首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Sèng-keng soán-lio̍k Tē jī pún   聖經選略第二本
作者是
Ko Kim-seng   高金聲
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā ìn   台灣教會公報社印
出版年
1951
篇名
Tē 5 chiuⁿ Chham-sun hō͘ Hui-lī-sū lâng lia̍h (Sū-su-kì 16: 1~ 21)   第五章參孫hō͘腓利士人掠(士師記16:1-21)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Chi̍tji̍t, Chham-sunhó-táⁿkhìHui-lī-sūêtōe, ji̍pKa-satsiâⁿ. Ka-satêlângthiaⁿ-kìⁿChham-sunsiâⁿ-lāibeh, chiūbâi-ho̍ksiâⁿ-mn̂gêsó͘-chāi, saⁿ-kapkóng, Thèng-hāuthiⁿ-kng, ichhut-siâⁿê, ōelia̍h-tio̍hlâithâii.Chham-sunkhòaⁿ-phòainêkè-bô͘, chiūpòaⁿ-mîkhí-lâi, pian-khuisiâⁿ-mn̂g, chiongmn̂g-khiā, mn̂g-sìⁿ, mn̂g-kôngkeng-thâuténg, giâkàuHi-pek-lûntùi-bīnêsoaⁿ-téng.
參孫好膽腓利士ê迦薩迦薩ê聽見參孫城內beh埋伏城門ê所在saⁿ-kap聽候天光出城ê掠tio̍h參孫看破in ê計謀半暝起來攀開城門門徛門扇門栱肩頭希伯倫對面ê山頂
Chham-suniáu-bēchhut-sìê, tiāⁿ-tio̍hchòelī-sè-kò͘êlâng. Lâuchôan-hoatchòelī-sè-kò͘êkì-hō. Só͘-íChham-sunthànThiⁿ-sàiêbēng-lēng, lóngthì-thâuchiánthâu-mn̂g, chiongthâu-mn̂glâipiⁿchòechhitkó͘. Siat-súChham-sunchiongthâu-mn̂glâichián, chiū-sīpōe-iok, Iâ-hô-hoaêSînōelī-khui, Chham-sunsit-lo̍hiêtōakhùi-la̍t, pìⁿchhin-chhiūⁿpêng-siôngêlâng. Chitêtāi-chìChham-suntùilângkóng.
參孫猶未出世ê定著離世故ê全髮離世故ê記號所以參孫天使ê命令lóng剃頭頭毛頭毛設使參孫頭毛就是背約耶和華ê離開參孫失落ê氣力親像平常êChit ê tāi-chì參孫
Só-lia̍têsoaⁿ-kokūchi̍têpháiⁿêcha-bó͘-lâng, miâTāi-lī-lia̍p, bê-he̍kChham-sunliân-lūitāngêchai-ē. Hui-lī-sūlângūgō͘-êthâu-lângchhin-chhiūⁿôngêkhóan. Chiah-êthâu-lângthiaⁿ-kìⁿChham-sunthiàⁿTāi-lī-lia̍p, chiūkhìchhēTāi-lī-lia̍p, ikóng, tio̍hín-iúChham-sun, chhâ-chhutiêkhùi-la̍ttá-lo̍htit-tio̍h, hō͘góanchaicháiⁿ-iūⁿōekhah-iâⁿi, pa̍ki, khùn-khó͘i; góanta̍k-lângbehhō͘chheng-itêgûn-á.
Só-lia̍t ê山谷ê查某人Tāi-lī-lia̍p迷惑參孫連累ê災厄腓利士五個頭人親像êChiah-ê頭人聽見參孫Tāi-lī-lia̍pchhē Tāi-lī-lia̍ptio̍h引誘參孫查出ê氣力tá-lo̍h得著hō͘怎樣較贏困苦ta̍k人beh hō͘千一銀仔
Tāi-lī-lia̍pit-tio̍hgûn, chiūēngkè-tìlàuChham-sun, mn̄gikóng, kàuchiahtōakhùi-la̍ttùitá-lo̍htit-tio̍h? Siat-súàipa̍k, khùn-khó͘, tio̍hēngsím-mi̍hhoat-tō͘?Chham-sunhō͘ichai, chiūphiànikóng, chiongtaêchhiū-kichhittiâuchòesoh, lâipa̍kgóaêseng-khu, góachiūlóan-jio̍kchhin-chhiūⁿpêng-siôngêlâng.Tāi-lī-lia̍pàm-chīⁿthong-tihiah-êthâu-lâng. Inchiūchhòngsó͘kónghitchhiū-kihō͘i, ēnglângbâi-ho̍kpâng-ni̍h. Tāi-lī-lia̍ppa̍kChham-sun, tōa-siaⁿhoahkóng, Chham-sunah, Hui-lī-sūlângbehkong-kek.Chham-sunchhoahtn̄gchhittiâuchhiū-kiêsohkhoài-khoài. Lângiáu-kúm̄-chaiiêkhùi-la̍ttah-lo̍htit-tio̍h.
