首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
2.Siâ kàu chó-tō ê bê-he̍k.   2.邪教左道ê迷惑
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Téng-bīnsó͘kóngêhûnlī-phekê. Tō-kàuêlângké-soehhûniông-sînphekim-sîn(, ) Sòakóngphekchiaⁿ(, ) sīm-chìkóngūsam-hûnchhit-phek(魄) (雲笈七. , . , . , . , , , , , , , , ) Chóngkóngchhit-phekseng-khulāiêchheng-khìêkúi, put-kòTō-kàuêlângkóngphekbōng-lāi,hûn” tio̍hlo̍hin-kan(), chiàuseⁿ-chêngsó͘kiâⁿêhó-pháiⁿsiūsím-phòaⁿ, tio̍hkeng-kòe10tiānêGiâm-lôôngêsím-phòaⁿ.
頂面ê離魄ê道教ê解說陽神陰神()()甚至三魂七魄()七魄身軀ê清氣ê不過道教ê墓內「魂陰間()生前ê好歹審判經過10殿ê閻羅ê審判
1tiān: Chîn-kóngông.
1殿秦廣
Pó-hō͘seⁿ-chêngūsó͘kiâⁿêlâng, phàihō͘-ōechhōaikòekim-kiô, chún-pīthangkhìSe-thian.
保護生前ê護衛chhōa金橋準備thang西天
2tiān: Chhó͘-kengông.
2殿楚更
Koahchi̍htē-ge̍k: So-lōnglângsaⁿ, á-sīhāilâng--ê, tio̍hkoahchi̍h.
地獄唆弄抑是人ê
Chián-totē-ge̍k: So-lōnglângêbó͘kohkhìpa̍t-lâng--êtio̍hchāmchńg-thâu-á.
剪刀地獄唆弄êkoh別人ê指頭仔
Tiàuthi̍h-chhiūtē-ge̍k: Kóngpe̍h-chha̍thāilâng, sái-lōnghō͘lângpē-kiáⁿ, hiaⁿ-tīhô--ê, tio̍htiàuthi̍h-chhiū.
鐵樹地獄白賊使弄hō͘父囝兄弟和ê鐵樹
3tiān: Sòng-tèông.
3殿宋帝
Gia̍t-kiàⁿ-tâitē-ge̍k: Hōan-chōeêlângm̄-jīniêchōeê, ēngchitêkiàⁿchiò, chiūhó-pháiⁿchek-sîbêng-pe̍k.
孽鏡台地獄犯罪êm̄認êêchit-ê好歹即時明白
Lo̍h-chhoetē-ge̍k: Kāu-ōeêcha-bó͘lâng, á-sīhām-hāilâng--ê, tio̍hlo̍hlâng-sn̂gchhoe.
落炊地獄厚話ê查某抑是陷害人ê籠床
4tiān: Ngó͘-koanông.
4殿五觀
Tâng-thiāutē-ge̍k: Thâi-lângpàng-hóe--ê, tio̍hlámtâng-thiāu(tâng-thiāulāihóeput-sîtehto̍h, tâng-thiāuput-sîsiokahângkòng-kòng).
銅柱地獄刣人放火ê銅柱(銅柱不時teh to̍h銅柱不時kahkòng-kòng)
Kiàm-soaⁿtē-ge̍k: Khi-môasîn-pu̍t, sat-hāikhîm-siù--ê, tio̍hthǹgchhiah-khapehkiàm-soaⁿ.
劍山地獄欺瞞神佛殺害禽獸ê赤腳peh劍山
Hân-pengtē-ge̍k: Thong-kanhāihu, tūi-thai, chiolângpoa̍h-kiáu, khòaⁿ-kò͘pē-bó, bô-jînbô-gī--ê, tio̍hthǹgchhiah-thélo̍hléng-ki-kiêpeng-tèêlāi-bīn.
寒冰地獄通姦墮胎poa̍h-kiáu看顧父母無仁無義ê赤體冷吱吱ê冰塊ê內面
5tiān: Giâm-lôông.
5殿閻羅
Iû-tiáⁿtē-ge̍k: Chòchha̍t, chà-khi, kiat-tóng, chòpháiⁿ, bû-kò, koái-iú, kiōng-bô͘, hoâiⁿ-niá, chhiúⁿ-the̍hlâng--ê, tio̍hlo̍hiû-tiáⁿchìⁿ.
