首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
2.Siāng-sèⁿ bô kè-chhōa (同姓不婚).   2.Siāng姓無嫁娶(同姓不婚)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sam-tāi(, , chòSam-tāi), í-chêngsèⁿ() kap() ūhun-piat, ta-po͘lângūêchheng-hō, hū-jîn-lângēngsèⁿ,thanghun-piatchun-kùipi-chiān. Chun-kùi--êū,hā-chiān--êūmiâ.Só͘-íkó͘-chásèⁿlóngkéngkapūkoan-hēê, chhin-chiūⁿKi, Khiong, , Ūiténg. Chitêsèⁿtehchèng-bêngmn̂g-hong, hiat-thóngkapkoat-tēnghun-iniàu-kínêkin-kùIa̍hēngchòthian-chúchu-hô͘() êkok-hō(), nā-sītùiSam-tāií-lâipiàn-chhianchòpiáu-chiongchun-kùiêlângêchheng-hō. (, , , , , , ~ ). Chóng-sīChîn-sí-hôngthunlio̍k-kokí-lâi, la̍kkokêhō͘-èsit-lo̍hinêtē-ūi, kàngchòsù-bîn(), só͘-ísòabô--khì; ēngchòsèⁿāu-lâichiām-chiāmhūn-lōan--khì.
三代(三代)以前()kap()分別ta-po͘ê稱號婦人人thang分別尊貴卑賤尊貴ê下賤ê所以古早lóngkap關係ê親像Chit-êteh證明門風血統kap決定婚姻要緊ê根據天子諸侯() ê國號()若是三代以來變遷表彰尊貴êê稱號(~ )總是秦始皇六國以來ê後裔失落in ê地位庶民()所以無去後來漸漸混亂去
Pe̍h-hó͘-thong() kóngm̄-thangchhōasiāng-sèⁿ--ê. Chhōasiāng-sèⁿ, chi̍tkoksiānghoeh-me̍h, kàubóekiáⁿ-sun.(() , ). Chó-tōan() kóng, Lâm-lúsiāng-sèⁿ, kiáⁿ-sunheng-ōng(, )Si̍t-chāitùiChiu-tiâuêlé-gîchiūsiāng-sèⁿkè-chhōa(, ). M̄-nāsiāng-sèⁿ, iáuūsím-mi̍hkiò-chòpòaⁿ-pêngchhù-lāi, chiūkúi-nāsèⁿkóngsiāngchó͘-sian, chhin-chhiūⁿChiu, So͘, Liân(Chiu, , 連), á-sīTân, Ô͘, Iâu (陳, , ), á-sī Chhî, Î, Siâ, Thô͘, (徐, 余, 佘, 涂)téng, lóng siâng chó͘-sian, só͘-í bē sái tit kè-chhōa. Phì-jū Tân, Ô͘, Iâu gôan-lâi siāng-chó͘, pêⁿ-pêⁿ sī Sùn-tè () êhō͘-è, iā hit ê koan-hē sī án-ni: Iâu () Sùn-tè sèⁿ “Iâu,” miâ Tiōng-hôa (重華). Ô͘ (胡) Iông(庸, ) chiongtōacha-bó͘-kiáⁿTāi-ki(大姬) phòe Ô͘ kong (胡公) (, ) Tân() āu-lâiChiu-tiâuBú-ôngūhongSùnêhō͘-è, Ô͘Kong-bóanTîn() kok, Ô͘kong-bóanêkiáⁿ-sunsòaēngkokchòesèⁿ(, ~ ). In-ūián-ni, chiàuchāi-lâiêkòan-lē, Tân, Ô͘, Iâusaⁿsèⁿēng-titkè-chhōa, kî-ûChhî, Î, Siâ, Thô͘téng, sái-titkè-chhōa.
