首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Hagu Ter-Phiⁿ e Siaur-soat Tel-it Chipp   廈語短篇小說第一集
作者是
Gô-kok, V. Eroshenko (Ài-lô-sian-kho) tù   俄國,V. Eroshenko (愛羅仙科)著
出版社
Amoy, Kulangsu: hagusia Chhut-panr.    廈門鼓浪嶼廈語社出版
出版年
1924
篇名
Chitt tih ee guu-ni.    一滴的牛奶
顯示的樣式
 右邊漢譯  
chi̍têhiuⁿ-siālāi, chitkeiáu-bēkhùn. Chitkechi̍ttùiêhu-hūkapchi̍têsòe-sòe Hànêgín-á.
鄉社chit猶未Chit夫婦kap囡仔
Thiⁿ-khìchinléng. Chíkúiêsòng-hionglânglóngkôaⁿkàukhe̍h-khe̍h-tiō. lāu-búchīnla̍tbehēngkóaphòa-pò͘khìichi̍têthǹgkng-kngêsòe-kiáⁿkah. Ián-nichòeǹg-bāngbehhō͘ichitêseng-khuchiām-chiāmtehléngêgín-ákohchiām-chiāmsio. M̄-kúlóngbû-hāu. Chiah-êphòa-pò͘kàu-gia̍hthangipau. Khó-lînêlāu-bú, choa̍t-bānglah, ichíūtio̍hēngi-êseng-khuchhek-óaàⁿ-lo̍hi-êgín-áêténg-bīn, ǹg-bāngichitêkiáⁿhō͘hong-chhe.
天氣Chísòng-hiongkhe̍h-khe̍h抖老母behkóa破布光光細囝kah按呢向望beh hō͘chit ê身軀漸漸teh囡仔koh漸漸M̄-kú無效chiah-ê破布夠額thang 可憐老母絕望伊的身軀側倚àⁿ落伊的囡仔頂面向望chit êhō͘風吹
Hitêlāu-pēchit, khòaⁿkàusòasînkhì, ba̍k-chiuchôansîn-chhái. Hut-jiânchhin-chhiūⁿchhíⁿkhí-lâi, chiūkóaⁿ-kínthǹgitehchhēngêhitniáphòatn̂g-saⁿ, lâikahi-êgín-áêténg-bīn. itaⁿthǹg-pak-theh.
Hit ê老父chitsòa目睭神采忽然親像起來趕緊teh穿hit長衫kah 伊的囡仔頂面褪剝裼
In, só͘-ūkôaⁿêkám-kak, lónghō͘in-êpi-aichhiúⁿkhìlah!
In所有感覺hō͘ in的悲哀
A-bú-á, gû-nichi̍t-ti̍h-á......chitêgín-áhut-jiânán-nikiòkhí-lâi. Iba̍k-chiukhuikàutōalúi, sûi-sîkohha̍p. Inchínn̄gêba̍k-chiusiotùi-siòngcheh, sòakhàuchhut-lâi.
阿─母─牛奶一滴仔......chit-ê囡仔忽然按呢起來目睭隨時kohIn chí目睭對相chehsòa出來
hū-jînlâng kóng: khìphahlângêmn̂g, khòaⁿchi̍têKi-tok-tô͘......, khìthóchi̍tti̍hágû-nilâihō͘chitêkiáⁿ.
婦人phah基督徒......牛奶hō͘ chit ê
Pòaⁿ-mîsaⁿ-kiⁿbehkhí-lâilánkhuimn̂g?
半暝三更beh起來
Tùián-ni, inchiūkohlóngchēng-chēng. Chíūthiaⁿ-kìⁿsek-suttōnglāitehháu, niáu-chhútehkhòeinêchia̍h-mi̍h, léng-hongtùipiah-phāngchheji̍plâisiu̍h-siu̍hháu.
按呢inkoh靜靜聽見蟋蟀teh鳥鼠tehin食物冷風壁縫siu̍h-siu̍h
Gín-ákohkiòkóng: Chi̍t-ti̍h-ágû-ni......., Iba̍k-chiukohkhuitōalúi, siòngiêlāu-bú, kohpàng-khoeh.
