首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Hagu Ter-Phiⁿ e Siaur-soat Tel-it Chipp   廈語短篇小說第一集
作者是
Gô-kok, V. Eroshenko (Ài-lô-sian-kho) tù   俄國,V. Eroshenko (愛羅仙科)著
出版社
Amoy, Kulangsu: hagusia Chhut-panr.    廈門鼓浪嶼廈語社出版
出版年
1924
篇名
II.   II.
顯示的樣式
 右邊漢譯  
gúno̍h-tn̂gêsin-piⁿ. (Pek-lo̍k-hú.) êchhù. Gô-koktē-ittōaêtê-hio̍hkong-siêkeng-lí, hitkengkong-sichoantùiTiong-kokchhái-pāntāi-chongêtê-hio̍h--ê. Ūchi̍tpáiTiong-kokchhut-miâgōe-kau-kahông-chiong(), lâikàu, chiūi-êke-lāikhóan-thāii. hông-chiongthiaⁿ-kìⁿgúnêo̍h-tn̂gkūn. êchhù, ichiūsiūⁿbehlâichham-koan. IchhēngTiong-koksaⁿ, āu-bīnthoachi̍tphakè-á-bélâikàugúno̍h-lāi. Ihui-siônghô-khì, chúngúnkhìbongi-êi-chiûⁿkapkè-á. Gúnin-ūichaihông-chiongn̂g-chéng, só͘-íkhiúi-êchhiú, n̍i̍hkàuân-ân, sòe-jīkebong, siūⁿbehchhē-chhutn̂g-chénglângkappe̍h-chénglângêchhiúūsím-mi̍hbô saⁿ-tâng ê só͘-chāi.
學堂身邊. (伯樂府.)俄國第一茶葉公司經理hit公司中國採辦大宗茶葉êpái中國出名外交家鴻章()伊的家內款待鴻章聽見學堂.beh參觀穿中國後面pha kè-á尾學內非常和氣伊的衣裳kap kè-á因為鴻章黃種所以khiú伊的絚絚細膩kebeh chhē出黃種kap白種甚麼<a href="http://iug.
Kohkúihuncheng, góachiūmn̄gSian-siⁿkóng, hông-chiongchiàⁿn̂g-chéngêmah?Sian-siⁿìnkóng. Góachiūkohmn̄gkóng, M̄-kún̂g-chéngêchhiúkappe̍h-chéngêchhíntàu-tíūsím-mi̍hhun-piat, góalóngchhēbōechhut, hecháiⁿ-iūⁿne!Lapinchham-chhapkhí-lâikóng: hông-chiongbehsio̍kn̂g-chéng, iit-tēngtio̍hlániá-bântitchōe. M̄-kúchiàugóakhòaⁿ, iná-chhin-chhiūⁿtē-itlánêMi̍hain(Bí-hái-in) khahhô-īⁿkóa! (Mi̍haingúno̍h-tn̂glāihāu-e̍k, gúnchinthòng-hūnchit-êlâng.)
Koh先生鴻章黃種mah先生kohM̄-kú黃種kap白種到底甚麼分別chhē bōehe怎樣neLapin參插起來鴻章beh黃種一定野蠻M̄-kúná親像第一Mi̍hain (米海因)khah和異kóa(Mi̍hain學堂校役痛恨chit-ê)
Gúntú-átehtâm-hōaê, kaphông-chiongtânglâiêhitêhoan-e̍k-ôan, tùiikóngkúi-nāōe. hông-chiongchiūha-hachhiò. Ichhut-khìliáu-āu, góakapLapinin-ūitùikùi-jînsit-lé, chiūsiūgiâm-lēêchek-hoa̍t. Inm̄-chúngúnchia̍hmi̍h, ti̍tkàugúnūbêng-pe̍kgúnêsit-léchiahsoah. It-ti̍tkàuhitē-hng, gúnchiahbêng-pe̍k, chiahūthangkappa̍têgín-áchòe-tuichia̍h-pn̄g. chia̍hē-hngê, góakapLapinsòe-siaⁿtehthau-kóng: Góaí-kengūbonghông-chiongêchhiúlah, i-êchhiútolánhitūipe̍h-chénghāu-tiúⁿêchhiúkhahku̍t-tia̍hiáuchōeleh. Lapinia̍hsòe-siaⁿkóng: