khak, chionglínchèng-lângêsin-sihiathō͘khîm-siùchia̍h; hō͘thiⁿ-ēbān-bānlângchaiÍ-sek-lia̍tlângūchinêSiōng-tè, thâi-iâⁿthâi-sulóngIchú-ì, Ikin-á-ji̍ttek-khakchionglínkaugóan.
掃羅家己ê盔甲hō͘大衛ê頭盔穿ê戰甲背刀試看behbōe做得掃羅bōe用得慣勢lóng總褪去kia̍h ê枴仔溪裡五塊光滑ê石卵袋仔hìⁿê索仔按呢歌利亞歌利亞大衛猶未相倚看見大衛lóng盔甲刀槍少年幼chíⁿ冷gē 枴仔mahinê鬼神咒懺koh 大衛lahteh-behêhō͘禽獸大衛倚靠倚靠萬物ê耶和華永活ê上帝侮慢êêhō͘ê頭殼lín眾人ê身屍hō͘禽獸hō͘天下慢慢以色列ê上帝刣贏刣輸lóng主意今仔日的確lín
Kóngliáu, nńglângchìn-chêngbehsaⁿkūn-óa, Tāi-pi̍ttùitē-áthe̍h-chhutchi̍tchio̍h-nn̄g, khòahìⁿ-sohlâihiat-khì, tú-tútio̍kKo-lī-àêthâu-hia̍h, Ko-lī-àchiūtó-lo̍h. Tāi-pi̍tchìn-chêngta̍hiêsin-si, pui̍h8iêtolâikoahiêthâu-khak. Hui-lī-sūchèng-lângkhòaⁿ-kìⁿKo-lī-àí-keng, chiūsì-sòaⁿtô-cháu, Í-sek-lia̍tkun-pengtui-jipin, thâi-síchōe-chōe, tò-tńglâichhiúⁿ-kiappò͘-pîⁿ.
進前beh近倚大衛tùi袋仔提出石卵khòa hìⁿ索hiat去tú-tú tio̍h歌利亞ê頭額歌利亞倒落大衛進前ê身屍êê頭殼腓利士眾人看見歌利亞已經四散逃走以色列軍兵追jip in刣死chōe-chōe倒轉搶劫布棚
Tāi-pi̍tkhah-iâⁿKo-lī-à, m̄-sīka-kīêkhùi-la̍t, in-ūióa-khòSiōng-tè, tit-tio̍hSiōng-tèpang-chān. Lánūtùi-te̍kKo-lī-àkoh-khahbéng, chiū-sīMô͘-kúiàihāilánêlêng-hûn; lánka-kīkhùi-la̍tōekhah-iâⁿi, tio̍ho̍hTāi-pi̍t, lâióa-khòSiōng-tè, chiahōekhah-iâⁿMô͘-kúi.
大衛較贏歌利亞m̄是家己ê氣力因為倚靠上帝得著上帝幫贊對敵歌利亞kok-khah就是魔鬼ê靈魂家己氣力較贏tio̍h大衛倚靠上帝較贏魔鬼
回上一頁