首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
4.Lio̍k-lé (六禮).   4.六禮(Lio̍k-lé)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Tiong-kokkó͘-cháput-chítiōnglé-māu, ta̍khānglóngàichiàulé-sò͘, hun-inàichiàu6(), chinhok-cha̍p.
中國古早不止禮貌ta̍klóng禮數婚姻6()複雜
Lio̍k-léchiū-sī(1) Mn̄g-miâ.(2) Tèng-bêng.(3) La̍p-chhái.(4) La̍p-pè.(5)Chheng-kî.(6)Chhin-gêng.
六禮就是(1)問名(2)訂盟(3)納采(4)納幣(5)請期(6)親迎
1) Mn̄g-miâ()
1).問名()
Chiū-sīthe̍hpeh-jīá-sīkóngthe̍hseⁿ-sîŪlângchhin-chiâⁿlióng-pêngthàm-thiaⁿliáutiâu-kiāⁿūha̍h, môe-lângchiahthe̍hseⁿ-sî, ēngchi̍tchhùnkhoah8chhùntn̂gâng-chóaliâu-ásiálâm-lútong-sū-chiáêseⁿ, goe̍h, ji̍t, .
就是八字抑是生時親成兩爿探聽條件媒人生時8紅紙條仔男女當事者ê
Lâm--êsiákhiân-chōOgoe̍hji̍tOkiānseng.
男ê乾造OO
Lú--êsiásîn-chōOgoe̍hji̍tOsūiseng.
女ê坤造OO
Jī-sò͘tio̍hsiang-jī, m̄-thangkhia-jī. Lâm-lúlióngkekau-ōaⁿseⁿ-sîliáu, tio̍hchiongseⁿ-sîsîn-bêngêbīn-chênghōng-hiuⁿ3ji̍t. Chittiong-kanke-lāiūsaⁿ-mē, phahm̄-kìⁿmi̍h, á-sīkòng-phòasím-mi̍hmi̍h, á-sītú-tio̍hsím-mi̍htú-hóê, án-nichiū-sīpháiⁿtiāu-thâu, in-iânchiūsêng-li̍p, lóngsūn-sū, chiūthangchìn-hêngkóngchhin-sū. Chi̍tbīnthokkhòaⁿ-miā-siansǹgseⁿ-sî(pâi4thiāu), sǹgkhòaⁿhó-miāápháiⁿ-miā, sǹgliáuhó-miā, chiūchèng-sekkóngtiâu-kiāⁿ. Ań-ni chitêpeh-jīkoat-tēngchhin-sūêtiōng-iàuêtiâu-kiāⁿ, ūkoan-hēhó-miāápháiⁿ-miā, só͘-ícha-bó͘gín-ákhahsiôngpài-thokkhòaⁿ-miā-sianchòhó-miāêseⁿ-sî. Cha-bó͘gín-á3, 6, 9goe̍hseⁿêhō-chophòa-goe̍h, phòa-keh. Só͘-ípē-bókhahchim-chiokêchiūhō͘-kháukáichòhó-miāêseⁿ-sî, só͘-íkóng, miāchin, lâmmiā(, ).
字數雙字m̄-thang奇字男女交換生時生時神明ê面前奉香3Chit中間家內相罵phah m̄見抑是摃破甚麼抑是拄著甚麼拄好ê按呢就是兆頭姻緣成立lóng順序thang進行親事看命仙生時(4)好命歹命好命正式條件按呢chit-ê八字決定親事ê重要ê條件關係好命歹命所以查某gín-á khah拜託看命仙好命ê生時查某gín-á369ê號做破月破格所以父母khah斟酌ê戶口好命ê生時所以()
Lūnsǹg-miā, khòaⁿ-miā, á-sīpok-kòa, lóngchi̍tchéngTiong-koktiat-ha̍kêchhui-lūn, chiū-sīēngngò-hêng(五行 =, , , , ) êsiongsengsiongkhek() lâichhui-lūnê; ū-sî-áchhàu-khámhō͘chhui--tio̍h. Kî-si̍tlângêūn-miāit-chhèlóngSiōngChútehan-pâiliap-lí, chôauú-tiūêêng-ko͘sēng-soe, chôanle̍k-súêián-piànlóngSiōng-tètehchú-cháiⁿ. Só͘-ísìn-tô͘tek-khakm̄-thangsìnkhòaⁿ-miāásǹg-miā; sui-jiântùikái-phò-ha̍k() siōnglâikóngkut-siòng() êsiòng-miā-hoattām-po̍hkaplângêsèng-kehūto-siáuêkoan-hē, nā-sīlângêsèng-kehtùiChúKi-tokēkái-chō. LângtiàmKi-tok, chiū-sīchòsinchhòng-chōê(IIKo5: 17).
