首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Hagu Ter-Phiⁿ e Siaur-soat Tel-it Chipp   廈語短篇小說第一集
作者是
Gô-kok, V. Eroshenko (Ài-lô-sian-kho) tù   俄國,V. Eroshenko (愛羅仙科)著
出版社
Amoy, Kulangsu: hagusia Chhut-panr.    廈門鼓浪嶼廈語社出版
出版年
1924
篇名
VI.   VI.
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Téng-bīngóaí-kengkóng, gúnêo̍h-tn̂gkapchôansè-kàikehtn̄g--ê. Chóng-sīchiàu, múinn̄glé-pàichi̍tpái, sian-siⁿkaphāu-e̍kchhōagúnkàugōa-bīnkong-li̍pêsóeseng-khukengkhìsóesin-khu. Batchi̍tpái, gúnkhìê, lō͘-ni̍h, góakapLapinkiâⁿkhahbān, chiū-lâulō͘-bé, kapinkui-tūilī-khuiūsaⁿcha̍pchhioh. Hāu-e̍kch-ū kò͘ khòaⁿ chêng-bīnkúiê, m̄-chaipànggúnāu-bīn. GóakapLapintú-átùikoe-téngkiâⁿkè-khìêsî-chūn, hut-jiânūchi̍têlângmn̄ggóankóng, Koaigín-á, línchaiinbehchhōalínkhìkhìmah?Góanchiūthêngkha, liú, tùihitêsaⁿ-batêlângkiong-kiongkèng-kèngkiâⁿchi̍tê, un-sûnìnikóng, Sian-siⁿ, gúnchai, gúnsian-siⁿbehchhōagúnkhìsóeseng-khukeng.
頂面已經學堂kap世界斷ê總是禮拜先生kap校役chhōa外面公立身軀身軀Batpái路裡kap Lapin就留路尾kap in規隊離開校役只有前面m̄知後面kap Lapin tú-á街頂過去時陣忽然囡仔in beh chhōamahliùhit ê 相bat恭恭敬敬溫純先生先生beh chhōa身軀
Hitêsaⁿ-batêlângkhi̍h8-khi̍h8chhiókóng, Behkhìmi̍htāi? Sóesin-khune?Gúnìnkóng, , sian-siⁿ, gúnbehkhìsóe chēsin-khu. Sian-siⁿkóng, seng-khunn̄glé-pài, chiūchheng-khì, tio̍hkhìsóe.
Hit ê 相batkhi̍h8-khi̍h8Beh身軀ne先生behchē身軀先生身軀禮拜清氣
Hitlângchiūkohmn̄gkóng, Línsian-siⁿūlínkónglínêcheng-sînliáukúilé-pàichiūchheng-khì?Gúnkóng, Che, sian-siⁿiáu-bēgún.Ikhi̍h8-khi̍h8chhiòchiūkohmn̄gkóng, Lângchinkhoàibaklâ-sâm, chi̍thunchengchiūlâ-sâmò͘, línchaiá m̄-chai?Gúnìnkóng, Ū-iáⁿtotio̍h, o͘-im-thiⁿlo̍h-hō͘-thiⁿê, gúnsu-hācháukàuhoe-hn̂glāiliâm-piⁿbaktio̍hlâ-sâmlah; gúngia̍hchēchhiú, kiâⁿchi̍tpō͘, lóngbaktio̍hthô͘-bê, m̄-kúchhin-chhiūⁿchitê, sian-siⁿtochhōagúnkhìsóesin-khukeng, put-kòhêng-hoa̍tgún, chek-pīgúnnā-tiāⁿ.
Hitkoh先生精神禮拜清氣Che先生猶未khi̍h8-khi̍h8kohbak lâ-sâmlâ-sâmám̄有影烏陰天落雨天私下花園連鞭baklâ-sâmgia̍h chēbak土糜m̄-kú親像先生chhōa身軀不過刑罰責備na-tiāⁿ
Hitêsaⁿ-batêlângthiaⁿ-kìⁿchitōe, chiūkóng, Hiān-chāi, tò-chhùtoo͘-imlo̍h-hō͘thiⁿ, lánchí-ūgia̍hchēchhiú, kiâⁿchi̍tpō͘, liâm-piⁿphahlâ-sâmlah. M̄-kúlánêsian-siⁿtochhōalánkhìsóeseng-khu, chí-ūhêng-hoa̍tlán, chek-pīlánnā-tiāⁿ.