Góasiuⁿ, hông-chiongm̄-nālánêMi̍hainkhahhô-siān, chiūlánêpe̍h-chéngêSian-siⁿchám-jiânkhahbûn-bêng. HitSian-siⁿia̍hpn̄g-thiaⁿchia̍h-pn̄g, chiūli̍p-khekbēng-lēnggóakapLapinkhiākhí-lâi, hoan-hùgúnkóng, Kín-kínlâichia, chionglínsó͘tehkóngêsòe-siaⁿōe, tngchèng-lângêbīn-chêng, láu-láusi̍t-si̍tkóngchhut-lâi!Khó-siohah! Gúnhit, kóngpe̍h-chha̍têpún-léngo̍hiáu-bōelâi, chhiong-chhiokêtiong-kantochòebōechhut, tùián-nichiūput-tek-putgī-gīchùn, chiongtú-chiahsó͘kóngêōe, it-gō͘it-cha̍plóngkóng-lóngchhut-lâi. Sian-siⁿthiaⁿliáuchū-jiântōasiū-khì. Ikiògúntio̍hkūiléngpeng-pengêthô͘-kha; kohkóng, kàugúnôan-chôanbêng-pe̍kgúnêkè-sitê, m̄-chúngúnkhiākhí-lâi. It-ti̍tkàupòaⁿ-mîāu, liânpn̄gtochia̍h, gúnchiahsǹgūbêng-pe̍kgúnka-kīêkè-sit. GúnchiongTiong-koklângêkî-hêngkoài-chōnglóngkì-titkhì-lâi, chiah-êto͘Sian-siⁿpêng-ji̍tsó͘gún--ê, gúntaⁿlóngthe̍hlâikahông-chiongêsin-chiūⁿ. Gúnchiūkhai-sísaⁿ-kapkóng, hông-chiongtek-khakput-ki̍plánSian-siⁿhiahbûn-bêng, put-ki̍plánSian-siⁿhiahtì-hūi, in-ūiichhēngchinkî-koàiêkûn, ithoachi̍tphachinhó-chhiòêkè-á-bé; isòe-hànê, ichiūchiōngi-ên̄ng kha pa̍kchinsòeêchhâ-ôelāi, pa̍kkàuân-tok-tok, behhō͘ipìⁿsòe-kha.
tú-á teh談話kap鴻章hit ê翻譯員幾若鴻章哈哈出去了後kap Lapin因為貴人失禮嚴厲責罰In毋准明白失禮soah一直hit下昏明白thang kap囡仔做堆食飯下昏kap Lapin細聲teh偷講已經鴻章伊的hit白種校長滑澤iáuLapin細聲鴻章m̄-nāMi̍hain和善白種先生嶄然文明Hit先生飯廳食飯立刻命令kap Lapin起來吩咐緊緊chiateh細聲眾人面前老老實實出來可惜ahhit白賊本領猶未匆促中間bōe按呢不得不gī-gītú-chiah一五一十講lóng出來先生自然受氣冰冰土腳koh完全明白過失毋准起來一直半暝明白家己過失中國奇形怪狀記得起來chiah-ê先生平日阮êtaⁿ鴻章身上開始saⁿ-kap鴻章的確不及先生hiah文明不及先生hiah智慧因為穿奇怪pha好笑kè-á尾細漢伊的柴鞋絚篤篤beh hō͘細腳
Gúnêtângpanjióngkóng: lah, chí-ūTiong-kokêcha-bó͘gín-áchiahū!Lapinlónghânginêsoat, chòeikohkóng, Hekiámm̄-sīchi̍tiūⁿmah? behhông-chiongcha-bó͘ê, iia̍hbián-put-liáutio̍hán-nichòe.
只有中國查某囡仔LapininkohHe kiám毋是mahbeh鴻章查某免不了按呢
Kapgúntângpanêchi̍têha̍k-sengchiūjióngkóng, Góasiuⁿcha-bó͘gín-nábô-lūnsiáⁿ-lângto͘m̄-gōanpa̍kkhalo͘h; chelóngpē-búkiông-kiôngipa̍k--ê.Lapiniáuho̍ki, ìnkóng, cha-bó͘gín-náka-kīchòepē-bú, inia̍hbehjû-hoatphàu-chè.Tùián-nitāi-kelóngchhiòkhí-lâi, gúnchiūsòa-chiaplâisū-su̍thông-chionglá-bânêchèng-kù.
Kap學生查某囡仔無論啥人毋願lo͘hche父母強強縛êLapin查某囡仔家己父母inbeh如法炮製按呢大家起來續接敘述鴻章野蠻證據
Sian-siⁿsiông-siônggúnkóng: Tiong-koklângtang-hngêIû-thàilâng, hông-chiongtong-jiânia̍htang-hngêIû-thàilângliáu. Ichí-ūchaikè-bô͘ka-kīêlī-ek; ithiàⁿkim-chîⁿsè-káiit-chhèêmi̍htokhah-thiàⁿ; iūi-tio̍hchîⁿliânsiáⁿ-lângsiáⁿ-mi̍htobōethàng-thàngloh......