算命看命抑是卜卦lóng中國哲學ê推論就是五行) ê()推論ê有時仔湊崁hō͘推著其實ê運命一切lóngteh安排攝理宇宙ê榮枯盛衰歷史ê演變lóng上帝teh主宰所以信徒的確m̄-thang看命算命雖然解剖學()骨相() ê相命法淡薄kapê性格多少ê關係若是ê性格基督改造tiàm 基督就是創造ê(II517)
2) Tèng-bêng()
2)訂盟()
Chiū-sīkōaⁿ-tiāⁿá-sīkóngtèng-hun,hun-insêng-li̍pthâu-chi̍tpáisàngtiāⁿ-kimêgî-seksó͘-íchhengchòthe̍htiāⁿ,á-sīkóngsió-phèng.Kó͘-cháphèng-kimphó͘-thong240kho͘á-sī120kho͘, hiān-kimputténg-tē. Sio̍k-gúkóng, Ūêlângkiáⁿ, êlângkiáⁿ,kî-si̍tkaiau-kiûphèng-kimlōa-chēlōa-chē, put-kai, in-ūim̄-sībé-bē, lâm-kaiau-kiûkè-chngtio̍hlōa-chēha̍p-sek, iàu-kínchhōajîn-bu̍t, m̄-sībehchhōami̍h-kiāⁿ. Hóanchi̍t-bīnlâikóng, lâm-ka, lú-kalóngàihó-khòaⁿ, phòng-chhiang, phèng-kimsàngtàuchē, á-sīkè-chngtàuchē, kimkuicha̍pkin, sīmchìkahchhân-hn̂g, ū-sîsàn-hionglângchiohchîⁿlâitehcha-bó͘-kiáⁿ, āu-lâihêngchíⁿchiahtehòan-thàn. Chóngkóng, koan-hēphèng-kimche-tō͘, lánsèng-tô͘tio̍hhō͘-sionglí-kái, tio̍hsiong-tongêkái-kek, iàu-kínm̄-thangchhia-hôa.
就是捾訂抑是定婚婚姻成立頭一訂金ê儀式所以抑是小聘古早聘金普通240抑是120現金等第俗語êê其實要求聘金偌濟偌濟不該因為m̄是買賣男家要求嫁妝偌濟合適要緊人物m̄是beh物件一面男家女家lóng好看膨昌聘金抑是嫁妝田園有時散鄉teh查某囝後來teh怨嘆關係聘金制度聖徒互相理解相當ê改革要緊m̄-thang奢華
Taⁿtèng-huntio̍hkéngsiang-ji̍têhó-ji̍t, môe-lângkaplâm-kaèchhin-tióng(, ), chhin-chhek(lāu-pēêchí-mōe), sànglé-mi̍hkhìlú-ka(kó͘-chásànglé-mi̍h1) An̂g-tiû, 2) Kim-hoe, 3) Kim-khôan, 4) Chhiú-chí(kim--êkaptâng--ê, 5) Ti-bah, 6) Hí-chiú, 7) Iûⁿ, 8) Ko-á, 9) An̂g-tiû 2chhioh4, 10) O͘-se-tiû7chhioh, 11) Tōa-chek, 12) Phàu, 13) Lé-hiuⁿ, 14) Hī-kau, 15) Láu-hoe(bí-láu), 16) Lé-piáⁿ, 17) Liân-chiau-hoe(ì-sùliân-liânchiokiáⁿ-sun, liân-liânchiohó-ūn).
