首頁 >書目總表
書目總表
回上一頁
書名
Ki-tok-tô͘ kap Tâi-oân koàn-sio̍k   基督徒及台灣慣俗
作者是
Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Chóng-hōe phian-ìn   台灣基督長老教會總會編印
出版社
Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā   臺灣教會公報社
出版年
1955
篇名
10.Sêng-hông-iâ seⁿ (五月十一日: Tâi-lâm).   10.城隍爺生(五月十一日:臺南)
顯示的樣式
 右邊漢譯  
Má-chó͘í-gōa, chāiTâi-ôantē-itchēlângpàiêchiū-sīSêng-hông-iâ(). It-poaⁿhoat-imm̄-tio̍h, lóngkiò-chòSêng-ông-iâ.
媽祖以外台灣第一ê就是城隍爺()一般發音m̄著lóng叫做城王爺
ChiàuJi̍t-chèngsì-tāiêtiāu-cha, chôan-séngū24kengSêng-hông-biō. Ta̍kêchè-ji̍tlóngsím-mi̍hsio-siāng. chiapâi5goe̍htiong, in-ūiTâi-ôansénglāitē-ittōaêkiò-chòSêng-hông() Tâi-lâmchhī, (kó͘-chákiò-chòHú-siâⁿ), iêchè-ji̍t5goe̍h11ji̍t. chôan-séngtē-itchēlângtehsio-hiuⁿkèng-pàiêchiū-sīTâi-pakchhīTōa-tiū-tiâⁿêSêng-hông-biō, iêchè-ji̍t5goe̍htiongê13.
日政時代ê調查全省24城隍廟Ta̍k ê祭日lóng甚麼相siāngchia5因為台灣第一ê叫做城隍()台南(古早叫做府城)ê祭日511全省第一teh燒香敬拜ê就是台北大稻埕ê城隍廟ê祭日5ê 13
Hiān-sîsè-sio̍kkèng-pàiSêng-hôngkhòaⁿichòchi̍têim-kankapiông-kantehsióng-siānhoa̍t-ok(賞善罰惡) êsîn-bêng. Sêng-hôngbiōpâi-thia̍pchhin-chhiūⁿkó͘-cháêgê-mn̂g, ho̍k-sāiichòchhin-chhiūⁿchi̍têtē-hngêhêng-chèngsu-hoat-koaⁿ(). Tāi-lio̍kni̍hmúiChheng-bêngkap7goe̍h15, chi̍tnn̄gpáitio̍hchhut-lâikéng-lāichhut-sûn, óan-jiânséng-tiúⁿ, kōan-tiúⁿêsûn-sī. Tâi-ôanta̍kêchè-ji̍ttio̍hchhut-sûn. Hitêsēng-tāikhahsuMá-chó͘êchè-tián. Bô-lūnkoaⁿ-bîn, tāi-chìpānbêng, chiūkhìSêng-hông-iâêbīnchêngpoa̍h-poe, chiù-chōa, ūtio̍hkhìbiō-lāikeh-mê, kiò-chòKhùnSêng-hông,ǹg-bāngithok-bāngchí-sī. Tē-hngūkhòng-hānun-e̍k, chiūchhiáⁿchhut-lâichhut-sûn, ǹg-bāngisiau-chaikái-eh.
現時世俗敬拜城隍陰間kap陽間teh賞善罰惡(sióng-siān hoa̍t-ok) ê神明城隍排疊親像古早ê衙門服事親像地方ê行政司法官()大陸清明kap 715出來境內出巡宛然省長縣長ê巡視台灣ta̍kê節日出巡Hit-ê盛大khah媽祖ê祭典無論官民代誌城隍爺êpoa̍h杯咒誓廟內過暝叫做城隍向望託夢指示地方亢旱瘟疫出來出巡向望消災解厄
Iû-lâi
由來
Lé-kì() ūkóng, Thian-chútāiPat-chā, súi-iôngkuchhit.Í-sùkóng, Hông-tènî-bóeêtio̍hhiàn-chèhō͘8êsîn-bêngêtōachè-sū, Chúi-iông() chiū-sī7ūiêsîn-bêng. Chúi-iôngì-sù, chiū-sīSêng-hông().
禮記()天子八蜡水庸意思皇帝年尾ê獻祭hō͘ 8 ê神明ê祭祀水庸()就是7ê神明水庸意思就是城隍()
Sêng-hôngchiàusó͘siáêì-sùSêng() chiū-sīSiâⁿ-chhiûⁿ, Hông() chiū-sīsiâⁿ-gōaêhô-kau.