Tāi-lī-lia̍p it-tio̍h計智làu參孫chiah氣力tùi tá-lo̍h得著設使困苦tio̍h甚麼法度參孫hō͘ê樹枝ê身軀軟弱親像平常êTāi-lī-lia̍p暗靜通知hia ê頭人Inhit樹枝hō͘埋伏房裡Tāi-lī-lia̍p參孫大聲參孫ah腓利士beh攻擊參孫chhoah樹枝ê快快iáu-kú m̄知ê氣力tah-lo̍h得著
Tāi-lī-lia̍pChham-sunkóng, siáⁿ-sūkapgóakún-chhiò, kóngláu-si̍têōelâiphiàngóa? taⁿtio̍hsêng-si̍tgóakóng, cháiⁿ-iūⁿchiahōepa̍k-lí.Ìnikóng, chiongbē-batēngsin-sinêsoh-ápa̍kgóa, góachiūloan-jio̍kchhin-chhiūⁿpêng-siônglâng.Tāi-lī-lia̍pthe̍hsin-soh-álâipa̍k-i, kiòkóng, Chham-sunah, Hui-lī-sūlângkong-kek.Hit-sîchhù-lāiia̍hūtùi-te̍kbâi-ho̍k-teh. Chham-sunchhoah-tn̄gchhiúêsoh-á, chhin-chhiūⁿchhoah-tn̄gchi̍ttiâusòaⁿ.
Tāi-lī-lia̍p 參孫啥事kap滾笑老實êtaⁿ tio̍h誠實怎樣縛你未bat新新ê索仔軟弱親像平常Tāi-lī-lia̍p新索仔縛伊參孫ah腓利士攻擊Hit時厝內對敵埋伏參孫chhoah斷ê索仔親像chhoah斷
Tāi-lī-lia̍pChham-sunkóng, kohkapgóakún-chhiòkóngláu-si̍têōe, taⁿeng-kaiēngsêng-si̍tlâikóngcháiⁿ-iūⁿōepa̍k.Iìnikóng, ēnggóachhitêthâu-mn̂gchhamselâichit, chiūōe.Hū-jîn-lângchiàuhit-êōelâichhòng; ēngtenglâitèng, kiòkóng, Chham-sunah, Hui-lī-sūlângkong-kek.Chham-sunchiū-chhíⁿ, liân-kūisòathoakhì. Hū-jîn-lângkóng, êsim-koaⁿkapgóaêsaⁿkhè-ha̍p, cháiⁿ-iūⁿkóngūthiàⁿgóa?Taⁿūphiàngóasaⁿ-pái, lónghō͘góachaiêtōakhùi-la̍ttùitah-lo̍htit-tio̍h.
Tāi-lī-lia̍p 參孫koh kap滾笑老實êtaⁿ應該誠實怎樣ê頭毛chham婦人人hit-ê參孫ah腓利士攻擊參孫就醒連櫃婦人人ê心肝kapê契合怎樣Taⁿ三擺lóng hō͘ê氣力tùi tah-lo̍h得著
Hū-jîn-lângta̍k-ji̍tchhui-pekikàuhō͘Chham-sunêsimià-siāntòng-bōe-tiâu, só͘-íit-chīnchiongsim-lāikhǹg--êikóng-bêng, kóng, Góatùichhut-sìkàutaⁿchòelī-sè-kò͘êlâng, sio̍kSiōng-tè, m̄-batthì-thâu; siat-súthìgóaêthâu-mn̂g, góaêkhùi-la̍tchū-jiânbô--khì, lóan-jio̍kchhin-chhiūⁿpêng-siônglâng.Tāi-lī-lia̍pkhòaⁿ-kìⁿichīn-simikóng, chiūchhelângkhìkìⁿHui-lī-sūêthâu-lâng, kóng, Taⁿichiongsó͘khǹgsim-lāi--ê, lóng-chónggóakóng-bêng; chhiáⁿlínkohlâi.Hui-lī-sūêthâu-lângkàu, the̍hgûnchhiú-ni̍h. Hū-jîn-lânghō͘Chham-sunkhùn, chhiáⁿlângthìichhit-kóêthâu-mn̂g; iêkhùi-la̍tkó-jiânbô--khì. Hū-jîn-lângkiòkóng, Chham-sunah, Hui-lī-sūlângkong-kek.Ichiūchhíⁿ, phah-sǹgka-kīōethoat-līchhin-chhiūⁿchêng-pái; m̄-chaiIâ-hô-hoaí-kengūpàng-saki, Hui-lī-sūlângsûi-sîlia̍h-i, iahiêba̍k-chiu, ah-sàngkàuKa-sat, ēngtângêsohpa̍khō͘ikoaiⁿkaⁿ-ni̍htehoe-bō.
婦人人ta̍k日催逼hō͘參孫ê厭僐擋bōe-tiâu所以一盡心內囥ê 講明tùi出世taⁿ離世故ê上帝m̄-bat剃頭設使ê頭毛ê氣力自然無去軟弱親像平常Tāi-lī-lia̍p看見真心腓利士ê頭人Taⁿ心內êlóng總講明lín koh腓利士ê頭人手裡婦人人hō͘參孫七股ê頭毛ê氣力果然無去婦人人參孫ah腓利士攻擊phah算家己脫離親像前擺m̄知耶和華已經放捒腓利士隨時掠伊iahê目睭押送迦薩êhō͘監裡teh挨磨
Khó-siohChham-sunchiū-kūnpháiⁿêcha-bó͘-lâng, tek-chōeSiōng-tè, pōe-ioktì-kàuSiōng-tèsiū-khì, pàng-saki. Taⁿlántio̍hēngChham-sunêtāi-chìchòekéng-kài, m̄-thangjiáSiōng-tèêsiū-khì, ia̍hm̄-thangkappháiⁿ-lângkau-pôe.
可惜參孫就近ê查某人得罪上帝背約致到上帝受氣放捒Taⁿtio̍h參孫ê tāi-chì警戒m̄-thang上帝ê受氣m̄-thang kap歹人交陪
回上一頁