Taⁿ訂婚雙日ê好日媒人kap男家è親長()親戚(老父ê姊妹)禮物女家(古早禮物1)紅綢2)金花3)金環4)手指(金ê kap銅ê5)豬肉6)喜酒7)8)糕仔9)紅綢2410)烏紗綢711)大燭12)13)禮香14)耳鉤15)荖花(米荖)16)禮餅17)蓮蕉花(意思連連囝孫連連好運)
Lú-kachún-pīhoan-gêng
女家準備歡迎
Tiⁿ-tê.
a)甜茶
Tēng-se̍kliáu, cha-bó͘-gín-á(hun-iokê) chiáⁿtiⁿ-tê, chitlâm-kaêchhin-chhek, chiūchim-chiokkoan-chhatiêsin-thé, iông-māu, thāi-tō͘, liáu-āuchiūtehtê-au(tehâng-pau). Khòaⁿliáuūha̍p-keh, chiūchhéng-kiûkòachhiú-chí.
訂式查某gín-á(婚約ê)甜茶chit男家ê親戚斟酌觀察ê身體容貌態度了後茶甌(紅包)合格請求手指
b) Kòachhiú-chí.
b)手指
Lú-kachiūhō͘cha-bó͘-gín-átōa-thiaⁿ, chēǹggōa-bīn, lâm-kaêchhin-tióngchiūkīn-chêngkhancha-bó͘gín-áêchhiú, khòaⁿiêchhiú-siòng(), khòaⁿchhiú-chiúⁿūnńg? (nńg, kohhó-miā). Ūtn̄g-chhiúⁿ? (tn̄g-chiúⁿta-po͘chòsiùⁿ-kang, tn̄g-chiúⁿcha-bó͘chiúkhng-pâng). lóng, chiūchiongsó͘chún-pīêkimchhiú-chíkaptângchhiú-chí, pa̍kâng-se, kòacha-bó͘gín-átò-chhiúêtiong-cháiⁿ.
女家hō͘查某gín-á 大廳ǹg外面男家ê親長近前查某gín-á êê手相()手掌(koh好命)斷掌(斷掌ta-po͘相公斷掌查某空房)lóng準備ê手指kap手指紅紗查某gín-á倒手ê中指
Tângchhiú-chí, ì-sùpiáu-bênghu-hūtâng-sim, á-sīit-sim, tâng-thé.
手指意思表明夫婦同心抑是一心同體
) Pa̍kâng-se.
)紅紗
Kè-chhōaêmi̍h-kiāⁿkhahchēlóngàipa̍kâng-se, ì-sùtaⁿí-kengchù-tiāⁿlah.
嫁娶ê物件khahlóng紅紗意思taⁿ已經注訂
CheTông-tiâuÚi-kò͘(韋固) êkò͘-sū. Úi-kò͘tngtehchhōechhin-chiâⁿ, lō͘-ni̍hkhòaⁿ-kìⁿchi̍têlāu-lângtehchi̍tkhapò͘-tēǹggoe̍htehkhòaⁿchheh, chiūmn̄gtehkhòaⁿsím-mi̍hchheh? Ìnkóng, thiⁿ-ēhun-inêchheh. Kohmn̄g, pò͘-tēsím-mi̍h? Ìnkóng, âng-se, thangpa̍klânghu-hūêkha, bô-lūnlōa-hn̄gêlâng, á-sīoan-siû, pa̍k-tio̍hlóngcháusiám--tit. Só͘-íhitêlāu-lângchhengchògoa̍t-hāló-jîn(), chiū-sīmôe-lâng, âng-sepiáu-bêngchù-tiāⁿ--ê.
唐朝韋固ê故事韋固(Úi-kò͘)teh chhōe親成路裡看見老人teh 布袋ǹgtehteh甚麼天下婚姻êKoh布袋甚麼紅紗thang夫婦ê無論偌遠ê抑是冤仇縛著lóng 閃得所以hit-ê老人月下老人()就是媒人紅紗表明注訂ê
Chóng-sīlánchhim-sìnhu-hūSiōng-tèsó͘phòe-ha̍p--ê, chiūbiánkohēngâng-selâipa̍klah!
總是深信夫婦上帝配合êkoh紅紗lah
Tèng-hunêlé-mi̍hkapkî-thaⁿêhùi-iōngsi̍t-chāichió, siat-súkàukhòaⁿliáuha̍p-kehchiahsoah, chiūsún-sitm̄-sīsió-khóa. Kohlú-kaūthé-biānbūn-tê, só͘-íkīn-lâikàutèng-hunêtiong-kanlióng-pênglóngūsiong-tongêthàm-thiaⁿ, tiau-chakaptùi-khòaⁿ, lónghó-sèchiahtèng-hun.