Hit ê 相bat聽見chit現在到處烏陰落雨只有gia̍h chē連鞭phah lâ-sâm M̄-kú先生chhōa身軀只有刑罰責備na-tiāⁿ
Chit-tia̍ppoehge̍h, thiⁿ-khìchinchheng-chhái, chinta-lī, tāi-iokí-kengsaⁿlé-pàilo̍h-hō͘lah, só͘-íhitêlângsó͘kóngêōe, gúnthiaⁿliáulóngbōebêng. Chití-kengūchin-chōelângûi-lûilâi, inkhòaⁿ-kìⁿgúnūgiâu-gîêbīn-sek, chhùi-ápòaⁿ-khuipòaⁿ-ha̍ptehsiūⁿbehkóng, lóngchhiòkàubehoai-io. Tângūchi̍têsian-siⁿkapchi̍têhāu-e̍k, hiông-kài-kàicháulâi, kàugúnêsin-piⁿ, tùigúnêchhùi-phóetōala̍tsiànkúiē, tōasīn-khìkóng, Línchit, tio̍hchiàⁿ-si̍tlíntōahêng-hoa̍tchehchiahtio̍h! Kúipáilínkóngm̄-thangkaphiah-êkhit-chia̍hkóng-ōe! líntaⁿsòatòachítōa-koeténgchhut-chhiú! lâi, lâi, línsiáⁿ-sūliùtòachíchiahkiaⁿ-lâng, chiahlap-sapêchhàulângêbīn-chêng? Chhé! línchitput-khókiù-io̍kêákúi!Ikóngkaphāu-e̍ktùigúnêhī-áti̍tchîⁿ, chîⁿgúnkàuhiah-êkuitūiêha̍k-senghitūi.
Chit-tia̍p天氣清彩乾離大約已經禮拜落雨所以hit êbōe Chit已經真濟圍纍in看見憢疑面色嘴仔半開半合tehbehbeh歪腰先生kap校役狠kài-kài身邊嘴phóe生氣chit 正實刑罰chehm̄-thang kap hiah-ê乞食講話taⁿ sòa tòa chí大街出手啥事liùtòa chí chiah驚人chiah垃圾面前Chhé不可救藥êkap校役耳仔chîⁿchîⁿhiah-ê學生hit
Kàusóeseng-khukeng, sian-siⁿthoagúnkàulēng-gōachi̍tkengpâng, ichhiún̍i̍hgia̍hchi̍tkichhioh, kóngibehtōa-tōakà-sīgúnchi̍tkhùn, in-ūigúnphah-pháiⁿo̍h-tn̂gêmiâ-siaⁿ. Ikóng, êpeh-sìⁿthiaⁿ-kìⁿchun-kùiêBông-tôngha̍k-hāuêha̍k-sengkapkoeténgêkhit-chia̍hkóng-ōe, inm̄-chaibehkóngsiáⁿōeleh?Insiūⁿkhío̍h-tn̂gêkàu-ôankapchiah-êkhit-chia̍h, m̄-chaibehcháiⁿ-iūⁿ? Góait-sengthàu-tóem̄-batkapchiah-êkhit-chia̍hkau-chhaptio̍h, inchńg-kahhui-siôngtn̂g, hui-siônglâu-siông, inchhēngchitniá, chhàuêphòa-pò͘, thâumn̂gki-búkî-kiû, tùiténgkàuē, móasintosat-bú, siⁿkàuo͘-khâm-khâm, bōekóngtiti-êchōe......
