首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
12.Chhit goe̍h-pòaⁿ phó͘-tō͘ (七月十五日).   12.七月半普渡(七月十五日)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Sio̍kchhenghàuhiaⁿ-tī-á, Ji̍t-púnlângkiòsigō-kúi-hōe(施餓鬼), á-sīphûn-chè(), si̍t-chāiêmiâÛ-lân-phûn-hōe() chiah tio̍h. Û-lân-phûn-hōe khak-si̍tsím-mi̍hsî-tāisiat-khí, sím-mi̍hchai-iáⁿ. Û-lânnn̄ghôan-gú(), Ìn-tō͘ōe, ì-sùkiùtó-hiân(), phûnkhì-kū, chiàuSek-kengsó͘:
兄弟仔日本餓鬼會抑是盆祭()實在ê盂蘭盆會(Û-lân-phûn-hōe)才著。確實甚麼時代設起甚麼知影盂蘭梵語()印度意思倒懸()器具釋經
Bo̍k-liânichāingō͘-kúitiong, Hu̍tlēngchokÛ-lânphûn-hōe, ûchhitgoa̍tsi̍p-ngó͘ji̍t, ípek-bīngó͘-kótio̍kphûntiongkiong-ióngsi̍p-hongtāi-tek, hō͘teksi̍t.
目蓮餓鬼盂蘭盆會十五百味五菓供養十方大德
Koh-chài(ÔngIù-ha̍kKong-bo̍kchi̍p-lám) hitpúnêlāi-bīnūTôngTāi-chongTāi-le̍ksamliânchhiuchhit-goa̍tlōechhutÛ-lân-phûnChiong-kèng-sī.Tùií-siōngsó͘hō͘lánchai, Û-lânphûn-hōeTông-tāisiatkhí, chhòng-siat-chiáBo̍k-liân.
Koh再幼學綱目集覽hitê內面代宗大歷七月盂蘭盆章敬寺以上hō͘盂蘭盆會唐代創設者目蓮
Bo̍k-liânsím-mi̍hlâng?
目蓮甚麼
ChiàuTêng-chengSo͘-sîn-kìkapBêngIt-thóng-chìchiah-êchhehūkóngTē-chôngông().
照重搜神記kap一統志chiah-ê地藏()
Bo̍k-liânsiôngsuJû-lâi, chhòngÛ-lân-phûnhōeíkiùûngō͘-kúichikhó͘, TôngSiok-chongchì-tek, tō͘-háikuChheng-iôngKiú-hôasan, igiâmkanpe̍kthó͘cha̍phòanchi, jîníûiīⁿ, liânkiú-si̍p-kiú, huttiàutô͘kò-pia̍ttia̍tchōhâmtiong, sûi bu̍t, ûiTē-chôngông.
目蓮如來盂蘭盆餓鬼肅宗至德渡海青陽九華九十九告別遂沒地藏
Bo̍k-liânkapJû-lâiêkoan-hē.
目蓮kap如來ê關係
Chiàuténg-bīnsó͘Bo̍k-liânchòJû-lâiêtô-tē. IchhòngÛ-lânphûn-hōe, Hu̍têbāng-lēng, Jû-lâiChiu-tiâuChong-ôngsî-tāiêlâng, Bo̍k-liânTông-tāiêlâng, ChiukapTôngsiong-chha1,400, cháiⁿ-iūⁿBo̍k-liânēJû-lâisí-āukohchhut-hiānTông-tāichhòngÛ-lânphûn-hōe. kóngBo̍k-liânkapJû-lâisiāngsî-tāiêlâng, án-niioa̍h1,400sè-kan. M̄-kúchiàuTiông chengSo͘-sîn-kìsó͘kóngBo̍k-liânTôngSok-chongChì-tekkantō͘-háikuChheng-iôngKiú-hoa-san99hòeê, tiàuiêtô͘-tēkapinlī-pia̍t, í-āuchòTē-chôngông. Án-nikoan-hēBo̍k-liânêthôan-soatkî-kîkoài-koàikàu-ke̍k.
頂面目蓮如來ê徒弟盂蘭盆會ê命令如來周朝莊王時代ê目蓮唐代êkap相差1,400怎樣目蓮如來死後koh出現唐代盂蘭盆會目蓮kap如來siāng時代ê按呢1,400世間M̄-kú照重搜神記目蓮肅宗至德間渡青陽九華山99êê徒弟kap in離別以後地藏按呢關係目蓮ê傳說奇奇怪怪到極
ChhòngÛ-lânphûn-hōeêlí-iû
盂蘭盆會ê理由
kóngBo̍k-liânkhòaⁿ-tio̍hiêlāu-bótē-ge̍kchògō-kúi, Hu̍tchiahbēng-lēngi7goe̍h15ji̍tchúpahhāngphang-bīkapngó͘-kómóakhì-kūlâihō͘iêlāu-bó, iêlāu-bótit-tio̍hchia̍h, m̄-biánkohchòkúi. Chitkhóanêtāi-chìpúnkò-jînêchè-sū, khó-siohtng-sîêhông-tè() siū-tio̍hkan-sînÔngChìnêkó͘-búbê-he̍k, tì-kàuchhutÛ-lân-phûnchiong-kèng-sī, hō͘-tāiêpeh-sèⁿhù-hôthànchitkhóanchèkúiêpháiⁿhong-sio̍kkàukin-á-ji̍t.
