首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Hagu Ter-Phiⁿ e Siaur-soat Tel-it Chipp   廈語短篇小說第一集
作者是
Gô-kok, V. Eroshenko (Ài-lô-sian-kho) tù   俄國,V. Eroshenko (愛羅仙科)著
出版社
Amoy, Kulangsu: hagusia Chhut-panr.    廈門鼓浪嶼廈語社出版
出版年
1924
篇名
III.   III.
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sian-siⁿgúnkóng, Kìⁿ-nākok-kalóngtio̍hūJîn-kunlâikóan-líi; kok-kaJîn-kuná-sīkóan-líêlâng, chiūbehchhin-chhiūⁿo̍h-lāikam-o̍h, koat-tòanbōetitchìn-pō͘.Gúnthiaⁿliáuhiám-áchhiòchhut-lâi; in-ūigúno̍h-tn̂glāitē-itkhoài-lo̍kêchiū-sīkam-o̍hsian-siⁿphòa-pīⁿê. hitgúnthangchū-iûchhú-lo̍k, kìⁿ-nāūchhù-bīê, bô-lūnsiáⁿ-mi̍hgúntothang chhit-thô, bô-lūnsiáⁿōegúntothangsaⁿ-kapkóng. Sian-siⁿkhòaⁿ-kìⁿgúnthiaⁿitehkóngê, ta̍kêbehchhiòám̄-chiâⁿchhiò, chiūsiū-khìkóng, Góakóngê, lóngsiáⁿchhiò, líntehchhiòmi̍h-tāi? chitsiáⁿ-thangchhiòêlâichhiò, thangkàu-gia̍hchèng-bênglínêgû-gōng.Gúnchek-sîlóngchēng-chēng.
先生見若國家人君管理國家人君á是管理beh親像學內監學決斷bōe進步險仔出來因為學堂第一快樂就是監學先生破病hitthang自由取樂見若趣味無論啥物thangthit迌無論thang saⁿ-kap先生看見tehta̍k-ê behm̄成受氣teh乜代啥thangthang夠額證明愚戇即時靜靜
Sian-siⁿchiūsòa-chiaplo̍h-khìkóng.hiān-chāikan-taGô-kokkhí-lâikóng, lánūchi̍tūihông-tè, ithâupó-kùiêbián-liû, sinchhēngpó-kùiêi-chiûⁿ, ichēpó-chōtiong, chhiú-ni̍hgia̍hchi̍tkige̍k-hut......
先生續接落去現在kan-ta俄國起來皇帝寶貴冕旒穿寶貴衣裳寶座手裡玉笏......
Lapinchìⁿchhut-lâimn̄gkóng, hông-tèthâu-khakbián-lûi, sin-khuchhēnghông-tèsaⁿ, chhiú-n̍i̍hgia̍hge̍k-hut, lánōejīntitikónghông-tèbōe?Chitmn̄ggōng-mn̄g, Lapintio̍hhoa̍tkhí-lâikhiā. Lapinm̄-ho̍k, piān-lūnkóng, Sian-siⁿ, m̄-kúgúntochhiⁿ-mîⁿê, gúnbōekhòaⁿ-kìⁿhông-tèêbián-liû, bōekhòaⁿ-kìⁿhông-tèêge̍k-hut, gúnbehtháiōejīn-titchi̍têhông-tèám̄-sī?Chitmn̄giáukhahgōng, Lapinhoa̍tkhiāsòabōesoahtit, tio̍hkhìhoa̍ttehkūi.
Lapin chìⁿ出來皇帝頭殼冕旒身軀穿皇帝手裡玉笏皇帝bōeChit戇問Lapin起來Lapin毋服辯論先生m̄-kú青盲bōe看見皇帝冕旒bōe看見皇帝ê玉笏beh thái認得皇帝á m̄是ChitLapinbōe soahteh
Sian-siⁿkohsòa-chiapkóng, Lánkokhông-tèí-gōaiáuūkùi-cho̍k. lántùikùi-cho̍keng-kaichun-kèng, eng-kaiho̍k-chiông, in-ūiinkùi-cho̍kkai-kip, lánput-kòpîn-chiānêpeh-sìⁿnā-tiāⁿ.