油鼎地獄詐欺結黨誣告拐誘共謀橫領搶提人ê油鼎
6tiān: Khà-siâⁿông.
6殿卡城
Gû-kheⁿtē-ge̍k: Siong-hāilângêsèⁿ-miā, thâikhîm-siù--ê, tio̍hlo̍hiá-gûêkheⁿ--ni̍h, hō͘iá-gûtak-sí.
牛坑地獄傷害ê性命禽獸ê野牛ê坑裡hō͘野牛觸死
Chio̍h-aptē-ge̍k: Ká-sílâng, teh-sígín-á--ê, tio̍hēngtōa-chio̍hteh-sí.
石壓地獄絞死硩死gín-á--ê大石硩死
Cheng-khūtē-ge̍k: Cheh-thoahngó͘-kok, ná-chia̍hkóngput-pêngêlâng, tio̍hlo̍hcheng-khūcheng.
舂臼地獄撮汰五穀ná食不平ê舂臼
7tiān: Thài-sanông.
7殿泰山
Chìm-hoeh-tîtē-ge̍k: Lân-sán êhū-jîn-lâng, phah lâ-sâm chàu-sîn--ê, put-hàu ta-ke-koaⁿ--ê, chèng-kengêchāi-sek-lú, bô chèng-keng ê nî-ko͘, phiàn lâng ê cha-bó͘-kiáⁿ bē chò chhiong-ki--ê, khó͘-to̍k chêng-lâng-kiáⁿ--ê, koái-iú hū-lú kiâⁿ put-chèng--ê, lóng tio̍h chìm-hoeh-tî.
Óng-sí-siâⁿ tē-ge̍k: Hō͘ iá-siù kā-sí--ê, tiàu--sí, chū-sat--ê, tio̍h lo̍h chit ê tē-ge̍k siū-khó͘.
8tiān: Pêng-téngông.
8殿平等
Hóe-soaⁿtē-ge̍k: Limchiúêhôe-siūⁿ, sai-kong, thau-the̍hkong-kim, kong-mi̍h--ê, pànghóesiosoaⁿ--ê, tio̍hchiūⁿhóe-soaⁿ.
火山地獄ê和尚司公偷提公金公物ê山ê火山
Lo̍h-bōtē-ge̍k: Hôe-siūⁿsai-kongcheh-thoahngó͘-kok--ê, chòchha̍t--ê, chia̍hchho--ê, tio̍hlo̍hchio̍h-bō.
落磨地獄和尚司公撮汰五穀ê賊ê臊ê石磨
9tiān: To͘-chhīông.
9殿都市
Totē-ge̍k: Koái-iúlângêchú-tē, hū-lú--ê, seng-lílânghó͘-lângchia̍h--lâng(hó͘-lângêchhìn-thâu, chia̍hlângkin-niúténg), tio̍hēngkù-á. Phah-la̍hêlângtio̍hhō͘hó͘kā-sí
地獄拐誘ê子弟婦女êseng-lí唬人食人(唬人ê秤頭斤兩)鋸仔拍獵êhō͘咬死
10tiān: Chóan-lûnông.
10殿轉輪
Pháiⁿkhóan-thāikhîm-siù--ê, chóan-sèchòkhîm-siù; thâilângbān-sìbē-thangchóan-sè, tio̍hkàuchòe-āuêsím-phòaⁿ, hó-lângchóan-sèchòhó-lâng, ūte̍k-pia̍tchòêlângchiūthangsàngikhìse-thiansengHu̍t.
款待禽獸ê轉世禽獸萬世bē-thang轉世最後ê審判好人轉世好人特別êthang西天
Kì-jiânán-ni, kiáⁿ-jî-sunchhin-chhiūⁿchāi-seⁿm̄-kamsī-tōa-lângsiū-khó͘, sí-āuiû-gôanàiiêlêng-hûnhióng-hok, chiūseⁿ-chhutchiah-êchòkong-tek, chhiau-tō͘, chè-hiànêlé-sò͘.
既然按呢囝兒孫親像在生m̄甘序大人受苦死後猶原ê靈魂享福生出chiah-ê功德超度祭獻ê禮數
回上一頁