首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 14 chiuⁿ Í-lī sí (I Sat-bó͘-jíⁿ 4 chiuⁿ)   第14章以利死( I撒母耳4章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Í-sek-lia̍têlângm̄-àihâng-ho̍kHui-lī-sūlângêkóan-hat, chiūchiongkun-pengkhìkapinkau-chiàn. Peh-sìⁿiáu-bēhóan-hóechōetit-tio̍hsià-bián, só͘-íSiōng-tèpang-chān. Hui-lī-sūlângkhah-iâⁿin, Í-sek-lia̍tkun-pengiok-lio̍ksì-chhenglâng. Peng-tengtò-lâiiâⁿ-pôaⁿ, lāu-tōalângsaⁿ-kapgī-lūnkóng, Iâ-hô-hoakin-á-ji̍thō͘lánpāi-tīnHui-lī-sūlângêbīn-chêng, sím-mi̍hiân-kò͘? Taⁿtio̍hkhìkngIâ-hô-hoaêiok-kūitùiSī-lôlâichit-ni̍h, thangkiùlánthoat-lītùi-te̍kêchhiú.
以色列êm̄愛降服腓利士ê管轄軍兵kap in交戰百姓猶未反悔得著赦免所以上帝幫贊腓利士較贏in以色列軍兵約略四千兵丁tò來營盤老大saⁿ-kap議論耶和華今仔日hō͘ 敗陣腓利士ê面前甚麼緣故Taⁿ tio̍h耶和華ê約櫃tùi示羅chit-ni̍hthang脫離對敵ê
Inm̄-sīhóan-hóechōekiûSiōng-tèsiá-biánlâipang-chān, put-kòēngkhiàn-sńgêsim, óa-khòIâ-hô-hoaêiok-kūi, lâiiâⁿ-pôaⁿni̍h.
In m̄是反悔上帝赦免幫贊不過譴損ê倚靠耶和華ê約櫃營盤
Iok-kūikàuiâⁿ-pôaⁿ, tāi-ketōahoaⁿ-hí, phah-sǹgiok-kūitī-teh, tek-khakōekhah-iâⁿtùi-te̍k, chiūchhuttōa-siaⁿâu-kiòkàutōetín-tāng. Hui-lī-sūlângthiaⁿ-kìⁿâu-kiòêsiaⁿ; chiūsaⁿ-mn̄gkóng, Hi-pek-lâiêiâⁿ-pôaⁿūâu-kiòkàuchiahtōa-siaⁿ, sím-mi̍hì-sù?Ūlângkóng, Iâ-hô-hoaêiok-kūikàuinêiâⁿ-pôaⁿ.Tāi-ketōakiaⁿ, kóng, Siōng-tèkàuinêiâⁿ-pôaⁿ, taⁿlánbehcháiⁿ-iūⁿ?chiūsaⁿbián-lētio̍hkoh-khahhó-táⁿ, koh-khahchhut-la̍tkapinkau-chiàn. Hui-lī-sūlângchiahpiàⁿ-tīn, Í-sek-lia̍têlângiû-gôansu, tāi-sengkoh-khahsiong-tiōng, saⁿ-bānlâng, kî-û--êsì-sòaⁿtò-khìinchhù. Iok-kūihō͘Hui-lī-sūlângchhiúⁿ-khì, Í-līnn̄gêkiáⁿia̍hhō͘inthâi--sí.
約櫃營盤大家歡喜phah算約櫃tī-teh的確較贏對敵大聲喉叫振動腓利士聽見喉叫ê相問希伯來ê營盤喉叫chiah大聲甚麼意思耶和華ê約櫃in ê營盤大家上帝in ê營盤taⁿbeh怎樣勉勵tio̍h koh-khah好膽koh-khah出力kap in交戰腓利士chiah拚陣以色列ê猶原代先koh-khah傷重三萬其餘ê四散tò去in約櫃hō͘ 腓利士搶去以利hō͘ in刣死
Í-līhitkáu-cha̍p-poeh, ba̍k-chiuhoe, bōekhòaⁿ-kìⁿ, Sī-lôtehchēthèng-hāuthiaⁿ-kìⁿsaⁿ-thâiêsiau-sit, sim-koaⁿkhòa-lūSiōng-tèêiok-kūi, kiaⁿ-liáuōehō͘tùi-te̍kchhiúⁿ.
