首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Hagu Ter-Phiⁿ e Siaur-soat Tel-it Chipp   廈語短篇小說第一集
作者是
Gô-kok, V. Eroshenko (Ài-lô-sian-kho) tù   俄國,V. Eroshenko (愛羅仙科)著
出版社
Amoy, Kulangsu: hagusia Chhut-panr.    廈門鼓浪嶼廈語社出版
出版年
1924
篇名
Hoong-ted kap hong-tiongl   皇帝kap方丈
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Tek-kokchêngūchi̍têhông-tè, chinàisaⁿ-thâi, it-sengsiông-siôngtichiàn-tiûⁿni̍h, hán-tittiliông-kiongni̍h. I-êtùi-te̍ktiāⁿ-tiāⁿkapití-khia̍t, hō͘ichi̍t-sî-áhioh-khùn. Chit-êhō͘iûi-khùnliáu, pa̍t-êchiūkohchhim-ji̍pi-êkéng-kài. Só͘-í, bô-lūntang-thiⁿ, bô-lūnjoa̍h-thiⁿ, itio̍hchòe-thâuchhōai-êkun-peng, kapinsiūkôaⁿ, joa̍h, iau-gō, chhùi-taêkan-khó͘.
德國皇帝相刣一生常常戰場罕得皇宮伊的對敵常常kap抵硈hō͘一時仔歇睏一個hō͘圍困別個koh侵入伊的境界所以無論冬天無論熱天做頭chhōa伊的軍兵kap in枵餓嘴乾艱苦
Ūchi̍tpáichitêhông-tèchhut-pengê, keng-kèi-êkok-lāiêchi̍tséng. Hiaūchi̍t-kengchinūchîⁿêSiu-tō-īⁿ(), lāi-bīnūchinchōehê-siūⁿ. hit-sîhông-tèhapSiu-tō-īⁿsiông-siôngūsaⁿ-chiⁿ, in-ūiSiu-tō-īⁿm̄-khéngla̍p-sè. Chiū-sītùián-ni, hông-tèkaphê-siūⁿlóngbōethangkiat-kauchòeêpêng-iú. Taⁿitú-áchinià-siān, piàn-sinlâukōaⁿ, lóngthô͘-hún, khiâ-bétùichiaêsî-chūn, hut-jiânkhòaⁿ-kìⁿSiu-tō-īⁿêhong-tiōng, hong-tiōnghê-siūⁿêthâu-lâng, chētiàmìm-ńgêsó͘-chāitehchhiu-chhìn.
chit ê皇帝出兵經過伊的國內Hia一間修道院()內面和尚hit時皇帝hap修道院常常相爭因為修道院m̄肯納稅就是按呢皇帝kap和尚bōe thang結交朋友tú-á厭倦遍身土粉騎馬chia時陣忽然看見修道院方丈方丈和尚頭人tiàm 蔭影所在teh秋凊
Taⁿhông-tèsiông-siôngūthiaⁿ-kìⁿlângkóng, chitêhong-tiōngchi̍t-êpûikohpūnêlâng; iêkáng-kiùchia̍hkáng-kiùtō-ha̍kkhahchhim. Hông-tèsiūⁿliáusim-lāichinput-pêng: cháiⁿ-iūⁿitio̍hiau-gōkohchhùi-tatehsiū-khó͘; chiah-êhê-siūⁿkhiokchòeintehchok-lo̍k. Isim-lāichiūkóng: Góaūhoat. Góatio̍hpānkóatāi-chìhō͘chòe.Án-niichiūti̍t-ti̍tkhiâ-béji̍phoe-hn̂glāi, ēngkhòaⁿ-khinêsiaⁿhong-tiōngchhéng-an.