白虎通()m̄-thangsiāng姓êsiāng姓siāng血脈囝孫(())左傳()男女siāng姓囝孫興旺()實在周朝ê禮儀siāng姓嫁娶()M̄-nā siāng姓iáu甚麼叫做半爿厝內kúi-nāsiāng祖先親像抑是陳姚,抑是涂等siâng祖先所以bē使得嫁娶。譬喻陳姚原來是siāng平平舜帝(Sùn-tè) ê後裔也hit-ê關按呢:姚(Iâu)姚」名重華(Tiōng-hôa)。胡(Ô͘)(Iông)查某囝大姬配胡公()()後來周朝武王ê後裔公滿()公滿ê囝孫(~ )因為按呢在來ê慣例用得嫁娶其餘使得嫁娶
Put-kòsiāng-sèⁿkè-chhōabehhong-chíkīn-chhinkiat-hun. Chóng-sīchitêthiat-té, in-ūisèⁿēpiàn-tōng, chhin-chhiūⁿpunkiáⁿ, ū-sîpunpa̍tsèⁿêgín-áchia̍hlánêsèⁿ, á-sīhō͘lângchio, seⁿkiáⁿtio̍hchia̍hgōa-keêsèⁿ, ūin-ūigōa-keta-po͘-teng, só͘-ícha-bó͘-kiáⁿkè-chhut, iáu-kúseⁿkiáⁿtio̍hūchi̍têlâiténggōa-ke, chiū-sīchia̍hgōa-keêsèⁿ. Só͘-ípiáu-bīn-siōngsiāngsèⁿ, khêngchinsiāng-sèⁿ--êchin-chē. Kohsiāng-sèⁿkiat-chhin, nā-sīhong-chíkīn-chhinkiat-hun, góasiūⁿko-piáu, á-sīî-piáukanêkiat-chhin, siāng-sèⁿê3téng-chhiniáukhahchhin, koh-khahm̄-thang.
不過siāng姓嫁娶beh防止近親結婚總是chit-ê徹底因為變動親像有時ê gín-áê抑是hō͘外家ê因為外家ta-po͘丁所以查某囝嫁出iáu-kú外家就是外家ê所以表面上siāngsiāng姓ê真濟Koh siāng姓結親若是防止近親結婚姑表抑是姨表ê結親siāng姓ê 3等親iáu khahkoh-khah m̄-thang
TaⁿChó-tōan() ūkóng-khíkīn-chhinkiat-hunēkhahseⁿ-thòaⁿ(, ). ChitêtùiÛi-thôan-ha̍k() lâikóng, kin-kù, sui-jiânTa̍t-ní-bûn() batkóng, kú-tn̂gkè-sio̍kkīn-chhinkiat-hun, chiūchhin-chhiūⁿsè-kanit-poaⁿsó͘sìnēkiám-chióiêtōa, thé-le̍kkapseⁿ-thòaⁿ, sīm-chìēchiâⁿ-chòkî-hêngêgôan-in.Nā-sīāu-lâikeng-kòechē-chēchoan-bûnha̍k-chiáêkhó-chhat, gián-kiùêkiat-kó, pèngchitsū-si̍t(A.Thomson: , P.409~ ).
Taⁿ左傳()講起近親結婚ē khah 生湠()Chit-ê遺傳學()根據雖然達爾文()bat久長繼續近親結婚親像世間一般ē減少ê體力kap生湠甚至成做畸形ê原因若是後來經過濟濟專門學者ê考察研究ê結果chit事實(A.ThomsonP.409~ )
Chiàuiu-seng-ha̍k(jîn-chéngkái-liông-ha̍k, Eu-genics) êkiat-lūn: lângêhêng-théêpiàn-hòaá-sīpēⁿ-teksèng-chit, á-sīcheng-sîn-teksèng-chitêûi-thôan, hitêiu-sèng() kaploat-sèng() êkoan-hē, khak-si̍tlóngchiàuBēng-tek-ní() êhoat-chek() êkiat-kó. Bēng-tek-níbo̍k-su, 1822chhut-sì, 1843chòbo̍k-su, tùi1856khí10lé-pài-tn̂gêhoe-hn̂ggián-kiùsi̍t-bu̍têcha̍p-chèng. 1865chiongisó͘gián-kiùêkiat-kóhoat-piáuPò͘-liông() êPhok-bu̍t-ha̍khōe-pò(), khó-siohlângtehchù-ì. 1884kòe-sin. Nā-sīigián-kiùêkè-ta̍tkàu1990chiahtit-tio̍hsè-kàiêtiōng-sī, phó͘-thongchheng-chòBēng-tek-níha̍k-soat() á-sīBēng-tek-níhoat-chek(s).