身軀先生另外gia̍hbeh大大教示因為phah歹學堂名聲百姓聽見尊貴盲童學校學生kap乞食講話in m̄知behIn學堂教員kap chiah-ê乞食m̄知beh怎樣一生透底m̄-bat kap chiah-ê乞食交插in指甲非常非常lâu-siôngin穿chit破布ki-bú kî-kiû滿蝨母烏khâm-khâmbōe伊的chōe......
Ichionghitkichhiohgia̍hkàukoâiⁿ-koâiⁿ-koâiⁿ, tùigúnêka-chiah-phiaⁿchīn-a̍tīlo̍h-khì. Tē-itēgóa, tē-jīētio̍hLapin, tē-saⁿēgóa. Góahitchhēngsaⁿ, hō͘iphahliáu, m̄-káⁿchhan, m̄-káⁿkiò, put-kòchhùi-khíkunân, ihut. Lapinchēhō͘iphah, kiòkóng, Sian-siⁿá, gúntom̄-chaigúnkapikóngōeêlângchi̍têhiah-níthangkiaⁿêkhit-chia̍hlah!
hitgia̍hkoâiⁿ-koâiⁿ-koâiⁿ尻脊骿盡力ī落去第一第二Lapin第三hit穿hō͘phahm̄敢m̄敢不過嘴齒hutLapinhō͘phah先生m̄知kaphiah-ní thang乞食
Sian-siⁿkóng” hâⁿ? lia̍hichīchūi?Lapinsòe-ásiaⁿìnkóng, Góalia̍h-chòeichhinông......Góasūn-sòachiaplo̍h-khìkóng, Gúnphah-sǹgiheng-chêngtiàuhoa-lēêhun-chiong, chitkhóanêhun-chiongGô-kokií-gōalângōeūê......
先生,「Hâⁿlia̍hchī-chūiLapin細仔lia̍h做......順續落去拍算胸前華麗勳章chit勳章俄國以外ê......
Chi̍tchéngchinkî-koàiâu-kiòêsiaⁿ, tùisian-siⁿênâ-âutóekiàngchhut-lâi. Gúnthiaⁿichitsiaⁿ, gî-būn, gông-ngia̍h, kiaⁿ-hiâⁿ. Chhiohtùii-êchhiú-ni̍hka-la̍uhlo̍hlâi, thô͘-kha. Gúnkhòaⁿchhut, chíchi̍ttiap-á-kúê, sian-siⁿhut-jiân-kani-êseng-hoa̍têthâuchi̍tpái, thangkóngchi̍tpái, khòaⁿ-kìⁿo͘-àmêêkokapêKoktiongêchhin-ông. Chitêchhin-ôngtùithâu-khakténgkàukha-chhioh-tóemóa-móatoo͘-khâm-khâmêsat-bú, to̍k-to̍ki-êheng-chêngūkùihoa-lēêhun-chiong. Chithun-chiong, koktû-liáui, lângūê.
奇怪喉叫先生嚨喉kiàng出來疑問gông-ngia̍h驚惶伊的手裡交落土腳chítiap仔久先生忽然間伊的生活thang看見烏暗kap親王Chit ê親王頭殼腳chhioh底滿滿烏khâm-khâm蝨母獨獨伊的胸前kùi華麗勳章勳章除了
Tùisóeseng-khukengchhut-lâitò-lâikàuo̍h-lāi, gúní-kengpiān-piānteh thèng-hāugiâm-tāngêchek-hoa̍t, nā-sisian-siⁿtolóngkohkóngsím-mi̍h. Góaphah-sǹgchekáⁿin-ūisian-siⁿm̄-káⁿchiongchitêpò-kòhō͘hāu-tiúⁿchaiêiân-kò͘. In-ūikàu-ôanchiah-níliû-sîn, pàngha̍k-sengkhìkapkhit-chia̍hkóngōe, hō͘hāu-tiúⁿchai, chóngbōebiántittio̍hhō͘hāu-tiúⁿphòng-teng.