囡仔koh一滴仔牛奶......目睭koh老母koh放瞌
Inn̄ng lâng sàn-siòng, ba̍k-sáikòaba̍k-kîⁿ. Chitêta-po͘lângchitpáilóngkóngōe, ba̍k-sáichhit-chhitcheh, thó͘-khùipûn-hāiⁿ, khiā-khí-lâi, gia̍hichi̍tkikoáiⁿ-á, kapchi̍tkigû-nipân, chhut-khì. I, thǹg-pak-theh, chechiū-sīipúnlâiêchong-sok.
Insàn-siòng目屎目墘Chit ê查甫chit pái目屎chhit-chhit cheh吐氣歕哼徛起來gia̍h柺仔kap牛奶出去褪剝裼che就是裝束
Behtùikhìne? Ge̍h, kngiàⁿ-iàⁿ, chiòkàumóasiâⁿ. Nā-sīikiámōethangchhēchhutchi̍têsio-batêlâng? Ichiām-sîbōekì-titkóngikhiāchia; ibōng-sióngkóngií-kengtò-khìkàui-êpún-hiuⁿ, kàui-êkhó-àiêchhân-iûⁿkhìlah. Ikohkhòaⁿ-kìⁿihitêsòe-hànêMá-lī-thài, kapbīn-áâng-ki-kiêNá-so.
Beh tùine映映滿但是kiámthang chhē相bat暫時bōe記得chia夢想已經tò去伊的本鄉伊的可愛田洋koh 看見hit ê細漢馬利太kap面仔紅吱吱Ná-so
Só͘ūêlânglónghiatehhioh-khùn......
hia teh歇睏..
Chi̍tti̍hêgû-ni.......chitêsiaⁿi-êhī-khangpiⁿtehkiò. Ikhi̍h8-khi̍h8chhoah. Taⁿchiūtek-khaktio̍hkhìthókhòa-bāicheh.
牛奶......chit ê伊的耳孔tehkhi̍h8-khi̍h8 chhoah的確看覓cheh
Ichiūkiâⁿkàuchi̍tkeêmn̂g-kháu, lāi-bīnchi̍têlāuchiú-kóaⁿlângtehkhiā. Ikhiāmn̂g-piⁿ, siūⁿkóng: Taⁿbehphahmn̂gni, ám̄-phahni? Góagōa-hiunêlâng, siat-súlângkhui-mn̂gchhūtlâichau-thatgóabehcháiⁿ-iūⁿ?
門口內面守寡teh門邊beh phahá m̄-phah外鄉設使開門糟蹋beh怎樣
Chi̍tti̍hêgû-nichitōepektio̍hi. Chei-êsòe-kiáⁿchòe-hō͘êkhún-kiû, só͘-íichiūbōekò͘-titkiàn-siàukapkiaⁿ-hiâⁿ, chhun-chhiúkhìphahmn̂g.
牛奶chitChe伊的細囝做後懇求所以bōe顧得見笑kap驚惶出手phah
Phahmn̂gêsiaⁿkapkáuchhamtehpūi.
Phahkapchham teh
Ikoh-chàiphah, kàulō͘-bé, chhù-lāichi̍têlāuhū-jîn-lângchhut-lâi, mn̄gkóng: Siáⁿ-lâng?
閣再phah路尾厝內婦人人出來啥人
Gōa-bīnchiūìnkóng, Lāuchím-pôá, góalah...... góaA-bí-nî-alâng, Ki-tok-kàutô͘, gōa-hiuⁿlâng. khòaⁿSiōng-tèêbīn-chiūⁿ, chhiáⁿgóakhuimn̂g.
外面嬸婆......亞美尼亞基督教外鄉上帝面上
Lāuhū-jîn-lângkhui-mn̂g, khòaⁿkìⁿchi̍têsio-batthǹg-pak-thehêta-po͘-lâng, koh, kiaⁿkàukiòkiù-lâng, phín-phōng-á...... mn̂gkoaiⁿ, kohcháuji̍-khì.