優生學(人種改良學Eugenics) ê結論ê形體ê變化抑是病tek性質抑是精神的性質ê遺傳hit-ê優性() kap劣性() ê關係確實lóng孟德爾() ê法則() ê結果孟德爾牧師1822出世1843牧師185610禮拜堂ê花園研究植物ê雜種1865研究ê結果發表布龍() ê博物學會報()可惜teh注意1884過身若是研究ê價值1990得著世界ê重視普通稱做孟德爾學說()抑是孟德爾法則(s )
1.Cha̍p-chéngūiu-sèng() AA. loat-sèng() aaêhiān-siōng, só͘sêng-siūêûi-thôanin-chú() pa̍têin-chú() khahiu-sèng, chiū-sīchhin-chhiūⁿchi̍tpêngêsī-tōa-lâng~ sênglāu-pē, ásênglāu-bó~ chiū-sīiu-sèngkhahiâⁿloat-sèng, ūhián-chhutêhêng-chit, hiān-chāi-sèng(現在性) iu-sènghián-chhutêhêng-chit, chiâm-chāi-sèng() chiū-sīloat-sèng.
1.雜種優性() AA劣性() aa ê現象承受ê遺傳因子()ê因子() khah優勝就是親像ê序大人~ 老父老母~ 就是優性khah劣性顯出ê形質現在性()優性」,顯出ê形質潛在性()就是劣性
2.Cha̍p-chéngê2tāi(F2) ēchhut-hiān1tāi(F1) só͘chiâm-chāi--ê, hun-līpē-bó(P) êhêng-chit, chiàuit-tēngêsò͘chiâⁿ-chòhiān-chāi-sèng(iu3: loat1).
2.雜種ê2(F2)出現1(F1)潛在ê分離父母(P) ê形質一定ê成做現在性31)
3.iu-sèngAAAA=AA, itsûn-chūiêiu-sèng.
3.優性AA×AA=AA純粹ê優性
Loat-sèngaaaa, itsûn-chūiêloat-sèng.
劣性aa×aa純粹ê劣性
Chóng-sīAA × aa – AaA(a). Hitêtēng-lu̍t(Aa)2AA2Aa + aa, A(a) × A(a) =AA2A (a) + aa, (âng) × (âng) =ângângpe̍hpe̍h
總是AA×aa=Aa A(a)Hit-ê定律(A+a)2=AA+2Aa+aaA(a)×A(a)=AA+2A(a)+aa()×)=
Ań-ni gōa-koan-siōngkiān-chôanêkīn-chhinkiat-hun, kiat-kóēseⁿchhutêputkiān-chôan--ê, 24êcha̍p-chéng(gōa-koan-siōngkiān-chôan--ê), chí-ūêkiān-chôan--ê.
按呢外觀上健全ê近親結婚結果¼ ê健全ê2/4 ê雜種(外觀上健全ê)只有¼ ê健全ê
4.Kúihāngûi-thôanê
4.遺傳ê
a) sio̍kphòa-pēⁿ--ê
a)破病ê
Thâu-mn̂g: Khiû, , iu-sèngAA.
頭毛Khiû優性AA
Ti̍t, âng, loat-sèngaa.
劣性aa
Phôe-hu: Sek-sò͘chē, , iu-sèngAA
皮膚色素優性AA
Sek-sò͘chió, pe̍h, loat-sèngaa.
色素劣性aa
b) Kî-hêngêûi-thôan
b)畸形ê遺傳
Chńg-thâu-áliâmchò-hóe, khahchēkichńg-thâu-á(11cháiⁿténg), tùigâulâukōaⁿtì-kàuthâu-mn̂g, khi̍hchhùiténg, lóngiu-sèngAA. Phó͘-thong--êloat-sèngaa.
指頭仔作伙khah指頭仔(11)gâu致到頭毛khi̍hlóng優性AA普通ê劣性aa
) Phòa-pēⁿêûi-thôan
)破病ê遺傳
Thn̂g-jiō-pēⁿ, pe̍hlāi-chiàng, le̍klāi-chiàng, ke-á-ba̍k, sek-bông, bó͘chéngêsîn-kengpēⁿ, lóngiu-sèngAA.