訂婚ê禮物kap其他ê費用實在設使合格soah損失m̄是小可Koh女家體面問題所以近來訂婚ê中間兩爿lóng相當ê探聽調查kap對看lóng好勢訂婚
Taⁿkoan-hētèng-hun. Iû-thàikó͘-cháêhong-sio̍kkiám-chháithangchòchham-khó, khòaⁿChhòng24: 13, 1416~ 19, 22, 47.
Taⁿ關係訂婚猶太古早ê風俗檢采thang參考24131416~ 1922,47
Kīn-lâisòalâm-lúsengkau-pôeliáuchiahtèng-hun. Chiàukhí-kangtèng-hunliáuchiahthangchèng-sekkau-pôe, kohkau-pôeêkî-kantio̍hpó-chhîsîn-sèngêkau-pôe, koat-tòanm̄-thangpôaⁿ-kòethêng-tō͘, chêngkìm-tit, tio̍hkínkiat-hun.
近來男女交陪訂婚起工訂婚thang正式交陪koh 交陪ê期間保持神聖ê交陪決斷m̄-thang盤過程度禁得結婚
Kohkīn-lâitèng-hunūchinlōng-hùi, lú-kakechi̍ttêngêhū-tam, tèng-huniàn-kíntio̍hkú-hênglé-pài-sek, lâm-lúlióng-kechhin-lângêbīn-chêngkapSiōng-tèêbīn-chêngli̍p-iok, behchhî-siúsîn-sèngêkau-pôekàukiat-hunêji̍t, kán-tanêlé-mi̍hkau-ōaⁿ, kaptèng-hunêkì-hō, kòachhiú-chí, āu-lâikán-tanchò-hóechia̍htiong-tàu-tǹg, m̄-thangchhiáⁿkheh. Kohkoan-hēlé-mi̍hê, tiāⁿ-kim, chhiú-chhí-chí, lé-piáⁿ, (lióngketông-ì), í-gōam̄-thangēng.
Koh近來訂婚浪費女家ê負擔訂婚要緊舉行禮拜式男女兩家親人ê面前kap 上帝ê面前立約beh持守神聖ê交陪結婚ê簡單ê禮物交換kap訂婚ê記號手指後來簡單作伙中晝頓m̄-thangKoh關係禮物ê訂金禮餅同意)以外m̄-thang
3)La̍p-chhái()
3)納采()
Chiū-sīsángphèng-kim, á-sīkongôan-phèngChhiáⁿji̍t-su() khòaⁿhó-ji̍tlâiôan-phèng, lâm-kachhiàⁿlângkngsiāⁿ, in-ūichitji̍tsàngkhìlú-kaêmi̍h, phèng-kimí-gōatio̍hpānpôaⁿ, khahūêlângtio̍hkngkúi-nāsiāⁿ(楹), chhiàⁿkó͘-chhoechhoe-khì. Chi̍tlō͘êsūn-sū:
就是聘金抑是完聘日師()好日完聘男家因為chit女家ê聘金以外khahê幾若楹(siāⁿ)鼓吹吹去ê順序
1) Kó͘-chhoe-tūiá-siga̍k-tūi, 2) Lé-thiap(), hun-su(), chiū-sīhun-inêchèng-sû, lâm-ka, lú-ka, 3) Phèng-kim, 4) Tōa-piáⁿ, 5) Láu-hoe(bí-jáu), 6) Peng-thn̂g, 7) Tang-koe, 8) Khī-kóe, 9) Kiat-piáⁿ(), 10) Mī-sòaⁿ, (piáutn̂ghòe-siū, pek-liânkai-ló(百年偕老), 11) Ti, iûⁿ, 12) Hok-ôan(圓 =福, chiū-sīlêng-géng-koaⁿ), 13) Thn̂g-álō͘(bān-jīthn̂g, peh-kakthn̂g), 14) Iam-kenn̄gchiah, 15) Ah-bónn̄gchiah, 16) Tōa-chek, 17) Lé-hiuⁿ, 18) Saⁿ-á-kûn, chiú-khôan, chhiú-chí, 19) Môe-lâng. Kàuūilú-kasio-kimpàng-phàu, sio-hiuⁿhōng-kòsîn-bêngkapchó͘-kong, āu-lâisin-niûtio̍hsio-hiuⁿpài-kūi, chiūtiámsiulé-mi̍h. Hok-ôankiáⁿ-sàiêba̍k-chiu, só͘-íchoa̍t-tùim̄-thangsiu, iam-ke, ah-bólâm-kaêhok-hūn, tio̍hlónghôe, ti, iûⁿ, siubahchiū, khatio̍hàihôe, kî-thaⁿchiok-liōngsiu, kè-chngchēsiuchē, chiósiuchió, tio̍htehêlé-mi̍h, kiáⁿ-sàiêê, boe̍h, , kapkî-thaⁿ.