Taⁿ皇帝常常聽見chit ê方丈一個kohê講究講究道學皇帝心內不平怎樣枵餓koh嘴乾teh受苦chiah-ê和尚in teh作樂心內kóa代誌hō͘按呢直直騎馬花園看輕方丈請安
Hông-tiōngchi̍t-ēkhòaⁿ-kìhông-tè! chiūchinhó-lékiok-kiong, chhiáⁿiji̍pkhìhoe-h n̂g lāichē. Hông-tèito-siākóng: Góachí-ūkúiōebehkóngnā-tiāⁿ. Góatú-ákhòaⁿ-kìⁿchētiàmchhiū-ē, hō͘góasiūⁿkóngtek-khakchinohkè-ji̍t. Phah-sǹgchhòngkóakanghō͘chòe, tek-khakōehoaⁿ-hísêng-siūchiahtio̍h. Só͘-ígóaàihō͘saⁿêmn̄g-tôe; chhiat-chhiattio̍htap-hokgóa. Thâu-chi̍tmn̄g: Góachhēnglêng-pô͘, kimbián-liû, chēgóaêchō-ūiê, ūta̍tjôa-chōechîⁿ? Tē-jīmn̄g: Góabehse̍htē-kiûtio̍hjōa-kú? Tē-saⁿmn̄g: Góaêthâu-náulāiūsím-mi̍hchhò-gō͘êsu-sióng? Taⁿtùikin-á-ji̍tkhí, góahānsaⁿge̍hji̍t, lâiKiaⁿ-siâⁿtiâu-tênglāitap-hok. kàuhit-sîbōe-hiáu-titìn, chiūtio̍hkhiâlû-á, chhiúkhanlû-á-bé, m̄-chúnkhanle̍k-soh, piànkok-lāisī-chiòng. Kohgóabehsiat-li̍pchi̍têkhahphokêlângchòehong-tiōng.Kóngán-ni, hông-tèchiūléng-chhiòkaphong-tiōngsaⁿ-sî, chòeikhì.
方丈一下看見皇帝好禮鞠躬花園皇帝多謝只有beh nā-tiāⁿtú-á看見樹下hō͘的確過日Phah算kóahō͘的確歡喜承受所以hō͘問題切切答覆頭一穿龍袍冕旒座位偌濟第二beh地球偌久第三頭腦甚麼錯誤思想今仔日京城朝廷答覆hit時bōe曉得驢仔驢仔尾m̄准勒索國內示眾Kohbeh設立方丈按呢皇帝冷笑kap方丈相辭
Taⁿchitêhong-tiōngêpêng-anêseng-hoa̍tchiong-kūnbehchīlah! Imî-ji̍tkan-tatehsiūⁿchiah-êbūn-tôe, in-ūiithiaⁿ-kìⁿhông-tèêsiaⁿ-sè, chaikónghông-tèm̄-sīkapitehkún-chhiòM̄-kújīmicháiⁿ-iūⁿsiūⁿ, tàu-tíbōe-thangtit-tio̍hchísaⁿēmn̄g-tôeêtap-hok, ji̍tji̍t, lé-pàilé-pài, ge̍hge̍h, iû-gôanbōe-ōechhē-tio̍hkái-koatchiah-êmn̄g-tôeêhong-hoat. Mî-sîbōekhùn-tit; ji̍t-sîbōechia̍h: hông-tèkapisaⁿêkhó-phàⁿêmn̄g-tôeput-sîkhiāiêbīn-thâu-chêng. Chhin-chhiūⁿán-niut-chutiu-būn, lângpìⁿsán, bīn-sekpìⁿchinpháiⁿkhòaⁿ, liāni-êtē-itêpêng-iúsòabōe-jīn-titi.