城隍ê意思()就是城牆()就是城外ê壕溝
Tùián-nikhòaⁿ, Sêng-hônggôan-lâim̄-sīle̍k-sú-siōngêsím-mi̍hjîn-bu̍t.(Khiokūchi̍tsoat, kóngHànKo-chó͘êtiong-sînKòanEng(灌嬰), chóng-sīkhak-si̍têkin-kù). Put-kòchiongkó͘-cháhông-tèsó͘tehchèê8êsînPat-chā(), chiū-sīSian-sek(先嗇), Su-sek(司嗇), Lông (), Iû-piáu-choat (), Biâu-hó͘(), Hong(), Súi-iông(), Khun-thiông()téngChittiong-kanê7êsîn, chiū-sīSúi-iông, ì-sùkau-khut, khòaⁿkau-khutchòsîn-bêngtehkèng-pài.
按呢城隍原來m̄是歷史上ê甚麼人物(高祖ê忠臣(Kòan Eng),總是確實ê根據)不過古早皇帝tehê 8 ê八蜡()就是先嗇(Sian-sek)司嗇(Su-sek)(Lông),(Iû-piáu-choat)猫虎()()水庸()昆蟲()Chit中間ê7 ê就是水庸意思溝窟溝窟神明teh敬拜
Tùile̍k-súlâikhòaⁿ, PakChê() ê(A. . 561) chiūūtehho̍k-sāiêkhóa n. KàuHō͘Tông() Bín-tè() ê(A. . 1030) chiahtehk-hong chòÔngchiok(), sè-sio̍kchiūchhengchòSêng-hông. Chóng-sīhit-tia̍piáu-bōeūkhíbiō, chōsiōng. KàuBêng-tiâu() ê, chiongSêng-hôngkahongsòahunténg-kip.
歷史() ê(A. . 561)teh服事ê()愍帝() ê(A. . 1030)冊封()世俗城隍總是hit-tia̍p iáu-bōe明朝() ê城隍等級
Kóan-líchôan-kokêkiò-chòThian-hāto͘-sêng-hông.
(1)管理全國ê叫做天下都城隍
Kóan-líchi̍tséngêkiò-chòto͘-sêng-hông.
(2)管理ê叫做都城隍
Kóan-líchi̍têkiò-chòhú-sêng-hông.
(3)管理ê叫做府城隍
Kóan-líchi̍tchiuêkiò-chòchiu-sêng-hông.
(4)管理ê叫做州城隍
Kóan-líchi̍tkōanêkiò-chò.
(5)管理ê叫做
Kohhong
Koh
Sêng-hôngchòKong-chiok(), chòUi-lêng-kong().
城隍公爵()威靈公()
ChiuSêng-hôngchòHô͘-chiok(), chòSui-chēng-hô͘().
城隍侯爵()綏靖侯()
KōanSêng-hôngchòPek-chiok(), chòHián-iū-pek().
城隍伯爵()顯佑伯()
BêngThài-chó͘() 20hā-chiàukok, chiu, kōantio̍hkái-tiokSêng-hông-biōchhin-chhiūⁿgê-mn̂g, lāi-bīnpâi-thia̍pchhin-chhiūⁿgê-mn̂gêkong-tn̂g, tú-túchhin-chhiūⁿkin-á-ji̍têSêng-hôngbiōêkhóan-sit.
太祖()20下詔改築城隍廟親像衙門內面排疊親像衙門ê公堂拄拄親像今仔日ê城隍ê款式
Iū-kohthôan-soat, lângchòsí-khì, thangèngSèng-hôngêkhó-chhì, ha̍p-kehêūkhoeh, Gio̍k-hôngchiūphàiikhìchòbó͘chiu, kōanêSêng-hông.
又koh傳說死去thang城隍ê考試合格ê玉皇ê城隍
Kiat-lūn
結論
Tùií-siōngêkò͘-tiánlâikhòaⁿ, Sêng-hôngsûn-chūisio̍kbû-tiongchhú-iúliap-chōêhong-tông, chū-jiângī-lūnêû-tē. Siáchiah-êm̄-sīchí-ūbehhō͘lánchaim̄-thangthànnā-tiāⁿ; iàu-kínbehhō͘lánbatlâihó-táⁿkhó͘-khǹglánêchhù-piⁿkhì-siâkui-chèng, lâiho̍k-sāipó-hō͘lângêSiōng-tè, kapchhōainlâisìnIâ-so͘, tit-tio̍hsià-biánchōe, chiūbiánkiaⁿāu-ji̍tsiūsím-phòaⁿ, m̄-nābiánsiūtē-ge̍kêhêng-hoa̍t, kohthangtit-tio̍hKiù-chúêchín-kiù, tit-tio̍hThian-tôngéng-óanêhok-khì.
以上ê故典城隍純粹無中取有捏造ê荒唐自然議論ê餘地chiah-ê m̄是只有beh hō͘m̄-thang若定要緊beh hō͘bat好膽苦勸ê厝邊去邪歸正服事保護ê上帝kap chhōa in耶穌得著赦免後日審判m̄-nā地獄ê刑罰koh thang得著救主ê拯救得著天堂永遠ê福氣
回上一頁