先生常常中國東方猶太鴻章當然東方猶太只有計謀家己利益金錢世界一切較疼為著啥人啥物迵迵loh......
Tâmkàuchia, Lapinkoh-khahchin-chiniú-bī. Ikóng: Chiông-chêngIû-thàilângūi-tio̍hsaⁿ-cha̍pkho͘gûn, chiongKi-tokkhìbōe; hitêtang-hngêIû-thàilânghông-chiongūi-tio̍hsaⁿ-cha̍pêtâng-lui, siat-súlângkhéngchhutkhahkoâiⁿêkè-chîⁿê, ia̍hput-kiàn-tekbōechiongKi-tokkhìbōe.Tùián-nitāi-ketōachhiòkhí-lâi. Gúnchū-jiânūhèng-tì, chiūchiaplo̍h-khìkóng.hông-chiongàitāi-têngkong-chiòngêtiong-kanchip-hêngchhám-hêng, á-sīchhú-koatchōe-hōan; iūchin-chōeêcha-bó͘-kiáⁿ; ichíūthiài-êkiáⁿ, tùii-êcha-bó͘-kiáⁿchiūkhahsûi-piān. I-êkiáⁿchhut-sìêsiūlângêkhèng-hō, to̍k-to̍knā-sīsiⁿcha-bó͘-kiáⁿichiūkau-hìn; ikhiâlângkiâ-lō͘; ilimchhamthn̂g; ichá-khí-sîchia̍hO͘-niau, ji̍t-tàutǹgchia̍hkáukapthâng, ē-hngtǹgchia̍hniáu-chhúbi̍tpekê, ilia̍htio̍hka-cháuásat-bú, chiūchhùilāipō͘, behhō͘i......
chiaLapin koh-khah津津有味從前猶太為著三十基督hit ê東方猶太鴻章為著三十銅鐳設使koâiⁿ價錢不見得bōe基督按呢大家起來自然興致落去鴻章大廷公眾中間執行慘刑á是處決罪犯真濟查某囝伊的伊的查某囝隨便伊的出世慶賀獨獨但是查某囝kau-hìn行路早起時烏貓日晝kap下昏老鼠pek ê蟑螂á蝨母beh hō͘......
Hó-lah! hó-lah!sian-siⁿinchiūán-nikóng. Chitūkúiêtú-átehlimthng, lóngbū-būchhut--lâi. Tùián-nisian-siⁿchiūsià-biángóan, chúngúnkhìchia̍hē-hng. Pn̄g-thiaⁿlāiêtāi-chiònglóngtōa-chhiòtōa-lo̍k, chí-ūgúnbūn-būnchēteh, ba̍k-sáitehlâu, ti̍hgúnêchhài-thng, chit-êthnggúnliânchhìtosiūⁿbehchhì.
好啦好啦先生in按呢Chittú-á tehbū-bū出來按呢先生赦免下昏飯廳大眾大笑大樂只有悶悶teh目屎teh菜湯chit-êbeh
Hiān-chāií-kengsià-biánlínlah, línūisiáⁿ-sūiáutehkhàu?Sian-siⁿán-nilâimn̄ggúnkúipái, gúnkhiokliânchi̍tia̍hìn. Sian-siⁿkhòaⁿgúnliânchi̍t-tiám-áia̍hchia̍h, chiūcháulâimn̄ggóakóng, Línūsiáⁿ-sū? Cháiⁿ-iūⁿti̍ttehkhàu, chia̍hkóami̍h?Lapinìnkóng, Gúnhiān-kimka-kīchek-hoa̍t, ka-kīsiūⁿm̄-chia̍h, in-ūigúntùihitên̂g-chéngêhông-chiongsi̍t-chāithàiok-to̍k, thàiiá-bân.Sian-siⁿthiaⁿliáuchi̍tia̍hkóng.
現在已經赦免啥事teh先生按呢先生一點仔啥事怎樣tehkóaLapin現今家己責罰家己毋食因為hit ê黃種鴻章實在惡毒野蠻先生
Hitàm, gúnbāng-tiongkohkhòaⁿ-kìⁿhitêhông-chiong, ikî-koàiêkûn, thoachi̍tphahó-chhiòêkè-á-bé, to̍k-to̍kichin-chiàⁿhô-siān, i-êchhiúchin-chiàⁿku̍t-tia̍h.
Hit夢中koh看見hit ê鴻章奇怪pha好笑kè-á尾獨獨真正和善伊的真正滑澤
回上一頁