婦人人開門相bat褪剝裼查甫人koh救人phín-phōng仔......koh入去
Ikàuchitchūnchiahchaiithǹg-pak-theh.
chit褪剝裼
Ikohphahkeh-piahêmn̂g. Chi̍têta-po͘lânglâikàumn̂gkháu.
koh phah隔壁查甫
Ichiūtùihitêlângkóng: GóaKi-tok-kàutô͘, tùihitōechia̍hlânghui̍hêsó͘-chāitô-cháuchhut-lâiê; góaêsòe-kiáⁿtaⁿtit-behlah, siūⁿàilimchi̍t-ti̍h-ágû-ni. ChhiaⁿkhòaⁿChō-bu̍tChúêbīn, chi̍t-tiám-áhō͘góa....... chitchūn, góaniáuūchin-chōeê; hiān-chāilónglah, liânchi̍ttiâm-ágû-nito-sīhui-siôngêkhiàm-ēng.
hit ê基督教hit所在逃走出來細囝tit-beh一滴仔牛奶造物一點仔hō͘......chitiáu真濟現在點仔牛奶都是非常欠用
Chitkhóanêchhéng-kiû, hui-siôngêtōngsim, chitkhóanêhêng-iônghui-siôngêpi-chhám. Hitêhiuⁿ-siālângchiūkōaⁿchi̍tpânêgû-nihō͘i. Chitêput-hēngêlângkóaⁿ-kíncháutò-khìi-êke. Ikōaⁿchiah-êbiánchîⁿêe̍k-thé, kán-nátit-tio̍hbû-kà-póleh. Phesì-miāchàutò-khìintau. Chóng-sīchitêchēng-chauhêmî-sìêtiong-kan, hut-jiânthiaⁿ-kìⁿi-êbó͘siong-simtehthî-khàuêsiaⁿ.
Chit請求非常chit形容非常悲慘Hit ê鄉社牛奶hō͘Chit ê不幸趕緊倒去伊的chiah-ê液體kán-ná得著無價寶性命tò去in tau總是chit ê靜chauh暝時中間忽然聽見伊的傷心teh啼哭
Ihiám-hiám-ápoa̍hlo̍hkhì. Khó-phàⁿêpi-kio̍kêlō͘-béchhutí-kengôanlah.......
險險仔可怕悲劇路尾已經...
I-êbó͘ti̍t-ti̍tkhàu, siak, pui̍h8i-êthâu-mn̂g. ikha-thâu-uhitêéng-éngchēng-chēngtehan-bînêsòe-hàngín-á,sui-bóngchitêsiūchiù-chó͘ êsè-kài, oa̍hêji̍tchiah-níchió, khiokūkhòaⁿ-kìⁿ, ūkám-kaktio̍h, ūtam-siūtio̍hchiahchōe.
伊的直直伊的頭毛腳頭窩hit ê永永靜靜teh安眠細漢囡仔雖罔chit-ê世界chiah-ní看見感覺擔受chiah
Ge̍h-kngiû-gôankng-iàⁿ-iàⁿtehchiòchitpháiⁿjī-ūnputhēngêke, put-hēngê.
月光猶原光映映teh字運不幸
Ai! Ge̍h-kng, kiámūsím-mi̍hm̄-chiò--êmah?......
Ai月光kiám甚麼毋照ê mah..
A-bí-nî-asióA-se-achi̍têsiókok, chíūnn̄gpahbānêjîn-kháu. Isui-bóngI-lânlâng, to̍k-to̍kin-ūiinKi-tok-kàutô͘só͘-íhō͘hôe-hôekàuêlângsó͘òan-kūn, kàuhiān-chàiiáuputsiūinchau-that, sat-lio̍k. Chitphiⁿsó͘kóng--ê, tāi-khàichiū-sīsiūkhún-tio̍kêêchêng-hêng. ChitphiⁿtùiChiuChok-jîn() Ss. ê HiāntāiSiáu-soatE̍k-chônglāisóane̍kê.
亞美尼亞亞西亞人口雖罔伊蘭獨獨因為in基督教所以hō͘ 回回怨恨現在in蹧躂刣戮Chit講ê大概就是窘ta̍k情形Chittùi作人()小說譯叢
27. 12. 1923. S. K. B.
27. 12. 1923. S. K. B.
回上一頁