先生koh續接皇帝以外貴族貴族應該尊敬應該服從因為in貴族階級不過貧賤百姓若nā-tiāⁿ
ChitchūnLapinkūiteh, gúnpantiong, lângthangkhílâikohmn̄g, chíūchi̍têtâng-panêcha-bó͘gín-ná, hut-jiânsiūⁿkhíchithāng, chiūmn̄gkóng, (Lân-kho-hú, gúno̍h-tn̂glāichi̍têkùi-cho̍kchhut-sinêchhiⁿ-mîⁿgín-á) totùilâm-chiokmn̂g-tēchhut-sin, itio̍hsiūte̍k-pia̍têchun-kèngmah?Chitmn̄g, itio̍hhoa̍tkhiā.
ChitLapin tehthangkoh同班查某囝仔忽然chit(蘭科輔學堂貴族出身青盲囡仔)男爵門第出身特別尊敬mahChit
Sian-siⁿkohsòa-chiapkóng, Chhin-chhiūⁿláno̍h-tn̂glāi, ūLapinhitgín-á, siông-siôngbehkapsian-siⁿlām-sámlâi, kapsian-siⁿchòetùi-thâu, kok-kaūchin-chōepháiⁿ-lâng, sî-siôngchhēki-hōekhìkapchèng-húhóan-tùi, hō͘chèng-húûi-lân. Chitkhóanêpháiⁿ-lâng, kiòchòesiā-hōe-tóng, chèng-hú-tóng....... lántùichitkhóanêlângtio̍hsió-simtî-hông, kohtio̍htōa-tōathòng-hūniàm-chiāninchiahtio̍h.
先生koh續接親像學堂Lapin hit囡仔常常beh kap先生濫糝kap先生對頭國家真濟歹人時常chhē機會kap政府反對hō͘政府為難Chit歹人,『社會黨政府黨......chit小心持防koh大大痛恨厭賤in
M̄-kúgúntiong-kanchi̍tlângkiaⁿLapin, ia̍hchi̍tlângthòng-hūniàm-chiānLapin--ê; gúnsòalóng-chóngthiàⁿLapin, thiàⁿisím-mi̍htokhahthiàⁿ. Góasiūⁿbehkok-kaêpháiⁿ-lângchhin-chhiūⁿgúno̍h-lāichi̍tkhóanêpháiⁿ-lângchiah-ní, ! chiàugóakhòaⁿlâi, chinthangkiaⁿlo͘h.
M̄-kú 中間Lapin痛恨厭賤Lapin êsòa攏總Lapin甚麼beh國家歹人親像學內chí歹人chiah-ním̄-thanglo͘h
Chitkhòchiūⁿliáu, kohjōa-kú, ūchi̍têchhin-ôngmiâ(A-le̍h-san-tāi-bì-chi, kokhông-tèNicholasIêchek) hut-jiânsiūⁿbehlâichham-koangúno̍h-lāi. Chitsî-chūnitehchòeêchóng-tok. (Chóng-tokGô-koktē-itūkôanêtē-hong-koaⁿ, thongGô-kokchíūnn̄g-êchóng-tok, chi̍têtiàm(Pí-tek-kek-le̍k), chi̍têtòa, chiángūkun, bînhêng-chèngêtōakôan.) chi̍tlé-pàichêng, sian-siⁿinchiūkhí-chhiúū-pīit-chhè, chionghāu-sià kap ha̍k-sengtêng-sinpò͘-tì, tehsu-hāuchitūikùi-khehbehlâi. Kohin-ūitî-hôngBô-chèng-hú-tóngá-sīkek-bēng-tóngōelâichhì-kheh, só͘-ío̍h-lāiêtiâⁿ, hoe-hn̂g, í-ki̍psì-chiu-ûiêkoe-lō͘, kéng-chhat, peng-tūitiàmkàubehmóa.
