首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 9 chiuⁿ Lō͘-tek hō͘ Pho-sū chhōa (Lō͘-tek-kì 2: 5~ 4 chiuⁿ)   第九章路德hō͘波士娶(路德記2:5-4章)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Pho-sūkhòaⁿlângkoah-be̍hê, khòaⁿ-kìⁿLō͘-tekkhiohbe̍h-seh, chiūmn̄gtok-kangêlâng, kóng, Chitêcha-bó͘gín-náchī-chūi?Tok-kangìnkóng, ChitêMô͘-apêcha-bó͘gín-ná, kapNá-o-bítùiMô͘-aptńg-lâi.Pho-sūkiâⁿkhìLō͘-tekkóng, àikhiohbe̍h-seh, bo̍h-titkhìpa̍tlângêchhân; siông-siônggóachiah-êcha-bó͘gín-ná, khòaⁿkoahsím-mi̍hsó͘-chāi, chiūinêāu-bīn, góabēng-lēngsiàu-liânêlâng, bo̍h-tithōan-tio̍h; chhùi-taê, tio̍hkhìkàukhì-kūêsó͘-chāi, limsiàu-liânêlângsó͘chhiūⁿê.Lō͘-tekphaktōe--ni̍h, kóng, Góachiūīⁿ-panglâng, cháiⁿ-iūⁿōetit-tio̍hêun-tián, tit-tio̍hêchiàu-kò͘?Pho-sūìnkóng, Tùiêtiōng-hukè-sinliáu-āu, êkhóan-thāiêta-ke, lī-khuipē-búêsó͘-chāi, kàubē-batkàuêkok, lóng-chóngchiah-ê, ūlânggóakóng-bêng. kàuchia, siūÍ-sek-lia̍tcho̍kêSiōng-tèpì-iū, gōanIâ-hô-hoasi-unhō͘, tōasiúⁿ-sùhok-khìhō͘.Lō͘-tekkóng, Gōansiūchú-lângêun; góasui-jiânta̍t-tio̍hêchènglú-pī, iáu-kúēngêōelâian-ùigóa.Pho-sūkóng, Chia̍hê, tio̍hlâichitni̍hchia̍hpiáⁿ, ia̍hthangùnchhò͘.Lō͘-tekkhìkapkoahbe̍hêlângsaⁿ-kapchia̍h, Pho-sūchionghangêgō͘-kakhō͘i; chia̍hūchhun--ê, Lō͘-teksiubehhō͘ta-ke.
波士割麥ê看見路德麥屑督工êChit ê查某gín-náchī-chūi督工Chit êMô͘-ap ê查某gín-nákap Ná-o-bí tùi Mô͘-ap轉來波士路德麥屑莫得ê常常chiah-ê查某gín-ná甚麼所在in ê後面命令少年ê莫得犯著嘴乾êtio̍h器具ê所在少年êchhiūⁿ ê路德地裡異邦怎樣得著ê恩典得著ê照顧波士ê丈夫過身了後ê款待ê ta-ke離開父母ê所在未batêlóng總chiah-ê講明chia以色列ê上帝庇佑耶和華施恩hō͘賞賜福氣hō͘路德主人ê雖然值著ê女婢iáu-kúê安慰波士êtio̍hchitthang路德kapêsaⁿ-kap波士ê五穀hō͘chhunê路德beh hō͘ ta-ke
Pho-sūpiⁿ-thâubēng-lēnghiah-êsiàu-liânlâng, kóng, Chhut-chāiikhiohseh, bo̍h-tithoahi; línêchhiúsó͘liāmêbe̍h, kò͘-ìlakkúi-ki-áthô͘-kha, hō͘ikhioh.