1)鼓吹隊抑是樂隊2)禮帖()婚書()就是婚姻ê證詞男家女家3)聘金4)大餅5)荖花(米荖)6)冰糖7)冬瓜8)柿粿9)桔餅()10)麵線(歲壽百年偕老11)12)福圓就是龍眼乾)13)糖仔(萬字八角)14)閹雞15)鴨母16)大燭17)禮香18)衫仔裙手環手指19)媒人女家燒金放炮燒香奉告神明kap祖公後來新娘燒香拜跪禮物福圓囝婿ê目睭所以絕對m̄-thang閹雞鴨母男家ê福份lóng其他酌量嫁妝ê禮物囝婿êkap其他
chitchân, lánsìn-tô͘choa̍t-tùim̄-thangkhòaⁿsím-mi̍hhó-ji̍t, Siōng-tèlánan-pâi--êta̍k-ji̍tto, put-kòiàu-kínm̄-thangtì-kàuéng-hióngtio̍hsèng-ji̍têkèng-pàiSiōng-tè. Kohlé-mi̍hêtiong-kantōa-chek, lé-hiuⁿchū-jiânm̄-thangēng, kî-thaⁿūpau-hâmkhiàn-sńg--ê, chhin-chhiūⁿmī-sòaⁿ, hok-ôanténg, lóngm̄-thangēng, kohkhahiàu-kínm̄-thangkhoa-tionglōng-hùi, lióng-kechīn-liōngchham-siôngchiat-sénghùi-iōng, phèng-kim, tōa-piáⁿ, saⁿ-á-kûn, lióng-ketông-ìêhūn-liōngí-gōam̄-thangēng.
chit信徒絕對m̄-thang甚麼好日上帝安排ê ta̍k日不過要緊m̄-thang致到影響聖日ê敬拜上帝Koh禮物ê中間大燭禮香自然m̄-thang其他包含譴損ê親像麵線福圓lóng m̄-thangkoh-khah要緊m̄-thang誇張浪費兩家盡量參詳節省費用聘金大餅衫仔裙兩家同意ê份量以外m̄-thang
4) La̍p-pè()
4)納幣()
thong-tilú-kakiat-hunkî-ji̍tchi̍thāngêhêng-sū, tùilâm-kasànglé-mi̍hkhìlú-ka, siōng-kó͘ēngsiangniálo̍k-phôe(chham-khòaⁿ41bīnhun-in), tùilú-kasàngkè-chngkhìlâm-ka, hiān-chāiséng-lio̍ktehsi̍t-hêng.
thang知女家結婚期日ê行事男家禮物女家上古鹿皮(參看41婚姻)女家嫁妝男家現在省略teh實行
5) Chhéng-kî()
5)請期()
It-poaⁿkiò-chòtaⁿsiuⁿ.Chiū-sīthong-tichhōasin-niûêji̍t-chí, tāi-sengchhiáⁿji̍t-sukhòaⁿhó-ji̍tchū-jiântio̍hkhòaⁿlâm-lúlióng-kelóngêji̍t.
一般叫做就是thang知新娘ê日子代先日師好日自然男女兩家lóngê
Chiàukū-kòan, kiat-hunêsî-kîkhahchēkū-le̍k10goe̍hkàukeh-nî3goe̍hkankhòaⁿhó-ji̍t, kî-tiong12goe̍htē-itchē, in-ūichun-chiàulio̍k-léchiūēchhiong-hōan--tio̍hsîn-bêngēsiūchek-hoa̍t, nā-sī12goe̍hbóetē-chiūⁿêsîn-bênglóngchiūⁿthiⁿtī-teh(chham-khòaⁿ38bīnsàngsînkap39bînhun-ingoe̍h), só-ísui-jiânchiàulio̍k-lé, biánsiūchek-hoa̍t, in-ūikeng-chè-tekê koan-hē, ūkiat-hun-seklóngiân-kî12goe̍hbóe.