chit ê方丈平安生活將近beh暝日kan-ta tehchiah-ê問題因為聽見皇帝聲勢皇帝m̄是kapteh滾笑M̄-kú怎樣到底bōe-thang得著chí問題答覆禮拜禮拜猶原bōe-ōe chhē著解決chiah-ê問題方法暝時bōe睏得日時bōe皇帝kap可怕問題不時面頭前親像按呢鬱卒憂悶面色伊的第一朋友sòa bōe認得
Ūchi̍tji̍thong-tiōngchiūlī-khuii-êchhù, khìchi̍têhn̄g-hn̄gêchhiū-nâ, lâikáii-êkek-sim, siaui-êiu-būn. hiaitú-tio̍hSiu-tēīⁿêkò͘-iûⁿ-è, miâchòeHànPiān-tek, tehkò͘-iûⁿ. ChitêHànPiān-tekchi̍têpûi-pûichho͘-chho͘êlâng, bīnput-sîtàichhiàu-iông, chingâukekkhì-jîn, só͘-íSiu-tō-īⁿêhê-siūⁿlóngchinchhin-àiì. Isui-bóngm̄-batji̍p-o̍h, m̄-kúlângchinlêng-khiàu. Khòaⁿ-kìⁿhong-tiōngtehlâi, chiūhó-léchhéng-anikóng, Hong-tiōnghoat-su, gâucháah. kin-á-ji̍tbīnkánhiahchhiⁿ? Chiahmî-sìbōekhùn-titám̄-sī?
方丈離開伊的遠遠樹林伊的激心伊的憂悶hiatú-tio̍h修道顧羊ê卞德teh顧羊Chit-ê卞德肥肥粗粗不時笑容gâu氣人所以修道院和尚親愛雖罔m̄-bat入學m̄-kú靈竅看見方丈teh好禮請安方丈法師gâu今仔日kán hiah暝時bōe睏得á m̄是
hong-tiōngthó͘-khùiìnkóng: Góaí-kengchinchōebōekhùn-titlah. Tùihông-tèhō͘góasaⁿêmn̄g-ôe, kiògóatio̍htap-hok, liáu-āu, góato kan-tabōelim bōechia̍h, bōekhùn-tit.
方丈吐氣已經bōe睏得皇帝hō͘問題答覆了後kan-ta bōe啉,bōebōe睏得
Kò͘-iûⁿ-èmn̄gkóng: Hông-tèmn̄gsím-mi̍h?
顧羊ê皇帝甚麼
Hoat-sukohthó͘-khùikóng: Hāiⁿ-ah! lántobē-batthiaⁿ-kìⁿchiah-êmn̄g-tôe. Thâu-chi̍thāng, góatio̍hikóng, ichhēnglêng-pô͘, kimbián-liûchēpó-chōê, isi̍t-gia̍hta̍tjōa-chōechîⁿ. Tē-jīhāng, iàichaibehse̍htē-kiûtio̍hjōa-kú. Tē-saⁿhāng, góatio̍hiohkhòaⁿithâu-náulāiūsím-mi̍hchhò-gō͘êsu-sióng. Ikiògóatio̍hsaⁿge̍h-ji̍têlāi-bīnchèng-sektap-hokchiah-êmn̄g-tôe; taⁿkohcha̍pji̍tchiūsaⁿge̍h-ji̍têkî-hānkàulah! Siat-súgóabōe-hiáu-titkái-koatchiah-êmn̄g-tôe, chiūibehhō͘góakhiâlû-ápiànkok-lāichiòng, kohbehkiòpa̍t-lânglâithòegóachòehong-tiōng.
法師koh吐氣Hāiⁿ-ah未bat聽見chiah-ê問題頭一穿龍袍冕旒寶座實額偌濟第二beh地球偌久第三頭腦甚麼錯誤ê思想月日內面正式答覆chiah-ê問題koh 月日期限設使bōe曉得解決chiah-ê問題beh hō͘驢仔國內koh beh別人方丈
Hong-tiōngchiah-êōekóng-liáu, kò͘-iûⁿ-ê, ha! ha! tōachhió. Kóng: Iáupa̍thāng? Kahán-ni, biánkohiu-chhiûlah. Góapún-sinchiahji̍pKiaⁿ, tiâu-kìⁿhông-tèlâithòeìnchiah-êlân-tôe. Put-kòtio̍hchiongêseng-saⁿchiohgóa, hō͘góakòaêkimsi̍p-jī-kè, án-nihông-tèchiahōesiūⁿ-kónggóahong-tiōng.
