首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 22 chiuⁿ Sò-lô ûi-ke̍h Siōng-tè (I Sat-bó͘-jíⁿ 13, 14 chiuⁿ)   第22章掃羅違逆上帝( I撒母耳13,14章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Tùichèngpeh-sìⁿêtiong-kanSò-lôkéngsaⁿ-chhenglângchòekun-peng, nn̄g-chhenglângkun-tèipún-sin, chi̍t-chhengkun-tèiêkiáⁿIok-ná-tan. Kî-ûêpeh-sìⁿSò-lôkahintò-khì.
Tùi百姓ê中間掃羅三千軍兵兩千跟綴本身一千跟綴ê約拿丹其餘ê百姓掃羅kah in tò去
Hui-lī-sūêlânghit-sîūpé-siúêpengtiàmKi-pa, Iok-ná-tankhìkong-kekin. Hui-lī-sūêchèng-lângthiaⁿ-kìⁿchit-êtāi-chì, chiūtōasiū-khì, chū-chi̍psaⁿ-thâiêchhiabé-peng, pō͘-pengchinchōe, behkapÍ-sek-lia̍tlângkau-chiàn. Sò-lôtiàuÍ-sek-lia̍têpeh-sìⁿchū-chi̍pKiat-kap, behpī-pānkapHui-lī-sūlângsaⁿ-thâi.
腓利士êhit時把守êtiàm Ki-pa約拿丹攻擊in腓利士ê眾人聽見chit ê tāi-chì受氣聚集三台ê馬兵步兵chōebeh kap以色列交戰掃羅以色列ê百姓聚集Kiat-kapbeh備辦kap腓利士相刣
Sat-bó͘-jíⁿchiàuSiōng-tèêbēng-lēng, í-kenghoan-hùSò-lôtio̍htòaKiat-kapchhit-ji̍t, thèng-hāuilâihiàn-chèIâ-hô-hoa, ia̍hōeikóngcháiⁿ-iūⁿtio̍hkiâⁿ. Sò-lôthèng-hāukàutē-chhitji̍t, khòaⁿSat-bó͘-jíⁿiáu-bēlâi, chiūkahlângtio̍hchhòngsio-chèkapsiā-unêchèêcheng-siⁿlâi, Sò-lôchū-choanlâihiàn.
撒母耳上帝ê命令已經吩咐掃羅tio̍h tòa Kiat-kap七日聽候獻祭耶和華怎樣tio̍h掃羅聽候第七撒母耳猶未tio̍h燒祭kap謝恩êê精牲掃羅自專
Hiànsio-chèbêng-pe̍k, Sat-bó͘-jíⁿchiūkàu. Sò-lôchhut-khìngiâ-chi̍hi, mn̄g-an. Sat-bó͘-jíⁿmn̄g, sò͘kiâⁿcháiⁿ-iūⁿ?Sat-bó͘-jíⁿkóng, Góakhòàⁿ-kìⁿpeh-sìⁿtit-behsì-sòaⁿ, chiàuji̍t-kîlâi, Hui-lī-sūlângí-kengchū-chi̍pBi̍t-boa̍t, chiūsim-lāisiūⁿ, kiaⁿ-liáugóaiáu-bēkî-tóIâ-hô-hoa, Hui-lī-sūlângchiūlâikong-kekgóa; in-ūián-nigóabián-kióngka-kīlâihiànsio-chè.
燒祭明白撒母耳掃羅出去迎接問安撒母耳怎樣撒母耳看見百姓tit-beh四散日期腓利士已經聚集密抹心內驚了猶未祈禱耶和華腓利士攻擊因為按呢勉強家己燒祭
Sat-bó͘-jíⁿkóng, só͘-chòetì-hūi, ûi-ke̍hêSiōng-tèIâ-hô-hoaêbēng-lēng. Iâ-hô-hoapúnbehhō͘kóanÍ-sek-lia̍tlâng, kok-ūitāi-tāibô-soah; taⁿêkokbōekú-tn̂g, Iâ-hô-hoaūkéngchi̍t-lâng, ha̍piêì-sù, thangchòeiêpeh-sìⁿêông; in-ūithànIâ-hô-hoaêbēng-lēng.Sat-bó͘-jíⁿchiūchòeikhì; kun-pengchōe-chōeia̍hí-kengsì-sòaⁿ. Sò-lôtiám-pengkhòaⁿū-chhunla̍k-pahlângnā-tiāⁿ, thái-thóōechhut-tīnkhìkong-kekHui-lī-sūkúi-nācha̍p-bānêlâng?