糖尿病內障內障雞仔目色盲ê神經lóng優性AA
Iûⁿ-hîn(ti-bótian), cheng-sînpo̍k-jio̍kténg, loat-sèngaa.
羊癇(豬母)精神薄弱劣性aa
5.ûi-thôanêka-phó͘
5.遺傳ê家譜
Ài-hôa-tek(Jonathan) êka-phó͘, kàuA. . 1900iêkiáⁿ-sunchóng-sò͘1394lângêtiong-kan: Tāi-ha̍kpit-gia̍p259chòetōaha̍k-hōehōe-tiúⁿ13, tāi-ha̍kkàu-siū65, chhut-miâêi-seng60, thôan-kàu-su, sîn-ha̍kkàu-siū100, lio̍khái-kunêsū-koaⁿ75, chhut-miâêbûn-sū, kì-chiá60~ ūkè-ta̍têtù-chok135chéng, tiōng-iàuêcha̍p-chì18chéng,~ hoat-lu̍t-ka100, phòaⁿ-koaⁿ30, kong-kiōngsū-gia̍p-chiá80, séng-tiúⁿ10, gôan-ló-īⁿêgī-ôan3, chóng-thóngchi̍tlâng.
愛華德(Jonathan) ê家譜A. . 1900ê囝孫總數1394ê中間大學畢業259學會會長13大學教授65出名ê醫生60傳教師神學教授100海軍ê士官75出名ê文事記者60~ 價值ê著作135重要ê雜誌18~ 法律家100判官30公共事業者80省長10元老院ê議員3總統
6.Ok-chitêûi-thôan
6.惡質ê遺傳
Chu-khek(Jo͘k) êka-phó͘. Ichi̍têthó-hîlâng, pîn-tōaⁿkohhòng-chhiòng(A. . 1720chhut-sì), ū5êcha-bó͘-kiáⁿ, keng-kòe5tāi, kiáⁿ-sunkiōng1400lâng(kî-tiong200lânggōa-lânglâikapinkiat-hun--ê). Tiong-kan: Iáu-chiatê300, kî-û900lângtiong, hòng-tōng--ê310, tio̍hsiūióng-io̍k-īⁿchiàu-liāupīⁿ-jio̍k-chiá440, tāng-chōehōan130, chòchha̍t--ê60, thâilâng--ê7, hū-jîn-lângchi̍tpòaⁿí-siōngchòchhiong-ki.
朱克(Jo͘k) ê家譜討魚貧惰koh放縱(A. . 1720出世)5 ê查某囝經過5囝孫1400(其中200外人kap in結婚ê)中間夭折ê 300其餘900放蕩ê 310養育院照料病弱者440重罪130賊ê 60人ê 7婦人人以上娼妓
Taⁿlánchailângm̄-sītōng-bu̍tási̍t-bu̍t, thangôan-chôanhun-līiu-sèngkaploat-sèng, só͘-íkīn-chhinkiat-hunchinm̄-hóSiat-súkhak-si̍tūchinêtan-ūisèng-chitêsè-hē, chiūkīn-chhinkiat-hunchin. Chóng-sīūpēⁿ-tektan-ūisèng-chit, sui-jiântongsū-chiánn̄glânggōa-koan-siōngkiān-chôan, chiàuténg-bīnêhoat-chekA(a) × A(a) =AA2A (a) + aa, kapsi̍t, chiūm̄-thangkīn-chhinkiat-hun.
Taⁿm̄是動物植物bē-thang完全分離優性kap劣性所以近親結婚m̄好設使確實ê單位性質ê世系近親結婚總是病的單位性質雖然事者外觀上健全頂面ê法則A(a)×A(a)=AA+2A(a)+aakapm̄-thang近親結婚
Ań-ni hun-inêkin-púntiâu-kiāⁿput-chāisiāngsèⁿásiāngsèⁿ, iàu-kíntio̍htiâu-chasè-hē, khak-tēngtan-ūisèng-chit() chiū-sīûi-thôanin-chúChóng-sīsiā-hōe-siōng, lûn-lí-siōng, siāngsèⁿkiat-hunthanghông-chílōan-lûn().
按呢婚姻ê根本條件不在siāngsiāng要緊調查世系確定單位性質()就是遺傳因子總是社會上倫理上siāng結婚thang防止亂倫()
回上一頁