舊慣結婚ê時期khah舊曆10隔年3好日其中12第一因為遵照六禮沖犯著神明責罰若是12地上ê神明lóngtī-teh(參看38kap 39婚姻)所以雖然六禮責罰因為經濟的關係結婚式lóng延期12
Kám-siāSiōng-tè, siúⁿ-sùlánta̍k-ji̍tlóng, put-kò7ji̍têtiong-kanchi̍tji̍ttio̍hchòsèng-ji̍tkuihō͘I, hitji̍tchoan-simkèng-pàiI, í-gōata̍k-ji̍tlóng, biánkiaⁿēchhiong-hōantio̍hsím-mîh, só͘-ílánsìn-tô͘put-kóansím-mi̍hsî-ji̍tlóng, put-kòin-ūibián-titéng-hióngtio̍hsèng-ji̍t, kéngpài2kàupài5êtiong-kankhah.
感謝上帝賞賜ta̍k日lóng不過7ê中間聖日hō͘hit專心敬拜以外ta̍k日lóng沖犯啥物所以信徒不管甚麼時日lóng不過因為免得影響聖日25 ê中間khah
6) Chhin-gēng()
6)親迎()
Chiū-sīchhōasin-niû, tùichhéng-kîkàuchhin-gēngêtiong-kaniáuūkúi-nāhānghêng-sū.
就是新娘請期親迎ê中間iáukúi-nā行事
Sái-jiō-pôaⁿ()
a)屎尿盤()
Chiū-sīkiat-hun-sekchêngchi̍thāngêhêng-sū, chiūⁿkiōí-chêngsànglé-mi̍hkhìlú-ka, só͘-íkóngkiōchêng-pôaⁿ(). Chiū-sīkiat-hun-sekchênglâm-kasàngti-kha, mī-sòaⁿkappiáⁿkhìlú-ka, ì-sùbehtap-siâsin-niûêlāu-bóme-sáila̍k-jiōêin-chêng. Hiān-sîchitêlé-sò͘tehsiú, chinkhó-sioh. Taⁿsui-jiântehsiú, iáu-kúchhiat-chhiatǹg-bāngchòkiaⁿ-jî, chòlângêkiáⁿ-sàieng-kaisiông-siôngchûnchitêhàu-sim.
就是結婚式ê行事以前禮物女家所以前盤()就是結婚式男家豬腳麵線kap女家意思beh答謝新娘ê老母me屎la̍k尿ê恩情現時chit-ê禮數teh可惜Taⁿ雖然tehiáu-kú切切向望囝兒ê囝婿應該常常chitê孝心
Táⁿ-pôaⁿ()
b)打盤()
Hun-inta̍kêhêng-sūsànglé-mi̍hkap12khóanêchia̍h-mi̍hténg, kiò-chòpôaⁿ,tehchún-pīchiah-êkiò-chòpān-pôaⁿ.() Gôan-lâiin-ūikiaⁿ-liáuôan-phèngêsànglé-mi̍hsiuⁿchió, chiūlēng-gōakechi̍tkōaⁿchîⁿ, (kó͘-cháêchîⁿtiong-ngūsì-kakkhang, ēngchîⁿ-kǹg, chiū-sīsè-tiâusoh-ákǹgkuikōaⁿ, chi̍tkōaⁿchha-put-tochi̍t-bānêchîⁿ). Kīnlâiin-ūipānhiah-êpôaⁿhùi-khì, kohkhahhn̄gêsó͘-chāilī-piān, chiūchham-siôngēngtáⁿ--ê, chiū-sītáⁿ-pôaⁿ. Kohūchi̍têsî-chūntùisiā-hōeêiú-sek-chiáchú-chhiònghong-sio̍ktio̍hkái-siān. Só͘-ítèng-bêng,la̍p-chhái,chhéng-kîséng-lio̍kchòchi̍tpái. Khó-siohm̄-chaitī-sîkohho̍k-hengtèng-bêng,tèng-hunêlé-sò͘, só͘-íchīn-liōngsèng-lio̍k, àisiúchitêlé-sò͘tio̍hchiat-sénghùi-iōng, chí-ūkú-hêngtèng-hunêlé-pài-sekchiū, m̄-thangchhiáⁿkheh.