撒母耳所做智慧違逆ê上帝耶和華ê命令耶和華beh hō͘ 以色列國位代代無soahtaⁿêbōe久長耶和華一人ê意思thangê百姓ê因為耶和華ê命令撒母耳軍兵chōe-chōe已經四散掃羅點兵有chhun六百nā-tiāⁿthái-thó出陣攻擊腓利士幾若十萬ê
Sò-lôpúnêkhóan-sitput-chí, khiam-sùnêlâng; taⁿsiat-li̍pchòeông, khó-siohpìⁿkiau-ngō͘, thànka-kīêì-sùpōe-pōanSiōng-tèêbēng-lēng, hō͘Siōng-tèchek-pī.
掃羅ê款式不止謙遜êtaⁿ設立可惜驕傲家己ê意思背叛上帝ê命令hō͘ 上帝責備
Hui-lī-sūlângtōaêiâⁿ-pôaⁿBi̍t-boa̍t. Chhiúⁿ-kia̍pêpengtùiiâⁿ-pôaⁿchhut-lâi, punchòesaⁿtūisì-kòekhìchhiúⁿ-kia̍plâng; kohūchi̍ttūichhut-lâipé-siúBi̍t-boa̍têkoan-ài.
腓利士ê營盤密末搶劫êtùi營盤出來四界搶劫koh出來把守Bi̍t-boa̍t ê關隘
Sò-lôêkiáⁿIok-ná-tanm̄-sīchhin-chhiūⁿlāu-pēêkiau-ngō͘; chin-si̍têsimho̍k-sāiSiōng-tè, ia̍htáⁿ-thâuêlâng. Kun-sûiIok-ná-tan, ūchi̍têpeng-ákia̍hiêke-si, ūchi̍tji̍t, Iok-ná-tanchitêpeng-ákóng, Lánnn̄glângkhìtùi-bīn, Hui-lī-sūlângpé-siúêsó͘-chāi, mah? kiám-chháiIâ-hô-hoaōepang-chānlán, sui-jiântùi-te̍kchōe, lánchió, Iâ-hô-hoaūkôanōehō͘lánkhah-iâⁿ.Peng-áìn, ; góakapkhì.
掃羅ê約拿丹m̄是親像老爸ê驕傲真實ê服事上帝膽頭ê跟隨約拿丹兵仔kia̍hê家私約拿丹chit ê兵仔對面腓利士把守ê所在mahkiám-chhái耶和華幫贊雖然對敵chōe耶和華hō͘ 較贏兵仔kap
Nn̄glângchiūkhì, Hui-lī-sūpé-siúêpengkhòaⁿ-kìⁿ, léng-chhiòsaⁿ-kapkóng, Hi-pek-lâiêlângtùiinsó͘bi̍hêchio̍h-tōngchhut-lâi.Pé-siúêpengkhòaⁿ-kìⁿūnn̄glângnā-tiāⁿ, chiūki-chhìchhuttōa-siaⁿkiòìnkóng, Línchiūⁿlâichit-ni̍h, góanūchi̍thāngêtāi-chìbehkaplínkóng, Iok-ná-taniêpeng-ákóng, góachiūⁿ-khì, Iâ-hô-hoatek-khakkauinÍ-sek-lia̍têchhiú.