Chitkoh偌久親王(A-le̍h-san-tāi-bì-chi皇帝Nicholas)忽然beh參觀學內Chit時陣teh總督(總督俄國第一地方官俄國兩個總督tiàm (彼得格勒)tòa 行政) 禮拜先生in起手預備一切學舎kap學重新布置teh伺候chit貴客behKoh因為持防無政府黨á是革命黨刺客所以學內花園以及四周圍街路警察兵隊tiàmbeh滿
Kàuhitchi̍tji̍t, só͘-ūêlóngthò-tòng, gúnchíūthèng-hāucheng-siaⁿchi̍t-ētân, chiū-behchi̍t-chôepâi-tūikhìngiâ-chi̍h. To̍k-to̍klī-khuiiok-tiāⁿêiáucha̍phuncheng, gúnhut-jiânthiaⁿ-kìⁿcheng-siaⁿtōatân. Góaphah-sǹgchekáⁿphahchengêlângteh-behkapitōapa-kiat, só͘-ípēngkóaⁿ-kín, ûn-ûn-á, iân-chhiânchha-put-tocha̍phunchiahlī-khuigóaêpâng-kengbehkhìthiaⁿ. Góatú-átehkiâⁿêhut-jiânūchi̍têsaⁿ-batêlânggóaûi-teh, mn̄gkóng, behkhìtá-lo̍h?
hit所有妥當聽候鐘聲一下tân就beh一齊排隊迎接獨獨離開約定iáu忽然聽見鐘聲tân拍算chephahteh-beh kap巴結所以趕緊勻勻仔延遷差不多離開房間behtú-á teh忽然相bat圍tehbehtá-lo̍h
Góaìnkóng, Góabehkàutōa-thiaⁿkhìngiâ-chi̍hhông-tèchek.
beh大廳迎接皇帝
Ichiūkohmn̄gchia̍há-bē? Góaikónggóachia̍hlah. Imn̄gji̍t-tàu-tǹghé-si̍tm̄-hó? Góachiūkóng,
kohá未日晝頓伙食無好
ji̍t-tàu-tǹgm̄-hó, kiámbehchhòngkóakhahêhō͘gúnchia̍h?
日晝頓無好kiámbehkóahō͘
Hit-êsaⁿ-batêlângkóng, Chū-jiân, heūsiáⁿm̄-thang!
Hit ê 相bat自然hem̄-thang
Góakóng, Án-ni, chhiáⁿmúiji̍thō͘gúnchi̍ttǹgji̍t-tàu-tǹgkapē-hng-tǹg, in-ūigúnji̍t-tàu, ē-hngchínn̄gtǹgêhé-si̍tlóngchinm̄-hó.
按呢hō͘日晝頓kap下昏頓因為日晝下昏chí伙食無好
Hitêm̄-saⁿ-batêlângchhiòkóng, sui-bóngbōekhòaⁿ-kìⁿ, iáu-kúūthiàⁿpa̍t-lâng?
Hit ê m̄相bat雖罔bōe看見iáu-kú別人
GóakóngHechū-jiân, góabē-batkhòaⁿ-kìⁿgóaêpêng-iú, iáu-kúgóachinthiàⁿin.