目蓮看著ê老母地獄餓鬼命令715芳味kap五果滿器具hō͘ê老母ê老母得著m̄免kohChitê代誌個人ê祭祀可惜當時ê皇帝()受著奸臣ê鼓舞迷惑致到盂蘭盆章敬寺後代ê百姓富豪chitê風俗今仔日
Piā-pok
辯駁
1) Chhéng-mn̄gsè-kano̍hBo̍k-liânchòÛ-lân-phûnêlâng, inūta̍kêkhòaⁿ-tio̍hka-kīêlāu-bóá-sīlāu-pētē-ge̍kchògō-kúiá-bô? , inán-nichòtōatōabián-sītio̍hka-kīêpē-bó, in-ūisè-kanlângêlāu-bótek-khakta̍kêchhin-chhiūⁿBo̍k-liânêlāu-bó, liáulóngtē-ge̍kchògō-kúi.
1)請問世間目蓮盂蘭盆êinta̍k ê看著家己ê老母抑是老父地獄餓鬼仔無in按呢藐視家己ê父母因為世間ê老母的確ta̍k ê親像目蓮ê老母lóng 地獄餓鬼
2) Bo̍k-liânêlāu-bóchòū-iáⁿtē-ge̍kchògō-kúi, Bo̍k-liânūi-tio̍hichòÛ-lânphûn-chèchia̍hliáu, eng-kaitio̍hchūán-nichhiau-sengchiūⁿthian-tông, mi̍h-sáitio̍ht a̍k-7goe̍h15kè-sio̍kchòchè, hián-bêngiêlāu-bóéng-óantē-ge̍kchòiau-kúi.
2)目蓮ê老母有影地獄餓鬼目蓮為著盂蘭盆祭應該按呢超生天堂乜使ta̍k715繼續顯明ê老母永遠地獄餓鬼
3) Û-lânphûn-kengkhiokūkái-sekkóng, Bo̍k-liânchitkhóanêsó͘chò, só͘-ísè-kankiâⁿhàu-hēngêlângeng-kaitio̍ho̍hiêkhóanchòÛ-lânphûn-hōelâikiong-ióngiêpē-bó. M̄-sīin-ūiiêlāu-bóūtē-ge̍kchògō-kúiá-bô? án-nikoh-khahtio̍h, in-ūilângsè-kanêtio̍hchia̍hsè-kanêmi̍h, liáu-āuchia̍h, ká-súkóngsí-kúiēchia̍h, chi̍tphó͘-tō͘chi̍tpáikàu-gia̍h.
3)盂蘭盆經解釋目蓮chitê所以世間孝行ê應該ê盂蘭盆會供養ê父母M̄是因為ê老母地獄餓鬼仔無按呢koh-khah因為世間ê世間ê了後假使死鬼普渡夠額
4) Ūlângkóngkúilâichia̍h, kan-taphīⁿchiūōe, án-nikóng, lánm̄-biánchòÛ-lânphûn-chè(te̍k-pia̍t), in-ūita̍k-ji̍tlántio̍hchú3tǹg, gō-kúithèngchū-iûlâiphīⁿ, chiūē.
4)kan-ta按呢m̄免盂蘭盆祭(特別)因為ta̍k日3餓鬼自由
5) Û-lânphûn-kengkohkóng: Hu̍ttē-chú, siuhàu-sūnchiá, èngliām-liāmtiongekhū-bó, náichìchhit-sèhū-bóliân-liânchhit-goa̍tsi̍p-ngó͘ji̍t, siôngíhàuchû, eksó͘senghū-bó, chokÛ-lân-phûn, siHu̍tki̍pcheng, íhū-bótiông-iōngchiin.
5)盂蘭盆經koh弟子孝順念念父母七世父母年年七月十五父母盂蘭盆父母長養
43
43
Án-nikóngūkhahchìn-pō͘, chiū-sīchhitgoe̍h-pòaⁿchòÛ-lânphûn-hōebehsiàu-liāmpē-bóiúⁿ-chhīêin. án-nilánkin-á-ji̍têBó-chhin-chehkhó-ítāi-thè7goe̍h-pòaⁿÛ-lânphûn-hōe.
按呢khah進步就是月半盂蘭盆會beh數念父母養飼ê按呢今仔日ê母親節可以代替7月半盂蘭盆會
Kiat-lūn
結論
Kòe-khìTâi-ôan7goe̍hêphó͘-tō͘chi̍têtōa-tōalōng-hùiêcheh-kî. Chhitgoe̍h1ji̍tkhuikúi-mn̂g, kàugoe̍h-bóekoaiⁿkúi-mn̂gchittiong-kan, koklông-chhoan, siâⁿ-chhīêkhai-hùichinkiaⁿlâng. Kīn-nîlâichèng-húchhut-la̍tkái-siānhong-sio̍k, thóng-itpài-pài, ūchiām-chiāmsiu-hāu, hān-chèchòthâiti. LánKi-tok-tô͘m̄-nām̄-thangchham-chhapchitkhóanchèkúiêpháiⁿhong-sio̍khóan-tńgtio̍hkapchèng-húhia̍p-le̍kkái-siān.
過去台灣7ê普渡大大浪費ê節期1鬼門月尾鬼門chit中間農村城市ê開費近年政府出力改善風俗統一拜拜漸漸收效限制基督徒m̄-nā m̄-thang參插chitê風俗反轉kap政府協力改善
回上一頁