方丈chiah-ê講了顧羊êIáuKah按呢koh憂愁本身朝見皇帝chiah-ê問題不過聖衫hō͘十字架按呢皇帝想講方丈
Hong-tiōngkhí-thâulóngm̄-sìn; gông-ngia̍hmn̄gkóng: Thái-thóū-iáⁿ? bōesiá-jī, bōetha̍k-chheh, kiámchiaⁿ-si̍tōethòegóatap-hokchiah-êûi-lânêmn̄g-tôemah?
方丈起頭m̄信gông-ngia̍hThái-thó有影bōe寫字bōe讀冊kiám真實答覆chiah-ê為難問題mah
Chóng-sīHànPiān-tekchhiò-chhiòkóng: Ū-iáⁿ, góakhiokbōesiá, bōetha̍k, m̄-kúgóatùigóa-êlāu-búūo̍hchhehlāisó͘bô--ê. khénghō͘góakhìkìⁿhông-tè, góapau-niáhông-tètùi-tīgóaêtap-hokōechinmóa-ì.
總是卞德笑笑有影bōebōem̄-kú我的老母無êhō͘皇帝包領皇帝對tī答覆滿意
Kàu-béhong-tiōngchiūchúnì. Só͘-íchí-tēngêji̍t-chí, HànPiān-tekchiūji̍phông-kiong. tiānlāikhòaⁿ-kìⁿhông-tèchhēngiêlêng-pô͘kimbián-liû, chēiêpó-chōni̍h, sì-ûilóngtāi-sînkùi-lútehsū-hāuì.
到尾方丈所以指定日子卞德皇宮殿看見皇帝穿龍袍冕旒寶座四圍大臣kùi-lú teh伺候
Hông-tèkhòaⁿ-kìⁿHànPiān-tek, lia̍h-chòehong-tiōng, chiūmn̄gikóng: Hong-tiōnghoat-su, taⁿhiah-êmn̄g-tôeōe-hiáuìnábōe?HànPiān-tekchinhó-lékiok-kiongkóng: Pē-hā, ōe.hông-tèkóng: Nā-sīán-ni, taⁿgóakónggóata̍tjōa-chōechîⁿ?
皇帝看見卞德lia̍h做方丈方丈法師hiah-ê問題會曉á bōe卞德好禮鞠躬陛下皇帝若是按呢hō͘偌濟
HànPiān-tekûn-sûnìn-kóng: Pē-hā, Sèng-kengūkóng, lán-êChúIâ-so͘Ki-tokēngsaⁿ-cha̍p-kho͘gûnhō͘lângbōekhì--ê. Kì-jiânán-nigóachí-ōethangchhutjī-cha̍p-káukho͘!
卞德勻純應講陛下聖經咱的耶穌基督三十箍hō͘去ê既然按呢只會thang二十九
Hông-tètōasiaⁿchhiò-kóng: Ū-iáⁿtotio̍h! chingâuìn. Góachiaⁿ-si̍tm̄-batsiūⁿkónggóata̍thiahchióchiⁿ. Taⁿtē-jīmn̄g: Góakhiâ-bése̍hTē-kiûtio̍hjōa?
皇帝笑講有影gâu真實m̄-bathiah第二騎馬地球
Piān-tekkóng: ōethàu-chábé-oaⁿtàu, tâng-sîkapji̍t-thâupîⁿ-pîⁿkhí-sin, kohōetú-túkapji̍t-thâukiâⁿpîⁿ-pîⁿkín, chiūgóakáⁿtùigóaêkimsi̍p-jī-kèli̍p-sè, jī-cha̍p-sìtiám-chengêlāi-bīn, tē-kiûtek-khakse̍hchi̍tpiàn.