婚姻ta̍k ê行事禮物kap 12ê食物叫做teh準備chiah-ê叫做辦盤()原來因為驚了完聘ê禮物siuⁿ另外(古早ê中央四角錢絭就是細條索仔kui差不多一萬ê)因為hiah-ê費氣kohkhahê所在利便參詳打ê就是打盤Koh時chūn社會ê有識者主倡風俗改善所以訂盟納采請期省略可惜m̄知tī時koh復興訂盟訂婚ê禮數所以盡量省略chit-ê禮數節省費用只有舉行訂婚ê禮拜式m̄-thang
) Í-gōaūsím-mi̍hkēngkiō-kha(),bán-bīn,chiūⁿ-thâutì-kòe(),chia̍hchí-mōe-tohténg, liáu-āuchiahchngsin-niû. Chiah-êkīn-lâiūêí-kenghòe-bô, in-ūichintìnsî-kan, tì-kàuūhō͘lângtánsin-niûtánkui-po͘, ta̍khānglóngūpau-hâmkhiàn-sńgtī-teh, lánsìn-sô͘choa̍t-tùilóngm̄-thangkohūhitkhóanêhêng-sū. Tùichhin-gēngkàukiat-hun-sekiáuūkúi-nāhāng:
)以外甚麼轎腳(),「挽面上頭戴髻(),「姊妹桌了後新娘Chiah-ê近來ê已經廢無因為時間致到hō͘新娘規晡ta̍klóng包含譴損tī-teh信徒絕對lóng m̄-thang kohhitê行事親迎結婚式iáu幾若
) Anbí-thai.
)米篩
Chāi-lâisin-niûbehji̍pkiō, chhutkiō, lóngtio̍hjiabí-thai, kiō-āutio̍hanbí-thai, kīn-lāiēngchū-tōng-chhiaiû-gôaniáutehanbí-thai, bí-thaitio̍hōepat-kòa(), chechintōaêkhiàn-sńg.
在來新娘behlóng米篩轎後米篩近來自動車猶原iáu teh米篩米篩八卦()ê譴損
Gôan-lâiThô-hoa-lúkapChiu-kongtehtàu-hoat, Chiu-kongkéngThian-phiaⁿ-ji̍tbehchhōasin-niû, só͘-íThô-hoa-lúchiūēngbí-thaiōepat-kòalâichèThian-phiaⁿ.
原來桃花女kap周公teh鬥法周公天兵日beh新娘所以桃花女米篩八卦天兵
In-ūián-ni, lánsèng-tô͘choa̍t-tùim̄-thangēng.
因為按呢聖徒絕對m̄-thang
e) Tek-se, bah.
e)竹梳
chhin-gēng() êsiāngthâu-chêngtio̍hchi̍têlânggiâchi̍tkikòabóeêchheⁿ-tek, pa̍kchi̍tbah. Chekhiàn-sńg, Thô-hoa-lúkapChiu-kongêtàu-hoat.
親迎() ê siāng頭前ê青竹譴損桃花女kap周公ê鬥法
Chiu-kongchhiáⁿPe̍h-hó͘-sînbehlâihāiThô-hoa-lú, só͘-íThô-hoa-lúchiūēngán-nilâichèPe̍h-hó͘-sîn. Sèng-tô͘chū-jiânm̄-thangēng.
周公白虎神beh桃花女所以桃花女按呢白虎神聖徒自然m̄-thang
) Chhiáⁿchhut-kiō
)出轎
Sin-niûkàuūi.
新娘
1) Môe-lângtio̍htùisin-niûkia̍hsó-sîhō͘sin-kiáⁿ-sài, sin-kiáⁿ-sàitio̍hthiⁿtiong-nglâikhuisó͘the̍h-lâikè-chngê, kóngán-nichiahēseⁿhāu-seⁿ. Chū-jiânkhiàn-sńg.
1)媒人新娘kia̍h鎖匙hō͘新囝婿新囝婿中央提來嫁妝ê按呢後生自然譴損
2) Sin-kiáⁿ-sàitio̍hkia̍hkhoe-sìⁿkòngkiōténg, ēngkhathatkiōmn̂g, hō͘sin-niûtio̍hchi̍tkiaⁿ, kóngán-nisin-niûchiahēkiaⁿ-hiâⁿsūn-ho̍ktiōng-hu.
2)新囝婿kia̍h葵扇hō͘新娘按呢新娘驚惶順服丈夫
Sèng-kengêkà-sīm̄-siēngháⁿ-hekhō͘hū-jîn-lângsūn-ho̍k, tio̍hēngthiàⁿ(I̍hs5: 33).