波士邊頭命令hiah-ê少年出在莫得lín êê故意幾枝仔塗跤hō͘
Ji̍tàmtò-khì; iêta-kemn̄gkóng, Kin-á-ji̍tkhìtá-lo̍hkhioh?Lō͘-tekchiongPho-sūêkhóan-thāikónghō͘ithiaⁿ. Ná-o-bíthiaⁿput-chíhoaⁿ-hí; chiūchiongPho-sūiêchhin-chhekLō͘-tekkóng. Lō͘-tekta̍kji̍tkhìPho-sūêchhânkhiohbe̍h-seh, àmtńg-lâikapiêta-kesaⁿ-kaptiàm. Sui-jiânke̍ksòng-hiong, iáu-kúsìnIâ-hô-hoa, tit-tio̍hpì-iū. Chîⁿ-gûnbōehō͘lângpêng-an, to̍k-to̍kSiōng-tèêsiúⁿ-sūhok-khìōehō͘lângpêng-an.
tò去ê ta-ke今仔日tá-lo̍h路德波士ê款待hō͘Ná-o-bí不止歡喜波士ê親戚路德路德ta̍k波士ê麥屑轉來kapê ta-ke saⁿ-kap tiàm雖然sòng-hiongiáu-kú耶和華得著庇佑錢銀bōe hō͘平安獨獨上帝ê賞賜福氣hō͘平安
Siu-tangbêng-pe̍k, Lō͘-tekchiūcháiⁿ-iūⁿ? Hit-sîbe̍hthangkhioh, Siōng-tèia̍hpàng-saki. Ichiongpún-sinkauSiōng-tè, Siōng-tèèng-únbehpó-hō͘chitêlâng. Ná-o-bíêchhin-chhekPho-sūput-chíthiàⁿLō͘-tek, in-ūiikhòaⁿLō͘-tekkèngSiōng-tè, kohkhòàⁿ-kìⁿiput-chíkhûn, khóan-thāiiêta-ke. CheSiōng-tèkhuiiêsim, hō͘ithiàⁿLō͘-tek.
收冬明白路德怎樣Hit時thang上帝放捒本身上帝上帝應允beh保護êNá-o-bí ê親戚波士不止路德因為路德上帝koh看見不止款待ê ta-keChe上帝êhō͘路德
ChiàuIû-thàilângchāi-cháê: lâng, iêbó͘iáu-bēsiⁿkiáⁿbē siⁿ kiáⁿ, iêchì-chhinêlângtio̍hchhōailâichòebó͘; kiám-chháiūchhân-hn̂gí-kengbōelâng, chhōaiêlângtio̍hthòeisio̍k-hôe. Só͘-íPho-a-suLō͘-tekkóng, Ūchi̍tlânggóakapkhahchhin, ieng-kaitio̍hchhōa, lâithòe-sio̍kêgia̍p; i, góachiūchhōa.Pho-a-suchiūchhiáⁿcha̍p-êlāu-tōalânglâi, kapLō͘-tekchì-chhinêlânggī-lūnchhōaLō͘-tekê. Hitêchì-chhin--êbeh, só͘-íPho-a-suchhōai.
猶太在早êê猶未ê至親êtio̍hkiám-chhái田園已經êtio̍h贖回所以波阿斯路德kapkhah應該替贖ê波阿斯十個老大kap路德至親ê議論路德êHit ê至親êbeh所以波阿斯
Nn̄glângsaⁿ-kapho̍k-sāiSiōng-tè, Siōng-tèsiúⁿ-sùhok-khìhō͘in. Āu-lâiisiⁿchi̍têkiáⁿ, piáu-miâO-pī-tek. Ná-o-bíchinhoaⁿ-hí, siông-siôngphōi, o-lóSiōng-tè.
saⁿ-kap服事上帝上帝賞賜福氣hō͘ in後來表名O-pī-tekNá-o-bí歡喜常常o-ló上帝
Lō͘-tekêhoaⁿ-híin-ūilī-khuipàipu̍têlâng, àiIâ-hô-hoachòeIêSiōng-tè. Siōng-tèchi̍tbōekì-titkèng-pàiIêlâng.
路德ê 歡喜因為離開ê耶和華ê 上帝上帝bōe記得敬拜ê
O-pī-tekIâ-seêlāu-pē, Tāi-pi̍têkong. Āu-lâiiêkiáⁿ-sunchhutchōe-chōeông. Iâ-hô-hoakiámchhim-thiàⁿkèng-ùiIêlâng?
O-pī-tek耶西ê老爸大衛ê後來ê囝孫chōe-chōe耶和華kiám親疼敬畏ê
回上一頁