腓利士把守ê看見冷笑saⁿ-kap希伯來êtùi inbi̍h ê石洞出來把守ê看見nā-tiāⁿ譏刺大聲Línchit-ni̍hê tāi-chì beh kap lín約拿丹ê兵仔上去耶和華的確in 以色列ê
Soaⁿput-chíkiā, nn̄glângpê--chiūⁿ-khì. KàuSiōng-tèpì-iūin, chiūkhah-iâⁿpé-siúêpeng, thâi-síjī-cha̍plâng. Siōng-tèhō͘Hui-lī-sūiâⁿ-lāiiâⁿ-gōaêkun-penglóng-chóngkiaⁿ-hiâⁿngia̍uh-ngia̍uh-chhoah, lōan-lōantô-cháu, kàutōetín-tāng.
不止爬上去上帝庇佑in較贏把守ê刣死二十上帝hō͘ 腓利士營內營外ê軍兵lóng總驚惶ngia̍uh-ngia̍uh-chhoah亂亂逃走振動
Sò-lôkhòaⁿ-thâuêpengkhòaⁿ-kìⁿHui-lī-sūlângsì-kòecháu, lâiSò-lô. Sò-lôm̄-chaisím-mi̍hlângūkhìkong-kekin, chiūhoan-hùtio̍htiám-pengkhòaⁿsím-mi̍hlângtī-teh. TiámliáuchiahchaiIok-ná-tankapkun-sûiiêpeng-átī-teh. Hui-lī-sūiâⁿ-pôaⁿiáu-kúhōa-hōa-kún, siong-tiōng. Sò-lôchiūthànchitêki-hōechhōapengkhìbehkong-kekin; kàuchiūkhòaⁿ-kìⁿinka-kīsaⁿkong-kek, chinlōan; Í-sek-lia̍tlângchiūtōakhah-iâⁿ, Hui-lī-sūlânglóng-chóngtô-cháu. Iâ-hô-hoachhin-chhiūⁿán-nikiùIêpeh-sìⁿ.
掃羅看頭ê看見腓利士四界掃羅掃羅m̄知甚麼攻擊in吩咐tio̍h點兵甚麼tī-teh約拿丹kap跟隨ê兵仔tī-teh腓利士營盤iáu-kú譁譁滾傷重掃羅chit ê機會chhōabeh 攻擊in看見in家己攻擊以色列較贏腓利士lóng總逃走耶和華親像按呢ê百姓
Hitji̍tSò-lôkahchèng-lângtio̍hchiù-chōa, ti̍t-ti̍ttio̍hphahtùi-te̍k, lóngm̄-thangchia̍hsím-mi̍hmi̍h, thèng-hāuê-hngchiahthangchia̍h, tāi-sengchia̍htio̍hsiūchiù-chó͘. Chèng-lânghitji̍tchia̍h, put-chí. Sò-lôchiù-chōaêIok-ná-tantī-teh, lóngm̄-batthiaⁿ-kìⁿ. Kàuchhiū-nâêsó͘-chāiūiá-bi̍tchōe-chōe, Iok-ná-tanchiūchia̍hbi̍t, liâm-piⁿkhahcheng-sîn. Chi̍tlângkhòaⁿ-kìⁿ, chiūchiongSò-lôchiù-chōaêōeikóng.
Hit掃羅kah眾人tio̍h咒誓直直tio̍h phah對敵lóng m̄-thang甚麼聽候ê-hngthang代先tio̍h咒詛眾人hit不止掃羅咒誓ê約拿丹tī-tehlóng m̄-bat聽見樹林ê所在野蜜chōe-chōe約拿丹連鞭khah精神看見掃羅咒誓ê
Kàuê-hngthangchia̍hê, chèng-lângput-chíiau, thâi, iûⁿ, chiàuhoat-tō͘thèng-hāukàuhui̍hlóng-chónglâuchhut, chiūliâm-piⁿchia̍h. Ūlângchiongchitêtāi-chìSò-lôkóng, Sò-lôchek-pīchèng-lâng, hoan-hùta̍k-lângtio̍hkhaniê, iûⁿlâichit-ni̍h, chiàuhoat-tō͘thâilâichia̍h; ūhui̍hêbahm̄-thangchia̍hlâitek-chōeIâ-hô-hoa. Án-niSò-lôgiâm-giâmkìm-chíchèng-lângm̄-thangûi-ke̍hgōa-phêêlé-sò͘, nā-sīSiōng-tèchêng-ji̍thoan-hùipún-sinêōe, ka-kīkáⁿpōe-pōan.