身軀出來tò來學內已經便便聽候嚴重責罰但是先生koh甚麼拍算che因為先生m̄敢chit ê報告hō͘校長緣故因為教員chiah-ní留神學生kap乞食hō͘校長bōehō͘校長碰釘
Hiān-chāigóakohkóngkúiōelâikiat-sokchitphiⁿbûn. lántùichiah-êkhòaⁿlâi, só͘lánê, thâuchi̍tkiāⁿchiū-sī, hoâi-gî, hoâi-gîit-chhèêkapit-chhèêlâng. Ilánm̄-thangsiong-sìnlánsian-siⁿêōe; ilánm̄-thangthiaⁿ-sìnit-chhèchiáng-kôan-êêhō-lēng. Sím-mi̍hgóatosìn, it-chhèchiáng-kôanêgóatohoâi-gî. GóatùiSînêkapMô͘êpháiⁿpîⁿ-pîⁿgiâu-gî; tùiit-chhèêchèng-hú, kapsìn-khòchèng-húêit-chhèsiā-hōegóam̄-sìn. To̍k-to̍kpa̍têchiⁿ-mîⁿlâng, inchiongit-chhèlia̍h-chòechin-lí, inta̍kêka-kīsiúpún-hūn. góaêpêng-iúêtiong-kan, ūtōa-pòaⁿêlâng, inlóngthiaⁿsian-siⁿêōe, lóngho̍k-chiôngchióng-kôanêlângêbēng-lēng, bē-batūhoāi-gîê. Chitlūiêlâng, insiā-hōeêtiong-kan, chá-cháchiūtit-tio̍hsiong-tongêūi-tì. Ūêchòekàu-ôan, ūêchòega̍k-su, ūêchòekang-lâng; inlóngchhōabó͘siⁿkiáⁿ, an-úntehinêhēng-hokêseng-hoa̍t. Chí-ūgóa, itsó͘tit, kàutaⁿiáutangsailâmpaksì-kòetehphiau-liû. Kàukàuchia, m̄-sìnchia; kàukàuhia, m̄-sìnhia. Chī-chūikáⁿkónggóachiong-lâikàusiūchiù-chó͘êji̍t, bōeōekhiātōakoeêàm-kaktehchòeêKokêchhin-ôngni? Chī-chūiōekónggóachiong-lâibōechhun-chhiútùikè-lō͘êlângkiû-khitni......?
現在koh結束chitchiah-ê就是懷疑懷疑一切kap一切m̄-thang相信先生m̄-thang聽信一切掌權的號令甚物一切掌權懷疑,「kap平平憢疑一切政府kap信靠政府一切社會m̄信獨獨青盲in一切lia̍h做真理in ta̍k ê家己本份朋友中間大半in先生服從掌權命令未bat懷疑Chitin 社會中間早早得著相當位置教員樂師工人in安穩tehin幸福生活只有西四界teh漂流chiam̄信chiahiam̄信hiaChī-chūi將來咒詛bōe暗角tehê親王Chī-chūi將來bōe伸手過路求乞......
kokchhutmiâêsi-jîn() kaptông-hōaêchok-ka. IchûntùiJi̍t-púnlâiTiong-kok, tòaPak-kiaⁿ, kàukinjoa̍h-thiⁿchiahkhì. lângchhengichòeŪgín-áêsimêSi-în. Isó͘tehtōaâu-kiòjîn-kanêsó͘putài, nā-sībōetitsó͘àiêpi-ai.Chitphiⁿika-kīsiáêtōan, Tiong-kokêūi-tio̍hSiōng-háiBîn-kokJi̍t-pòlâisiáê. Ô͘Jú-chisian-siⁿthòeihoan-e̍kchòeTiongbûn, āu-lâiló͘SìnSs. phian-chi̍p i-êchok-phínchòechi̍tpúnchheh, miâkiòÀi-lô-sian-khoTônghōachi̍pūēngchitphiⁿchòethâuchi̍tphiⁿ.
詩人() kap童話做家chûntùi日本中國tòa 北京熱天囝仔詩人teh喉叫人間但是bōe悲哀Chit家己中國為著上海民國日報汝之先生翻譯後來編輯伊的做品,「愛羅仙科chit
11ge̍h22ji̍t, 1923S. K. B.
11 221923 S. K. B.
回上一頁