卞德透早馬鞍同時kap日頭平平起身kohtú-tú kap日頭平平十字架立誓二十四點鐘內面地球的確
Hông-tèkiò-kóng: Gōa! chin-chiàⁿ. Góachêngm̄-batsiūⁿhiahgâu. chit-êtē-jītap-hokchintio̍h, góachinmóa-ì. M̄-kútaⁿtē-saⁿmn̄g: Góaêthâu-khaklāiūsím-mi̍hchhò-gō͘êsu-sióng?
皇帝叫講Gōa真正m̄-bathiah gâuchit-ê第二答覆滿意M̄-kú第三頭殼甚麼錯誤ē思想
Piān-tekchiūchū-jûchū-jûkóng: Kahm̄-chai, lia̍h-chòegóaSiu-tō-īⁿêhong-tiōnglah!
卞德自如自如Kah m̄知lia̍h做修道院方丈
Hông-tèkóng: Án-nitio̍h; chekiámbô-iáⁿmah?
皇帝按呢kiám無影mah
Piān-tekìnkóng: Hông-siōngPē-hā, khai-un! só͘siūⁿ--ê, chhò-gō͘lah. GóaHànPiān-tek, chiū-sīSiu-tō-īⁿêkò͘-iûⁿ--ê.
卞德皇上陛下開恩想ê錯誤卞德就是修道院顧羊ê
Thiaⁿ-kìⁿchiah-êōeliáu-āu. tiâu-lāichôan-thétōagông-ngia̍h; hông-tèpún-sintē-itgông-ngia̍h. Hông-tètōa-siaⁿkiòkóng: Piān-tek, êthâu-náuchin-chiàⁿ, só͘-ígóabehli̍pchòeSiu-tō-īⁿêhong-tiōng. Chêng-jīmêhong-tiōnghoa̍tikhiâiû-koesī-chiòng, chhiúkhaulū-bé, m̄-chúnikhanle̍k-soh.
聽見chiah-ê了後朝內全體gông-ngia̍h皇帝本身第一gông-ngia̍h皇帝大聲卞德頭腦真正所以beh修道院方丈前任方丈遊街示眾驢尾m̄准勒索
Kò͘-iûⁿ-èìnkóng: Hông-tèah. Góachinkám-kekêun-tián; m̄-kúgóam̄-káⁿtng. Góatom̄-batji̍po̍h, bōesiá, bōetha̍k, bōesǹg-siàu.
顧羊ê皇帝ah感激恩典m̄-kúm̄敢m̄-batbōebōebōe算賬
Hông-tèkóng: Án-nichinkhó-sioh. Taⁿêtap-hokkì-jiânhō͘góachinhoaⁿ-hí, góaàihō͘hoaⁿ-hícheh. Chòeláu-si̍tkóng, khòaⁿàiti̍hsím-mi̍h?
皇帝按呢可惜答覆既然hō͘歡喜hō͘歡喜cheh老實ti̍h 甚物
Piān-tekkóng: Hông-tèah, kahnā-sībehhō͘góahoaⁿ-hí, chiūtio̍hlâugôaêchú-lângchòehong-tiōng, m̄-thangikóaⁿkhì.
卞德皇帝ahkah若是beh hō͘歡喜主人方丈m̄-thang
Hông-tèhoaⁿ-híkóng: Góataⁿchailah. êlâng, thâu-náu, kohhó-sim. Góatek-khakchiàusó͘chhéng-kiû--êchòe. êchú-lângthangiû-gôantiàmSiu-tō-īⁿchòehong-tiōng.
皇帝歡喜taⁿ頭腦koh好心的確請求ê主人thang猶原tiàm修道院方丈
Kóngán-ni, hông-tèchiūsàngPiān-tekchinchōepó-kùiêlé-mi̍h, chiahhō͘ikhi.
按呢皇帝卞德寶貴禮物hō͘
回上一頁