ê-hng thangê眾人不止法度聽候lóng總liâm-piⁿchit ê tāi-chì 掃羅掃羅責備眾人吩咐ta̍k人tio̍hêchit-ni̍h法度êm̄-thang得罪耶和華按呢掃羅嚴嚴禁止眾人m̄-thang違逆外皮ê禮數nā是上帝前日吩咐本身ê家己背叛
Chèng-lângchia̍hliáu, Sò-lôkóng, M̄-ta̍t-tio̍hkin-mîtui-kóaⁿHui-lī-sūlâng, chhiúⁿ-kia̍pinkàuthiⁿ-kng, m̄-thanghō͘chi̍tlângcháu-lī.Chèng-lângkóng, .Chè-sikóng, Khahtio̍hmn̄gSiōng-tè.Sò-lôchiūthokchè-sitio̍hmn̄g, Kin-á-ji̍tthangtui-kóaⁿHui-lī-sūlângá?Hitji̍tSiōng-tèlóngìn. Sò-lôchiūhian-hùsī-tōalânglóng-chónglâi, thangchhâ-khóūsím-mi̍hchōe-kòa; chiù-chōakóng, Siat-súgóaêkiáⁿIok-ná-ta, tek-khaktio̍h.Tāi-keliam-khautit-tio̍hIok-ná-tan.
眾人掃羅M̄值著今暝追趕腓利士搶劫in天光m̄-thang hō͘ 走離眾人祭司Khahtio̍h上帝掃羅祭司tio̍h今仔日thang追趕腓利士áHit上帝lóng掃羅吩咐序大lóng總thang查考甚麼罪過咒誓設使ê約拿旦的確tio̍h大家拈鬮得著約拿丹
Sò-lôm̄-chaiIok-ná-tanchia̍hbi̍têtāi-chì, chiūmn̄gikóng, chòesím-mi̍htāi-chì, tio̍hbêng-bênggóakóng.Iok-ná-tankóng, Góaput-kòchia̍htām-po̍hbi̍t, chiūtio̍h.Sò-lôkohchiù-chōaIok-ná-tankóng, tek-khaktio̍h.Chèng-lângthiaⁿ-kìⁿkam-gōan, Sò-lôkóng, Iok-ná-tanhō͘lántōakhah-iâⁿtùi-te̍k, ikiámtio̍h? tek-khakm̄-thang.Kohchiù-chōakóng, Liânichi̍tkithâu-mn̂gia̍hm̄-thangsiong-hāi.Chhin-chhiūⁿán-nichèng-lângkiùIok-ná-tanm̄-sái. Hittia̍pSò-lôtò--lâi, tui-kóaⁿHui-lī-sūêkun-peng, nā-sīHui-lī-sūlângtò-khìinêtōe.
掃羅m̄知約拿丹ê tāi-chì甚麼tāi-chìtio̍h明明約拿丹不過淡薄tio̍h掃羅koh 咒誓約拿丹的確tio̍h眾人聽見甘願掃羅約拿丹hō͘ 較贏對敵kiám tio̍h的確m̄-thangKoh 咒誓頭毛m̄-thang傷害親像按呢眾人約拿丹m̄-sáiHit-tia̍p掃羅tò來追趕腓利士ê軍兵nā是腓利士tò去in ê
Hittia̍pliáu-āuSò-lôchiokun-pengchōe-chōechhau-liān, hō͘iêkokkian-kò͘; khìkapÍ-sek-lia̍tsì-bīnêtùi-te̍ksaⁿ-thâi, Siōng-tèthiàⁿIêpeh-sìⁿ, só͘-íhō͘Sò-lôkhah-iâⁿ.
Hit-tia̍p了後掃羅軍兵chōe-chōe操練hō͘ ê堅固kap以色列四面ê對敵相刣上帝ê百姓所以hō͘ 掃羅較贏
回上一頁