He自然未bat看見朋友iáu-kúin
ūthiàⁿgóa?hitêlângmn̄gkóng.
hit ê
Góaìnikóng, Góam̄-bat, chiūbatgóathiàⁿ. Hiān-kimgóaêngthangkapkekónglân-sanōe, in-ūihông-tèchekbehlâilah.
m̄-batbat現今thang kap零星因為皇帝beh
Góakóngliáu, chiūkóaⁿ-kíncháukàutōa-thiaⁿ. Āu-lâiūlânggóakóng, tnggóakaphitêlângkóng-ōeê, sian-siⁿêbīnchi̍tchūnchhiⁿ, chi̍t-chūnâng, chi̍t-chūn, kiaⁿkàuchha-put-tobōetín-tāng. Gôan-lâikapgóakóng-ōeêhitêsaⁿ-batêlâng, tochiū-sīchhin-ôngpún-sin; tngitehkapgóakóng-ōeê, iiô-chhiú, chó͘-chíkî-ûêlâng, m̄-chúnchhapchhùi, só͘-ígóakéng-jiânsòam̄-chai. Kàuchhin-ôngkhìliáu, góachiūsiūkoaiⁿchi̍tkengte̍k-pia̍têpâng. Ingī-lūnbehkóaⁿgóachhuto̍h.
趕緊大聽後來kap hit ê講話先生一陣一陣差不多bōe振動原來kap講話hit ê 相bat就是親王本身teh kap講話搖手阻止其餘m̄准所以竟然sòa毋知親王特別êIn議論beh
Sian-siⁿgiâm-giâmchek-pīgóakóng, tōa-táⁿkáⁿchhin-ôngêbīn-chêngkónghitbô-léêōe?Góakóng, Góatophah-sǹgichhin-ông.Sian-siⁿkóng, Hâⁿ? phah-sǹg? Ichhēngchun-kùiêi-ho̍k, kòahoa-lēêhui-chiong, cheGô-koktē-jīlângū--ê; chiūkóngkhòaⁿ-kìⁿ, ihiah-n̍i̍hchun-kùi, hiah-n̍i̍hchong-giâmtio̍hphīⁿchhut-lâichiahtio̍h. Isin-piⁿkhiānn̄gêChekesa(chiat-khek-sa, Ko-ka-sektōe-hngêchi̍tchióngbîn-cho̍k, chhut-miâchīn-tiongkapióng-kám, Gô-kokhông-kiongkù-jînchin-chōechiochitlângchòeinêhō͘-peng). Isin-āuūchin-chōeêchiòng-lénghù-koaⁿûi-lûiteh, chiūkóngkhòaⁿ-kìⁿ, phīⁿtio̍hkhìphīⁿ-chhut-lâi.
先生嚴嚴責備大膽親王面前hit無禮拍算親王先生Hâⁿ拍算穿尊貴衣服華麗徽章俄國第二有ê看見hiah-n̍i̍h尊貴hiah-n̍i̍h莊嚴出來身邊Chekesa (節克沙高克沙地方民族出名盡忠kap勇敢俄國皇宮貴人真濟in護兵)身後真濟將領副官圍纍teh看見鼻出來
Góakóng, bōe! bōe! Góachiàⁿ-si̍tphīⁿbōechhut-lâi. Góachí-ūlia̍hhitêlângchòechi̍têphàilâiláno̍h-lāikhiā-panêkéng-chhat. In-ūiihiah-níléng-khokchêng.
bōebōe正實bōe出來只有lia̍h hit ê學內徛班警察因為hiah-ní冷酷
Nā-sīkàu-bésian-siⁿsià-biángóa, in-ūigóakohjōa-kúchiūbêng-pe̍kgóaka-kīchōe-tāiok-ke̍k; Chí-ūgóaêpêng-iúLapinkóng, chiūhitêchhin-ôngthâupó-kùiêbián-liû, chhiúgia̍hge̍k-hut, chêng-bīnpâimóa(Pí-tek) êkìm-ōe-kun, lângōesiūⁿikóngchi̍têchhin-ông, put-kòlia̍hichòechi̍têhiong-hánêpeng-tengnā-tiāⁿ.
但是到尾先生赦免因為koh偌久明白家己罪大惡極只有朋友Lapinhit ê親王寶貴冕旒玉笏前面滿(彼德)禁衛軍親王不過lia̍h兇悍兵丁nā-tiāⁿ
回上一頁