聖經ê教示m̄是哄嚇hō͘婦人人順服(I̍hs 533)
3) Gín-náphângâng-kamlâichhiáⁿsin-niûchhutkiō, ì-sùchiong-lâihu-hūēchhin-chhiūⁿâng-kamtiⁿ-bi̍t, thôan-îⁿ. Thôan-îⁿtùiKi-tokêthiàⁿ, m̄-sīâng-kam.
3)Gín-ná紅柑新娘意思將來夫婦親像紅柑甜蜜團圓團圓基督êm̄是紅柑
g) Hāⁿhang-lô͘.
g)Hāⁿ烘爐
Kiōchêngtio̍hchhāihang-lô͘, chheⁿthòaⁿ() hō͘sin-niûhāⁿ, kóngchheⁿthòaⁿchiahēseⁿ-thòaⁿ, (ūsó͘-chāiēngí-áhō͘sin-niûta̍hlo̍h-lâi), ūēnghiākhǹghóe-thòaⁿ, téng-bīnchēng-hiuⁿsok-chhâ, hō͘sin-niûhāⁿkòe-khì. kiaⁿ-liáukhòaⁿsin-niûêlâng, tiong-kanūtòa-hà--ê(tòa-hà--êchheng-khì), só͘-ítio̍hsé-chēng, tong-jiânīⁿ-toan, sêng-tô͘m̄-thangán-nichò.
chhāi烘爐() hō͘新娘hāⁿ生炭(所在椅仔hō͘新娘落來)khǹg火炭頂面淨香束柴hō͘新娘hāⁿ過去驚了新娘ê中間帶孝ê(帶孝ê清氣)所以洗淨當然異端聖徒m̄-thang按呢
h) iân
h)
Sin-niûteh-behji̍ptōa-thiaⁿêtāi-seng, pô-á, á-sīmôe-lângtio̍hēngiân-húnchhù-lāi, kapsin-kiáⁿ-sàikapinêka-cho̍k, kóng, Lângbōekàu, iânsengkàu,án-nisin-niûchiahēūlâng-iân, titlângthiàⁿ, chū-jiânkhiàn-sńg, sèng-tô͘m̄-thangkohēngche.
新娘teh-beh大廳ê代先婆仔抑是媒人鉛粉厝內kap新囝婿kap in ê家族按呢新娘人緣自然譴損聖徒m̄-thang kohche
i) hoe, khanchóa-liâu(tape).
i)紙條(tape)
Ūchi̍thāngsèng-tô͘iû-gôantio̍hkhó-lū--ê, chiū-sīkiat-hun-sekāu, sin-lôngsin-hūbehchhutlé-pài-tn̂gê, inêchhin-iúkaplâng-khehtāi-kechinhoaⁿ-hí, tùisin-lôngsin-hūhoe, (ūēnghoe, ēngngó͘-sek-chóachhiatiù-iùlâi), á-sītànchóa-liâu(tape). Chesui-jiânchhuthoaⁿ-híì-sektehchò, chóng-sīlánàisió-khóalâisiūⁿ. Ūlāusian-seⁿkóngchegôan-lâitehchhòng-tīsin-lông, sin-hūê, ì-sù, chiàuthiaⁿEng-kokchithong-sio̍k, Au-chiuTek-koká-sīHô-lânténgkok, khiokūchithong-sio̍k. ChiàuthiaⁿkóngtùiTang-iûⁿthôan-ji̍pAu-chiuêhong-sio̍k, khí-thâuchhek-á, ì-sùgâuseⁿ-thòaⁿ. Nā-sīán-ni, chiūlániû-gôanbo̍h-titēng, in-ūiūpau-hâmkhiàn-sńg, kohphah-lōanhitêchong-giâm.
聖徒猶原考慮ê就是結婚式新郎新婦beh禮拜堂êin ê親友kap人客大家歡喜新郎新婦(五色紙幼幼)抑是tàn紙條(tape)雖然歡喜意識teh總是小可先生原來teh創治新郎新婦ê意思英國chit風俗歐洲德國抑是荷蘭chit風俗東洋傳入歐洲ê風俗起頭粟仔意思gâu生湠若是按呢猶原莫得因為包含譴損koh phah亂hit-ê莊嚴
回上一頁