以利hit九十八目睭bōe看見示羅teh聽候聽見相刣ê消息心肝掛慮上帝ê約櫃驚了hō͘ 對敵
Saⁿ-thâisoah, ūchi̍têgâu-cháuêlâng, thiah-li̍h8ka-kīêsaⁿ, ēngtîn-aisámthâu-khak, cháu-khìSī-lôji̍p-siâⁿlâi. Siâⁿ-ni̍hêchèng-lângai-kiò. Í-līthiaⁿ-kìⁿhitêsiaⁿ, sim-lāipho̍k-pho̍k-chhéng, mn̄gkóng, Ai-kiòêsiaⁿ, sím-mi̍htāi-chì?HitlângcháukàuÍ-líêsó͘-chāi, kóng, Góakin-á-ji̍ttùichiàn-tīnêtiong-kantô-cháu--lâi.Í-līkóng, Tāi-chìcháiⁿ-iūⁿ?Hitlângkóng, Í-sek-lia̍têlângtô-cháuHui-lī-sūlângêbīn-chêng, chōe-chōethâi-sí, nn̄gêkiáⁿHô-hut-nî, Hui-nî-khapia̍h, Siōng-tèêiok-kūikhitichhiúⁿ-khì.Í-līnî-lāu, sin-théhó-hàn, thiaⁿkàuSiōng-tèêiok-kūihō͘tùi-te̍kchhiúⁿ-khì, chiūpoa̍h-tó, ām-kúnchi̍h, lâng. Í-lībatchòeÍ-sek-lia̍tlângêSū-susì-cha̍p.
相刣soahgâu走ê拆裂家己ê塵埃sám頭殼走去示羅入城城裡ê眾人哀叫以利聽見hit ê心內pho̍k-pho̍k-chhéng哀叫ê甚麼tāi-chìHit以利ê所在今仔日tùi戰陣ê中間逃走來以利Tāi-chì怎樣Hit以色列ê逃走腓利士ê面前chōe-chōe刣死何弗尼Hui-nî-khap上帝ê約櫃khit搶去以利年老身體好漢上帝ê約櫃hō͘ 對敵搶去跋倒頷頸以利bat以色列ê士師四十
Í-líêsim-pū, chiū-sīHui-nî-khapêbó͘, ūsinsūn-ge̍h, chi̍t-ēthiaⁿ-kìⁿSiōng-tèêiok-kūihō͘lângchhiúⁿ-khì, kohta-koaⁿkaptiōng-hulóng, chiūliâmpiⁿthàng-thiàⁿ khiau-iosiⁿ-chhut. Piⁿ-thâukhiāêhū-jîn-lângikóng, Simtio̍hpêng-an; siⁿta-po͘kiáⁿ.Ilóngìn, lóngkhòa-ì; chiūpiáuchitêkiáⁿêmiâkiòchòeÍ-ka-po̍k, kóng, Í-sek-lia̍tcho̍kêêng-kngí-kenglī-khuiliáu, chiū. Í-ka-po̍kêì-sùÊng-kngbô--khì.
以利ê新婦就是腓尼哈ê順月一下聽見上帝ê約櫃hō͘ 搶去koh ta-koaⁿ kap丈夫lóngliâm-piⁿ曲腰生出邊頭ê婦人人tio̍h平安ta-po͘lónglóng掛意chit êê以加薄以色列ê榮光已經離開以加薄ê意思榮光無去
Í-líêkiáⁿchòeSiōng-tèêchè-si, lâikiâⁿpháiⁿ, m̄-nājiáSiōng-tèsiū-khìchek-hoa̍tlāu-pēchi̍t-ke, kohliân-lūichèngpeh-sìⁿhām-lo̍htāng-tāngêchai-ē. Kàu-hōeêbo̍k-sukaptng-chitêlâng, Siōng-tèêlô͘-po̍k, choan-choantio̍hēngtō-líliāu-líkàu-hōe, ín-chhōalângkiâⁿ. Siat-súchitlângpìⁿpháiⁿ, kàu-hōechingûi-hiám, chai-ēhn̄g.
以利ê上帝ê祭司m̄-nā上帝受氣責罰老爸一家koh連累百姓陷落重重ê災厄教會ê牧師kap當職ê上帝ê奴僕專專tio̍h道理料理教會引chhōa設使教會危險災厄
回上一頁